BibTex RIS Kaynak Göster

ORGANIZATIONAL CHANGE AND LEADERSHIP

Yıl 2011, Sayı: 80, 57 - 84, 01.03.2011

Öz

Today when everything changes rapidly, organizations feel the necessity of keeping pace with changes in their environment. Otherwise, they would fail to realize their goals and targets, and ultimately would disappear. Organizational change is performed to render the organization more effective and efficient. Rather than ordinary managers, only leaders can realize such a change. Leaders can make radical changes in the organization for effectiveness and efficiency, while managers maintain the existing system and generate solutions to problems within this system. In this change process, leaders can achieve organizational change through using effectively, among others, the instruments of organizational culture and motivation. The goal is to create a more effective and efficient organization

Kaynakça

 • Arıkan, Semra (2001), “Liderlik”, Yönetim ve Organizasyon, (Ed. Salih Güney), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Arslan, Mahmut (2001), “Örgüt Kültürü”, Yönetim ve Organizasyon, (Ed. Salih Güney), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Aytürk, Nihat (2007), Yönetim Sanatı, 5. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Baltaş, Acar (2003), Ekip Çalışması ve Liderlik, 5. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Barutçugil, İsmet (2004a), Organizasyonda Duyguların Yönetimi, 2. Baskı, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Barutçugil, İsmet (2004b), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Bennis, Warren (2001), Bir Lider Olabilmek, (Çev.: Utku Teksöz), 2. Baskı, Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Blanchard, Ken, Terr Waghorn (1997), Geleceği Yönetmek, (Çev.: Mehmet Özcan), Yönetimi Geliştirme Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Bolat, Tamer, Oya Aytemiz Seymen, Oya İnci Bolat, Barış Erdem (2008), Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayınları, Ankara.
 • Bono, de Edward, Robert Heller’s (2010), “Change Management Theory”, Thinking Managers, http://www.thinkingmanager.com/business- management/stratejic. (Erişim Tarihi: 24.06.2010).
 • Budak, Gülay, Gönül Budak (2004), İşletme Yönetimi, 5. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi Yayınları, İzmir.
 • Can, Halil (2002), Organizasyon ve Yönetim, 6. Baskı, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Davis, Keith (1988), İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, (Çev.: Kemal Tosun vd.), 3.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Dereli, Toker (1976), Organizasyonlarda Davranış, I. Cilt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Dionne, Shelley D., Francis J. Yammarino and Leanne E. Atwater (2004), “Transformational Leadership and Team Performance”, Journal Organizational Change Management, Vol. 17.
 • Drucker, Peter F. (2000), 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (Çev.: İrfan Bahçivangil-Gülenay Gorbon), 2. Baskı, Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • Durgun, Şenol (1998), “Modernizm-Postmodernizm Tartışmaları Çerçeve- sinde Toplumsal ve Yönetsel Açıdan Yaşanılan Değişiklikler”, Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı I, Yıl 4, Sayı 19, (Ocak-Şubat).
 • Durna, Ufuk (2002), Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Düren, A. Zeynep (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Eisenbach, Regina, Kathleen Watson and Rajnandini Pillai (1999), “Transformational Leadership in the Context of Organizational Change”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 12, No. 2.
 • Eren, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Eren, Erol (2003), Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Eroğlu, Feyzullah (2007), Davranış Bilimleri, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Garvin, David A. (1993), “Building a Learning Organization”, Harvard Business Review, Vol. 71, No 4, Jully-August.
 • Genç, Nurullah (2005), Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Goleman, Daniel (2002), “Lideri Lider Yapan Nedir?”, Lideri Lider Yapan Nedir?, Harvard Business Review, MESS Yayınları, İstanbul.
 • Gordon, Thomas (1997), E.L.E. Etkili Liderlik Eğitimi, Katılımcı Yönetimin Temeli, (Çev.: Emel Aksay), Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Guinn, Stephan L. (1997), “Change before you have to: for CEOs who recognize the need, the tools exist now for organizational change”, Career Development International, 2/5.
 • Gürüz, Demet, Emel Gürel (2006), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Hitt, Michael A., J. Stewart Black, Lyman W. Porter (2009), Management, Second Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Hodgetts, Richard M. (1997), Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, (Çev.: Canan Çetin-Esin Can Mutlu), Der Yayınları, İstanbul.
 • Hurst, David K. (2000), Kriz ve Yenilenme, (Çev.: Ela Güldemir), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Kaya, Çetin (2002), Liderler: Liderliğe Giden Yollar, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Keçecioğlu, Tamer (2001), Bir Değişimin Anatomisi, Ya da Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Klagge, Jay (1997), “Leadership development needs of today’s organizational managers”, Leadership&Organization Development Journal, 18/7.
 • Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Landrum, Nancy E., Jon P. Howell and Lori Paris (2000), “Leadership for Strategic Change”, Leadership&Organization Development Journal, 21/3.
 • Maxwell, John C. (1998), İçinizdeki Lideri Geliştirmek, (Çev.: Selim Yeniçeri), Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Özkalp, Enver, Çiğdem Kırel (2004), Örgütsel Davranış, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Peker, Ömer, Nihat Aytürk (2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınları, Ankara.
 • Rosen, Robert H. (1998), İnsan Yönetimi, (Çev.: Gündüz Bulut), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat, Melek Tüz (1998), Örgütsel Psikoloji, 3. Baskı, Alfa Yayınları, Bursa.
 • Sabuncuoğlu, Ebru Tolay (2008), “Liderlik, Değişim ve Yenilik”, Liderlik ve Motivasyon, (Ed. Celalettin Serinkan), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Sağlam, Mehmet (1979), Örgütsel Değişme, TODAİE Yayınları, Yayın No. 185, Ankara.
 • Sandelands, Lloyd, M. Stephen Ross and Ann Arbor (2010), “The Play of Change”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 23, No.1.
 • Schumacher, Wolf D. (2010), “Change Management Intervention Models Cont”, Managing Barriers to Business Reengineering Success: Capter 4b, http://www.prosci.com/w4b.htm. (Erişim Tarihi: 11.08.2010).
 • Sezici, Emre (2008), “Motivasyon”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, (Ed. Kenan Mehmet Ekici- Tarık Zeki Şahım), Savaş Yayınları, Ankara.
 • Shelton, Ken (1997), Sahte Liderliğin Ötesinde, Rota Yayınları, İstanbul.
 • Tüz, Melek V. (2004), Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı, Alfa Akademi Yayınları, Bursa.
 • Viteritti, Joseph P. (1990), “Public Organization Environments: Constitüents, Clients and Urban Governance”, Administration and Society, Vol. 21, No. 4, February.
 • Vural, Z. Beril Akıncı (2003), Kurum Kültürü, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Vries, Manfred Kets de (2007), Liderliğin Gizemi: İşletmelerde Liderlik Davranışı, (Çev.: Zülfü Dicleli), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Yazıcı, Selim (2001), Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Yeniçeri, Özcan (2002), Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Zigarmi, Pat, Ken Blanchard, Drea Zigarmi ve Judd Hoekstra (2007), “Kurumsal Liderlik”, Liderlikte Çıtayı Yükseltmek, (Çev.: Fatih Uçtum), Kaizen Yayınları, İstanbul.
 • Werkman, Renate A. (2009), “Understanding Failure to Change: A Pluralistic Approach and Five Patterns”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30, No. 7.

