Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2019-04-30

ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARİSON OF WESTERN AND ISLAMİC EDUCATİON APPROACH İN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY İSSUES

Mahmut Dündar [1]


Tüm eğitim sistemlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacı, insanın huzur ve mutluluğunu temin etmektir. Bu da insanın fıtratında bulunan-gerek duyulan maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadığı problemlerin giderilmesi ile mümkün olabilmektedir. Batı eğitim sistemleri, insanın manevi ihtiyaç ve sıkıntılarını göz ardı ederek, materyalist bir anlayışla maddi çıkar ve arzuları hedef edinmektedir. Böylece burada bir taraftan insanın manevi ihtiyaçlarının giderilmesi eksik kalırken, öbür taraftan modern çağda olup da ulaşılamayan ve hayal edilip de gerçekleştirilemeyen ideallere dayalı oluşan psikolojik sorunlar da çözümsüz kalabilmektedir. Oysaki İslami eğitim, fıtrata uygun olarak insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarının teminini birlikte ele almaktadır. Aynı zamanda yaşanan çağın psikolojik sorunlarına karşı da Allah’a iman ve tevekkül anlayışını benimseterek çözüm oluşturulabilmektedir. Binaenaleyh İslami eğitim sisteminde, insanın dünya ve ahiret mutluluğu ile huzuru sağlanabilmektedir. Bu makalede Batı eğitim sisteminin temel anlayışı ve bu anlayışın yaşanan çağdaş sorunlara karşı çözümsüzlüğü üzerinde durulurken, İslami eğitim sisteminin temel anlayışı ve bu anlayışın yaşanan çağdaş sorunlara getirdiği çözümler üzerinde durulmaktadır.

In all education systems the aim of education and teaching activities is to provide happiness and peace to people. That can be just because of being suplied financial and moral needs which come from creation of human and being solved the problems that people live. Western education system ignores person's moral needs and problems, and ıt aims material gains and desires with a materialist perception. So that on the one hand suplying of the moral needs of person remains incomplete, on the other hand psychological problems that ocur because of ideals that being dreamed but not being made real and although existing not being reached. Whereas Islamic education deals with suplying of both material and moral needs of people. Also ıt builds solutions to psychological problems of the age by adopt people the resignation  understanding and believing Allah.In Islamic education system  person's happiness of world and eternity and person's peace are provided. In this article the basic perception of western education system and the deadlock of this perception to the age problems, and also the basic perception of Islamic education system and the solution that this perception brings to the age problems are dealt with.

