PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye

Yıl 2011, Sayı 82, 23 - 51, 01.09.2011

Öz

Bu çalışmada; Avrupa Birliği’nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri ve Türkiye’nin bu süreçteki yeri ve konumu incelenmektedir. Avrupa Birliği, bölgesel politikaları bölgeler arası dengesizlikleri gidermek için kullanmaktadır. Bu kapsamda Akdeniz havzası için geliştirilen politika, AB kapsamında yer alan en önemli bölgesel politikalardan birisidir. Ancak bölge coğrafyasının barındırdığı sorunlar, politikanın başarılı olmasını engellemektedir. Bu süreçte Türkiye kilit konumdadır. Türkiye AB Akdeniz politikasının avantajlarından yararlanırken, kilit konumunu süreci kendi lehine yönetebilmek için kullanmalıdır

Kaynakça

 • Akdiş, Muhammet (2010), “Türkiye-AB İlişkileri/Gümrük Birliği Ve Tam Üyelik”, 20.09.2010). (Erişim
 • Aktan, C. Can (2011), Globalleşme, Bölgeselleşme Ve Yerelleşme, http://www. dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem98/global.htm (Erişim: 20.03.2011).
 • Aktar, Cengiz (2002), “Bölgesel Politikalar”, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, (Der.Cengiz AKTAR), İletişim Yay., İstanbul
 • Altunışık, M.Benli (1997), “Avrupa Birliğinin Yeni Akdeniz Politikası ve Türkiye”, Türkiye ve Avrupa, Der. Atila ERALP, İmge Yay., Ankara.
 • Armstrong, Harvey (2004), “Regional Policy”, Ed. A. EL-AGRAA, The Euoropean Union, Economics&Policies, Seventh Edition, Prentice Hall, Enland.
 • ATO (2011), “AB Mali Yardımları”, www.atonet.org.tr (Erişim: 20.05.2011).
 • Baydar, Naci (2004), Avrupa Birliği-Türkiye-KKTC, Sanat Kitabevi, İstanbul.
 • Bulut, Yakup (2002), “Türkiye’de Bölge Yönetimi Arayışları”, Amme İdaresi Dergisi, C.35, S.4, (Aralık).
 • Corlutso (2011), “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımları”, www.corlutso.com/_doc/09-abmaliyardim.doc (Erişim: 20.05.2011).
 • Coşkun, Enis (2001), Bütünleşme Sürecinde AB ve Türkiye, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Ekşi, Muharrem (2011), “AB’nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”, www.tasam.org. (Erişim: 20.05.2011).
 • Eralp, Atila (1997), “Hükümetlerarası Konferans ve Esnek Entegrasyon Projeleri Işığında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Avrupa Yeniden Yapılanırken Türkiye, Friedrich Ebert Vakfı Yay., İstanbul.
 • Gümrükçü, Harun (2005); “AB’nin Akdeniz Politikası”, www.abhaber.com (Erişim: 20.10.2005 ).
 • Gümrükçü, Harun (2002), Türkiye ve Avrupa Birliği, Avrupa ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Kahraman, Serpil (2008), “AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları Ve Türkiye’nin Uyumu”, JOY, Journal of Yasar University, V.3, Issue 12.
 • Keleş, Ruşen (1998), “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.7, S.2 (Nisan).
 • Koçak, Süleyman (2009), Ankara Anlaşması’ndan Müzakerelere Avrupa Birliği Mali Yardımları, Yönetim ve Ekonomi, C.16, S.2.
 • Kovács, Ilona Pálné (2006), “Macaristan’da Bölge İnşası: Güney Trans Tuna Bölgesi Örneği”, Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül, 2006, TEPAV Yay, Ankara.
 • Matthews, Alan (2004), “The EU and The Developing World”, Ed. A. EL- AGRAA, The Euoropean Union, Economics&Policies, Seventh Edition, Prentice Hall, England.
 • Mengi, Ayşegül ve Nesrin Algan (2003), Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve Türkiye Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Ohtamış, Erol (2007), Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği ve Yönetim Yapıları ve Türkiye Uygulamaları, Planlama Uzmanlığı Tezi, DPT, Ankara.
 • Özkan, Abdullah (2004), Küreselleşme ve AB Sürecinde Türkiye, Tasam, İstanbul.
 • Reeves, Teresa (2006), “AB Ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma”, Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül, 2006, TEPAV Yay, Ankara.
 • Stefanova, Boyka (2005), “The European Unian As A Security Actor-Security Provision Through Enlargement”, World Affairs, Vol.168, No.2.
 • Tanugi, Laurent Cohen (2005), “The end of Europe”, Foreign Affairs, 84, No.6.
 • TBMM (2011); “Akdeniz İçin Birlik”, http://www.tbmm.gov.tr-ulkom (Erişim: 20.05.2011).

