PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KONTROL VE SORUMLULUK

Yıl 2011, Sayı: 81, 91 - 110, 01.06.2011

Öz

Ülkemizde kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacını karşılamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yapı ve süreçlerde kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Kamu mali yönetim sistemini yeni bir anlayışla düzenlemeyi hedefleyen Kanun, mali kontrol ve sorumluluk mekanizmalarını da yeniden tasarlamıştır. Bu çalışmada, değişen kontrol ve sorumluluk mekanizmalarının kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesindeki rolü ve uygulamadaki başarısı açıklanmıştır. Konular, önce 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, sonra 5018 sayılı Kanunun öngördüğü esas ve düzenlemeler kapsamında incelenmiştir

Kaynakça

 • Aksoy, Mehmet (2008), Kamuda İç Kontrol ve İç Denetim, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 • Akyel, Recai (2010), “Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yıl: 2010, C. 17, Sayı: 1, s. 83-97, Manisa.
 • Akyel, Recai ve Köse, H.Ömer (2010), “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 466, s. 9-24.
 • Alkış, Abdulsamet (2011), “Yönetim Sorumluluğu Modelinde Hesap Verme Sorumluluğu”, (Erişim Tarihi: 12.09.2011). Mevzuat
 • http://www.demud.org.tr/asalkis.pdf
 • Alptürk, Ercan (2008), Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No: 70, Ankara.
 • Arcagök, Mehmet Sait (2005), “Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Harcama Öncesi Kontrol”, Yirminci Maliye Sempozyumu http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/icerikdetaydh241.pdf , (Erişim Tarihi: 10.09.2011).
 • Arslan, Ahmet (2004), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler”, Maliye Dergisi, http://74.125.155.132/scholar?q=cache:JSfs2V5SU5oJ:scholar.google .com/&hl=tr&as_sdt=0, (Erişim Tarihi: 15.05.2011).
 • Bayar, Doğan (2003), ‘Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)iyor?’, http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md1 44/kamumali.pdf, s. 47-62, (Erişim Tarihi: 15.05.2011). Dergisi
 • Erdoğan, İtibar (2007), “Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Bütçe Dünyası, Sayı: 24, Cilt:2, s. 24-31.
 • Eryılmaz, Bilal ve Biricikoğlu, Hale (2011), “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik”, İş Ahlakı Dergisi, İGİAD, C. 4, Sayı: 7, s. 19-45.
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006), 12.07.2006 www.resmigazete.gov.tr, (Erişim Tarihi: 09.12.2009). ve 26226 Sayılı Resmi Gazete
 • Kale, Harun (2011), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1261.htm (Erişim Tarihi: 22.08.2011). Sorumluluk, Türk Hukuk Sitesi
 • Kalender, İsmail (2008), “Türk Kamu İdaresinin Yeni Yönetim ve Denetim Sistemleri”, Türk İdare Dergisi, s.87-103.
 • Kerimoğlu, Baki (2003), ‘Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı’, Maliye Dergisi, Sayı: 142, ss. 108-126.
 • Kesik, Ahmet (2005), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9)/1, s. 94-114.
 • Köse, H. Ömer (2007), Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, T.C. Sayıştay Başkanlığı 145. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, İkinci Basım, Ankara.
 • Örenay, Hami (2010), “Kamu İç Mali Kontrol Sistemi (KİMK) ve Türkiye Uygulaması, Dış Denetim, Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER), Ankara, s.139-144.
 • Özkan, Yılmaz (2007), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Hesap Verme Sorumluluğu”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Sayı: 83, s. 247-255.
 • Saraç, Osman (2005), “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 148, s. 122- 163.
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı (2002), Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Taslağını Değerlendirmek Üzere Kurulan Komisyon Raporu.
 • Türedi, Hasan (2001), Denetim, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

CONTROL AND RESPONSIBILITY IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