Örgütsel Değişim ve Liderlik

Yıl 2011, Sayı: 80, 57 - 84, 01.03.2011

Öz

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde örgütler çevrelerinde meydana gelen değişime ayak uydurma zorunluluğu duyarlar. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez hale gelir ve yok olurlar. Örgütsel değişim örgütün daha etkin ve verimli kılınması için gerçekleştirilir. Örgütsel değişim sıradan yöneticiler tarafından değil, ancak liderler tarafından gerçekleştirilebilir. Yöneticiler, mevcut sistemi sürdürmek ve sorunlara bu sistem içinde çözüm üretirken, liderler, örgütsel etkinlik ve verimlilik için örgütte köklü değişiklikler yapabilirler. Bu değişim sürecinde lider, diğer araçların yanında, örgüt kültürü ve motivasyon araçlarını etkili bir biçimde kullanarak örgütsel değişimi gerçekleştirebilir. Amaç, daha etkin ve verimli bir örgüt yaratmaktır

Kaynakça

 • Arıkan, Semra (2001), “Liderlik”, Yönetim ve Organizasyon, (Ed. Salih Güney), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Arslan, Mahmut (2001), “Örgüt Kültürü”, Yönetim ve Organizasyon, (Ed. Salih Güney), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Aytürk, Nihat (2007), Yönetim Sanatı, 5. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Baltaş, Acar (2003), Ekip Çalışması ve Liderlik, 5. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Barutçugil, İsmet (2004a), Organizasyonda Duyguların Yönetimi, 2. Baskı, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Barutçugil, İsmet (2004b), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Bennis, Warren (2001), Bir Lider Olabilmek, (Çev.: Utku Teksöz), 2. Baskı, Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Blanchard, Ken, Terr Waghorn (1997), Geleceği Yönetmek, (Çev.: Mehmet Özcan), Yönetimi Geliştirme Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Bolat, Tamer, Oya Aytemiz Seymen, Oya İnci Bolat, Barış Erdem (2008), Yönetim ve Organizasyon, Detay Yayınları, Ankara.
 • Bono, de Edward, Robert Heller’s (2010), “Change Management Theory”, Thinking Managers, http://www.thinkingmanager.com/business- management/stratejic. (Erişim Tarihi: 24.06.2010).
 • Budak, Gülay, Gönül Budak (2004), İşletme Yönetimi, 5. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi Yayınları, İzmir.
 • Can, Halil (2002), Organizasyon ve Yönetim, 6. Baskı, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Davis, Keith (1988), İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, (Çev.: Kemal Tosun vd.), 3.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Dereli, Toker (1976), Organizasyonlarda Davranış, I. Cilt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Dionne, Shelley D., Francis J. Yammarino and Leanne E. Atwater (2004), “Transformational Leadership and Team Performance”, Journal Organizational Change Management, Vol. 17.
 • Drucker, Peter F. (2000), 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (Çev.: İrfan Bahçivangil-Gülenay Gorbon), 2. Baskı, Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • Durgun, Şenol (1998), “Modernizm-Postmodernizm Tartışmaları Çerçeve- sinde Toplumsal ve Yönetsel Açıdan Yaşanılan Değişiklikler”, Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı I, Yıl 4, Sayı 19, (Ocak-Şubat).
 • Durna, Ufuk (2002), Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Düren, A. Zeynep (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Eisenbach, Regina, Kathleen Watson and Rajnandini Pillai (1999), “Transformational Leadership in the Context of Organizational Change”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 12, No. 2.
 • Eren, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Eren, Erol (2003), Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Eroğlu, Feyzullah (2007), Davranış Bilimleri, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Garvin, David A. (1993), “Building a Learning Organization”, Harvard Business Review, Vol. 71, No 4, Jully-August.
 • Genç, Nurullah (2005), Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Goleman, Daniel (2002), “Lideri Lider Yapan Nedir?”, Lideri Lider Yapan Nedir?, Harvard Business Review, MESS Yayınları, İstanbul.
