Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 1318 - 1352 2019-12-31

YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI

İlyas Erpay [1]


Teknolojik gelişmelerin ivme kazandığı günümüz bilgi çağında, teknoloji kullanımı her alanda vazgeçilmez bir hal almıştır. İnsan hayatının her safhasında var olan teknolojik araç ve gereçlerin insanlara sunduğu fırsatlar ile kişilerin yaşam tarzlarında,  bilgiye erişim şekillerinde insanların öğrenme ve öğretme alışkanlıkları vs. üzerinde değişimler yaratmıştır. Bu teknolojik gelişim ile yaşanan değişimler, insana dair en önemli alanlardan biri olan eğitimde de kendini göstermiştir. Çağa uygun olarak modern öğretim araç ve materyallerin eğitim sisteminde kullanılması kaçınılmaz bir durum haline gelmiş; bu sebeple de klasik öğretim metotlarından çağdaş öğretim metotlarına geçişte teknolojinin eğitime entegre edilmesi amaçlanmıştır. Bu durum keza din eğitimi için de geçerlidir. Ancak sadece din eğitiminin verildiği örgün din eğitim kurumlarında değil yaygın din eğitim kurumlarında da teknolojinin eğitime entegre edilmesi mümkün hale getirilmelidir.

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yaygın din eğitim kurumlarında teknolojik materyal kullanımına ve din görevlilerinin yaygın din eğitiminde teknolojik materyal kullanımına ilişkin durumunu belirlemektir. Diğer taraftan genel eğitimde teknolojik altyapıyı iyileştirme amacıyla başlatılan Fatih Projesinin, yaygın din eğitiminde gerekliliği konusunda din görevlilerinin yaklaşımları ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma metotlarından tarama modeli kullanılmış ve seçilen çalışma gurubuna anket tekniği uygulanmış, elde edilen bulgular betimlenmiştir. 

In today's information era, where technological developments are gaining momentum, the use of technology has become indispensable in every field. Technological tools and tools that exist in every moment of human life have created changes with the opportunities they offer to people on the way people live, the ways of accessing information, people's learning and teaching habits, etc. The changes experienced with this technological development have also manifested themselves in the education system, which is one of the most important areas of human beings. In accordance with today's era, the use of modern teaching tools and materials in the education system has become an inevitable situation. Therefore, it is aimed to integrate technology into education in the transition from classical teaching methods to contemporary teaching methods. This situation is also applies to religious education, however; it should be make possible to integrate technology into education not only in formal institutions where religious education is provided, but also in non-formal educational institutions.

In this context, the aim of this study is to determine the use of technological materials in the courses given in mosques, Qur'an courses and mosques affiliated to the Directorate of Religious Affairs, which conducts non-formal religious education services, and to determine the status of religious officials in the use of technological materials in non-formal religious education. For this purpose, the survey technique was applied to the selected working group using the scanning model, which is one of the quantitative data collection methods in the research. By describing the findings, the current situation regarding the use of technological tools in the teaching of religion in non-formal religious educational institutions has been tried to put revealed. 

Din eğitimi, Yaygın din eğitimi, Teknoloji, Din öğretimi teknolojisi, Materyal geliştirme
 • Akpınar, Yavuz. “Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi : İstanbul Okulları Örneği”. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET 2/2 (2003): 79-96.
 • Alım, Mete. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler”. Doğu Coğrafya Dergisi 12/17 (2007): 243-262.
 • Alkan, Cevdet. Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık, 1998.
 • Alpar, Demet - Batdal, Gülşah - Avcı, Yusuf. “Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim Teknolojileri Uygulamalrı”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 7 (2007): 19-31.
 • Çanakcı, Ahmet Ali. Yaygın Din Eğitiminde Din Görevlilerin Rolü. Bursa: Emin Yayınları, 2014.
 • Cebeci, Suat. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. Bursa: Alfa Yayınları, 1997.
 • Demirel, Özcan - Yağcı, Esed. “Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim”. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ed. Özcan Demirel - Altun Eralp. 3. Ankara: Pegem Akedemi, 2009.
 • “Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı İstatistikleri”. Erişim: 21 Mart 2019. https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/sayfa/57/istatistikler.
 • “Diyanet İşleri Başkanlığı Siirt Müftülüğü”. Erişim: 26 Mart 2019. https://siirt.diyanet.gov.tr/Sayfalar/ContentDetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal2&ContentCategory=personelimiz.
 • Ekinay, Hüseyin - Koç, Oğuz - Boduroğlu, Erdem. “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Bildiri Kitabı”. FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahtaların Etkin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Ankara: 505-512, 2018.
 • Fidan, Nuray Kurtdede. “İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri”. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1/1 (01 Haziran 2008): 48-61. http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29336/313943.
 • Fırıncıoğulları, Sevra. Alvin Toffler Bilişim Toplumu Hız ve Geçiciliğin çağı. Ankara: Gece Kitaplığı, 2017.
 • Güneş, Adem. Din Öğretimi Materyalleri. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2017.
 • Güneş, Adem. “DKAB Dersinde Teknolojik Materyal Kullanımı ve DKAB Öğretmenlerinin Teknolojik Materyal Kullanımına Eğilimleri (Gaziantep İli Örneği)”. C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XVI/1 (2012): 479-506.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın, 2009.
 • Kaya, Zeki. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2006.
 • Korkmaz, Mehmet. “Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları”. Bilimname 2017/33 (29 Mayıs 2017): 35-66. https://doi.org/10.28949/bilimname.345561.
 • Korkmaz, Mehmet. Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017.
 • Şahin, Tuğba Yanpar - Yıldırım, Soner. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık, 1999.
 • Yalın, Halil İbrahim. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2017.
 • Yılmaz, Geçit. “Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim”. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ed. Küçük Mehmet. 1-21. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2015.
 • Yolcu, Hüseyin - Bayram, Aslan. “Eitimde Teknoloji Kullanımı: Fatih Projesine Eleştirel Bakış”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2016): 2111-2143.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: İlyas Erpay (Sorumlu Yazar)
Kurum: İLAHİYAT PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat629520, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {1318 - 1352}, doi = {10.26791/sarkiat.629520}, title = {YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Erpay, İlyas} }
APA Erpay, İ . (2019). YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI. Şarkiyat , 11 (3) , 1318-1352 . DOI: 10.26791/sarkiat.629520
MLA Erpay, İ . "YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI". Şarkiyat 11 (2019 ): 1318-1352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50566/629520>
Chicago Erpay, İ . "YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI". Şarkiyat 11 (2019 ): 1318-1352
RIS TY - JOUR T1 - YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI AU - İlyas Erpay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.629520 DO - 10.26791/sarkiat.629520 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 1318 EP - 1352 VL - 11 IS - 3 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.629520 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.629520 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI %A İlyas Erpay %T YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 3 %R doi: 10.26791/sarkiat.629520 %U 10.26791/sarkiat.629520
ISNAD Erpay, İlyas . "YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI". Şarkiyat 11 / 3 (Aralık 2020): 1318-1352 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.629520
AMA Erpay İ . YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI. Şarkiyat. 2019; 11(3): 1318-1352.
Vancouver Erpay İ . YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI. Şarkiyat. 2019; 11(3): 1352-1318.