PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sayıştayın Denetim, Yargılama ve Raporlama Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı

Yıl 2011, Sayı 82, 53 - 80, 01.09.2011

Öz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen kamu zararına ilişkin düzenlemeler, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol uygulamalarını olduğu kadar, Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek denetim, yargılama ve raporlama faaliyetlerini de önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir. Ancak kamu zararı kavramının kapsamı ve niteliği konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin aşılmasında Sayıştayın içtihat ve uygulamaları, hem denetim elemanları ve yargı mensupları, hem de sorumlular ve sorumluluğun gereğini yerine getirmekle yükümlü yöneticiler için yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada Sayıştay’ın denetim, yargılama ve raporlama alanındaki uygulamalarında kamu zararı kavramının önemi, unsurları, kapsamı ve hukuki sonuçları açıklığa kavuşturulmaya çalışılacak ve bu hususlarla ilgili bazı öneriler sunulacaktır

Kaynakça

 • Demirel, Salim ve Cengiz Keleş (2010), “5018 sayılı KMYK Kanunu’na Göre Kamu Zararı”, Dış Denetim, Yıl: 1, Sayı: 1, Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • Etiz, Mustafa (2011), “Kamu Zararı Kavramı”, Mali Hukuk, Yıl: 26, Sayı: 152, Mart-Nisan 2011
 • Gözler, Kemal (2009), İdare hukuku, Ekin Yayınevi, Cilt: II, 2. Bası, Bursa.
 • Gözübüyük, A. Şeref (2010), Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 30. Bası, Ankara.
 • Gözübüyük, A. Şeref, Tan, Turgut (1998), İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Cilt 1, Ankara.
 • Günday, Metin (2002), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 6. Bası, Ankara.
 • Güngör, Hayrettin (2006), “İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Kamu Zararı”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt: 11, Sayı: 11 (Kasım).
 • Güriz, Adnan (1986), Hukuk Başlangıcı, AÜHF Yayınları 685, Ankara.
 • Karahasan, Mustafa Reşit (2001), Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kesik, Ahmet (2006), “Türkiyede Yüksek Denetim”, Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), (Ed.: N. Falay, M. Şahin, A. Kesik), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2006), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 7. Bası, Ankara.
 • Kızılkaya, Eyüp (2006), “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Sorumlular ve Sorumlulukları”, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Güncel Mali Sorunlar (Ed.: Erkan Karaaslan), Muhasebe Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 • Mutluer, M. Kamil, Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik (2007), Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 185, İstanbul.
 • Özel, Çağlar (2001), “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine Yönelik Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 4, Ankara.
 • Remzi, Mehmet ve Aydın Sezer (2011), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İkinci Sayfa, İstanbul.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi (1979), Borçlar Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 588, Sermet Matbaası, İstanbul.
 • Uçak, Fikri (1999), Genel Muhasebe Kanunu, 2. Baskı, Ankara.
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (1996), 12.06.1996 tarih ve E:1996/11-372, K:1996/485 sayılı Karar, http://www.hukuki.net/ictihat/9611- 372_hgk.asp, (Erişim Tarihi: 11.10.2011).
 • Yılmaz, Nebi (2011), “Sayıştayın Raporlama Görevi ve Sayıştay Raporları”, Dış Denetim, Yıl: 2, Sayı: 3, Ocak-Şubat-Mart.

THE CONCEPT OF PUBLIC LOSS IN TERMS OF AUDIT, TRIAL AND REPORTING FUNCTIONS OF TURKISH COURT OF ACCOUNTS

Yıl 2011, Sayı 82, 53 - 80, 01.09.2011

Öz

Arrangements with respect to public loss, which were introduced by the Law No. 5018 on Public Financial Management and Control, are such as to affect not only the financial management and control practices of public administrations, but also the audit, trial and reporting functions to be performed by Turkish Court of Accounts. However, there exist certain ambiguities in the scope and nature of the concept “public loss”. In eliminating such ambiguities, the case law and practices of Turkish Court of Accounts will serve as a guide for the auditors and members of the Turkish Court of Accounts as well as those responsible and administrators liable to take necessary action. This study tries to clarify the importance, elements, scope and legal consequences of the concept “public loss” in the audit, trial and reporting practices of Turkish Court of Accounts and puts forward some suggestions on these matters

Kaynakça

 • Demirel, Salim ve Cengiz Keleş (2010), “5018 sayılı KMYK Kanunu’na Göre Kamu Zararı”, Dış Denetim, Yıl: 1, Sayı: 1, Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • Etiz, Mustafa (2011), “Kamu Zararı Kavramı”, Mali Hukuk, Yıl: 26, Sayı: 152, Mart-Nisan 2011
 • Gözler, Kemal (2009), İdare hukuku, Ekin Yayınevi, Cilt: II, 2. Bası, Bursa.
 • Gözübüyük, A. Şeref (2010), Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 30. Bası, Ankara.
 • Gözübüyük, A. Şeref, Tan, Turgut (1998), İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Cilt 1, Ankara.
 • Günday, Metin (2002), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 6. Bası, Ankara.
 • Güngör, Hayrettin (2006), “İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Kamu Zararı”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt: 11, Sayı: 11 (Kasım).
 • Güriz, Adnan (1986), Hukuk Başlangıcı, AÜHF Yayınları 685, Ankara.
 • Karahasan, Mustafa Reşit (2001), Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Kesik, Ahmet (2006), “Türkiyede Yüksek Denetim”, Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulama), (Ed.: N. Falay, M. Şahin, A. Kesik), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2006), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 7. Bası, Ankara.
 • Kızılkaya, Eyüp (2006), “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Sorumlular ve Sorumlulukları”, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Güncel Mali Sorunlar (Ed.: Erkan Karaaslan), Muhasebe Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
 • Mutluer, M. Kamil, Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik (2007), Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 185, İstanbul.
 • Özel, Çağlar (2001), “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine Yönelik Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 4, Ankara.
 • Remzi, Mehmet ve Aydın Sezer (2011), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İkinci Sayfa, İstanbul.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi (1979), Borçlar Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 588, Sermet Matbaası, İstanbul.
 • Uçak, Fikri (1999), Genel Muhasebe Kanunu, 2. Baskı, Ankara.
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (1996), 12.06.1996 tarih ve E:1996/11-372, K:1996/485 sayılı Karar, http://www.hukuki.net/ictihat/9611- 372_hgk.asp, (Erişim Tarihi: 11.10.2011).
 • Yılmaz, Nebi (2011), “Sayıştayın Raporlama Görevi ve Sayıştay Raporları”, Dış Denetim, Yıl: 2, Sayı: 3, Ocak-Şubat-Mart.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Erdal KULUÇLU Bu kişi benim
Sayıştay Başdenetçisi

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 82

Kaynak Göster

APA Kuluçlu, E. (2011). Sayıştayın Denetim, Yargılama ve Raporlama Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı . Sayıştay Dergisi , (82) , 53-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61537/919036