Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 473 - 498, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1145290

Öz

Ekonomik büyüme hedefi, ülkelerin en önem verdiği konuların başında gelmektedir.Bu amaç, çeşitli olumlu veya olumsuz çevresel etkiler yaratabilmektedir. Dolayısı ile ülkeler için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabildiği ekonomik büyüme modelleri önemlidir. Kırılgan bir coğrafyada bulunan Türkiye de yüksek bir ekonomik büyüme düzeyini her dönem kendine hedef koyan ve bu hedef doğrultusunda çaba gösteren bir ülkedir. Bu çabalar, Türkiye’nin daha yüksek bir ekonomik büyüme performansını çeşitli çevresel tahribatlara neden olarak mı yoksa çevresel kaliteye duyarlı olarak mı gerçekleştirdiği tartışmaları ile birlikte yürütülmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızın amacı Türkiye’de çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Ampirik analiz, 1970-2018 dönemine ilişkin zaman serisi verilerini kapsamaktadır. Modellerde çevresel sürdürülebilirliğin bir göstergesi olarak ekolojik ayak izi verisi kullanılmıştır. Kontrol değişkenler olarak ise kentleşme ile doğrudan yabancı yatırım verileri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre seriler arasında uzun dönemde eşbütünleşik ilişki olduğu kabul edilmiştir. Uzun dönem katsayı tahminlerine göre ekonomik büyüme ve kentleşme ekolojik ayakizini istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilemektedir. Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin ise istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu elde edilememiştir.

Kaynakça

 • Aboagye, S., & Kwakwa, P. A. (2014). The Relationship Between Economic Growth And Environmental Sustainability: Evidence From Selected Sub-Sahara African Countries. Ghanaian Journal of Economics, 2(1), 135-153.
 • Aboagye, S. (2017). Economic Expansion And Environmental Sustainability Nexus In Ghana. African Development Review, 29(2), 155-168.
 • Acar, S., & Aşıcı, A. A. (2017). Nature And Economic Growth In Turkey: What Does Ecological Footprint Imply?. Middle East Development Journal, 9(1), 101-115.
 • Addai, K., Serener, B., & Kirikkaleli, D. (2022). Empirical Analysis Of The Relationship Among Urbanization, Economic Growth And Ecological Footprint: Evidence From Eastern Europe. Environmental Science and Pollution Research, 1-12.
 • Adebayo, T. S., Ramzan, M., Iqbal, H. A., Awosusi, A. A., & Akinsola, G. D. (2021). The Environmental Sustainability Effects Of Financial Development And Urbanization In Latin American Countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(41), 57983-57996.
 • Ahmed, K., & Long, W. (2013). An Empirical Analysis Of CO2 Emission İn Pakistan Using EKC Hypothesis. Journal of International Trade Law and Policy.
 • Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Ali, S. (2020). Linking Urbanization, Human Capital, And The Ecological Footprint In G7 Countries: An Empirical Analysis. Sustainable Cities And Society, 55, 102064.
 • Alam, M. S. ve Kabir, N. (2013). Economic Growth and Environmental Sustainability: Empirical Evidence from East and South-East Asia. International Journal of Economics and Finance, 5(2).
 • Al-Mulali, U., Weng-Wai, C., Sheau-Ting, L. ve Mohammed, A. H. (2015). Investigating the Environmental Kuznets Curve (EKC) Hypothesis by Utilizing the Ecological Footprint as An Indicator of Environmental Degradation. Ecological Indicators, 48, 315-323
 • Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). Dynamic Impact Of Trade Policy, Economic Growth, Fertility Rate, Renewable And Non-Renewable Energy Consumption On Ecological Footprint In Europe. Science Of The Total Environment, 685, 702-709.
 • Altıntaş, N. (2020). Kentleşme ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Bozulmaya Etkisi: Türkiye Örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 15(26), 4517-4539.
 • Altıntaş, H., & Kassouri, Y. (2020). Is The Environmental Kuznets Curve İn Europe Related To The Per-Capita Ecological Footprint Or CO2 Emissions?. Ecological Indicators, 113, 106187.
 • Ansari, M. A., Ahmad, M. R., Siddique, S., & Mansoor, K. (2020). An Environment Kuznets Curve For Ecological Footprint: Evidence From GCC Countries. Carbon Management, 11(4), 355-368.