MEDITERRANEAN BASIN AND TURKEY IN VIEW OF EUROPEAN UNION REGIONAL POLICIES

Yıl 2011, Sayı 82, 23 - 51, 01.09.2011

Öz

This study deals with the European Union EU stance towards regional policies, its strategies for Mediterranean Basin as well as the position and status of Turkey in this process. EU draws on policies to eradicate interregional disparities. Within this framework, the policy devised for Mediterranean Basin is one of the most significant regional policies. However, problems in this geographical region are hindering the success of the policy. In this process, Turkey has a key position. While benefiting from the advantages of EU Mediterranean Policy, Turkey should avail of its position to manage the process in its favour

Kaynakça

 • Akdiş, Muhammet (2010), “Türkiye-AB İlişkileri/Gümrük Birliği Ve Tam Üyelik”, 20.09.2010). (Erişim
 • Aktan, C. Can (2011), Globalleşme, Bölgeselleşme Ve Yerelleşme, http://www. dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem98/global.htm (Erişim: 20.03.2011).
 • Aktar, Cengiz (2002), “Bölgesel Politikalar”, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, (Der.Cengiz AKTAR), İletişim Yay., İstanbul
 • Altunışık, M.Benli (1997), “Avrupa Birliğinin Yeni Akdeniz Politikası ve Türkiye”, Türkiye ve Avrupa, Der. Atila ERALP, İmge Yay., Ankara.
 • Armstrong, Harvey (2004), “Regional Policy”, Ed. A. EL-AGRAA, The Euoropean Union, Economics&Policies, Seventh Edition, Prentice Hall, Enland.
 • ATO (2011), “AB Mali Yardımları”, www.atonet.org.tr (Erişim: 20.05.2011).
 • Baydar, Naci (2004), Avrupa Birliği-Türkiye-KKTC, Sanat Kitabevi, İstanbul.
 • Bulut, Yakup (2002), “Türkiye’de Bölge Yönetimi Arayışları”, Amme İdaresi Dergisi, C.35, S.4, (Aralık).
 • Corlutso (2011), “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımları”, www.corlutso.com/_doc/09-abmaliyardim.doc (Erişim: 20.05.2011).
 • Coşkun, Enis (2001), Bütünleşme Sürecinde AB ve Türkiye, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Ekşi, Muharrem (2011), “AB’nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”, www.tasam.org. (Erişim: 20.05.2011).
 • Eralp, Atila (1997), “Hükümetlerarası Konferans ve Esnek Entegrasyon Projeleri Işığında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Avrupa Yeniden Yapılanırken Türkiye, Friedrich Ebert Vakfı Yay., İstanbul.
 • Gümrükçü, Harun (2005); “AB’nin Akdeniz Politikası”, www.abhaber.com (Erişim: 20.10.2005 ).
 • Gümrükçü, Harun (2002), Türkiye ve Avrupa Birliği, Avrupa ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Kahraman, Serpil (2008), “AB-Akdeniz Bölgesel Politikaları Ve Türkiye’nin Uyumu”, JOY, Journal of Yasar University, V.3, Issue 12.
 • Keleş, Ruşen (1998), “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.7, S.2 (Nisan).
 • Koçak, Süleyman (2009), Ankara Anlaşması’ndan Müzakerelere Avrupa Birliği Mali Yardımları, Yönetim ve Ekonomi, C.16, S.2.
 • Kovács, Ilona Pálné (2006), “Macaristan’da Bölge İnşası: Güney Trans Tuna Bölgesi Örneği”, Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül, 2006, TEPAV Yay, Ankara.
 • Matthews, Alan (2004), “The EU and The Developing World”, Ed. A. EL- AGRAA, The Euoropean Union, Economics&Policies, Seventh Edition, Prentice Hall, England.
 • Mengi, Ayşegül ve Nesrin Algan (2003), Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve Türkiye Örneği, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Ohtamış, Erol (2007), Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği ve Yönetim Yapıları ve Türkiye Uygulamaları, Planlama Uzmanlığı Tezi, DPT, Ankara.
 • Özkan, Abdullah (2004), Küreselleşme ve AB Sürecinde Türkiye, Tasam, İstanbul.
 • Reeves, Teresa (2006), “AB Ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma”, Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül, 2006, TEPAV Yay, Ankara.
 • Stefanova, Boyka (2005), “The European Unian As A Security Actor-Security Provision Through Enlargement”, World Affairs, Vol.168, No.2.
 • Tanugi, Laurent Cohen (2005), “The end of Europe”, Foreign Affairs, 84, No.6.
 • TBMM (2011); “Akdeniz İçin Birlik”, http://www.tbmm.gov.tr-ulkom (Erişim: 20.05.2011).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

M Akif ÖZER Bu kişi benim
Gazi Ün. İİBF Kamu Yön. Böl.

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 82

Kaynak Göster

APA Özer, M. A. (2011). Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye . Sayıştay Dergisi , (82) , 23-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61537/919030