 • Gordon, Thomas (1997), E.L.E. Etkili Liderlik Eğitimi, Katılımcı Yönetimin Temeli, (Çev.: Emel Aksay), Sistem Yayınları, İstanbul.
 • Guinn, Stephan L. (1997), “Change before you have to: for CEOs who recognize the need, the tools exist now for organizational change”, Career Development International, 2/5.
 • Gürüz, Demet, Emel Gürel (2006), Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Hitt, Michael A., J. Stewart Black, Lyman W. Porter (2009), Management, Second Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Hodgetts, Richard M. (1997), Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, (Çev.: Canan Çetin-Esin Can Mutlu), Der Yayınları, İstanbul.
 • Hurst, David K. (2000), Kriz ve Yenilenme, (Çev.: Ela Güldemir), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Kaya, Çetin (2002), Liderler: Liderliğe Giden Yollar, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Keçecioğlu, Tamer (2001), Bir Değişimin Anatomisi, Ya da Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Klagge, Jay (1997), “Leadership development needs of today’s organizational managers”, Leadership&Organization Development Journal, 18/7.
 • Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Landrum, Nancy E., Jon P. Howell and Lori Paris (2000), “Leadership for Strategic Change”, Leadership&Organization Development Journal, 21/3.
 • Maxwell, John C. (1998), İçinizdeki Lideri Geliştirmek, (Çev.: Selim Yeniçeri), Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Özkalp, Enver, Çiğdem Kırel (2004), Örgütsel Davranış, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Peker, Ömer, Nihat Aytürk (2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınları, Ankara.
 • Rosen, Robert H. (1998), İnsan Yönetimi, (Çev.: Gündüz Bulut), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat, Melek Tüz (1998), Örgütsel Psikoloji, 3. Baskı, Alfa Yayınları, Bursa.
 • Sabuncuoğlu, Ebru Tolay (2008), “Liderlik, Değişim ve Yenilik”, Liderlik ve Motivasyon, (Ed. Celalettin Serinkan), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Sağlam, Mehmet (1979), Örgütsel Değişme, TODAİE Yayınları, Yayın No. 185, Ankara.
 • Sandelands, Lloyd, M. Stephen Ross and Ann Arbor (2010), “The Play of Change”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 23, No.1.
 • Schumacher, Wolf D. (2010), “Change Management Intervention Models Cont”, Managing Barriers to Business Reengineering Success: Capter 4b, http://www.prosci.com/w4b.htm. (Erişim Tarihi: 11.08.2010).
 • Sezici, Emre (2008), “Motivasyon”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, (Ed. Kenan Mehmet Ekici- Tarık Zeki Şahım), Savaş Yayınları, Ankara.
 • Shelton, Ken (1997), Sahte Liderliğin Ötesinde, Rota Yayınları, İstanbul.
 • Tüz, Melek V. (2004), Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı, Alfa Akademi Yayınları, Bursa.
 • Viteritti, Joseph P. (1990), “Public Organization Environments: Constitüents, Clients and Urban Governance”, Administration and Society, Vol. 21, No. 4, February.
 • Vural, Z. Beril Akıncı (2003), Kurum Kültürü, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Vries, Manfred Kets de (2007), Liderliğin Gizemi: İşletmelerde Liderlik Davranışı, (Çev.: Zülfü Dicleli), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Yazıcı, Selim (2001), Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Yeniçeri, Özcan (2002), Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Zigarmi, Pat, Ken Blanchard, Drea Zigarmi ve Judd Hoekstra (2007), “Kurumsal Liderlik”, Liderlikte Çıtayı Yükseltmek, (Çev.: Fatih Uçtum), Kaizen Yayınları, İstanbul.
 • Werkman, Renate A. (2009), “Understanding Failure to Change: A Pluralistic Approach and Five Patterns”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30, No. 7.
Toplam 56 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Polat Tunçer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 80

Kaynak Göster

APA Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik. Sayıştay Dergisi(80), 57-84.