 • Ansari, M. A., Haider, S., & Masood, T. (2021). Do Renewable Energy And Globalization Enhance Ecological Footprint: An Analysis Of Top Renewable Energy Countries?. Environmental Science And Pollution Research, 28(6), 6719-6732.
 • Aslan, A., Destek, M. A., & Okumus, I. (2018). Sectoral Carbon Emissions And Economic Growth İn The US: Further Evidence From Rolling Window Estimation Method. Journal Of Cleaner Production, 200, 402-411.
 • Aşıcı, A. A., & Acar, S. (2016). Does İncome Growth Relocate Ecological Footprint?. Ecological Indicators, 61, 707-714.
 • Baloch, M. A., Zhang, J., Iqbal, K., & Iqbal, Z. (2019). The Effect Of Financial Development On Ecological Footprint İn BRI Countries: Evidence From Panel Data Estimation. Environmental Science And Pollution Research, 26(6), 6199-6208.
 • Balsalobre‐Lorente, D., Driha, O. M., Halkos, G., & Mishra, S. (2022). Influence Of Growth And Urbanization On CO2 Emissions: The Moderating Effect Of Foreign Direct İnvestment On Energy Use İn BRICS. Sustainable Development, 30(1), 227-240.
 • Brundtland, G. H. (1987). “Report Of The World Commission On Environment And Development: Our Common Future.", UN (United Nations).
 • Bulut, U. (2021). Environmental Sustainability İn Turkey: An Environmental Kuznets Curve Estimation For Ecological Footprint. International Journal Of Sustainable Development & World Ecology, 28(3), 227-237.
 • Cui, L., Weng, S., Nadeem, A. M., Rafique, M. Z., & Shahzad, U. (2022). Exploring The Role Of Renewable Energy, Urbanization And Structural Change For Environmental Sustainability: Comparative Analysis For Practical İmplications. Renewable Energy, 184, 215-224.
 • Çakmak, E. E., & Acar, S. (2022). The Nexus Between Economic Growth, Renewable Energy And Ecological Footprint: An Empirical Evidence From Most Oil-Producing Countries. Journal Of Cleaner Production, 352, 131548.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı (2007). Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi. Çevre ve Orman Bakanlığı. UNDP. Türkiye. Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/birinci-Ulusal-Bildirimi.pdf, Erişim: 18.08.2022
 • Dada, J. T., Adeiza, A., Noor, A. I., & Marina, A. (2022). Investigating The Link Between Economic Growth, Financial Development, Urbanization, Natural Resources, Human Capital, Trade Openness And Ecological Footprint: Evidence From Nigeria. Journal Of Bioeconomics, 1-27.
 • Danish ve Wang, Z. (2019). Investigation of the Ecological Footprint’s Driving Factors: What We Learn from the Experience of Emerging Economies. Sustainable Cities and Society, 49.
 • Danish, Hassan, S. T., Baloch, M. A., Mahmood, N. ve Zhang, J. (2019). Linking Economic Growth and Ecological Footprint Through Human Capital and Biocapacity. Sustainable Cities and Society, 47, 101516.
 • Danish; Ulucak, R. ve Khan, S.U.D. (2020). Determinants of the Ecological Footprint: Role of Renewable Energy, Natural Resources, and Urbanization. Sustainable Cities and Society, 54, 101996.
 • De Bruyn, S. M. (2000). Economic Growth and the Environment: An Empirical Analysis. Economy & Environment. Springer Science - Business Media, B.V.
 • Den Butter, F. A. G., ve Verbruggen, H. (1994). Measuring the Trade-off between Economic Growth and a Clean Environment. Environmental and Resource Economics, 4(2), 187-208.
 • Destek, M. A., Ulucak, R., & Dogan, E. (2018). Analyzing The Environmental Kuznets Curve For The EU Countries: The Role Of Ecological Footprint. Environmental Science And Pollution Research, 25(29), 29387-29396.
 • Destek, M. A., & Okumus, I. (2019). Does Pollution Haven Hypothesis Hold In Newly Industrialized Countries? Evidence From Ecological Footprint. Environmental Science And Pollution Research, 26(23), 23689-23695.
 • Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation Of Environmental Kuznets Curve For Ecological Footprint: The Role Of Energy And Financial Development. Science Of The Total Environment, 650, 2483-2489.
 • Dogan, E., & Turkekul, B. (2016). CO2 Emissions, Real Output, Energy Consumption, Trade, Urbanization And Financial Development: Testing The EKC Hypothesis For The USA. Environmental Science And Pollution Research, 23(2), 1203-1213.
 • Dogan, E., Taspinar, N., & Gokmenoglu, K. K. (2019). Determinants Of Ecological Footprint In MINT Countries. Energy & Environment, 30(6), 1065-1086.
 • Doğanlar, M., Mike, F., Kızılkaya, O., & Karlılar, S. (2021). Testing The Long-Run Effects Of Economic Growth, Financial Development And Energy Consumption On CO2 Emissions In Turkey: New Evidence From RALS Cointegration Test. Environmental Science And Pollution Research, 28(25), 32554-32563.
 • Ekeocha, D. O. (2021). Urbanization, Inequality, Economic Development And Ecological Footprint: Searching For Turning Points And Regional Homogeneity In Africa. Journal Of Cleaner Production, 291, 125244.
 • Emir, F., & Karlilar, S. (2022). Application Of RALS Cointegration Test Assessing The Role Of Natural Resources And Hydropower Energy On Ecological Footprint In Emerging Economy. Energy & Environment, 0958305X211073807.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276
 • Engle, R. F., & Yoo, B. S. (1987). Forecasting And Testing In Co-integrated Systems. Journal Of Econometrics, 35(1), 143-159.
 • Global Footprint Network (2022), Https://Www.Footprintnetwork.Org/Content/İmages/Uploads/Turkey_Ecological_Footprint_Report_Executive_Summary-Conclusion.Pdf
 • Grossman, G., M. ve Krueger, A. (1991). Environmental impacts of the North American Free Trade Agreement. NBER Working paper 3914. Cambridge, National Bureau of Economic Research
 • Gülmez, A., Altıntaş, N., & Kahraman, Ü. O. (2020). A Puzzle Over Ecological Footprint, Energy Consumption And Economic Growth: The Case Of Turkey. Environmental And Ecological Statistics, 27(4), 753-768.
 • Hanif, I., Raza, S. M. F., Gago-De-Santos, P., & Abbas, Q. (2019). Fossil Fuels, Foreign Direct Investment, And Economic Growth Have Triggered CO2 Emissions In Emerging Asian Economies: Some Empirical Evidence. Energy, 171, 493-501.
 • Haseeb, A., Xia, E., Baloch, M. A., & Abbas, K. (2018). Financial Development, Globalization, And CO2 Emission In The Presence Of EKC: Evidence From BRICS Countries. Environmental Science And Pollution Research, 25(31), 31283-31296.
 • Hassan, S. T., Xia, E., Khan, N. H., & Shah, S. M. A. (2019). Economic Growth, Natural Resources, And Ecological Footprints: Evidence From Pakistan. Environmental Science And Pollution Research, 26(3), 2929-2938.
 • Iheonu, C. O., Anyanwu, O. C., Odo, O. K., & Nathaniel, S. P. (2021). Does Economic Growth, International Trade, And Urbanization Uphold Environmental Sustainability In Sub-Saharan Africa? Insights From Quantile And Causality Procedures. Environmental Science And Pollution Research, 28(22), 28222-28233.
 • Im, K. S. ve Schmidt, P. (2008). More Efficient Estimation Under Non-Normality When Higher Moments Do Not Depend On The Regressors, Using Residual Augmented Least Squares. Journal of Econometrics, 144(1), 219-233.
 • Im, K. S., Lee, J. ve Tieslau, M. A. (2014). More Powerful Unit Root Tests With Non-Normal Errors. In Festschrift In Honor of Peter Schmidt (pp. 315-342). Springer, New York, NY
 • Majeed, MT, & Mazhar, M. (2020). Reexamination Of Environmental Kuznets Curve For Ecological Footprint: The Role Of Biocapacity, Human Capital, And Trade. Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences, 14(1), 202-254.
 • Kongbuamai, N., Bui, Q., & Nimsai, S. (2021). The Effects Of Renewable And Nonrenewable Energy Consumption On The Ecological Footprint: The Role Of Environmental Policy In BRICS Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(22), 27885-27899.
