Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE QUADRATIC RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND BUDGET DEFICIT: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2022, Sayı: 125, 291 - 309, 05.08.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1140367

Öz

Due to its effects on different segments of society and national economies, inflation becomes one of the most important problems in the world, especially in times of crisis. Inflation also has some effects on the public budget. These effects, which occur depending on the lag time and flexibility of taxes and expenditures and the inflation rate, are known as the Tanzi and Patinkin effects in the literature. The aim of this study is to investigate the effect of inflation on the budget deficit in Turkey for the period 1975-2019 within the framework of Tanzi and Patinkin effects. In the study, in which methods that take into account structural breaks, the effect of inflation on the budget deficit is analyzed in a quadratic structure. In this context, Maki (2012) cointegration test, FMOLS and DOLS coefficient estimators were used in the analysis. The results obtained indicate that the relationship between inflation and budget deficit in Turkey in the mentionedperiod has a quadratic structure. Accordingly, when the inflation rate increases up to a certain point, it increases the budget deficit and then decreases it.

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z. ve Terzi, H. (2009). Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 195-211.
 • Alavirad, A. (2003). The Effect of Inflation on Government Revenue and Expenditure: The Case of the Islamic Republic of Iran. OPEC Review, 27(4), 331–341.
 • Altunöz (2018). Enflasyon ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki Bağlamında Olivera Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye’de Geçerliliği, Vergi Dünyası, 438, 21-33.
 • Biçen, Ö. F., Görüş, M. Ş. ve Türköz, K. (2015). Olivera-Tanzi ve Patinkin Etkilerinin Türkiye'de Geçerliliğinin İncelenmesi. Maliye Dergisi, 168, 170-185.
 • Burgaç Çil, A. ve Dülger, F. (2017). İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3) , 998-1020.
 • Cardoso, E. (1998). Virtual Deficits and the Patinkin Effect. Staff Papers International Monetary Fund, 45(4), 619-646.
 • Catao, L. ve Terrones, M. E. (2003). Fiscal Deficits and Inflation. IMF Working Paper, 3/65, 1-32.
 • Hondroyiannis, G. ve Papapetrou, E. (1994). Cointegration, causality and the government budget-inflation relationship in Greece. Applied Economics Letters, 1(11), 204–206.
 • Hosseinipour, S. (2018). Causality Assessment among Budget Deficit, Money Supply and Inflation Rate in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(21), 80-100.
 • Keho, Y. (2019). Budget Deficit and Inflation in Selected African Countries: Evidence from Granger Causality Tests in the Time and Frequency Domains. International Journal of Economic Research, 16(1), 105-115.
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (1994). Türkiye Ekonomisi (12. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics, 85 (4): 1082–1089.
 • Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.
 • Olaniyi, C. O. (2020). Application of Bootstrap Simulation and Asymmetric Causal Approach toFiscal Deficit-Inflation Nexus. Global Journal of Emerging Market Economies, 12(2),123–140
 • Öztürk, Ö. F., Şaşmaz, M. Ü., Bayar, Y. ve Odabaş, H. (2019). Türkiye’de Başlıca Ekonomik Değişkenlerin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi. Sayıştay Dergisi, 30(115), 37-53.
 • Patinkin, D. (1993). Israel’s Stabilization Program of 1985, or Some Simple Truths of Monetary Theory. Journal of Economic Perspectives, 7(2), 103-128.
 • Phillips, P.C. (1995). Fully Modified Least Squares and Vector Autoregression. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 63(5), 1023-1078.
 • Phillips, P.C. ve Hansen, B.E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I (1) Processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125.
 • Sajid, G. M. ve Riaz, B. (2002). Budget Deficit, Money Supply and Inlation: Testin for Causality. Pakistan Journal of Applied Economics, 18, 65-84.
 • Saysombath, P. (2014). An Examination of the Causal Relationship between Budget Deficit and Inflation: a Case Study of Lao PDR.Journal of Social and Development Sciences, AMH International, 5(2), 43-49.
 • Stock, J.H. ve Watson, M.W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 61(4), 783-820.
 • Tanzi, V. (1978). Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary Finance: Theory with an Application to Argentina. IMF Staff Papers, 25(3), 417-451.
 • TCMB (1997). T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor 1997.
 • TCMB (1998). T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor 1998.
 • TCMB (2022). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, Erişim Tarihi:04.05.2022.
 • Tiwari, A. K., Bolat, S. ve Koçbulut, Ö. (2015). Revisit the Budget Deficits and Inflation: Evidence from Time and Frequency Domain Analyses. Theoretical Economics Letters, 5(3), 357-369.
 • Tülümce, S. Y., Akçay, F. ve Yavuz, E. (2021). Tanzi ve Patinkin Etkisinin Panel Veri Analizi: Euro Bölgesi Ülkeleri. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (Özel Sayı), 97-118.
 • World Bank (2022). https://data.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 04.05.2022.
 • Yalçın, E. (2020). Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye’de Geçerliliğinin İncelenmesi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 59-76.

ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIĞI ARASINDAKİ KUADRATİK İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Sayı: 125, 291 - 309, 05.08.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1140367

Öz

Farklı toplum kesimleri ve ulusal ekonomiler üzerindeki etkileri nedeniyle enflasyon, özellikle kriz dönemlerinde dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmektedir. Enflasyonun kamu bütçesi üzerinde de birtakım etkileri bulunmaktadır. Vergi ve harcamaların gecikme süresi ve esnekliği ile enflasyon oranına bağlı olarak ortaya çıkan bu etkiler, literatürde Tanzi ve Patinkin etkileri olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1975-2019 dönemi için Türkiye’de enflasyonun bütçe açığı üzerindeki etkisini Tanzi ve Patinkin etkileri çerçevesinde araştırmaktır. Yapısal kırılmaları dikkate alan modellerin kullanıldığı çalışmada, enflasyonun bütçe açığı üzerindeki etkisinin kuadratik bir yapıda olup olmadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda, analizin gerçekleştirilmesinde Maki (2012) eşbütünleşme testi, FMOLS ve DOLS katsayı tahmincileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, söz konusu dönemde Türkiye’de enflasyon ve bütçe açığı ilişkisinin kuadratik bir yapıda olduğunu göstermektedir. Buna göre enflasyon oranı belirli bir noktaya kadar arttığında bütçe açığını artırmakta ve daha sonra azaltmaktadır. 

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z. ve Terzi, H. (2009). Enflasyon ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 195-211.
 • Alavirad, A. (2003). The Effect of Inflation on Government Revenue and Expenditure: The Case of the Islamic Republic of Iran. OPEC Review, 27(4), 331–341.
 • Altunöz (2018). Enflasyon ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki Bağlamında Olivera Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye’de Geçerliliği, Vergi Dünyası, 438, 21-33.
 • Biçen, Ö. F., Görüş, M. Ş. ve Türköz, K. (2015). Olivera-Tanzi ve Patinkin Etkilerinin Türkiye'de Geçerliliğinin İncelenmesi. Maliye Dergisi, 168, 170-185.
 • Burgaç Çil, A. ve Dülger, F. (2017). İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3) , 998-1020.
 • Cardoso, E. (1998). Virtual Deficits and the Patinkin Effect. Staff Papers International Monetary Fund, 45(4), 619-646.
 • Catao, L. ve Terrones, M. E. (2003). Fiscal Deficits and Inflation. IMF Working Paper, 3/65, 1-32.
 • Hondroyiannis, G. ve Papapetrou, E. (1994). Cointegration, causality and the government budget-inflation relationship in Greece. Applied Economics Letters, 1(11), 204–206.
 • Hosseinipour, S. (2018). Causality Assessment among Budget Deficit, Money Supply and Inflation Rate in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(21), 80-100.
 • Keho, Y. (2019). Budget Deficit and Inflation in Selected African Countries: Evidence from Granger Causality Tests in the Time and Frequency Domains. International Journal of Economic Research, 16(1), 105-115.
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (1994). Türkiye Ekonomisi (12. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics, 85 (4): 1082–1089.
 • Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.
 • Olaniyi, C. O. (2020). Application of Bootstrap Simulation and Asymmetric Causal Approach toFiscal Deficit-Inflation Nexus. Global Journal of Emerging Market Economies, 12(2),123–140
 • Öztürk, Ö. F., Şaşmaz, M. Ü., Bayar, Y. ve Odabaş, H. (2019). Türkiye’de Başlıca Ekonomik Değişkenlerin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi. Sayıştay Dergisi, 30(115), 37-53.
 • Patinkin, D. (1993). Israel’s Stabilization Program of 1985, or Some Simple Truths of Monetary Theory. Journal of Economic Perspectives, 7(2), 103-128.
 • Phillips, P.C. (1995). Fully Modified Least Squares and Vector Autoregression. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 63(5), 1023-1078.
 • Phillips, P.C. ve Hansen, B.E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I (1) Processes. The Review of Economic Studies, 57(1), 99-125.
 • Sajid, G. M. ve Riaz, B. (2002). Budget Deficit, Money Supply and Inlation: Testin for Causality. Pakistan Journal of Applied Economics, 18, 65-84.
 • Saysombath, P. (2014). An Examination of the Causal Relationship between Budget Deficit and Inflation: a Case Study of Lao PDR.Journal of Social and Development Sciences, AMH International, 5(2), 43-49.
 • Stock, J.H. ve Watson, M.W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 61(4), 783-820.
 • Tanzi, V. (1978). Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary Finance: Theory with an Application to Argentina. IMF Staff Papers, 25(3), 417-451.
 • TCMB (1997). T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor 1997.
 • TCMB (1998). T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor 1998.
 • TCMB (2022). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, Erişim Tarihi:04.05.2022.
 • Tiwari, A. K., Bolat, S. ve Koçbulut, Ö. (2015). Revisit the Budget Deficits and Inflation: Evidence from Time and Frequency Domain Analyses. Theoretical Economics Letters, 5(3), 357-369.
 • Tülümce, S. Y., Akçay, F. ve Yavuz, E. (2021). Tanzi ve Patinkin Etkisinin Panel Veri Analizi: Euro Bölgesi Ülkeleri. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (Özel Sayı), 97-118.
 • World Bank (2022). https://data.worldbank.org/, Erişim Tarihi: 04.05.2022.
 • Yalçın, E. (2020). Tanzi ve Patinkin Etkisinin Türkiye’de Geçerliliğinin İncelenmesi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 59-76.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yasin Karadeniz

Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 125

Kaynak Göster

APA Karadeniz, Y. (2022). ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIĞI ARASINDAKİ KUADRATİK İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Sayıştay Dergisi, 33(125), 291-309. https://doi.org/10.52836/sayistay.1140367