Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 1092 - 1117 2020-12-31

RELIGIOUS EDUCATION OF YOUTH IN ACCORDANCE TO THE DEVELOPMENT CHARACTERISTICS
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA GENÇLİĞİN DİN EĞİTİMİ

Muhammed Muhdi GÜNDÜZ [1]


Considering the developmental features of human life, undoubtedly one of their most important periods is the youth period. During this period, the youth gradually takes on individual and social responsibilities, strives to take place among adults and is considered religiously taxpayer. In addition, physical, sexual, emotional, social and personal developments occurring in this period can cause a stormy pass due to the differentiation created in the person. However, in the case of a positive awareness, this change and development process allows the young person to develop a deep understanding of the whole world of wealth and life by internalizing the whole of the principles and rules that will guide him throughout his life. The importance of education becomes evident in the fact that this entity manifests itself. In this article, firstly, the development characteristics of the youth in general and the religious development features in particular will be revealed through the literature review method. Then, some issues to be considered in education and religious education will be addressed in accordance with these developmental features. Emphasizing that the youth period is a stormy period and the religious perception in this period is different, it will be argued that an education appropriate for the development characteristics of the youth should be made, especially in religious education. As a result, in this period, which contains risks as much as possible for the adoption of religion, some principles that should be followed in religious education will be brought to the fore in order for young people to have a healthy understanding of religion.
İnsan hayatının gelişim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hiç kuşkusuz bunların en önemli dönemlerinden biri de gençlik dönemidir. Bu dönemde genç, yavaş yavaş bireysel ve toplumsal sorumlukları üstlenmekte, yetişkinler arasında yer edinme çabasında bulunmakta ve dini açıdan mükellef olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu dönemde meydana gelen bedensel, cinsel, duygusal, sosyal ve kişisel gelişmelerin kişide yarattığı farklılaşmadan dolayı fırtınalı geçmesine neden olabilmektedir. Ancak olumlu bir farkındalık oluşması/oluşturulması durumunda bu yaşanan değişim ve gelişim süreci, gencin bütün yaşamı boyunca kendisine yön verecek ilkeler ve kurallar bütününü içselleştirerek tüm varlık alemi ve hayata ilişkin derinden bir kavrayış geliştirmesine imkân verir. İşte bu varlığın kendisini dışa vurması hususunda eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu makalede öncelikle gençlerin genelde gelişim, özelde ise dinî gelişim özellikleri literatür taranması yöntemi ile ortaya konulacaktır. Sonrasında bu gelişim özelliklerine uygun olarak eğitim ve din eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinilecektir. Gençlik döneminin fırtınalı bir dönem olduğu ve bu dönemdeki dini algılayışın farklılaştığı vurgulanarak gençlerin eğitiminde özellikle de din eğitiminde gelişim özelliklerine uygun bir eğitimin yapılması gerektiği ileri sürülecektir. Sonuç olarak, dinin benimsenmesi açısından imkân kadar riskleri barındıran bu dönemde gençlerin sağlıklı bir din anlayışına sahip olabilmesi için din eğitiminde uyulması gereken birtakım ilkeler ön plana çıkarılacaktır.
 • Akpolat, Sabri. "Peygamberimiz ve Gençlik". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/17 (2007), 209-223.
 • Albayrak, Ahmet. "Ergenlerin Dinî Gelişmesinde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği (İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)". Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. ed. Hayati Hökelekli. 369-404. İstanbul: dem, 2006.
 • Avcı, Nazmi. Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.
 • Aydın, Mustafa. Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri. Konya: Çizgi Kitabevi, 2010.
 • Bahadır, Abdülkerim. "Ergenlik Döneminde Dinî Şüphe ve Tereddütler (Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)". Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. ed. Hayati Hökelekli. 307-368. İstanbul: dem, 2006.
