Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 159 - 196, 30.06.2022
https://doi.org/10.54078/savsad.1134266

Öz

The supply chain can be defined as the network that includes the procurement of raw materials needed in production, the conversion of these materials into the final product, and the distribution of these products to the customers. Defense acquisition includes designing, testing, contracting, producing, delivering to the user, providing logistic support, life cycle of products and systems needed for national defense such as tanks, warplanes, unmanned aerial vehicles, helicopters, airplanes, missiles, electronic systems. Defense acquisition requires different strategies from classical supply chain management, both because it is critical for the national defense of countries and because products adapt to changing technology. In the literature, especially in recent years, the subject of defense procurement is among the remarkable issues. In this study, bibliometric analysis was carried out for the studies on defense procurement in the literature. With the bibliometric analysis, it is aimed to be a guide for researchers on topics such as which keywords researchers can search for, which publications can be taken as the main source, in which journals the studies on this subject are concentrated, and which titles will gain importance for future studies. In the research, studies on defense procurement in the Web of Science database were examined. Web of Science database was used to perform the bibliometric analysis of the studies. Analyzes were performed using the VOSViewer program. In the last part of the study, the results obtained were interpreted and suggestions were made for future studies.

Kaynakça

 • ABD Savunma Bakanlığı, Operation of the Defense Acquisition System, Instruction Number 5000.2 (DoDI 5000.2), 2003c. Online at http://www.dtic.mil/whs/ directives/corres/pdf2/i50002p.pdf as of October 3, 2005.
 • Aydın, Y. ve Tamer, E. (2017). Savunma Sanayiinde Stratejik Ürün İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 129-148.
 • Bakır, G. (2019). İnsansız Hava Araçlarının Savunma Sanayi Harcamasında Yeri Ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(2), 127-134.
 • Begenirbaş, M. ve Can Yalçın R. (2020). Savunma Yönetimine Stratejik Bakış. Begenirbaş (Ed.), Can Yalçın R.(Ed.) ve Yenal S. (Ed.), Strateji ve Güvenlik Alanında Temel ve Güncel Yaklaşımlar içinde (157-191). Ankara: Nobel.
 • Demirtaş, Ö., ve Akdoğan, A. (2014). Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi: Savunma Sanayii’ne Yönelik Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 203-222.
 • DoD, (2019). Software Is Never Done: Refactoring the Acquisition Code for Competitive Advantage, Defense Innovation Board, 21 March 2019.
 • Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.
 • Fayganoğlu, P. (2019). Bilgi Yoğun Örgütler Öznesinde Örgütsel Güç ve Örgüt İçi Koalisyon Kavramları. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(2), 119-138.
 • Fox, J.R. (2012). Defense acquisition reform, 1960-2009: An elusive goal (Vol.51). Government Printing Office.
 • Gökpınar, E.S. (2003). AR-GE’ye Dayalı Tedarik Projelerinin Başarımının Artırılması İçin Alınması Gereken Önlemler, PPBUS ve Proje Yönetimi Esasları Sempozyumu, Ankara.
 • Hartley, K. (2006). Defence industrial policy in a military alliance. Journal of Peace Research, 43(4), 473-489.
 • House of Commons (HOC) (1998). House of Commons. Defence Committee Eighth Report. London: The Stationery Office.
 • İnemek, A. (2007). Leasingin Alternatif Bir Tedarik Yöntemi Olarak Savunma Tedarikinde Kullanılmasının Örnek Bir Uygulama İle İncelenmesi. Savunma Bilimleri Dergisi, 6 (1) , 36-54.
 • Kahraman, Ç.A. (2016). Tarihsel Süreçte Savunma Planlaması Yaklaşımları İle Savunma Tedarik Sistemleri Arasındaki İlişki. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(2),101-126.
 • Karaağaç, C. (2014). Geleceğin Harekât Ortamında İHA Sistemleri: Askeri Uygulamalar & Teknoloji Gereksinimleri. III. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı, İstanbul.