 • Köksal, C., Işik, M., & Katircioğlu, S. (2020). The Role Of Shadow Economies In Ecological Footprint Quality: Empirical Evidence From Turkey. Environmental Science And Pollution Research, 27(12), 13457-13466.
 • Lee, H. H., Chung, R. K. ve Koo, C. M. (2005). On the Relationship between Economic Growth and Environmental Sustainability. In Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and Pacific.
 • Lee, H., Lee, J. ve Im, K. (2015). More Powerful Cointegration Tests With Non-Normal Errors. Studies In Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(4), 397-413.
 • Majeed, MT ve Mazhar, M. (2020). Reexamination of Environmental Kuznets Curve for Ecological Footprint: The Role of Biocapacity, Human Capital, and Trade. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 14(1), 202-254.
 • Marti, L., & Puertas, R. (2020). Analysis Of The Efficiency Of African Countries Through Their Ecological Footprint And Biocapacity. Science Of The Total Environment, 722, 137504.
 • Nathaniel, S., Nwodo, O., Adediran, A., Sharma, G., Shah, M., & Adeleye, N. (2019). Ecological Footprint, Urbanization, And Energy Consumption In South Africa: Including The Excluded. Environmental Science And Pollution Research, 26(26), 27168-27179.
 • Nathaniel, S., & Khan, S. A. R. (2020). The Nexus Between Urbanization, Renewable Energy, Trade, And Ecological Footprint İn ASEAN Countries. Journal Of Cleaner Production, 272, 122709.
 • Nathaniel, S., Anyanwu, O., & Shah, M. (2020). Renewable Energy, Urbanization, And Ecological Footprint In The Middle East And North Africa Region. Environmental Science And Pollution Research, 27(13), 14601-14613.
 • Nathaniel, S. P. (2021). Ecological Footprint, Energy Use, Trade, And Urbanization Linkage In Indonesia. Geojournal, 86(5), 2057-2070.
 • Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development. World Employment Programme Research, Working Paper 238, International Labour Office, Geneva.
 • Pata, U. K. (2018). Renewable Energy Consumption, Urbanization, Financial Development, Income And CO2 Emissions In Turkey: Testing EKC Hypothesis With Structural Breaks. Journal Of Cleaner Production, 187, 770-779.
 • Pata, U. K. (2021). Linking Renewable Energy, Globalization, Agriculture, CO2 Emissions And Ecological Footprint In BRIC Countries: A Sustainability Perspective. Renewable Energy, 173, 197-208.
 • Philip, L. D., Sertoglu, K., Akadiri, S. S., & Olasehinde-Williams, G. (2021). Foreign Direct Investment Amidst Global Economic Downturn: Is There A Time-Varying Implication For Environmental Sustainability Targets?. Environmental Science And Pollution Research, 28(17), 21359-21368.
 • Rees, W.E. (1992). Ecological Footprints And Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves Out. Environment and Urbanization 4, 121–130.
 • Sabir, S., & Gorus, M. S. (2019). The Impact Of Globalization On Ecological Footprint: Empirical Evidence From The South Asian Countries. Environmental Science And Pollution Research, 26(32), 33387-33398.
 • Saqib, M., & Benhmad, F. (2021). Does Ecological Footprint Matter For The Shape Of The Environmental Kuznets Curve? Evidence From European Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(11), 13634-13648.
 • Sertoglu, K., Philip, L. D., & Emir, F. (2021). Assessing The Role Of Agriculture And Energy Use On Environmental Sustainability: Evidence From RALS Cointegration Technique. International Journal Of Energy Economics And Policy, 11(6), 50.
 • Solarin, S. A., Nathaniel, S. P., Bekun, F. V., Okunola, A. M., & Alhassan, A. (2021). Towards Achieving Environmental Sustainability: Environmental Quality Versus Economic Growth In A Developing Economy On Ecological Footprint via Dynamic Simulations Of ARDL. Environmental Science And Pollution Research, 28(14), 17942-17959.