Yıl 2011, Sayı: 81, 91 - 110, 01.06.2011

Öz

Public Financial Management and Control Act No.5018, which was put into effect in order to restructure the public financial administration system in our country, has introduced comprehensive changes to financial structures and processes. The act, which aims at organizing public financial management system with a new understanding, has also redesigned the financial control and responsibility mechanisms. In this study, the role and the practical success of the changing control and responsibility mechanisms are explained. Topics are analysed firstly with the Act No.1050 on General Accounting, then from the context of the arrangements and principles provided by the Act No.5018

Kaynakça

 • Aksoy, Mehmet (2008), Kamuda İç Kontrol ve İç Denetim, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 • Akyel, Recai (2010), “Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yıl: 2010, C. 17, Sayı: 1, s. 83-97, Manisa.
 • Akyel, Recai ve Köse, H.Ömer (2010), “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 466, s. 9-24.
 • Alkış, Abdulsamet (2011), “Yönetim Sorumluluğu Modelinde Hesap Verme Sorumluluğu”, (Erişim Tarihi: 12.09.2011). Mevzuat
 • http://www.demud.org.tr/asalkis.pdf
 • Alptürk, Ercan (2008), Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Yayın No: 70, Ankara.
 • Arcagök, Mehmet Sait (2005), “Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Harcama Öncesi Kontrol”, Yirminci Maliye Sempozyumu http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/icerikdetaydh241.pdf , (Erişim Tarihi: 10.09.2011).
 • Arslan, Ahmet (2004), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler”, Maliye Dergisi, http://74.125.155.132/scholar?q=cache:JSfs2V5SU5oJ:scholar.google .com/&hl=tr&as_sdt=0, (Erişim Tarihi: 15.05.2011).
 • Bayar, Doğan (2003), ‘Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)iyor?’, http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md1 44/kamumali.pdf, s. 47-62, (Erişim Tarihi: 15.05.2011). Dergisi
 • Erdoğan, İtibar (2007), “Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Bütçe Dünyası, Sayı: 24, Cilt:2, s. 24-31.
 • Eryılmaz, Bilal ve Biricikoğlu, Hale (2011), “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik”, İş Ahlakı Dergisi, İGİAD, C. 4, Sayı: 7, s. 19-45.
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006), 12.07.2006 www.resmigazete.gov.tr, (Erişim Tarihi: 09.12.2009). ve 26226 Sayılı Resmi Gazete
 • Kale, Harun (2011), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1261.htm (Erişim Tarihi: 22.08.2011). Sorumluluk, Türk Hukuk Sitesi
 • Kalender, İsmail (2008), “Türk Kamu İdaresinin Yeni Yönetim ve Denetim Sistemleri”, Türk İdare Dergisi, s.87-103.
 • Kerimoğlu, Baki (2003), ‘Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı’, Maliye Dergisi, Sayı: 142, ss. 108-126.
 • Kesik, Ahmet (2005), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9)/1, s. 94-114.
 • Köse, H. Ömer (2007), Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, T.C. Sayıştay Başkanlığı 145. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, İkinci Basım, Ankara.
 • Örenay, Hami (2010), “Kamu İç Mali Kontrol Sistemi (KİMK) ve Türkiye Uygulaması, Dış Denetim, Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER), Ankara, s.139-144.
 • Özkan, Yılmaz (2007), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Hesap Verme Sorumluluğu”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Sayı: 83, s. 247-255.
 • Saraç, Osman (2005), “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 148, s. 122- 163.
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı (2002), Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Taslağını Değerlendirmek Üzere Kurulan Komisyon Raporu.
 • Türedi, Hasan (2001), Denetim, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

S Mustafa ÖNEN Bu kişi benim
İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi


Bedrettin ÖZMEN Bu kişi benim
İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA
ÖNEN, S. M., & ÖZMEN, B. (2011). KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KONTROL VE SORUMLULUK. Sayıştay Dergisi(81), 91-110.