Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TThe moderating role of leaders’ perfectionalism between employee engagement and job performance

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 193 - 202, 31.12.2021
https://doi.org/10.47542/sauied.946058

Öz

The aim of this study is to find out if there is a moderator effect of leaders’ perfectionalism in the relationship between employee engagement and job performance. This study is applied to 353 white color employees working in private sector companies in İstanbul. According to the study, it is found out that there is no moderator effect of leaders’ perfectionalism in the relationship between employee engagement and job performance. Besides various studies revealing the relationship between employee engagement and job performance, it is considered that investigation of the interaction effect of leadership perfectionalism and employee engagement on job performance would contribute to the literature as a new consequence.

Kaynakça

 • Armstrong, M. (2009). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Philadelphia.
 • Barutçugil, İ. (2014). Liderlik, İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Başaran, İ.E. (2008). Örgütsel Davranış-İnsanın Üretim Gücü, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bakker, A. B. ve Demerouti, E. (2008). “Towards a model of work engagement”, Career Development International, 13(3), 209-223.
 • Bakker, A. B., M. Tims, ve D. Derks. (2012). Proactive Personality and Job Performance: The Role of Job Crafting and Work Engagement. Human Relations, 65(10), 1359-1378.
 • Ben-Sharar, T. (2014), Mükemmeli Aramak, Çev.Dr. Bülent Akat, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Bieling, P., Israeli, A. L. ve Antony, M. M. (2004), Is Perfectionism Good, Bad or Both? Examining Models of the Perfectionism Construct, Personality and Individual Differences, 36(6), 1373-1385.
 • Borynack, Z. A. (2003). Contextual Influences In The Relationship of – Perfectionism and Anxiety: A Multidimensional Perspective. Yayınlanmamış Doktora tezi. Oklahoma Üniversitesi, Oklahoma.
 • Bousman, L.A. (2007). The Fine Line Of Perfectionism: Is It A Strength or A Weakness in the Workplace, The Graduate College at the University of Nebraska.
 • Burns, D. D. (1999). Feeling Good: The New Mood Therapy. Harper.
 • Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology, 64(1), 89-136.
 • Demircioğlu, E. C. (2015). Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Eren, S. (2013). Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi: İstanbul İli Uluslararası Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Programı, İzmir.
 • Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990), “The Dimensions of Perfectionism”, Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Ghadi, M. Y., Fernando, M., & Caputi, P. (2013). Transformational leadership and work engagement The mediating effect of meaning in work. Leadership & Organization Development Journal, 34(6), 532-550.
 • Ghafoor, A., Tahir M. Q., M. Ashan K. ve Hijazi, S.T. (2011). Transformational Leadership, Employee Engagement and Performance: Mediating Effect of Psychological Ownership, African Journal of Business Management, 5(17): 7391-7403.
 • Helvacıoğlu, N. ve Özutku, H. (2010). Kültürel Farklılıkların Yönetiminde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Rolü: IKEA Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 193-216.
 • Hewitt, R.L. ve Flett, G.L. (1991). Dimensions of Perfectionism in Unipolar Depression, Journal of Abnormal Psychology, 100(2), 98-101.
 • Hollander, M.H. (1965). Perfectionism, Comprehensive Psychiatry, 6(2), 94-103.
 • İşler, S.D. (2018). Uyumlu Ve Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri Ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri İle Depresyon Arasındaki İlişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kahn, W.A. (1990). “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”, Academy of Management Journal, 33(4), 694-695.
 • Kahn, W.A. (2012). The Essence Of Engagement: Lessons From The Field, Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • Keser, A. ve Yılmaz, G. (2009). İşe Bağlanma (Engagement), İçinde: Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Konular, (Ed:Keser, A., Yılmaz, G. ve Yürür, S.). Umuttepe Yayınları: Kocaeli.
 • Kline, R.B., (2011), Principles and Practice of Structural Equation Modelling, 3rd.Edition, NY: Guilford Press.
 • Kıral, E. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Levinson, H. (2011). Liderlik Psikolojisi, İş Bankası Yayınları II.Baskı, İstanbul.
 • Lockwood, N. R. (2007). Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: H.R.’s Strategic Role, Research Quarterly: 2- 11.
 • Lorente, L., Salanova, M., Martinez, I. M. ve Vera, M. (2014). How Personel Resources Predict Work Engagement and Self-rated Performance Among Construction Workers: A Social Cognitive Perspective. International Journal of Pychology. 49(3), 200-207.
 • Pacht, A.R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390.
 • Rawls, J. (1971). A Theory Of Justice, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press.
 • Rich, B. L., J. A. Lepine, ve E. R. Crawford. (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance. Academy of Management Journal. 53.3, 617-625.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. ve. Bakker, A.B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Confirmatory Factor Analytic Approach, Journal of Happiness Studies, 3: 71–92.
 • Schaufeli, W. Ve Bakker, A. (2004). UWES Utrecht Work Engagement Scale, Preliminary Manual.
 • Schneider, B. Ve arkadaşları (2012). The Role Of Employee Trust İn Understanding Employee Engagement, Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research And Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • Şahin, A. ve Temizel, H. (2007). Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yapılar Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı, Maliye Dergisi, 153, 179-194.
 • Tabak, A. (2012). Liderlik, İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 89-106.
 • Whittaker, P.D. (2002). Perfectionism's Relationship To Anxiety, Epression And Attributional Style Within A Stressful Task Paradigm, Texas Tech University, USA.
 • Yıldız, S. (2015). Lider-Üye Etkileşimi, İşyerinde Mobbing Ve Mesleki Tükenmişlik İlişkisi, Ankara: Detay Yayınevi.

Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 193 - 202, 31.12.2021
https://doi.org/10.47542/sauied.946058

Öz

Araştırmanın amacı çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma İstanbul ilinde çalışan beyaz yakalı 353 özel sektör çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada APS Mükemmeliyetçilik Ölçeği, UWES Çalışmaya Tutkunluk Ölçeğinin Türkçe versiyonları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü bulunmadığı görülmüştür. Çalışan tutkunluğu ve performans arasında yapılan çeşitli çalışmalara ek olarak, lider mükemmeliyetçiliği ile çalışan tutkunluğunun, iş performansı üzerindeki olası etkileşim etkisinin araştırılmış olmasının, literatüre kazandırılmış yeni bir sonuç olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Armstrong, M. (2009). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Philadelphia.
 • Barutçugil, İ. (2014). Liderlik, İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Başaran, İ.E. (2008). Örgütsel Davranış-İnsanın Üretim Gücü, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bakker, A. B. ve Demerouti, E. (2008). “Towards a model of work engagement”, Career Development International, 13(3), 209-223.
 • Bakker, A. B., M. Tims, ve D. Derks. (2012). Proactive Personality and Job Performance: The Role of Job Crafting and Work Engagement. Human Relations, 65(10), 1359-1378.
 • Ben-Sharar, T. (2014), Mükemmeli Aramak, Çev.Dr. Bülent Akat, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Bieling, P., Israeli, A. L. ve Antony, M. M. (2004), Is Perfectionism Good, Bad or Both? Examining Models of the Perfectionism Construct, Personality and Individual Differences, 36(6), 1373-1385.
 • Borynack, Z. A. (2003). Contextual Influences In The Relationship of – Perfectionism and Anxiety: A Multidimensional Perspective. Yayınlanmamış Doktora tezi. Oklahoma Üniversitesi, Oklahoma.
 • Bousman, L.A. (2007). The Fine Line Of Perfectionism: Is It A Strength or A Weakness in the Workplace, The Graduate College at the University of Nebraska.
 • Burns, D. D. (1999). Feeling Good: The New Mood Therapy. Harper.
 • Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology, 64(1), 89-136.
 • Demircioğlu, E. C. (2015). Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Eren, S. (2013). Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi: İstanbul İli Uluslararası Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Programı, İzmir.
 • Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990), “The Dimensions of Perfectionism”, Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
 • Ghadi, M. Y., Fernando, M., & Caputi, P. (2013). Transformational leadership and work engagement The mediating effect of meaning in work. Leadership & Organization Development Journal, 34(6), 532-550.
 • Ghafoor, A., Tahir M. Q., M. Ashan K. ve Hijazi, S.T. (2011). Transformational Leadership, Employee Engagement and Performance: Mediating Effect of Psychological Ownership, African Journal of Business Management, 5(17): 7391-7403.
 • Helvacıoğlu, N. ve Özutku, H. (2010). Kültürel Farklılıkların Yönetiminde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Rolü: IKEA Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 193-216.
 • Hewitt, R.L. ve Flett, G.L. (1991). Dimensions of Perfectionism in Unipolar Depression, Journal of Abnormal Psychology, 100(2), 98-101.
 • Hollander, M.H. (1965). Perfectionism, Comprehensive Psychiatry, 6(2), 94-103.
 • İşler, S.D. (2018). Uyumlu Ve Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri Ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri İle Depresyon Arasındaki İlişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kahn, W.A. (1990). “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”, Academy of Management Journal, 33(4), 694-695.
 • Kahn, W.A. (2012). The Essence Of Engagement: Lessons From The Field, Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • Keser, A. ve Yılmaz, G. (2009). İşe Bağlanma (Engagement), İçinde: Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Konular, (Ed:Keser, A., Yılmaz, G. ve Yürür, S.). Umuttepe Yayınları: Kocaeli.
 • Kline, R.B., (2011), Principles and Practice of Structural Equation Modelling, 3rd.Edition, NY: Guilford Press.
 • Kıral, E. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Levinson, H. (2011). Liderlik Psikolojisi, İş Bankası Yayınları II.Baskı, İstanbul.
 • Lockwood, N. R. (2007). Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: H.R.’s Strategic Role, Research Quarterly: 2- 11.
 • Lorente, L., Salanova, M., Martinez, I. M. ve Vera, M. (2014). How Personel Resources Predict Work Engagement and Self-rated Performance Among Construction Workers: A Social Cognitive Perspective. International Journal of Pychology. 49(3), 200-207.
 • Pacht, A.R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, 386-390.
 • Rawls, J. (1971). A Theory Of Justice, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press.
 • Rich, B. L., J. A. Lepine, ve E. R. Crawford. (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance. Academy of Management Journal. 53.3, 617-625.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. ve. Bakker, A.B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Confirmatory Factor Analytic Approach, Journal of Happiness Studies, 3: 71–92.
 • Schaufeli, W. Ve Bakker, A. (2004). UWES Utrecht Work Engagement Scale, Preliminary Manual.
 • Schneider, B. Ve arkadaşları (2012). The Role Of Employee Trust İn Understanding Employee Engagement, Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research And Practice, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
 • Şahin, A. ve Temizel, H. (2007). Bilgi Toplumunun Örgütsel ve Yönetsel Yapılar Üzerine Etkileri Bağlamında Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı, Maliye Dergisi, 153, 179-194.
 • Tabak, A. (2012). Liderlik, İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 89-106.
 • Whittaker, P.D. (2002). Perfectionism's Relationship To Anxiety, Epression And Attributional Style Within A Stressful Task Paradigm, Texas Tech University, USA.
 • Yıldız, S. (2015). Lider-Üye Etkileşimi, İşyerinde Mobbing Ve Mesleki Tükenmişlik İlişkisi, Ankara: Detay Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şeyda HAVUZ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9207-0895
Türkiye