 • T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı (2012), “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2013”, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. Https://Webdosya.Csb.Gov.Tr/Db/İklim/Editordosya/File/Eylem%20planlari/Uyum_Stratejisi_Eylem_Plani_EN_Final.Pdf
 • Uddin, G. A., Alam, K., & Gow, J. (2016). Does Ecological Footprint Impede Economic Growth? An Empirical Analysis Based On The Environmental Kuznets Curve Hypothesis. Australian Economic Papers, 55(3), 301-316.
 • Udemba, E. N. (2020). Ecological Implication Of Offshored Economic Activities In Turkey: Foreign Direct Investment Perspective. Environmental Science And Pollution Research, 27(30), 38015-38028.
 • Ulucak, R., & Erdem, E. (2017). Ekonomik Büyüme Modellerinde Çevre: Ekolojik Ayak İzini Esas Alan Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(4), 115-147.
 • Usman, M., & Hammar, N. (2021). Dynamic Relationship Between Technological Innovations, Financial Development, Renewable Energy, And Ecological Footprint: Fresh Insights Based On The STIRPAT Model For Asia Pacific Economic Cooperation Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(12), 15519-15536.
 • Wackernagel, M. ve Rees, W. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact On The Earth (Vol. 9). New Society Publishers
 • Wackernagel, M., Monfreda, C., Moran, D., Wermer, P., Goldfinger, S., Deumling, D., & Murray, M. (2005). National Footprint And Biocapacity Accounts 2005: The Underlying Calculation Method.
 • World Bank (2017). “Shaping Sustainable Consumption And Production Agenda In Turkey : A Study On Economic Instruments To Support SDG 12”. World Bank, Washington, DC.
 • Xue, C., Shahbaz, M., Ahmed, Z., Ahmad, M., & Sinha, A. (2022). Clean Energy Consumption, Economic Growth, And Environmental Sustainability: What Is The Role Of Economic Policy Uncertainty?. Renewable Energy, 184, 899-907.
 • Yang, B., Jahanger, A., Usman, M., & Khan, M. A. (2021). The Dynamic Linkage Between Globalization, Financial Development, Energy Utilization, And Environmental Sustainability In GCC Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(13), 16568-16588.
 • Yılancı, V., & Aydın, M. (2018). Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101, 112.
 • Zafar, M. W., Zaidi, S. A. H., Khan, N. R., Mirza, F. M., Hou, F., & Kirmani, S. A. A. (2019). The Impact Of Natural Resources, Human Capital, And Foreign Direct Investment On The Ecological Footprint: The Case Of The United States. Resources Policy, 63, 101428.
 • Zakaria, M., & Bibi, S. (2019). Financial Development And Environment In South Asia: The Role Of Institutional Quality. Environmental Science And Pollution Research, 26(8), 7926-7937.

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOLOGICAL FOOTPRINT AND ECONOMIC GROWTH IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126, 473 - 498, 21.10.2022
https://doi.org/10.52836/sayistay.1145290

Öz

The economic growth target is one of the most important issues for countries. This target can make various positive or negative environmental effects. Therefore, economic growth models in which environmental sustainability can be achieved are important for countries. Located in a fragile geography, Türkiye is a country that always sets a high level of economic growth as target for itself and strives towards this goal. These efforts are accompanied by discussions on whether Turkey achieves a higher economic growth performance by causing various environmental damage or by being sensitive to environmental quality. In this context, the aim of our study is to investigate the relationship between environmental sustainability and economic growth in Turkey. The empirical analysis includes time series data for the period 1970-2018. Ecological footprint data were used as an indicator of environmental sustainability in the models. Urbanization and foreign direct investment data were used as control variables. As the results of the analysis show, there is a cointegrating relationship between the series in the long run. Based on the long-term coefficient estimates, economic growth and urbanization affect ecological footprint in a positive and statistically significant way. No statistically significant finding could be obtained regarding foreign direct investments.

Kaynakça

 • Aboagye, S., & Kwakwa, P. A. (2014). The Relationship Between Economic Growth And Environmental Sustainability: Evidence From Selected Sub-Sahara African Countries. Ghanaian Journal of Economics, 2(1), 135-153.
 • Aboagye, S. (2017). Economic Expansion And Environmental Sustainability Nexus In Ghana. African Development Review, 29(2), 155-168.
 • Acar, S., & Aşıcı, A. A. (2017). Nature And Economic Growth In Turkey: What Does Ecological Footprint Imply?. Middle East Development Journal, 9(1), 101-115.
