PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ormanlar Üzerindeki Bazı Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri

Yıl 2010, Sayı 79, 127 - 156, 01.12.2010

Öz

Türkiye’de geçmişten günümüze ormanların özel mülkiyete konu olabileceğinin kabul edilmesine rağmen ormanlar konusundaki bazı mülkiyet uyuşmazlıkları birey ile devlet arasında önemli ihtilaflara neden olmaktadır. Mülkiyet uyuşmazlığı yaşanan konuların başında 4785 sayılı Kanun’la devletleştirilen ya da öncesi itibarıyla orman olmasına rağmen şahıslar adına tescil edilen veyahut da şahıslar adına tescilli olmasına rağmen orman rejimine alınan alanların bedel ödenmeksizin devlet ormanı olarak tescil edilmesi gelmektedir. Bu uyuşmazlıkların büyük bir kısmı ise uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanmakta ve bireylerin mülkiyet haklarının ihlaline neden olmaktadır. Oysa ki mülkiyet hakkı en temel hak ve özgürlüklerdendir ve bu hakkın ihlal edilmesi bireyler devleti karşı karşıya getirdiği gibi Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edilmesine de neden olmaktadır. Bundan dolayı bu uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi amacıyla bir an önce gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışmada bu amaçla yapılabilecek bazı mevzuat değişikliği önerilerinde bulunulmuştur

Kaynakça

 • Anayasa Mahkemesi (1976), “12.10.1976 tarihli ve E:1976/38, K:1976/46 sayılı karar”, Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, Cilt: 14.
 • Akbaba, F. (2010), “Orman Kanunu 2/B - Kıyı Kanunu Uyuşmazlıkları ve Türk Yargıtay’ı İçtihatları”, Yargıtay Başkanlığı İnternet Sitesi, Erişim Adresi: http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/rt3/Akbaba_2BKiy iKanunu.doc, Erişim Tarihi: 05.07.2010.
 • Ayaz, H. (2010), “Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları”, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I.
 • Ayaz, H. ve Alkan, S. (2009), “5304 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Orman Kadast- rosu Uygulamalarının Taraflarınca Değerlendirilmesi”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Ayaz, H. ve İnanç, S. (2009), “Türkiye’de Özel Ormanlar (Karadere-Kışlak Özel Ormanı Örneği)” II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Başpınar, V. (2009), “Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler”, Ankara.
 • Birben, Ü. (2008), “Cibali Mübaha”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt: 58, Sayı: 1.
 • Cin, H. (1978), “Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Ormanların Hukuki Rejimi”, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1978, Cilt:35, Sayı:1.
 • Çağlar, Y. (1979), “Türkiye’de Ormancılık Politikası”, Çağ Matbaası, Ankara.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı (2003) “Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, Ankara, 2003.
 • Eler, Ü. (2009), “Ülkemizde Tarihsel Süreçte Halk-Orman İlişkilerinin Durumu”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Gencay, G. Ş. (2009), “Genel Kadastro-Orman Kadastrosu İlişkileri Konu- sundaki Son Düzenlemelerin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi” II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Güneş, Y. (2009), “Orman Kadastrosunda Vasıf ve Mülkiyet Tayini Ve Uygulamadan Kaynaklanan Hatalar”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • İNHAK BB, 2010/a, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Turgut ve Diğerleri/Türkiye kararı” Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Bilgi Bankası, Erişim bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/turgutvedigerleri18.11.2008.doc, Erişim Tarihi: 25.04.2010. Adresi: http://www.inhak
 • İNHAK BB, 2010/b “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Devecioğlu/Türkiye kararı” Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Bilgi Bankası, Erişim Adresi: http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/devecioglu09.03.2009.doc, Erişim Tarihi: 25.04.2010.
 • Keskin, Ö. (2010), “Osmanlı Ormancılığında Kanunlaştırma Hareketleri ve Yabancı Uzmanların Bu Alandaki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 64, Sayı:1
 • Koç, B. (2005), 1870 “Orman Nizamnamesi'nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24 Sayı: 37.
 • Koçak, H. (2005), “Orman Kadastro Uygulaması”, Ankara.
 • Korkmaz, Y. (2010), “Özel Ormanlar ve Mülkiyet Açısından Değerlendiril- mesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 14, Sayı: 1.
 • Özden, S. (2009), “Hak Düşürücü Süre İle Kamu Malı Edinimi”, Orman ve Av Dergisi, Türkiye Ormancılar Derneği Dergisi, Sayı: 2.
 • TBMM (1945), “Zabıt Ceridesi”, Cilt: 19, Ref: 000-4, D: 07, C: 19, Ankara.

