Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Attitudes of associate health program students to laboratory practices: A foundation university case

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 215 - 224, 31.12.2021
https://doi.org/10.47542/sauied.951732

Öz

In the education of professions that are interested in human health, such as medicine, nursing and health techniques, there is a need for laboratory applications where the student can try the applications on the patient beforehand and improve their dexterity, together with the theoretical education. For this reason, students who receive education in health programs can improve their hand skills through teaching techniques such as applications on models, device use, video demonstrations and simulation in laboratory environments, and have the chance to see the results of the application on the patient. For this reason, improving laboratory education at all levels in occupational groups dealing with human health will strengthen applied education. The aim of this study is to analyze whether there is a significant difference between the four dimensions of the attitude towards laboratory practices in terms of demographic characteristics and programs of associate degree health program students at a foundation university. The sample of the research consists of undergraduate health program students of a foundation university operating in the Cappadocia Region. Questionnaire technique was used in data collection and parametric “t” and “ANOVA” tests were applied to determine whether there was a statistically significant difference between their attitudes towards laboratory practices in terms of independent variables (demographic characteristics and the programs they were in). According to the research findings, there was no significant difference in variables such as the gender of the students and the high school they graduated from, but there was a significant difference between the students who had laboratory experience HAS EXPERIENCE: (p=0.05>0.05) and those who did not have NO EXPERIENCE: (p=0.02<0.05). seen. Finally, according to the results obtained in terms of the program variable, there was no difference between the students' attitudes towards laboratory practices and the permanence of the laboratory studies in terms of the program variable, but the physical space suitability of the laboratory in terms of the program variable [F(9-182) =4.94; p=0.000<0.05]. teaching laboratory courses [F (9-178) =1.03; p=0.05=0.05], it has been revealed that there is a significant difference between the two sub-dimensions of the attitude scale. According to the results of the research, suggestions, limitations of the research and issues that should be investigated in the future were presented to the managers in order to make the laboratory practices more effective.

Kaynakça

 • Doğan, S., Sezek F. Yalçın M., Kıvrak E., Yıldız U. ve Ataman A.Y., (2003), "Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Tutumları", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, s.s.33-58.
 • Keskin, Geçer, A., (2018), “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamaları ile İlgili Yeterlilikleri, Tutumları ve Karşılaşılan Problemler”, T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Özkalp E. ve Kırel Ç. (2016) Örgütsel Davranış, Ekin Yayınevi
 • Baysal Y.E. ve Mutlu F. (2019) Cinsiyetin Fen Laboratuvarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması (Türkiye Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi Kastamonu Education Journal, Cilt:27 Sayı:5
 • Gürol A., Balcı Akpınar R. ve Ejder Apay S. (2016) Simulasyon Uygulamalarının ÖğrencilerinBeceri Düzeylerine Etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, 17:99-104.
 • Mete S. ve Uysal N. (2010) Hemşirelik Mesleksel Beceri Laboratuvarındaki Psikomotor Beceri Eğitiminin Öğrenci Ve Eğiticiler Tarafından Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2.
 • Sarmaoğlu Ş., Dinç L. ve Elçin M. (2016) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 13 (2): 107-115.
 • Altuğ N. vd. (2018) Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Uygulama Dersleri İle İlgili Görüşleri: Anket Çalışması, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:2.
 • Yavuz S. ve Akçay M. (2017) Bilgisayar Destekli Öğretim ile Laboratuvar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Ders Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1).
 • Estai, M., ve Bunt, S. (2016). Best teaching practices in anatomy education: A critical review. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 208, 151-157.
 • Baysal, Y. E., ve Mutlu, F. (2019). Cinsiyetin fen Laboratuvarına yönelik tutum üzerinde etkisi: bir meta-analiz çalışması (Türkiye örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1911-1920.
 • Karatay, R., Doğan, F., ve Şahin, Ç. (2014). Determination of attitudes of preservice teachers towards laboratory practices/öğretmen adaylarının Laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 703-722.
 • Weller, J. M. (2004). Simulation in undergraduate medical education: bridging the gap between theory and practice. Medical education, 38(1), 32-38.

Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 215 - 224, 31.12.2021
https://doi.org/10.47542/sauied.951732

Öz

İnsan sağlığı ile ilgilenen, hekimlik, hemşirelik ve sağlık teknikerleri gibi mesleklerin eğitiminde, teorik eğitimle birlikte öğrencinin hasta üzerindeki uygulamaları önceden deneyebileceği ve el becerisini geliştireceği laboratuvar uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle sağlık programlarında eğitim alan öğrenciler, laboratuvar ortamlarında maket üzerinde uygulamalar, cihaz kullanımı, video gösterimleri ve simülasyon gibi öğretim teknikler aracılığıyla el becerilerini geliştirebilmekte ve hasta üzerinde yapılan uygulama sonuçlarını görebilme şansına sahip olmaktadır. Bu nedenle insan sağlığı ile ilgilenen meslek gruplarında laboratuvar eğitimini her düzeyde geliştirmek uygulamalı eğitimi güçlendirecektir. Bu çalışmanın amacı: Bir vakıf üniversitesi önlisans sağlık programı öğrencilerinin demografik özellikler ve bulundukları programlar açısından, laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumun dört boyutu arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını analiz etmektir. Araştırmanın örneklemini Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinin önlisans sağlık programı öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler toplanmasında anket tekniği kullanılmış ve bağımsız değişkenler (demografik özellikler ve bulundukları programlar) açısından, laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için parametrik olan “t” ve “ANOVA” testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin cinsiyet ve mezun olduğu lise gibi değişkenlerde anlamlı bir farklılık olmadığı ancak öğrencilerin laboratuvar deneyimi olanlar DENEYIM VAR:(p=0.05>0.05) ve olmayanlar DENEYİM YOK: (p=0.02<0,05) arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Son olarak program değişkeni açısından elde edilen sonuçlara göre, program değişkeni açısından, öğrencilerin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları ve laboratuvar çalışmaların kalıcılığı arasında bir farklılık olmadığı, ancak program değişkeni açısından, laboratuvarın fiziki mekân uygunluğu [F(9-182) =4,94; p=0,000<0,05]. Laboratuvar derslerinin işlenişi [F (9-178) =1.03; p=0.05=0.05] gibi tutum ölçeğinin iki alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre laboratuvar uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için yöneticilere öneriler, araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekte araştırması gereken konular sunulmuştur.