 • Korkmaz, G., ve Topçu, M. K. (2019). Savunma Alımlarının Ülke Kalkınmasına Etkisi ve Rolü. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2), 309-327.
 • Korkmaz, G., Topçu, M. K. ve Begenirbaş M. (2021). Savunma Tedarik Stratejileri ve Trendleri. Polat M. (Ed.) ve Yurttaş A. (Ed.), Lojistik Gelecek içinde (291-330). Ankara: Nobel.
 • Lorell, M. A., Lowell, J., and Younossi, O. (2006). Evolutionary acquisition: Implementation challenges for defense space programs (Vol. 431). Rand Corporation.
 • Mishra, D., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., and Childe, S. J. (2018). Big Data and supply chain management: a review and bibliometric analysis. Annals of Operations Research, 270(1), 313-336.
 • Mowery, D. C. (2012). Defense-related R&D as a model for “Grand Challenges” technology policies. Research Policy, 41(10), 1703-1715.
 • MSÜ, Kara Harp Okulu Dekanlığı (2022). Savunma Araştırmaları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası (1990-2021). 15.04.2022 tarihinde https://kho.msu.edu.tr/MyImages/haberler/2022/bibliyografyalar/SAVUNMA%20ARA%C5%9ETIRMALARI%20T%C3%9CRK%C3%87E%20YAYINLAR%20B%C4%B0BL%C4%B0YOGRAFYASI%20(TAM%20K%C4%B0TAP).pdf adresinden alınmıştır.
 • Müslüm, S., Topcu, M. K., ve Murat, M. (2010). Savunma Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 91-115.
 • OMS (1961). Office of the Minister for Science. Report on the Committee on the Management and Control of Research and Development.
 • Oudot, J. M. (2010). Performance and risks in the defense procurement sector. Journal of Public Policy, 30(2), 201-218.
 • Page, L. (2006). Lions, Donkeys and Dinosaurs: Waste and Blundering in the Armed Forces. Vintage.
 • Palmquist, M. S., Lapham, M. A., Miller, S., Chick, T., and Ozkaya, I. (2013). Parallel worlds: Agile and waterfall differences and similarities. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engıneerıng Inst..
 • Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems [Managing the Development of Large Software Systems]. In Proceedings of the 9th international conference on Software Engineering, 26, 328-338.
 • Serdarasan, Ş., Yılmaz, H., Doğan, E. B., Bülent, K.O.Ç., Kayır, M.H.H., ve Çatalyürek, M.B. (2021). Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanında TR Dizin’de İndekslenen Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 68, 164-184.
 • Snider, K. F. and Rendon, R. G. (2008). Public procurement policy: Implications for theory and practice. Journal of Public Procurement, 8(3), 310-333.
 • Takin, M., Öztürk, D. ve Bahar, İ. (2021), Tersine Lojistiğin Bibliyometrik Analizi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 87-100.
 • Topçu, M. K. (2021). Savunma tedarik proje yönetiminde entegre proje ekiplerinin kullanımına yönelik bir model önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, (39), 211-248.
 • Tunca, H. Ö. ve Can Yalçın R. (2021). Yönetimsel ve Siyasi Bir Mesele Olarak Geleceğin Lojistiği. Polat M. (Ed.) ve Yurttaş A. (Ed.), Lojistik Gelecek içinde (783-811). Ankara: Nobel.
 • ULAKBIM Web Site [Online]. (2022). Available: https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/.
 • Wright, E. (2006). Twenty-First Century Defense Acquisition: Challenges and Opportunities. Connections, 5(1),71-80.
 • Xu, S., Zhang, X., Feng, L., and Yang, W. (2020). Disruption risks in supply chain management: a literature review based on bibliometric analysis. International Journal of Production Research, 58(11), 3508-3526.
 • Yavan, N. (2005). SCI ve SSCI Bağlamında Türkiye’nin Coğrafya Biliminde Uluslararasi Yayın Performansının Karşılaştırmalı Analizi: 1945-2005. Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(1), 27-55.
 • Yücel, E. (2000). A New Approach to Defense Procurement: Smart Procurement and Readiness of Turkish Defense Procurement System, İstanbul
 • Zhang, X., Yu, Y., and Zhang, N. (2020). Sustainable supply chain management under big data: A bibliometric analysis. Journal of Enterprise Information Management.
 • Zittel, R. C. (2001). The Reality of Simulation-Based Acquisition-And an Example Of Us Military Implementation. Defense Systems Management Coll Fort Belvoir Va.

