Yazım Kuralları

HOLİSTİK SAĞLIK DERGİSİ YAZIM KURALLARI 

Genel Kurallar ve Biçimsel Özellikler

·   Dergide yayınlanmak üzere sunulan yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

·  Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler editör ya da hakemler tarafından yapılarak ilgili yazara geribildirimde bulunur.

·        Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz.  

·        Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz.

·        Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez.

·        Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir.

·     Makale Microsoft word programında, Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto boyutunda, metin iki yana yaslı ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

·      Makalenin sayfa yapısı, her bir kenarı (sağ, sol, alt, üst) 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalı ve tüm sayfalar sayfa numarası ortada olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

·   Yazı içerisinde belirtilen sayılar “1-9” arasında ise yazıyla, “10 ve üzerinde” ise arabik rakamlarla yazılmalıdır. Ondalıklı sayılar ayrılırken nokta kullanılmalıdır (örnek: 9.41).

·      Yazının ana başlığı 14 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalı, alt başlıklar ise 12 punto ilk harfi büyük, koyu renk (bold) ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

·  Başlıkta veya özet bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde yer alan kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

Başlık Sayfası

Yazarların bilgileri başlık sayfasında sunulmalıdır. Bu sayfada, makalenin başlığı ve yazarların adı soyadı, çalıştığı kuruluş ve adresi, iletişim bilgileri( e- posta, telefon no ve faks no) yer almalıdır. Başlık sayfası ana metin ile birlikte hazırlanarak, ana metnin ilk sayfasını oluşturmalıdır. Gönderilen makale kongre veya sempozyumda sunulmuş ise başlık sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir.

Özet

Makalenin özet bölümü en fazla 250 kelime, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde yazılarak, Türkçe ve İngilizce makale başlığı ile birlikte sunulmalıdır. Bu bölümde kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Araştırma makalelerinin özetleri ; "Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç" bölümlerini kapsayan, derleme yazıları ve olgu sunumları ise konunun genel içeriğini tam olarak yansıtan biçimde düzenlenmelidir. Özet bölümünün altında 3 ile 6 kelime arasında anahtar kelimeler yazılmalıdır.  Anahtar kelimeler birbirinden virgül (,) ile ayrılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler "Türkiye Bilim Terimleri", İngilizce anahtar kelimeler ise "Index Medicus: Medical Subject Heading (MeSH)" standartlarına uygun olmalıdır.

Ana Metin

Araştırma makaleleri ana metin bölümünde; sırasıyla "Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar" kısımlarından oluşmalı ve bölüm başlıklarının sadece baş harfi büyük  harfle, bold (koyu) yazılmalıdır. Bu bölümdeki kelime sayısı (kaynaklar ve tablolar dahil) 1500-4000 arasında olmalıdır.

Derleme yazılarının ana metin bölümü; konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar başlıklarından oluşmalıdır. Her başlık koyu renk (Bold) yazılmalıdır. Derleme yazıları; sağlık ile ilgili alanlarda güncel literatürü kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

Olgu sunumlarının ana metin bölümü; "Giriş, Olgu sunumu, Tartışma,  Kaynaklar" başlıklarından meydana gelmelidir. Her başlık koyu renk (Bold) yazılmalıdır

Etik Kurallar

İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde etik ilkelere uygun olarak araştırmanın yürütüldüğünü belirtmek zorundadır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler

Makale akışı içerisinde verilmeli ve her bir resim, tablo ve grafik numaralandırılarak metin içerisinde geçen yerler ile ilgili cümlenin sonunda atıfta bulunulmalıdır.

Net baskı elde edilebilmesi için, şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak  (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) yüklenmelidir.    Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

Tablolar; Microsoft Word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı, tablo başlığı tablonun üstünde, sola yaslanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo içerisinde yazılar satır aralığı bir boşluk ve yazı tipi boyutu 10 punto olmalıdır. Eğer tabloya ait açıklamalar varsa tablonun altında bir satır aralığı ile 9 punto olarak yazılmalıdır.