Kaynakça

 • Doğan, S., Sezek F. Yalçın M., Kıvrak E., Yıldız U. ve Ataman A.Y., (2003), "Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Tutumları", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, s.s.33-58.
 • Keskin, Geçer, A., (2018), “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamaları ile İlgili Yeterlilikleri, Tutumları ve Karşılaşılan Problemler”, T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Özkalp E. ve Kırel Ç. (2016) Örgütsel Davranış, Ekin Yayınevi
 • Baysal Y.E. ve Mutlu F. (2019) Cinsiyetin Fen Laboratuvarına Yönelik Tutum Üzerinde Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması (Türkiye Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi Kastamonu Education Journal, Cilt:27 Sayı:5
 • Gürol A., Balcı Akpınar R. ve Ejder Apay S. (2016) Simulasyon Uygulamalarının ÖğrencilerinBeceri Düzeylerine Etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, 17:99-104.
 • Mete S. ve Uysal N. (2010) Hemşirelik Mesleksel Beceri Laboratuvarındaki Psikomotor Beceri Eğitiminin Öğrenci Ve Eğiticiler Tarafından Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2.
 • Sarmaoğlu Ş., Dinç L. ve Elçin M. (2016) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eğitimlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 13 (2): 107-115.
 • Altuğ N. vd. (2018) Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Uygulama Dersleri İle İlgili Görüşleri: Anket Çalışması, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:2.
 • Yavuz S. ve Akçay M. (2017) Bilgisayar Destekli Öğretim ile Laboratuvar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Ders Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1).
 • Estai, M., ve Bunt, S. (2016). Best teaching practices in anatomy education: A critical review. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 208, 151-157.
 • Baysal, Y. E., ve Mutlu, F. (2019). Cinsiyetin fen Laboratuvarına yönelik tutum üzerinde etkisi: bir meta-analiz çalışması (Türkiye örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 1911-1920.
 • Karatay, R., Doğan, F., ve Şahin, Ç. (2014). Determination of attitudes of preservice teachers towards laboratory practices/öğretmen adaylarının Laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 703-722.
 • Weller, J. M. (2004). Simulation in undergraduate medical education: bridging the gap between theory and practice. Medical education, 38(1), 32-38.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatice UÇAK
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7090-5911
Türkiye


Selma DOĞANALP ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1113-5931
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sauied951732, journal = {Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2717-767X}, address = {Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü, İşletme Fakültesi, A blok zemin kat p106 nolu oda. Serdivan/Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {215 - 224}, doi = {10.47542/sauied.951732}, title = {Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği}, key = {cite}, author = {Uçak, Hatice and Doğanalp Çoban, Selma} }
APA Uçak, H. & Doğanalp Çoban, S. (2021). Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği . Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 215-224 . DOI: 10.47542/sauied.951732
MLA Uçak, H. , Doğanalp Çoban, S. "Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği" . Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 (2021 ): 215-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sauied/issue/67735/951732>
Chicago Uçak, H. , Doğanalp Çoban, S. "Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği". Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 (2021 ): 215-224
RIS TY - JOUR T1 - Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği AU - Hatice Uçak , Selma Doğanalp Çoban Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47542/sauied.951732 DO - 10.47542/sauied.951732 T2 - Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 224 VL - 3 IS - 2 SN - -2717-767X M3 - doi: 10.47542/sauied.951732 UR - https://doi.org/10.47542/sauied.951732 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği %A Hatice Uçak , Selma Doğanalp Çoban %T Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği %D 2021 %J Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi %P -2717-767X %V 3 %N 2 %R doi: 10.47542/sauied.951732 %U 10.47542/sauied.951732
ISNAD Uçak, Hatice , Doğanalp Çoban, Selma . "Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği". Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (Aralık 2021): 215-224 . https://doi.org/10.47542/sauied.951732
AMA Uçak H. , Doğanalp Çoban S. Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi. 2021; 3(2): 215-224.
Vancouver Uçak H. , Doğanalp Çoban S. Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi. 2021; 3(2): 215-224.
IEEE H. Uçak ve S. Doğanalp Çoban , "Ön lisans sağlık programı öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarına ilişkin tutumları: Bir vakıf üniversitesi örneği", Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 215-224, Ara. 2021, doi:10.47542/sauied.951732