BibTex RIS Kaynak Göster

ORMAN SAYILAN ALANLARDA ORMAN DIŞI AMAÇLARLA İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN KAMU YARARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Sayı: 81, 63 - 90, 01.06.2011

Öz

Ormanlar, toplum hayatı açısından büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı, orman alanlarının bu vasıflarının korunması son derece önem taşımaktadır. Ancak bazı durumlarda bu alanların başka amaçlarla kullanımı da kamu yararına olabilmektedir. 1982 Anayasası’nın 169. maddesi de ormanların kamu yararı amacıyla irtifak hakkına konu edilebileceğini belirtmektedir. Bu maddede yer alan kamu yararı kavramını irdelemek amacıyla hazırlanan bu çalışma ile, kamu yararı kavramını sadece kamu hizmetleriyle sınırlı olarak düşünülmemesi gerektiği ortaya konulmaktadır. Üstelik irtifak hakkı tesisi açısından kamu yararının varlığı yeterli olup, kamu yararının irtifak hakkı tesisini zorunlu kılması gibi bir şart söz konusu değildir. Zorunluluk şartı, devlete ormanların korunması amacıyla verilen görevlerden kaynaklanmaktadır. Kamu yararının kapsamını belirleme yetkisi ise yasama organına aittir

Kaynakça

 • Akıllıoğlu, Tekin (1991), “Kamu Yararı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2
 • Akipek, Jale (1977) “Devlet Orman Arazisi Üzerinde Üst Hakkı”, Prof. Dr. O. F. Berki'ye Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Ayanoğlu, Sedat (1993), “Ormanlar Üzerinde Sınırlı Ayni Haklar”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 1993, Seri B, Cilt: 43, Sayı: 3- 4
 • Ayanoğlu, Sedat (1999) Anayasa Hükümleri Karşısında Orman Mevzuatımız, Ormancılık Hukuku, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara.
 • Coşkun, A. Aydın (2009), “Orman Arazisinden Yararlanma Hakları: Orman Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu’na Yönelik Bir Değerlendirme”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Duran, Lütfi (1982), “İdare Hukuku Ders Notları”, İÜHF, İstanbul.
 • Erdoğan, Mustafa (1999), Anayasal Demokrasi, Ankara.
 • Eren, Fikret (1974), “Mülkiyet Kavramı”, A. Recai Seçkin'e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Eren, Fikret (1977), “Anayasa ve Yeni Gelişmeler Karşısında Medenî Kanunun Mülkiyet Kavramına Verilecek Anlam”, Medeni Kanunun 50. Yılı, A.Ü.H.F. Yayınları, Ankara.
 • Gençay, Gökçe (2010) “Ormancılıkta Kamu Yararı” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 60
 • Geray, Uçkun (2011), “Belek’te Golf Alanları ve Turizm Tesisleri İçin Tahsis Edilen Alanlar Konusunda Bir Değerlendirme ve Üstün Kamu Yararı”, Erişim Adresi: www.foresteconomics.org/belekgeray.pdf, Erişim Tarihi: 22.06.2011
 • Keleş, Ruşen (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.
 • Porsuk, Tuncay (2010), “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Araçlarının Pratikte Kullanımı: Orman Kaynaklarının Turizme Tahsisi Örneği”, Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, http://ormanweb.sdu.edu.tr/soy/sunumlar/2_4.pdf, Erişim Tarihi: 22.04.2011 Isparta, 2010, Erişim Adresi
 • Sayıştay (2004) Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporu, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Tunaya, T. Zafer (1980), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • TÜİK (2011), Haber Bülteni, Sayı: 87 (20.04.2011).
 • Yayla, Yıldızhan (1990), İdare Hukuku, İstanbul.
 • Yıldırım, Turan (2001), “Kamu Yararı ve Disiplin Cezalarının Affı”, Anayasa Yargısı Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 18 (Anaysa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler 25–26 Nisan 2001)
 • Yılmaz, Ejder (2005), Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara.