 • Addai, K., Serener, B., & Kirikkaleli, D. (2022). Empirical Analysis Of The Relationship Among Urbanization, Economic Growth And Ecological Footprint: Evidence From Eastern Europe. Environmental Science and Pollution Research, 1-12.
 • Adebayo, T. S., Ramzan, M., Iqbal, H. A., Awosusi, A. A., & Akinsola, G. D. (2021). The Environmental Sustainability Effects Of Financial Development And Urbanization In Latin American Countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(41), 57983-57996.
 • Ahmed, K., & Long, W. (2013). An Empirical Analysis Of CO2 Emission İn Pakistan Using EKC Hypothesis. Journal of International Trade Law and Policy.
 • Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Ali, S. (2020). Linking Urbanization, Human Capital, And The Ecological Footprint In G7 Countries: An Empirical Analysis. Sustainable Cities And Society, 55, 102064.
 • Alam, M. S. ve Kabir, N. (2013). Economic Growth and Environmental Sustainability: Empirical Evidence from East and South-East Asia. International Journal of Economics and Finance, 5(2).
 • Al-Mulali, U., Weng-Wai, C., Sheau-Ting, L. ve Mohammed, A. H. (2015). Investigating the Environmental Kuznets Curve (EKC) Hypothesis by Utilizing the Ecological Footprint as An Indicator of Environmental Degradation. Ecological Indicators, 48, 315-323
 • Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). Dynamic Impact Of Trade Policy, Economic Growth, Fertility Rate, Renewable And Non-Renewable Energy Consumption On Ecological Footprint In Europe. Science Of The Total Environment, 685, 702-709.
 • Altıntaş, N. (2020). Kentleşme ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Bozulmaya Etkisi: Türkiye Örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 15(26), 4517-4539.
 • Altıntaş, H., & Kassouri, Y. (2020). Is The Environmental Kuznets Curve İn Europe Related To The Per-Capita Ecological Footprint Or CO2 Emissions?. Ecological Indicators, 113, 106187.
 • Ansari, M. A., Ahmad, M. R., Siddique, S., & Mansoor, K. (2020). An Environment Kuznets Curve For Ecological Footprint: Evidence From GCC Countries. Carbon Management, 11(4), 355-368.
 • Ansari, M. A., Haider, S., & Masood, T. (2021). Do Renewable Energy And Globalization Enhance Ecological Footprint: An Analysis Of Top Renewable Energy Countries?. Environmental Science And Pollution Research, 28(6), 6719-6732.
 • Aslan, A., Destek, M. A., & Okumus, I. (2018). Sectoral Carbon Emissions And Economic Growth İn The US: Further Evidence From Rolling Window Estimation Method. Journal Of Cleaner Production, 200, 402-411.
 • Aşıcı, A. A., & Acar, S. (2016). Does İncome Growth Relocate Ecological Footprint?. Ecological Indicators, 61, 707-714.
 • Baloch, M. A., Zhang, J., Iqbal, K., & Iqbal, Z. (2019). The Effect Of Financial Development On Ecological Footprint İn BRI Countries: Evidence From Panel Data Estimation. Environmental Science And Pollution Research, 26(6), 6199-6208.
 • Balsalobre‐Lorente, D., Driha, O. M., Halkos, G., & Mishra, S. (2022). Influence Of Growth And Urbanization On CO2 Emissions: The Moderating Effect Of Foreign Direct İnvestment On Energy Use İn BRICS. Sustainable Development, 30(1), 227-240.
 • Brundtland, G. H. (1987). “Report Of The World Commission On Environment And Development: Our Common Future.", UN (United Nations).
 • Bulut, U. (2021). Environmental Sustainability İn Turkey: An Environmental Kuznets Curve Estimation For Ecological Footprint. International Journal Of Sustainable Development & World Ecology, 28(3), 227-237.
 • Cui, L., Weng, S., Nadeem, A. M., Rafique, M. Z., & Shahzad, U. (2022). Exploring The Role Of Renewable Energy, Urbanization And Structural Change For Environmental Sustainability: Comparative Analysis For Practical İmplications. Renewable Energy, 184, 215-224.