Elif Özge ERBAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7927-0596
Türkiye

Teşekkür Tez yazımında benden desteklerini esirgemeyen sevgili akademik danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Elif Özge Erbay'a teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sauied946058, journal = {Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2717-767X}, address = {Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, İşletme Fakültesi, A blok zemin kat p106 nolu oda. Serdivan/Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {3}, number = {2}, pages = {193 - 202}, doi = {10.47542/sauied.946058}, title = {Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü}, key = {cite}, author = {Havuz, Şeyda and Erbay, Elif Özge} }
APA Havuz, Ş. & Erbay, E. Ö. (2021). Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü . Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 193-202 . DOI: 10.47542/sauied.946058
MLA Havuz, Ş. , Erbay, E. Ö. "Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü" . Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 (2021 ): 193-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauied/issue/67735/946058>
Chicago Havuz, Ş. , Erbay, E. Ö. "Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü". Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 (2021 ): 193-202
RIS TY - JOUR T1 - Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü AU - Şeyda Havuz , Elif Özge Erbay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47542/sauied.946058 DO - 10.47542/sauied.946058 T2 - Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - 3 IS - 2 SN - -2717-767X M3 - doi: 10.47542/sauied.946058 UR - https://doi.org/10.47542/sauied.946058 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü %A Şeyda Havuz , Elif Özge Erbay %T Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü %D 2021 %J Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi %P -2717-767X %V 3 %N 2 %R doi: 10.47542/sauied.946058 %U 10.47542/sauied.946058
ISNAD Havuz, Şeyda , Erbay, Elif Özge . "Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü". Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (Aralık 2021): 193-202 . https://doi.org/10.47542/sauied.946058
AMA Havuz Ş. , Erbay E. Ö. Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi. 2021; 3(2): 193-202.
Vancouver Havuz Ş. , Erbay E. Ö. Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi. 2021; 3(2): 193-202.
IEEE Ş. Havuz ve E. Ö. Erbay , "Çalışan tutkunluğuyla performans arasındaki ilişkide lider mükemmeliyetçiliğinin düzenleyici rolü", Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 193-202, Ara. 2021, doi:10.47542/sauied.946058