Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1, 315 - 335, 30.04.2017

Öz

Abdülkâhir el-Cürcânî ile Birgivî Mehmed Efendi’nin el-‘Avâmil adlı eserleri, Arap dilinde önem atfedilen iki önemli çalışmadır. Bu eserler, Arap nahvinin temel kaidelerini özet bir şekilde ele almaktadırlar. Eskiden olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza eden bu eserlere, birçok tekmile ve şerh yapılmıştır. Bu tekmilelerden biri de İbrahim el- Kûrânî’nin Tekmiletü’l-‘Avâmili’l-Cürcâniyye adlı eseridir. Ayet, hadis, mesel... gibi şevâhidle zengin bir muhtevaya sahip olan bu çalışma, birçok açıdan Avamil’in diğer tekmile ve şerhlerinden ayrılmaktadır. 

Kaynakça

  • ARSLAN, Ahmet Turan, Arap Gramerinde İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi, İLAM Araştırma Dergisi, c.I, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1996).
  • AYDIN, Tahirhan, Arap Dilinin Günümüz Meseleleri, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2013.
  • AYYÂŞİ, Ebû Sâlim Abdullah b. Muhammed, er-Rihletü’l-Ayyâşiyye, Dâru’s-Suveydî, Abu Dabi 2006.
  • BAĞDATLI İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâü’l-muellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, (Hazırlayan: Kilisli Rifat Bilge, İbnülemin Mahmud Kemal İnal), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1, 315 - 335, 30.04.2017

Öz

Kaynakça

  • ARSLAN, Ahmet Turan, Arap Gramerinde İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi, İLAM Araştırma Dergisi, c.I, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1996).
  • AYDIN, Tahirhan, Arap Dilinin Günümüz Meseleleri, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2013.
  • AYYÂŞİ, Ebû Sâlim Abdullah b. Muhammed, er-Rihletü’l-Ayyâşiyye, Dâru’s-Suveydî, Abu Dabi 2006.
  • BAĞDATLI İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâü’l-muellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, (Hazırlayan: Kilisli Rifat Bilge, İbnülemin Mahmud Kemal İnal), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Gemi>

0000-0003-4124-5525

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Kabul Tarihi 3 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Gemi, Ahmet . "Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi". Şarkiyat 9 / 1 (Nisan 2017): 315-335 .

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.