 • Baş, Halim. "Türkiye’de Genç Nüfus Sorunlar ve Politikalar". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2/27 (2017), 255-288.
 • Bayyiğit, Mehmet. Üniversite Gençliğinin Dinî İnanç Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1989.
 • Beit-Hallahmi, Benjamin-Argyle, Michael. The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge, 1997.
 • Dehâbâdî, M. Ali Haci-Huseynîzâde, S. Ali. İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi. çev. Hasan Bedel. İstanbul: el-Mustasfa Yayınları, 2013.
 • Ekşi, Aysel. Gençlerimiz ve Sorunları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1982.
 • Ekşi, Aysel. Çocuk, Genç, Ana Babalar. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1990.
 • Ekşi, Halil. "Din Eğitimi Gençlik ve Kişilik (İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)". Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. ed. Hayati Hökelekli. 181-216. İstanbul: dem, 2006.
 • Erikson, Erik H. İnsanın 8 Evresi. çev. Gonca Akkaya. İstanbul: okuyanus, 2014.
 • Gander, Mary J.-Gardiner, Harry W. Çocuk ve Ergen Gelişimi. çev. Ali Dönmez-Nermin Çelen. Ankara: İmge Kitabevi, 8. Basım, 2015.
 • Goldman, Ronald. Readiness for Religion: A Basis for Developmental Religious Education. New York: The Seabury Press, 8. Basım, 1970.
 • Gündüz, Turgay. İslam, Gençlik ve Din Eğitimi -Kuramsal Bir Çalışma-. İstanbul: Düşünce Kitabevi, 2003.
 • Gündüz, Turgay. "Gençlik Dönemi Din Eğitimi". Gelişim Basamaklara Göre Din Eğitimi. ed. Mustafa Köylü. 65-104. Ankara: Nobel, 2010.
 • Hökelekli, Hayati. "Ergenlik Döneminde Dinî Şüpheler". Din Öğretimi Dergisi 14 (1988), 73-82.
 • Hökelekli, Hayati. Din Psikolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008.
 • Hökelekli, Hayati. Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din. İstanbul: dem, 2009.
 • Janmohamed, Shelina. M Nesli: Yeni Müslüman Gençlik. çev. Esin Kızılelma. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2018.
 • Kara, Seyfullah. Peygamber Döneminde Gençlik. İstanbul: Ağaç Yayınların, 2003.
 • Karaşahin, Hakkı. "Gençlik ve Din". Din Sosyolojisi El Kitabı. ed. Niyazi Akyüz-İhsan Çapcıoğlu. 237-252. Ankara: Grafiker, 2012.
 • Keskiner, Emine. "Cinsel Eğitim". Din Eğitiminde Çağdaş Konular. ed. Mustafa Köylü. 333-359. İstanbul: dem, 2012.
 • Kılavuz, M. Akif. "Ergenlerde Özdeşleşme ve Din Eğitimi (Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)". Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi. ed. Hayati Hökelekli. 251-305. İstanbul: dem, 2006.
 • Köknel, Özcan. Kimliğini Arayan Gençliğimiz. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 2001.
 • Kula, M. Naci. Kimlik ve Din (Ergenler Üzerine Bir Araştırma). İstanbul: ayışığı kitapları, 2001.
 • Kula, M. Naci. "Gençlik Döneminde Kimlik ve Din (Lise Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)". Gençlik, Din ve Değerler Psikolojis. ed. Hayati Hökelekli. 33-82. İstanbul: dem, 2006.
 • Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 15. Basım, 2013.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül. Erişkin Bireyin Kendilik Bilinci. İstanbul: Dem, 2005.
 • Peker, Hüseyin. Din Psikolojisi. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2003.
 • Senemoğlu, Nuray. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi, 15. Basım, 2009.
 • Tezcan, Mahmut. Gençlik Sosyolojisi ve Antroplojisi Araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1997.
 • Topçu, Nurettin. Türkiye’nin Maarif Dâvası. İstanbul: Dergâh, 6. Basım, 2010.
 • Twenge, Jean M. ‘Ben’ Nesli. çev. Esra Öztürk. İstanbul: kaknüs, 4. Basım, 2013.
 • Twenge, Jean M. i-Nesli. çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2018.
 • Twenge, Jean M.-Campell, W. Keith. Asrın Vebası: Narsisizm İlleti. çev. Özlem Korkmaz. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 3. Basım, 2015.
 • Varış, Fatma. Ergenin Gelişimine Etki Yapan Kültürel Faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1968.
 • Yörükoğlu, Atalay. Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayınları, 13. Basım, 2007.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0262-1989
Yazar: Muhammed Muhdi GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

ISNAD Gündüz, Muhammed Muhdi . "GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA GENÇLİĞİN DİN EĞİTİMİ". Şarkiyat 12 / 4 (Aralık 2020): 1092-1117 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.737971