  • Akseki, Ahmet Hamdi (1957). İslam Dini, İtikat, İbadet, Ahlak. Ankara: Nur Yayınları.Al-Attas,S.M.N. (1979). “Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education”. Aims and Objectives of Islamic Education (ed. Syed Muhammed al-Naquib al-Attas, Hodder and Stoughton),Jeddah: King Abd al-Aziz University,ss.19-47.Başar, Erdoğan (2010). “Türkiye’deki Eğitimin Tarihsel Gelişimi”, Eğitim Bilimine Giriş. (ed.Özcan Demirel-Zeki Kaya). Ankara: Pegem Yayınları, ss.23-66.Bayraklı, Bayraktar (1995).“İslam Eğitimi ile Batı Eğitim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 1995. say:7-8-9-10, 519-528. ___________ (2015). İslam ve Eğitim. İstanbul: Düşün Yayıncılık. Bayraktar, M. Faruk (1994). İslam Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri. İstanbul: İFAV Yayınları. Bayraktar, Mehmet (2017). İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi. Ankara: TDVY. Dündar, Mahmut (2011). İlk Dönem İslami Eğitim-Öğretim Faaliyetleri. İstanbul: İşrak Yayınları.____________ (2016). “Religious Counselingand Guidance in Social Environment”,Looking Behindand Before,AGP, London 2016, 284-294.el-Halebî, İbrahim b. Muhammed (ts.). et-Tac I, Mısır. Ertürk, Selahattin (1984).Eğitimde Program Geliştirme. Ankara:Yelkentepe Yayınları.Fazlur Rahman (2016).İslam ve Çağdaşlık. (çev.Alparslan Açıkgenç-M.Hayri Kırbaşoğlu). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.Gramer, J.F.ve Browne G.S. (1974).Çağdaş Eğitim (Milli Eğitim Sistemleri Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme).(çev.A.Ferhat Oğuzkan).MEB Devlet Kitapları,İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Halstead, J. Mark. (2004) (çev. Semra Çinemre) (2012). “An Islammic Concept of Education” (İslam Eğitim Anlayışı,). Comparative Education,vol:40,no:4,pp.517-529, Ondukuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,say:32,ss.273-291. Hesapçıoğlu, Muhsin (2009). “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi”. M.Ü.Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, say:29,ss.121-138.Husain, S.S.& Ashraf, S.A. (1979). Crisis in Müslim Education. (London, Hodder & Stoughton). İmamoğlu,İ.H.(2013). “İslam’ın Kadim Geleneğinden Medreselerden Vatandaşlık Bilincine Mekteplere: Hedef-İçerik ve Paradigma Sorrgulamaları”, Muş Alparslan Üniversitesi Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyumu 05-07 Ekim 2012,Temmuz 2013 Muş,ss.185-198.İnalcık,H. (2006). “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”. Ankara Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yılı Armağanı Atatürk ve Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar,Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları,289-296.Keklik, Nihat (1967). Allah-Kâinat ve İnsan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.Köylü, Mustafa (2017). “İslam Eğitiminin Temel Özellikleeri”. Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi (ed. Müstafa Köylü,Şakir Gözütok). İstanbul: Ensar Yayınları, ss.31-72.Kutub, Muhammed (1975). İslam Terbiye Metodu ve Ahlak Sistemi, (çev. Ali Özek).İstanbul: Hisar Yayınları.Louise Cripps Samoiloff (1997), Meöories and Commenttaries, Associated University Presses. American.Mengüşoğlu, Takiyettin Mengüşoğlu (1971). Felsefi Antropoloji.İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.Muhammed Esed (2017). Yolların Ayrılış Noktasında İslam (çev. Hayreddin Karaman).İstanbul: İz YayıncılıkMusevi Lari, Seyyid Muçteba (2001). İslam ve Batı Medeniyeti,( çev: İsmail Bendiderya). Kum: Muessese Çap el-Hadi.Turan, Sevgi (2005). “Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2005 Ankara, 5(1), 87-98.Russell, Bertrand (1972). Mistisizm ve Mantık. (çev. Ayseli Uluata). İstanbul: Varlık Yayınları.Ünal, İsmail Hakkı, vd.(2015).İslâm Kültüründe Höşgörü (Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları-Örnekleri).Ankara: DİB Yayınları.Wan Daud W.M.N.(1998).The Educatıonal Phlosophy And Practıce of Syed Muhammed Naquıb al-Attas: An Exposıtıon of the Orıgınal Concept of Islamızatıon. (Kuala Lumpur, Internatıonal Instıtue of Islamıc Thought and Cıvılızatıon).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1856-6494
Yazar: Mahmut Dündar (Sorumlu Yazar)
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat519857, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {1 - 12}, doi = {10.26791/sarkiat.519857}, title = {ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Dündar, Mahmut} }
APA Dündar, M . (2019). ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI. Şarkiyat , 11 (1) , 1-12 . DOI: 10.26791/sarkiat.519857
MLA Dündar, M . "ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Şarkiyat 11 (2019 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/44844/519857>
Chicago Dündar, M . "ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Şarkiyat 11 (2019 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Mahmut Dündar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.519857 DO - 10.26791/sarkiat.519857 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.519857 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.519857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Mahmut Dündar %T ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 1 %R doi: 10.26791/sarkiat.519857 %U 10.26791/sarkiat.519857
ISNAD Dündar, Mahmut . "ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Şarkiyat 11 / 1 (Nisan 2019): 1-12 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.519857
AMA Dündar M . ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI. Şarkiyat. 2019; 11(1): 1-12.
Vancouver Dündar M . ÇAĞIN SORUNLARI BAĞLAMINDA BATI VE İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI. Şarkiyat. 2019; 11(1): 12-1.