THE EVALUATION IN RESPECT TO THE PUBLIC BENEFIT OF CONSTITUTION OF SERVITUDE AT FOREST AREAS WITH NON-FORESTAL PURPOSES

Yıl 2011, Sayı: 81, 63 - 90, 01.06.2011

Öz

Forests have great importance in terms of community life. Therefore, protection of characteristics of forest fields is rather important. However, in some cases, using these fields for other purposes may benefit the public. In Article 169 of 1982 Constitution, it is specified that forest can be a subject of servitude based on public benefit considerations. In this study, conducted with the purpose of looking into the concept of public benefit indicated in Article 169, it is concluded that the concept of public benefit should not be viewed only within the understanding of public services. Furthermore, from the aspect of constitution of servitude, presence of public benefit is deemed sufficient, however there is no such requirement that public benefit entails the constitution of servitude. Such a requirement is stemming from duties entrusted to the State with respect to the protection of forests. The authorization to define the scope of public benefit belongs to the legislative body

Kaynakça

 • Akıllıoğlu, Tekin (1991), “Kamu Yararı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2
 • Akipek, Jale (1977) “Devlet Orman Arazisi Üzerinde Üst Hakkı”, Prof. Dr. O. F. Berki'ye Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Ayanoğlu, Sedat (1993), “Ormanlar Üzerinde Sınırlı Ayni Haklar”, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 1993, Seri B, Cilt: 43, Sayı: 3- 4
 • Ayanoğlu, Sedat (1999) Anayasa Hükümleri Karşısında Orman Mevzuatımız, Ormancılık Hukuku, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara.
 • Coşkun, A. Aydın (2009), “Orman Arazisinden Yararlanma Hakları: Orman Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu’na Yönelik Bir Değerlendirme”, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta.
 • Duran, Lütfi (1982), “İdare Hukuku Ders Notları”, İÜHF, İstanbul.
 • Erdoğan, Mustafa (1999), Anayasal Demokrasi, Ankara.
 • Eren, Fikret (1974), “Mülkiyet Kavramı”, A. Recai Seçkin'e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Eren, Fikret (1977), “Anayasa ve Yeni Gelişmeler Karşısında Medenî Kanunun Mülkiyet Kavramına Verilecek Anlam”, Medeni Kanunun 50. Yılı, A.Ü.H.F. Yayınları, Ankara.
 • Gençay, Gökçe (2010) “Ormancılıkta Kamu Yararı” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 60
 • Geray, Uçkun (2011), “Belek’te Golf Alanları ve Turizm Tesisleri İçin Tahsis Edilen Alanlar Konusunda Bir Değerlendirme ve Üstün Kamu Yararı”, Erişim Adresi: www.foresteconomics.org/belekgeray.pdf, Erişim Tarihi: 22.06.2011
 • Keleş, Ruşen (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara.
 • Porsuk, Tuncay (2010), “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Araçlarının Pratikte Kullanımı: Orman Kaynaklarının Turizme Tahsisi Örneği”, Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, http://ormanweb.sdu.edu.tr/soy/sunumlar/2_4.pdf, Erişim Tarihi: 22.04.2011 Isparta, 2010, Erişim Adresi
 • Sayıştay (2004) Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporu, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Tunaya, T. Zafer (1980), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • TÜİK (2011), Haber Bülteni, Sayı: 87 (20.04.2011).
 • Yayla, Yıldızhan (1990), İdare Hukuku, İstanbul.
 • Yıldırım, Turan (2001), “Kamu Yararı ve Disiplin Cezalarının Affı”, Anayasa Yargısı Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 18 (Anaysa Mahkemesi’nin 39. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler 25–26 Nisan 2001)
 • Yılmaz, Ejder (2005), Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Suat Şimşek Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA Şimşek, S. (2011). ORMAN SAYILAN ALANLARDA ORMAN DIŞI AMAÇLARLA İRTİFAK HAKKI TESİSİNİN KAMU YARARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sayıştay Dergisi(81), 63-90.