SOME CONFLICTS OF PROPERTY ABOUT FORESTRY AND SOLUTION FOR THIS CONFLICTS

Yıl 2010, Sayı 79, 127 - 156, 01.12.2010

Öz

In Turkey, although it has been accepted so far that forestry can be the subject of private property, some conflicts of property on forestry have caused serious disagreements between individuals and the state. These disagreements are mainly caused by expropriation of lands in accordance with the Law no. 4785, or before this, registration of lands as private though being forest land or lands registered as public forest without any payment. A great majority of these conflicts has been caused by the inconvenient policies applied and lead to the violation of the property rights of individuals. However, property right is one of the most fundamental rights and liberties; and violation of this right both put individuals against the government and cause Turkey to be convicted to indemnity by European Court of Human Rights. Required legal and administrative regulations should be completed in order to resolve such conflicts. Suggestions with respect to certain legislative amendments on that issue have been discussed in this study

Kaynakça

 • Anayasa Mahkemesi (1976), “12.10.1976 tarihli ve E:1976/38, K:1976/46 sayılı karar”, Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, Cilt: 14.
 • Akbaba, F. (2010), “Orman Kanunu 2/B - Kıyı Kanunu Uyuşmazlıkları ve Türk Yargıtay’ı İçtihatları”, Yargıtay Başkanlığı İnternet Sitesi, Erişim Adresi: http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/rt3/Akbaba_2BKiy iKanunu.doc, Erişim Tarihi: 05.07.2010.
 • Ayaz, H. (2010), “Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları”, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I.
 • Ayaz, H. ve Alkan, S. (2009), “5304 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Orman Kadast- rosu Uygulamalarının Taraflarınca Değerlendirilmesi”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Ayaz, H. ve İnanç, S. (2009), “Türkiye’de Özel Ormanlar (Karadere-Kışlak Özel Ormanı Örneği)” II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Başpınar, V. (2009), “Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler”, Ankara.
 • Birben, Ü. (2008), “Cibali Mübaha”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt: 58, Sayı: 1.
 • Cin, H. (1978), “Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Ormanların Hukuki Rejimi”, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1978, Cilt:35, Sayı:1.
 • Çağlar, Y. (1979), “Türkiye’de Ormancılık Politikası”, Çağ Matbaası, Ankara.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı (2003) “Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, Ankara, 2003.
 • Eler, Ü. (2009), “Ülkemizde Tarihsel Süreçte Halk-Orman İlişkilerinin Durumu”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Gencay, G. Ş. (2009), “Genel Kadastro-Orman Kadastrosu İlişkileri Konu- sundaki Son Düzenlemelerin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi” II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Güneş, Y. (2009), “Orman Kadastrosunda Vasıf ve Mülkiyet Tayini Ve Uygulamadan Kaynaklanan Hatalar”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • İNHAK BB, 2010/a, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Turgut ve Diğerleri/Türkiye kararı” Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Bilgi Bankası, Erişim bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/turgutvedigerleri18.11.2008.doc, Erişim Tarihi: 25.04.2010. Adresi: http://www.inhak
 • İNHAK BB, 2010/b “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Devecioğlu/Türkiye kararı” Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Bilgi Bankası, Erişim Adresi: http://www.inhak- bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/devecioglu09.03.2009.doc, Erişim Tarihi: 25.04.2010.
 • Keskin, Ö. (2010), “Osmanlı Ormancılığında Kanunlaştırma Hareketleri ve Yabancı Uzmanların Bu Alandaki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 64, Sayı:1
 • Koç, B. (2005), 1870 “Orman Nizamnamesi'nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24 Sayı: 37.
 • Koçak, H. (2005), “Orman Kadastro Uygulaması”, Ankara.
 • Korkmaz, Y. (2010), “Özel Ormanlar ve Mülkiyet Açısından Değerlendiril- mesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 14, Sayı: 1.
 • Özden, S. (2009), “Hak Düşürücü Süre İle Kamu Malı Edinimi”, Orman ve Av Dergisi, Türkiye Ormancılar Derneği Dergisi, Sayı: 2.
 • TBMM (1945), “Zabıt Ceridesi”, Cilt: 19, Ref: 000-4, D: 07, C: 19, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Suat ŞİMŞEK Bu kişi benim
Maliye Bakamlığı Milli Emlak Kontrolörü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 79

Kaynak Göster

APA Şimşek, S. (2010). Ormanlar Üzerindeki Bazı Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri . Sayıştay Dergisi , (79) , 127-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61534/919060