SAVUNMA TEDARİK KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 159 - 196, 30.06.2022
https://doi.org/10.54078/savsad.1134266

Öz

Tedarik zinciri, üretimde ihtiyaç duyulan ham maddelerin temin edilmesi, bu maddelerin son ürüne dönüştürülmesi ve bu ürünlerin müşterilere dağıtımını içeren ağ şeklinde tanımlanabilir. Savunma tedariki ise, tanklar, savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterler, uçaklar, füzeler, elektronik sistemler gibi ulusal savunma için ihtiyaç duyulan ürün ve sistemlerin tasarlanması, test edilmesi, sözleşmeye bağlanması, üretilmesi, kullanıcıya teslim edilmesi, lojistik destek sağlanması, ömür devri sonunda kayıtlarının silinmesi süreci şeklinde tanımlanabilir. Savunma tedariki, gerek ülkelerin ulusal savunması için kritik olduğundan gerekse ürünlerin değişen teknolojiye uyum sağlaması nedeniyle klasik tedarik zinciri yönetiminden farklı stratejiler gerektirmektedir. Literatürde özellikle son yıllarda savunma tedariki konusu dikkat çeken konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada da literatürdeki savunma tedariki konusunda yapılan çalışmalar için bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan bibliyometrik analiz ile araştırmacıların hangi anahtar kelimelerle arama yapabileceği, hangi yayınları temel kaynak olarak alabileceği, hangi dergilerde bu konuya ait çalışmaların yoğunlaştığı, gelecek çalışmalar için hangi başlıkların önem kazanacağı gibi konularda araştırmacılara yol gösterici bir çalışma olması hedeflenmektedir. Araştırmada Web of Science veri tabanında savunma tedarik konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi için Web of Science’ta yer alan yayın bilgilerinden faydalanılarak VOSViewer programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • ABD Savunma Bakanlığı, Operation of the Defense Acquisition System, Instruction Number 5000.2 (DoDI 5000.2), 2003c. Online at http://www.dtic.mil/whs/ directives/corres/pdf2/i50002p.pdf as of October 3, 2005.
 • Aydın, Y. ve Tamer, E. (2017). Savunma Sanayiinde Stratejik Ürün İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 129-148.
 • Bakır, G. (2019). İnsansız Hava Araçlarının Savunma Sanayi Harcamasında Yeri Ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(2), 127-134.
 • Begenirbaş, M. ve Can Yalçın R. (2020). Savunma Yönetimine Stratejik Bakış. Begenirbaş (Ed.), Can Yalçın R.(Ed.) ve Yenal S. (Ed.), Strateji ve Güvenlik Alanında Temel ve Güncel Yaklaşımlar içinde (157-191). Ankara: Nobel.
 • Demirtaş, Ö., ve Akdoğan, A. (2014). Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi: Savunma Sanayii’ne Yönelik Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (43), 203-222.
 • DoD, (2019). Software Is Never Done: Refactoring the Acquisition Code for Competitive Advantage, Defense Innovation Board, 21 March 2019.
 • Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.
 • Fayganoğlu, P. (2019). Bilgi Yoğun Örgütler Öznesinde Örgütsel Güç ve Örgüt İçi Koalisyon Kavramları. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(2), 119-138.
 • Fox, J.R. (2012). Defense acquisition reform, 1960-2009: An elusive goal (Vol.51). Government Printing Office.
 • Gökpınar, E.S. (2003). AR-GE’ye Dayalı Tedarik Projelerinin Başarımının Artırılması İçin Alınması Gereken Önlemler, PPBUS ve Proje Yönetimi Esasları Sempozyumu, Ankara.
 • Hartley, K. (2006). Defence industrial policy in a military alliance. Journal of Peace Research, 43(4), 473-489.
 • House of Commons (HOC) (1998). House of Commons. Defence Committee Eighth Report. London: The Stationery Office.
 • İnemek, A. (2007). Leasingin Alternatif Bir Tedarik Yöntemi Olarak Savunma Tedarikinde Kullanılmasının Örnek Bir Uygulama İle İncelenmesi. Savunma Bilimleri Dergisi, 6 (1) , 36-54.
 • Kahraman, Ç.A. (2016). Tarihsel Süreçte Savunma Planlaması Yaklaşımları İle Savunma Tedarik Sistemleri Arasındaki İlişki. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 26(2),101-126.
 • Karaağaç, C. (2014). Geleceğin Harekât Ortamında İHA Sistemleri: Askeri Uygulamalar & Teknoloji Gereksinimleri. III. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı, İstanbul.
 • Korkmaz, G., ve Topçu, M. K. (2019). Savunma Alımlarının Ülke Kalkınmasına Etkisi ve Rolü. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2), 309-327.
 • Korkmaz, G., Topçu, M. K. ve Begenirbaş M. (2021). Savunma Tedarik Stratejileri ve Trendleri. Polat M. (Ed.) ve Yurttaş A. (Ed.), Lojistik Gelecek içinde (291-330). Ankara: Nobel.
