PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ekim-Aralık 2010 - Sayı 79 Tamamı

Yıl 2010, Sayı 79, 0 - 0, 01.12.2010

Kaynakça

 • Aktan, Coşkun Can (2002), “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri (C. Can Aktan Ed.), Hak-İş Konfedarasyonu Yayını, Ankara (15.12.2010).
 • Aktan, Coşkun Can ve İstiklal Yaşar Vural (2002), “Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri (C.Can Aktan Ed.), Hak-İş Konfedarasyonu Yayını, Ankara, (15.12.2010).
 • Altan, Ömer Zühtü (2004), Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Altun, Özlem (2007), Kent Yoksulluğunu Önlemede Kent Yönetimlerinin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Gazi Üniversitesi SBE, Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, http://tez2.yok.gov.tr/, (20.12.2008).
 • Arıcı, Kadir (1999), Sosyal Güvenlik Dersleri, Sargın Ofset Ltd. Şti., Ankara.
 • Aydın, Ahmet Hamdi (2010), Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • Aydın, Murat (2008), Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, Yedirenk Yayıncılık, İstanbul.
 • Çukurçayır, Akif (2003), “Çok Boyutlu Bir Kavram Olarak Yönetişim”, Çağdaş Kamu Yönetimi I (Ed. Muhittin Acar- Hüseyin Özgür), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Çukurçayır, M. Akif ve Sipahi, Esra B. (2003), “Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Ankara.
 • Dilik, Sait (1980), “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler”, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (AÜSBFD), Cilt: XXXV.
 • DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001- 2005, TBMM Kararı, Karar No: 697, Karar Tarihi: 27.6.2000, Ankara.
 • DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara.
 • Ergun, Turgay (2004), Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını (TODAİE) No: 322, Ankara.
 • Eryılmaz, Bilal (2010), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara.
 • Gates, Jeff (2008), “Statistics on Poverty and Inequality” http://www.global policy.org/socecon/inequal/gates99.htm, (10.3.2008).
 • Giddens, Anthony (2005), Sosyoloji, Güzel, Cemal (Yayına Hazırlayan), Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • Göymen, Korel (2000), “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksinmeler, Önermeler, Yönelimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Ankara.
 • Güler, Birgül Ayman (2000), “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Ademi Merkeziyetçilik mi?”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:9, Sayı:2, Ankara.
 • Güler, Birgül Ayman (2009), Türkiye’nin Yönetimi –Yapı-, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Güven, Sami (2001), Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, 3. Baskı, Bursa.
 • Haughton, Jonathan – Khandker, Shahidur R (2009), Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank Publications, Washington DC.
 • Hazman, Gülsüm Gürler (2010), “Kentsel Yoksulluk Sorunu ve Belediyelerin Rolü”, Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı Yay., Sayı: 467, Ankara.
 • http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm, “Avrupa Antlaşmaları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, (26.03.2011).
 • Kamu Yönetimi Sözlüğü (1998), Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Seriye Sezen (Der.), TODAİE Yayın No: 283, Ankara.
 • Karakılçık, Yusuf ve Özcan, Ayşe (2005), “Yerellik (Subsidiarite) İlkesinin Türk Yerel Yönetim Dizgesinde Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:14, Sayı:4, Ankara.
 • KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi) (1992), Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayını, Ankara.
 • Keleş, Ruşen ve Yavuz, Fehmi (1989), Yerel Yönetimler, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.
 • Keleş, Ruşen (1994), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Genişletilmiş 2.Basım, İstanbul.
 • Keleş, Ruşen (1995), “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarity) İlkesi ve Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:4, Sayı:1, Ankara.
 • Keleş, Ruşen ve Mengi, Ayşegül (2002), “Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Doğru”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:11, Sayı:4, Ankara.
 • Kızılgöl, Özlem (2008), “Yoksulluğun Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Neşa Ofset, Cilt:45, Sayı:526, İstanbul.
