Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

JOB SATISFACTION AND BURNOUT IN LABORATORY STAFF: SAKARYA AND VAN SAMPLE

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 41 - 54, 19.12.2020

Öz

Abstract

Aim:
The
aim of the study is to examine the levels of occupational burnout and job
satisfaction in laboratory staff.

Method:
For this purpose, a total of 118 (85 Sakarya University Research Hospital
Laboratories and 33 Van Yüzüncü Yıl University Dursun Odabaş Medical Center
Laboratories) laboratory staff working in the laboratories participated in the
survey.

 Results:The average score of the Minnesota
Job Satisfaction
Questionnaire for
laboratory stuff is above the neutral score of 60
. This shows the
job satisfaction. When Maslach's Burnout Inventory sub-groups are examined; for
all three sub-groups, burnout was detected at low level interval.

Conclusion: The
characteristics of poor working conditions should be identified and improved.
In addition, social support programs are developed and implemented regularly to
increase satisfaction; improving laboratory staff burnout situations,
increasing job satisfaction, and increasing job productivity and achievement.

Kaynakça

 • 1-Ergin C. Doktor ve hemsirelerde tukenmislik ve Maslach tukenmislik olceginin uyarlanmasi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 22th September 1992 Ankara (Turkey).
 • 2- Akşit Aşık D. Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi . 2010;467: 31-51.
 • 3-Çetin H. et al. İş doyumu ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi örneği. Akdeniz İİ BF Dergisi.2013; 26: 145-163.
 • 4-Oğuzberk M, Aydın A.Ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik. Klinik Psikiyatri.2008;11: 167-179.
 • 5-Akpınar AT, Taş Y.Acil servis çalışanlarının tükenmişlik ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi .2011; 11(4): 161-165.
 • 6-Yıldırım Z et al. Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Fen Bilimleri Dergisi .2017; 3(1).
 • 7- Freudenberger H J. Staff burn‐out. Journal of social issues .1974; 30(1): 159-165.
 • 8-Kaçmaz N. Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi .2005;68(1).
 • 9- Çimen M. Maslach tükenmişlik ölçeği sağlık personeli Türkiye normlarının silahlı kuvvetler sağlık personeli tükenmişlik puanları ile karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Toplum ve Hekim Dergisi. 2002; 17: 212 216.
 • 10- Hyman S A et al. A Survey Evaluating Burnout, Health Status, Depression, Reported Alcohol and Substance Use, and Social Support of Anesthesiologists.Anesthesia & Analgesia.2017
 • 11- Zhang Y, Feng X.The relationship between job satisfaction, burnout, and turnover intention among physicians from urban state-owned medical institutions in Hubei, China: a cross-sectional study. BMC health services research .2011;11(1): 235.
 • 12- Cullinan, K. Health services in South Africa: A basic introduction. Health-e News Service.2006.
 • 13-Weiss DJ et al. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.Minnesota studies in vocational rehabilitation.1967.
 • 14-Baycan A. An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul.1985.
 • 15- Yurumezoglu HA, Kocaman G.Pilot study for evidence‐based nursing management: Improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey.Nursing & health sciences.2012; 14(2): 221-228.
 • 16-Erol A et al. Acil servis çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu. Klinik Psikiyatri.2012;15: 103-110.
 • 17-Taycan O et al. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi .2006; 7(2): 100-108.
 • 18-Anıl M et al. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Turkish Pediatrics Archive/Turk Pediatri Arsivi .2017;52(2).

LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK: SAKARYA ve VAN ÖRNEKLEMİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 41 - 54, 19.12.2020

Öz

ÖzetAmaç: Çalışmanın amacı, laboratuvar çalışanlarında mesleki tükenmişlik ve iş
doyumu düzeylerini incelemektir. Yöntem: Bu amaçla laboratuvarlarda çalışan ve katılımcı
olmayı kabul eden toplam 118 (85 Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma
Hastanesi laboratuvarları ve 33 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp
Merkezi laboratuvarları) laboratuvar çalışanına anket uygulandı. Bulgular:
Laboratuvar çalışanlarında MİDÖ
değerlerinin ortalaması nötr puan olan 60'ın üzerindedir. Bu da iş doyumunun
olduğunu göstermektedir. Maslach'ın tükenmişlik alt boyutları incelendiğinde
ise; her üç alt boyut için de tükenmişlik düşük düzey aralığında tespit edildi.  Sonuç: Katılımcıların çalışma koşullarında
olumsuz olarak nitelendirdiği özellikler tespit edilip iyileştirilmelidir.
Ayrıca memnuniyetin arttırılması için de sosyal destek programlarının
geliştirilip düzenli olarak uygulanması; laboratuvar personelinin tükenmişlik
durumlarının iyileştirilmesi, iş doyumunun arttırılması, iş verimliliklerinin
ve başarılarının arttırılması yönünden oldukça önemlidir.

Kaynakça

 • 1-Ergin C. Doktor ve hemsirelerde tukenmislik ve Maslach tukenmislik olceginin uyarlanmasi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 22th September 1992 Ankara (Turkey).
 • 2- Akşit Aşık D. Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi . 2010;467: 31-51.
 • 3-Çetin H. et al. İş doyumu ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi örneği. Akdeniz İİ BF Dergisi.2013; 26: 145-163.
 • 4-Oğuzberk M, Aydın A.Ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik. Klinik Psikiyatri.2008;11: 167-179.
 • 5-Akpınar AT, Taş Y.Acil servis çalışanlarının tükenmişlik ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi .2011; 11(4): 161-165.
 • 6-Yıldırım Z et al. Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Fen Bilimleri Dergisi .2017; 3(1).
 • 7- Freudenberger H J. Staff burn‐out. Journal of social issues .1974; 30(1): 159-165.
 • 8-Kaçmaz N. Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi .2005;68(1).
 • 9- Çimen M. Maslach tükenmişlik ölçeği sağlık personeli Türkiye normlarının silahlı kuvvetler sağlık personeli tükenmişlik puanları ile karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Toplum ve Hekim Dergisi. 2002; 17: 212 216.
 • 10- Hyman S A et al. A Survey Evaluating Burnout, Health Status, Depression, Reported Alcohol and Substance Use, and Social Support of Anesthesiologists.Anesthesia & Analgesia.2017
 • 11- Zhang Y, Feng X.The relationship between job satisfaction, burnout, and turnover intention among physicians from urban state-owned medical institutions in Hubei, China: a cross-sectional study. BMC health services research .2011;11(1): 235.
 • 12- Cullinan, K. Health services in South Africa: A basic introduction. Health-e News Service.2006.
 • 13-Weiss DJ et al. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.Minnesota studies in vocational rehabilitation.1967.
 • 14-Baycan A. An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul.1985.
 • 15- Yurumezoglu HA, Kocaman G.Pilot study for evidence‐based nursing management: Improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey.Nursing & health sciences.2012; 14(2): 221-228.
 • 16-Erol A et al. Acil servis çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu. Klinik Psikiyatri.2012;15: 103-110.
 • 17-Taycan O et al. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi .2006; 7(2): 100-108.
 • 18-Anıl M et al. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Turkish Pediatrics Archive/Turk Pediatri Arsivi .2017;52(2).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdem ÇOKLUK
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
0000-0002-6205-5109
Türkiye


Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
0000-0001-8383-6740
Türkiye


Tuba BATUR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabililm Dalı
0000-0002-8225-3153
Türkiye


Fatma ÖZDEMİR Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
0000-0003-0244-5356
Türkiye


Selin TUNALI ÇOKLUK
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0001-9159-1595
Türkiye


Engin KARAKEÇE Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
0000-0003-1941-621X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 23 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çokluk, E. , Şekeroğlu, M. R. , Batur, T. , Özdemir, F. , Tunalı Çokluk, S. & Karakeçe, E. (2020). LABORATUVAR ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK: SAKARYA ve VAN ÖRNEKLEMİ . Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi , 3 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauhsd/issue/58387/623618