 • Lorell, M. A., Lowell, J., and Younossi, O. (2006). Evolutionary acquisition: Implementation challenges for defense space programs (Vol. 431). Rand Corporation.
 • Mishra, D., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., and Childe, S. J. (2018). Big Data and supply chain management: a review and bibliometric analysis. Annals of Operations Research, 270(1), 313-336.
 • Mowery, D. C. (2012). Defense-related R&D as a model for “Grand Challenges” technology policies. Research Policy, 41(10), 1703-1715.
 • MSÜ, Kara Harp Okulu Dekanlığı (2022). Savunma Araştırmaları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası (1990-2021). 15.04.2022 tarihinde https://kho.msu.edu.tr/MyImages/haberler/2022/bibliyografyalar/SAVUNMA%20ARA%C5%9ETIRMALARI%20T%C3%9CRK%C3%87E%20YAYINLAR%20B%C4%B0BL%C4%B0YOGRAFYASI%20(TAM%20K%C4%B0TAP).pdf adresinden alınmıştır.
 • Müslüm, S., Topcu, M. K., ve Murat, M. (2010). Savunma Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(2), 91-115.
 • OMS (1961). Office of the Minister for Science. Report on the Committee on the Management and Control of Research and Development.
 • Oudot, J. M. (2010). Performance and risks in the defense procurement sector. Journal of Public Policy, 30(2), 201-218.
 • Page, L. (2006). Lions, Donkeys and Dinosaurs: Waste and Blundering in the Armed Forces. Vintage.
 • Palmquist, M. S., Lapham, M. A., Miller, S., Chick, T., and Ozkaya, I. (2013). Parallel worlds: Agile and waterfall differences and similarities. Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh Pa Software Engıneerıng Inst..
 • Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems [Managing the Development of Large Software Systems]. In Proceedings of the 9th international conference on Software Engineering, 26, 328-338.
 • Serdarasan, Ş., Yılmaz, H., Doğan, E. B., Bülent, K.O.Ç., Kayır, M.H.H., ve Çatalyürek, M.B. (2021). Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanında TR Dizin’de İndekslenen Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 68, 164-184.
 • Snider, K. F. and Rendon, R. G. (2008). Public procurement policy: Implications for theory and practice. Journal of Public Procurement, 8(3), 310-333.
 • Takin, M., Öztürk, D. ve Bahar, İ. (2021), Tersine Lojistiğin Bibliyometrik Analizi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 87-100.
 • Topçu, M. K. (2021). Savunma tedarik proje yönetiminde entegre proje ekiplerinin kullanımına yönelik bir model önerisi. Savunma Bilimleri Dergisi, (39), 211-248.
 • Tunca, H. Ö. ve Can Yalçın R. (2021). Yönetimsel ve Siyasi Bir Mesele Olarak Geleceğin Lojistiği. Polat M. (Ed.) ve Yurttaş A. (Ed.), Lojistik Gelecek içinde (783-811). Ankara: Nobel.
 • ULAKBIM Web Site [Online]. (2022). Available: https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/.
 • Wright, E. (2006). Twenty-First Century Defense Acquisition: Challenges and Opportunities. Connections, 5(1),71-80.
 • Xu, S., Zhang, X., Feng, L., and Yang, W. (2020). Disruption risks in supply chain management: a literature review based on bibliometric analysis. International Journal of Production Research, 58(11), 3508-3526.
 • Yavan, N. (2005). SCI ve SSCI Bağlamında Türkiye’nin Coğrafya Biliminde Uluslararasi Yayın Performansının Karşılaştırmalı Analizi: 1945-2005. Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(1), 27-55.
 • Yücel, E. (2000). A New Approach to Defense Procurement: Smart Procurement and Readiness of Turkish Defense Procurement System, İstanbul
 • Zhang, X., Yu, Y., and Zhang, N. (2020). Sustainable supply chain management under big data: A bibliometric analysis. Journal of Enterprise Information Management.
 • Zittel, R. C. (2001). The Reality of Simulation-Based Acquisition-And an Example Of Us Military Implementation. Defense Systems Management Coll Fort Belvoir Va.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi Haziran 2022
Yazarlar

Beste DESTİCİOĞLU>
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ALPASLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8321-4554
Türkiye


Merve ASİLOĞULLARI AYAN Bu kişi benim
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ALPASLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7522-0911
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Desticioğlu, B. & Asiloğulları Ayan, M. (2022). SAVUNMA TEDARİK KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 159-196 . DOI: 10.54078/savsad.1134266