 • Kobak, Kadriye (2006), Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Uyguladığı Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Programları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, http://tez2.yok.gov.tr/, (20.12.2008).
 • Koray, Meryem (2000), Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Koray, Meryem (2009), “Büyüyen Yoksulluk ve Yoksunluk Karşısında İnsan Hakları Tartışmaları”, Toplum ve Demokrasi, Yıl:3, Sayı:5, Ocak-Nisan.
 • Koyuncu, Başak ve Coşkun, Bayram (2003), “Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun), Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.
 • MacPherson, Stewart ve Silburn, Richard (1998), “The Meaning and Measurement of Poverty”, Dixon, John (Ed.), Poverty: A Persistent Global Reality, Routledge, Florence, KY, USA.
 • Malatya Belediyesi (2000-2009), 2000- 2009 Mali Yıl İdare ve Kesin Hesap Dökümleri, Malatya.
 • Malatya Belediyesi (2003-2009), Sağlık ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2003- 2009 Yıllık Faaliyet Raporları, Malatya.
 • Nadaroğlu, Halil ve Varcan, Nezih (2002), Yerel Yönetimler, Varcan, Nezih (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yay. No: 953, Eskişehir.
 • Ökten, Zeynep – Kale, Tancan (2009), “Türkiye’de Bölgesel Yoksulluğun Yapısı ve Yoksulluğa Karşı Politikalar”, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Cilt:42, Sayı:3, Ankara.
 • Örs, Ferlal (2002), “Yoksullukla Mücadele ve Toplumsal İletişim”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayını, Cilt: XXXI, Sayı: 255.
 • Smith, B.C. (1996), “Sustainable Local Democracy”, Public Administration and Development, Vol.16.
 • Şengül, H. Tarık (1999), “Yerel Yönetim Kuramları: Yönetimden Yönetişime”, Çağdaş Yerel Yönetimler, TODAİE, Cilt: 8, Sayı: 3, Ankara.
 • Şenses, Fikret (2006), Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
 • Taşçı, Faruk (2010), Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Nobel Yayın Dağıtım,1.Basım, Ankara.
 • Tekeli, İlhan ve Ortaylı, İlber (1978), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Ayyıldız Matbaası, Belediyecilik Araştırma Projesi Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırmalar Dizisi Birinci Kitap, Ankara.
 • Tekeli, İlhan (1983), “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediye- lerin Gelişimi”, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, Cilt:16, Sayı:2, Ankara.
 • Tortop, Nuri (1993), “Güçlü Mahalli İdare Anlayışının Gelişmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara, s. 3-10.
 • Tortop, Nuri- İsbir, Eyüp G.- Aykaç, Burhan - Yayman, Hüseyin - Özer, Akif (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Ankara.
 • Tortop, Nuri- Aykaç, Burhan - Yayman, Hüseyin - Özer, Akif (2008), Mahalli İdareler, Nobel Yayın Dağıtım, 2.Baskı, Ankara.
 • Tuncay, Can ve Ekmekçi, Ömer (2005), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yay., 11. Bası, İstanbul.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2009), TÜİK Haber Bülteni 2008 Yoksulluk Çalışması http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4151,(20.12.2010). Sayı: 205, 1 Aralık
 • UNDP (BM Kalkınma Programı) (2008), “Strategies and Policies for Poverty Reduction”,http://www.undp.org/poverty/propoor.htm, (15.8.2007).
 • World Bank (2010a), http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS /EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:22397595~pagePK:210058~piP K:210062~theSitePK:430367,00.html, “Poverty Net- Overview”, (17.12.2010).
 • World Bank (2010b), http://siteresources.worldbank.org/EXTWBIGOVANTCOR /Resources/Pressrelease_7-2009.pdf, (29.08.2010).
 • Yüksel, Fatih (2007), “Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, A.Ü Basımevi, 62 (1).
