PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BANKING EMBEZZLEMENT

Yıl 2011, Sayı 83, 97 - 124, 01.12.2011

Öz

systemic effect to the other banks in the market, regulators impose criminal sanctions. In Turkey, a special embezzlement offence that can be conducted by bankers is regulated under article 160 of the Banking Law No.5411. This article aims to analyze this controversial criminal offence within Banking Law No.5411, Turkish Criminal Law No.5237 and the abolished Banking Law No.4389. In this respect, the study includes general information about embezzlement, elements of the offence, special circumstances that affects the nature of the offence, specific forms of the offence and prosecution methods. In addition, recommendations regarding the time of crime and trial precondition are given, and it is stated that, considering the problems in the banking sector as well as the heavy burden they place on the country’s economy, the penalties are proportional to the crime

Kaynakça

 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve Ahmet Caner Yenidünya (2005), Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve Ahmet Caner Yenidünya (2009), TCK Şerhi, c. V, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Battal, Ahmet (2006), Bankacılık Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Donay, Süheyl (2007), Bankacılık Ceza Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dönmezer, Sulhi ve Sahir Erman (1997), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. I, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dursun, Selman (2006), Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk (1995), Ceza Hukuku Genel Hükümler, c. I, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk (1993), Ceza Hukuku Özel Kısım, c. II, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk ve Nevzat Toroslu (2000), Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Ergün, Güneş Okuyucu (2008), Türk Ceza Hukuku’nda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara
 • Gündel, Ahmet (2002), Açıklamalı-İctihatlı Zimmet, Sahtecilik, Hırsızlık, Gasp, Dolandırıcılık, Emniyeti Suistimal Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Gürses, Davut (2009), Bankacılık Kanunu’na Göre Zimmet Suçu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Fatih Selami Mahmutoğlu, Yener Ünver (2000), Suç Teorisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Mahmutoğlu, Fatih Selami (2003), Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Malkoç, İsmail (2010), Yeni Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Zimmet- İrtikap-Rüşvet Suçları, Malkoç Kitabevi, Ankara.
 • Meran, Necati (2008), Yeni Türk Ceza Kanununda Zimmet-Rüşvet, İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Özgen, Eralp (2001), Bankalar Yasasında Yer Alan Adli Suç ve Cezalar, Türkiye Bankalar (http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/439.pdf) Bankacılar Dergisi, Sayı: 39
 • Özgenç, İzzet (2005), Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Özgenç, İzzet (2002), Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Öztürk, Bahri, Veli Özer Özbek, Mustafa Ruhan Erdem (2003), Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Parlar, Ali, Mustafa Akın, Muzaffer Hatipoğlu (2010), Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara.
 • Reisoğlu, Seza (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, c. II, Ankara.
 • Soyaslan, Doğan (2005), Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Taşdelen, Servet (2006), Bankacılık Kanunu Şerhi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Takan, Mehmet (2001), Bankacılık (Teori, Uygulama ve Yönetim), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Toroslu, Nevzat (2005a), Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Toroslu, Nevzat (2005b), Ceza Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Yiğit, Uğur (2006), Bankacılık Suçları, Has Matbaacılık, İstanbul.
 • BDDK (2011), Finansal Piyasalar Raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Eylül, www.bddk.org.tr, (14/12/2011).

Bankacılık Zimmeti

Yıl 2011, Sayı 83, 97 - 124, 01.12.2011

Öz

Günümüzde bankacılığın ülke ekonomisinde önemi ve banka çalışanları tarafından yapılan istismarların gerek ilgili bankaya ve gerekse bankacılık sisteminin bütününe zarar verme riski karşısında, banka varlıkları üzerinde gerçekleştirilebilecek istismarları cezalandıracak mekanizmaları oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede 5411 sayılı Kanunun 160. maddesi bankacılık alanında işlenen zimmet suçunu özel olarak düzenlemiştir. Bu makalenin amacı, bankacılık suçlarından belki de en tartışmalı ve önemli olanı sayılabilecek bankacılık zimmetini, 5411 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ve mülga 4389 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirmektir. Bu çerçevede, bankacılık suçları ve bankacılık zimmetine ilişkin genel açıklamaları takiben, suçun unsurları, suça etki eden nedenler ve suçun özel görünüm şekilleri ile kovuşturma usulü incelenmiştir. Ayrıca, suçun işleniş anı ve muhakeme şartı ile ilgili sorunlara ilişkin öneriler sunulmuş ve bankacılık sektöründe ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ülke ekonomilerine getirdiği ağır yük düşünüldüğünde, öngörülen cezaların suç ile orantılı olduğu ifade edilmiştir

Kaynakça

 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve Ahmet Caner Yenidünya (2005), Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen ve Ahmet Caner Yenidünya (2009), TCK Şerhi, c. V, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Battal, Ahmet (2006), Bankacılık Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Donay, Süheyl (2007), Bankacılık Ceza Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dönmezer, Sulhi ve Sahir Erman (1997), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. I, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Dursun, Selman (2006), Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk (1995), Ceza Hukuku Genel Hükümler, c. I, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk (1993), Ceza Hukuku Özel Kısım, c. II, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Erem, Faruk ve Nevzat Toroslu (2000), Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Ergün, Güneş Okuyucu (2008), Türk Ceza Hukuku’nda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara
 • Gündel, Ahmet (2002), Açıklamalı-İctihatlı Zimmet, Sahtecilik, Hırsızlık, Gasp, Dolandırıcılık, Emniyeti Suistimal Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Gürses, Davut (2009), Bankacılık Kanunu’na Göre Zimmet Suçu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Fatih Selami Mahmutoğlu, Yener Ünver (2000), Suç Teorisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Mahmutoğlu, Fatih Selami (2003), Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Malkoç, İsmail (2010), Yeni Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Zimmet- İrtikap-Rüşvet Suçları, Malkoç Kitabevi, Ankara.
 • Meran, Necati (2008), Yeni Türk Ceza Kanununda Zimmet-Rüşvet, İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Özgen, Eralp (2001), Bankalar Yasasında Yer Alan Adli Suç ve Cezalar, Türkiye Bankalar (http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/439.pdf) Bankacılar Dergisi, Sayı: 39
 • Özgenç, İzzet (2005), Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Özgenç, İzzet (2002), Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Öztürk, Bahri, Veli Özer Özbek, Mustafa Ruhan Erdem (2003), Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Parlar, Ali, Mustafa Akın, Muzaffer Hatipoğlu (2010), Bankacılık Ceza Hukuku, Ankara.
 • Reisoğlu, Seza (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, c. II, Ankara.
 • Soyaslan, Doğan (2005), Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Taşdelen, Servet (2006), Bankacılık Kanunu Şerhi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Takan, Mehmet (2001), Bankacılık (Teori, Uygulama ve Yönetim), Nobel Yayınları, Ankara.
 • Toroslu, Nevzat (2005a), Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Toroslu, Nevzat (2005b), Ceza Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara.
 • Yiğit, Uğur (2006), Bankacılık Suçları, Has Matbaacılık, İstanbul.
 • BDDK (2011), Finansal Piyasalar Raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Eylül, www.bddk.org.tr, (14/12/2011).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Muhammet ERİŞEN Bu kişi benim
Bankacılık Uzmanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 83

Kaynak Göster

APA Erişen, M. (2011). Bankacılık Zimmeti . Sayıştay Dergisi , (83) , 97-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61538/919088