PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Savunma, İstihbarat ve Güvenlik Kurumlarında Taşınır Mal Yönetimi ve Sayıştay Denetimi

Yıl 2011, Sayı 82, 81 - 95, 01.09.2011

Öz

Kamuda hesap verilebilir ve saydam bir yapının oluşması adına yapılan yasal düzenleme ve uygulamaya konan bazı yenilikler sonucu mali sistem şeffaflaşmaya başlamıştır. Bu sürecin tamamlayıcısı da kamuda tek dış denetim organı olan Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek denetimlerdir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanan tüm birimlerin denetimi, istisna kabul etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Fakat yapılan mevzuat değişiklikleri ile mali sistemin temel mantığına aykırı bazı istisnalar ortaya konmuştur. Savunma, istihbarat ve güvenlik kurumlarında taşınır yönetimine ilişkin uygulamalar bunların başında gelmektedir. Bu kurumlarda ayrı bir taşınır mal yönetmeliği yürürlüğe konularak, tüm kayıtların ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde mali tablolara yansıması güçleştirilmiştir. Getirilen düzenlemelerle eski ayniyat sistemi uygulamaları devam ettirilmiştir. Gerek dış denetime gerekse iç kontrole uygun olmayan bir kayıt ve muhasebe sistemi oluşturan bu tür uygulamaların mali tabloların güvenirliği ve doğruluğu hakkında Sayıştay görüşü oluşturulurken önemli bir risk alanı olarak ortaya çıkması kaçınılmazdır

Kaynakça

 • Atiyas, İzak ve Şerif Sayın (2000), “Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, Kamu Maliyesinde Saydamlık, TESEV, İstanbul.
 • Avcı, M. Alpertunga (2005), “Türkiye'de Ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık Kavramının Gelişimi Ve Önemi”, Yayınlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Binici, Şahin (2011), Savunma Harcamalarında Sayıştay Denetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Çalıkoğlu, Sinan (2011), “6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler”, Dış Denetim Dergisi, Sayı 3. GAO (2010), “GAO Strategic http://www.gao.gov/new.items/d10559sp.pdf (Erişim: 18.11.2011). Plan 2010-2015”
 • Güner, N. Emre (2010), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Mali Saydamlık ve Yolsuzlukla Mücadele Açısından Değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • INTOSAI (1998), “Code of Ethics and Auditing Standards”, www.intosai.org/blueline/upload/1codethaudstande.pdf Tarihi: 21.11.2011). (Erişim
 • Jandarma Genel Komutanlığı Taşınır Mal Yönergesi, Jandarma Genel Komutanlığı Basımevi, Ankara, 2010.
 • Köse, H. Ömer (2007), Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Yayınları, Ankara.
 • T.C. Sayıştay Kararları. Genel Kurul Kararı 3357/2, Ankara, 11 Mart 1969.
 • Turguter, Necip (1997), Ayniyat Yönetmeliği, Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Tüğen, Ahmet ve Kamil Özen (2010), “Bütçe Uygulamalarında Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, (Der. Tolga Saruç, Temel Gürdal, Nurullah Altun), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Walker, Dawid M. (2005), “Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı”, (Çev. Müslüm Parlak) Sayıştay Dergisi, Sayı: 58 (Temmuz-Eylül).

MOVEABLE PROPERTY MANAGEMENT IN DEFENCE, INTELLIGENCE AND SECURITY INSTITUTIONS AND AUDIT OF TURKISH COURT OF ACCOUNTS

Yıl 2011, Sayı 82, 81 - 95, 01.09.2011

Öz

structure in the public sector. The essential component of this process is the audit by Turkish Court of Accounts TCA , which is the sole external audit body in public sector. Audit of all entities using public resources, without any exemptions, is regulated in the Law no: 6085 on Turkish Court of Accounts. However, through legislative amendments, a number of exemptions have been granted, which conflict with the basic logic of the financial system. Exemptions to movable property management in defense, intelligence and security institutions are the primary ones. It has rendered more difficult to reflect all records on financial statements in a detailed and transparent manner as a separate regulation on movable property management was approved specifically for these institution. With this regulation, the old system related to property management has remained in operation. It is evident that these arrangements, which set forth a record and accounting systems that do not fit for the external audit and internal control purposes, will constitute a significant risk area while providing a TCA opinion on the true and fair view of the financial statements

Kaynakça

 • Atiyas, İzak ve Şerif Sayın (2000), “Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, Kamu Maliyesinde Saydamlık, TESEV, İstanbul.
 • Avcı, M. Alpertunga (2005), “Türkiye'de Ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık Kavramının Gelişimi Ve Önemi”, Yayınlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Binici, Şahin (2011), Savunma Harcamalarında Sayıştay Denetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Çalıkoğlu, Sinan (2011), “6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler”, Dış Denetim Dergisi, Sayı 3. GAO (2010), “GAO Strategic http://www.gao.gov/new.items/d10559sp.pdf (Erişim: 18.11.2011). Plan 2010-2015”
 • Güner, N. Emre (2010), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Mali Saydamlık ve Yolsuzlukla Mücadele Açısından Değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • INTOSAI (1998), “Code of Ethics and Auditing Standards”, www.intosai.org/blueline/upload/1codethaudstande.pdf Tarihi: 21.11.2011). (Erişim
 • Jandarma Genel Komutanlığı Taşınır Mal Yönergesi, Jandarma Genel Komutanlığı Basımevi, Ankara, 2010.
 • Köse, H. Ömer (2007), Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Yayınları, Ankara.
 • T.C. Sayıştay Kararları. Genel Kurul Kararı 3357/2, Ankara, 11 Mart 1969.
 • Turguter, Necip (1997), Ayniyat Yönetmeliği, Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Tüğen, Ahmet ve Kamil Özen (2010), “Bütçe Uygulamalarında Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, (Der. Tolga Saruç, Temel Gürdal, Nurullah Altun), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Walker, Dawid M. (2005), “Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı”, (Çev. Müslüm Parlak) Sayıştay Dergisi, Sayı: 58 (Temmuz-Eylül).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Şahin BİNİCİ Bu kişi benim
Sayıştay Başdenetçisi


Sinan ÇALIKOĞLU Bu kişi benim
Sayıştay Başdenetçisi


Sayıştay BAŞDENETÇİSİ Bu kişi benim
Sayıştay Başdenetçisi

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 82

Kaynak Göster

APA Binici, Ş. , Çalıkoğlu, S. & Başdenetçisi, S. (2011). Savunma, İstihbarat ve Güvenlik Kurumlarında Taşınır Mal Yönetimi ve Sayıştay Denetimi . Sayıştay Dergisi , (82) , 81-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61537/919042