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK TEFTİŞ BİRİMİ’NDE
 • REFORMUN GEREKLİLİĞİ Özgür MENGİLER
 • data/reports/1995/en95_02a.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010).
 • Abraszewski, Andrzej T. vd (1997), “The Challenge of Outsourcing for the United reports/1997/en97_05.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010). System” http:// www.unjiu.org/data/
 • ACABQ (1992), “Joint Inspection Unit”, http://www.un.org/Docs/journal/ asp/ws.asp?m=A/47/755 (Erişim Tarihi: 8.12.2010).
 • Amerasinghe, C. F. (1998), “Financing”, Handbook on International Organizations, Rene- Jean Dupuy (der.), Hague Academy of International Law.
 • Ban, Ki-Moon (2006), “Investing in the United Nations: For a Stronger Organization Worldwide”, http:// www.un.org/reform/investingun /chap6.shtml (Erişim Tarihi: 7.12.2010).
 • Beigbeder, Yves (2003), “Fraud, Corruption and United Nations Culture”, Rethinking International Organizations: Pathology and Promise, Dennis Dijkzeul ve Yves Beigbeder (der.), Berghan Books.
 • Bhatta, Gambhir (2000), Reforms at the United Nations: Contextualising the Annan Agenda, Singapore University Press, Singapore.
 • Biraud, Gerard (2010), “Preparedness of United Nations System Organizations for the International Public Sector Accounting Standards reports/2010/JIU_REP_2010_6_final.pdf (Erişim Tarihi: 4.12.2010). (IPSAS)”, http:// www.unjiu.org/data/
 • Bradlow, Daniel D. (2010), “International Law and the Operations of the International Financial Institutions”, International Financial Institutions and International Law, Daniel D. Bradlow ve David B. Hunter (der.), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.
 • Bryant, Ralph (2003), Turbulent Waters: Cross-Border Finance and Inter- national Governance, The Brookings Institution, Washington, D.C.
 • Childers, Erskine ve Brian Urquhart (1994), Renewing the United Nations System, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala.
 • Daes, Erika-Irene (1994), “Advancement of the Status of Women in the United Nations Secretariat in Era of ‘Human Resources Management’ and ‘Accountability’: A New Beginning?”, http:// www.unjiu.org/data /reports/1994/en94_03.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010).
 • Dijkzeul, Dennis (1997), The Management of Multilateral Organizations, Kluwer Law International, The Hague.
 • Everly, Rebecca (2008), “Assessing the Accountability of the High Representative”, Deconstructing the Reconstruction: Human Rights and Rule of Law in Postwar Bosnia and Herzegovina, Dina Francesca Haynes (der.), Ashgate Publishing , Aldershot.
 • Footer, Mary E. (2006), An Institutional and Normative Analysis of the World Trade Organization, Martinus Nijhoff Publishers, London.
 • Ford, Allen (1957), “The Secretariat”, The United Nations: The First Ten Years, B.A. Wortley (der.), Manchester University Press, London.
 • Fowler, Michael ve Sumihiro Kuyama (2007), “Accountability and the United Nations System”, Policy Brief, Sayı 8.
 • Fox, John D. vd (2000), “Strengthening the Investigations Function in United Nations System Organizations”, http:// www.unjiu.org/data/ reports/2000/en2000_9.pdf (Erişim Tarihi: 4.12.2010).
 • Franck, Thomas M. (1995), “The United Nations as Guarantor of International Peace and Security”, The United Nations at Age Fifty: A Legal Perspective, Christian Tomuschat (der.), Kluwer Law International, The Hague / Cambridge, Massachusetts.
 • Franda, Marcus (2006), The United Nations in the Twenty-First Century: Management and Reform Processes in a Troubled Organization, Rowman and Littlefield , Oxford.
 • Gonzales, Armanda Duque ve Wolfgang Münch (2000), “Delegation of Authority for the Management of Human and Financial Resources in the United Nations Secretariat”, http:// www.unjiu.org/data /reports/2000/en2000_6.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010).