Şekil, resim ve grafiklerin başlığı, şekil/grafiklerin altında yer almalıdır. Şekil/grafik ve resmin ismi sola yaslanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Sınırlılıklar

Çalışmanın mevcut sınırlılıkları, ana metnin sonuç ve öneriler bölümünden sonra verilmelidir.

Teşekkür

Makalede yazarlık şartlarını sağlamayarak yazıya editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik olarak katkı sağlayan kişilere, kurumlara isimleri belirtilerek teşekkür edilmelidir. Ayrıca çalışmanın yapılması ve makalenin yazımı süresince tüm mali ve maddi destek sağlayan kişi ve kurumların belirtilmesi, varsa çıkar çatışması yazılmalıdır.

Kaynaklar

  • Metin içeresinde yapılan atıfların tamamı kaynakçada, kaynakçada yer alan kaynakların tamamı da metin içeresinde bulunmalıdır.

  • Yazarlar orijinal metnine ulaşmadıkları kaynakları kullanmaktan kaçınmalıdır.

  • Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludurlar. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenmeyen internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı:

Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı ve parantez içinde gösterilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır (örnek 1,2). Arka arkaya ikiden fazla kaynak kullanımında ilk ve son kaynak numaraları belirtilmeli ve araya "tire" işareti konulmalıdır (örnek 1-4).

Metin Sonunda Kaynakların Gösterimi:

Metin sonunda kaynaklar metin içindeki kullanıldıkları sıraya göre numaralandırılarak “KAYNAKLAR” başlığı altında verilmelidir.

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludurlar. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenmeyen internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.

Dergi isimleri Index Medicus'ta yer alıyor ise Index Medicus'ta geçtiği şekilde kısaltılmış olarak, yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır.

Kaynakların gösterimi Vancouver stiline göre düzenlenmelidir. Kaynak yazımında aşağıda verilen kurallara dikkat edilmelidir.

Kaynaklar bölümü için örnek gösterim aşağıda verilmiştir:

Ø  Makale: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Makale ismi. Dergi İsmi yıl;cilt(sayı):sayfa numarası.” olacak şekilde yazılmalıdır.

Wellard SJ, Bethune E, Heggen K. Assessment of learning in contemporary nurse education: Do we need standardised examination for nurse registration? Nurse Educ Today. 2007;27(1):68-72.

Usta YY, Demir Y, Yönder M,  Yildiz A. Nursing students’ attitudes toward ageism in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2012; 54(1): 90-93.

Ø  Kitap:

Quinn, FM. The principles and practice of nurse education. 3rd ed. Nelson Thornes Company; 2000. p. 687-750.

Ø  Kitap içinde bölüm:

Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i. Bölüm başlığı. Editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Melanie SM, Hickey JV. Neuroscience critical care. In: Hickey JV. editor. The clinical practice of neurological and neurosurgical nursing. 5th ed. Philadelphia:  Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p. 359-67.

Ø  Yayınlanmamış tez:

Yazarın Soyadı ve isminin baş harfi. Tezin adı. Tezin türü (Uzmanlık, Doktora, Yüksek lisans) yayınlanmamış tez, tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer yılı, sayfa sayısı. 

Özgül S. Maternal obezitenin anne ve yenidoğan sağlığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın, 2016, 53.

Not: Tez bir makale olarak yayımlanmışsa, kaynak olarak makale referans gösterilmeli, tez değil.

Ø  Elektronik dergi:

Moulder JE. Electromagnetic Fields and Human Health. Elecromagnetic Technology (Electronic Journal) 1999;6(3):17-28.  http://www.mcw.edu.gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html. (Erişim tarihi:23 Mart 2017).

Ø  Elektronik rapor, doküman:

World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005.

http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf  (Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2010).

TC Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta performans ve kalite yönergesi.

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/14_subat_2012/1402yonerge.pdf    (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2011).