 • Government Accountability Office (1986), More Can be Done to Strengthen the UN Joint Inspection Unit, Washington, D.C.
 • Gulbrandsen, Lars H. (2008), “Organizing Accountability in Transnational Standards Organizations: The Forest Stewardship Council as a Good Governance Model”, Organizing Transnational Accountability, Magnus Boström ve Christina Garsten (der.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Higgins, Rosalyn (1987), “The Role of Resolutions of International Organizations in the Process of Creating Norms in the International System”, International Law and the International System, William E. Butler (der.), MNP, Dordrecht.
 • Independent Steering Committee (2006), “Comprehensive Review of Governance and Oversight within the UN and its Funds, Programmes and journal/asp/ws.asp?m=A/60/883/Add.2 (Erişim Tarihi: 28.10.2010). Agencies”
 • http://www.un.org/Docs/
 • JIU (1996), “Annual Report for 1 July 1995 – 30 June 1996”, http:// www.unjiu.org/data/en/annual_reports/ar_1996.pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2010).
 • JIU (2001), “Experience with the Follow-up System on Joint Inspection Unit Reports /journal/asp/ws.asp?m=A/56/356 (Erişim Tarihi: 19.11.2010).
 • JIU (2003a), “Report on the in-depth Review of its Statute and Working Methods”, enA58343_add1.pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2010). http://
 • www.unjiu.org/data/en/jiureform/
 • JIU (2003b), “Annual Report for 1 January 2002 – 31 December 2002”, http:// www.unjiu.org/data/en/annual_reports/ar_2002.pdf (Erişim Tarihi: 8.12.2010).
 • JIU (2005), “Oversight Lacunae in the United Nations System”, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/860 Tarihi: 4.12.2010). (Erişim
 • JIU (2006), “Comments of the Joint Inspection Unit on the Report of the Steering asp/ws.asp?m=A/60/1004 (Erişim Tarihi: 28.10.2010).
 • http://www.un.org/Docs/journal/
 • JIU (2009), “Annual Report for 2009 and Programme of Work for 2010”, http://www.unjiu.org/reports/arwpaA6434en.pdf (Erişim Tarihi: 8.12.2010).
 • Kaikobad, K.H. (2007), “The Institutional Law of International Tribunals: Salient Comparative and Hierarchical Aspects”, International Criminal Justice: A Critical Analysis of Institutions and Procedures, Michael Bohlander (der.), Cameron May Ltd., London.
 • Knill, Christoph (2006), “Implementation”, European Union: Power and Policy–Making, Jeremy Richardson (der.), Routledge, New York.
 • Loriot, Francois (2005), “Accountability at the United Nations – in Need of a Genuine External Enforcement Body”, Accountability, Investigation and Due Process in International Organizations, Chris De Cooker (der.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 • Mathiason, John R. (2007), Invisible Governance: International Secretariats in World Politics, Kumarian Press.
 • Mattli, Walter ve Ngaire Woods (2009), “In Whose Benefit? Explaining Regulatory Change in Global Politics”, The Politics of Global Regulation, Walter Mattli ve Ngaire Woods (der.), Princeton University Press, New Jersey.
 • Mc Clure, Wallace (1960), World Legal Order, University of North Carolina Press.
 • Moravcsik, Andrew (2005), “Is There a ‘Democratic Deficit’ in World Politics? A Framework for Analysis”, Global Governance and Public Accountability, David Held ve Mathias Koenig-Archibugi (der.), Blackwell Publishing, Oxford.
 • Münch, Wolfgang (1998), “The Joint Inspection Unit of the United Nations and Specialized Agencies: The Role and Working Methods of a Comprehensive Oversight Institution in the United Nations System”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Cilt 2.
 • Ortiz, Even Fontaine (2009), “The Role of the Special Representatives of the Secretary-General and Resident Coordinators”, http://www.unjiu.org /data/reports/2009/en2009_09.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010).
 • Othman, Khalil Issa (1994), “Toward a New System of Performance Appraisal in the United Nations Secretariat: Requirements for Successful Implementation”, 1994/en94_05.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2010).
 • http://www.unjiu.org/data/reports/
 • Pahre, Robert (2005), “The Political Economy of European Integration in a Spatial Model”, The Political Economy of European Integration: Theory and Analysis, Erik Jones ve Amy Verdun (der.), Routledge, New York.
 • Reif, Linda C. (2004), The Ombudsman, Good Governance and the Interna- tional Human Rights System, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 • Russett, Bruce vd. (2010), World Politics: The Menu for Choice, Wadsworth, Boston.
 • Schedler, Andreas (1999), “Conceptualizing Accountability”, The Self- Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Andreas Schedler vd (der.), Lynne Rienner Publishers, New York.
 • Schlesinger, Thomas (2001), “Financing and Financial Crises”, The United Nations – Law and Practice, Franz Cede ve Lilly Sucharipa (der.), Kluwer Law International.
 • Smrkolj, Maja (2009), “International Institutions and Individualized Decision- Making: An Example of UNHCR’s Refugee Status Determination”, The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law, Armin von Bogdandy vd (der.), Springer, Heidelberg.
 • Sutterlin, James (1993), “The UN Secretary-General as Chief Administrator”, The Challenging Role of the UN Secretary General, Benjamin Rivlin ve Leon Gordenker (der.), Praeger, Westport, Connecticut.
 • United Nations (2000), UN Juridical Yearbook 2000, New York.
 • United Nations (2006), UN Juridical Yearbook 2006, New York.
 • United Nations Secretary-General (1994a), “Review of the Efficiency of the Administrative and Financial Functioning of the United Nations”, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/49/633 Tarihi: 18.03.2011). (Erişim
 • United Nations Secretary-General (1994b), “Review of the Efficiency of the Administrative and Financial Functioning of the United Nations”, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/48/876 Tarihi: 7.12.2010). (Erişim
 • United Nations Secretary-General (2005), “Report on Scrutinizing Public Expenditure”, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/568 Tarihi: 27.02.2011). (Erişim
 • De Waart, P.J.I.M. (1994), “The UN System at a Crossroads: Peoples’ Centre or Big Brothers’ Small Club”, Towards More Effective Supervision by International Organizations: Essays in Honour of Henry G. Schermers Vol. I, Niels Blokker ve Sam Muller (der.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht.
 • De Wet, Erika (2005), “The Security Council as a Law Maker: The Adoption of (Quasi) – Judicial Decisions”, Development of International Law in Treaty Making, Rudiger Wolfrum ve Volker Röben (der.), Springer, Berlin / Heidelberg / New York.
 • White, Nigel D. (2000), “The United Nations System: Conference, Contract or Constitutional Order”, Singapore Journal of International and Comparative Law, 4.
 • Wiener, Jonathan B. ve Alberto Alemanno (2010), “Comparing Regulatory Oversight Bodies Across the Atlantic: The Office of Information and Regulatory Affairs in the US and the Impact Assessment Board in the EU”, Comparative Administrative Law, Susan Rose Ackerman ve Peter L. Lindseth (der.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Yokoi-Arai, Mamiko (2002), Financial Stability Issues: The Case of East Asia, Kluwer Publishers.
 • Zweifel, Thomas D. (2006), International Organizations and Democracy: Accountability, Politics, and Power, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado.
 • ORMANLAR ÜZERİNDEKİ BAZI MÜLKİYET
 • UYUŞMAZLIKLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suat ŞİMŞEK*

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Journal Information
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 79

Kaynak Göster

APA (2010). Ekim-Aralık 2010 - Sayı 79 Tamamı . Sayıştay Dergisi , (79) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61534/919063