 • Çakmak, E. E., & Acar, S. (2022). The Nexus Between Economic Growth, Renewable Energy And Ecological Footprint: An Empirical Evidence From Most Oil-Producing Countries. Journal Of Cleaner Production, 352, 131548.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı (2007). Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi. Çevre ve Orman Bakanlığı. UNDP. Türkiye. Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/birinci-Ulusal-Bildirimi.pdf, Erişim: 18.08.2022
 • Dada, J. T., Adeiza, A., Noor, A. I., & Marina, A. (2022). Investigating The Link Between Economic Growth, Financial Development, Urbanization, Natural Resources, Human Capital, Trade Openness And Ecological Footprint: Evidence From Nigeria. Journal Of Bioeconomics, 1-27.
 • Danish ve Wang, Z. (2019). Investigation of the Ecological Footprint’s Driving Factors: What We Learn from the Experience of Emerging Economies. Sustainable Cities and Society, 49.
 • Danish, Hassan, S. T., Baloch, M. A., Mahmood, N. ve Zhang, J. (2019). Linking Economic Growth and Ecological Footprint Through Human Capital and Biocapacity. Sustainable Cities and Society, 47, 101516.
 • Danish; Ulucak, R. ve Khan, S.U.D. (2020). Determinants of the Ecological Footprint: Role of Renewable Energy, Natural Resources, and Urbanization. Sustainable Cities and Society, 54, 101996.
 • De Bruyn, S. M. (2000). Economic Growth and the Environment: An Empirical Analysis. Economy & Environment. Springer Science - Business Media, B.V.
 • Den Butter, F. A. G., ve Verbruggen, H. (1994). Measuring the Trade-off between Economic Growth and a Clean Environment. Environmental and Resource Economics, 4(2), 187-208.
 • Destek, M. A., Ulucak, R., & Dogan, E. (2018). Analyzing The Environmental Kuznets Curve For The EU Countries: The Role Of Ecological Footprint. Environmental Science And Pollution Research, 25(29), 29387-29396.
 • Destek, M. A., & Okumus, I. (2019). Does Pollution Haven Hypothesis Hold In Newly Industrialized Countries? Evidence From Ecological Footprint. Environmental Science And Pollution Research, 26(23), 23689-23695.
 • Destek, M. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation Of Environmental Kuznets Curve For Ecological Footprint: The Role Of Energy And Financial Development. Science Of The Total Environment, 650, 2483-2489.
 • Dogan, E., & Turkekul, B. (2016). CO2 Emissions, Real Output, Energy Consumption, Trade, Urbanization And Financial Development: Testing The EKC Hypothesis For The USA. Environmental Science And Pollution Research, 23(2), 1203-1213.
 • Dogan, E., Taspinar, N., & Gokmenoglu, K. K. (2019). Determinants Of Ecological Footprint In MINT Countries. Energy & Environment, 30(6), 1065-1086.
 • Doğanlar, M., Mike, F., Kızılkaya, O., & Karlılar, S. (2021). Testing The Long-Run Effects Of Economic Growth, Financial Development And Energy Consumption On CO2 Emissions In Turkey: New Evidence From RALS Cointegration Test. Environmental Science And Pollution Research, 28(25), 32554-32563.
 • Ekeocha, D. O. (2021). Urbanization, Inequality, Economic Development And Ecological Footprint: Searching For Turning Points And Regional Homogeneity In Africa. Journal Of Cleaner Production, 291, 125244.
 • Emir, F., & Karlilar, S. (2022). Application Of RALS Cointegration Test Assessing The Role Of Natural Resources And Hydropower Energy On Ecological Footprint In Emerging Economy. Energy & Environment, 0958305X211073807.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276
 • Engle, R. F., & Yoo, B. S. (1987). Forecasting And Testing In Co-integrated Systems. Journal Of Econometrics, 35(1), 143-159.
 • Global Footprint Network (2022), Https://Www.Footprintnetwork.Org/Content/İmages/Uploads/Turkey_Ecological_Footprint_Report_Executive_Summary-Conclusion.Pdf
 • Grossman, G., M. ve Krueger, A. (1991). Environmental impacts of the North American Free Trade Agreement. NBER Working paper 3914. Cambridge, National Bureau of Economic Research
 • Gülmez, A., Altıntaş, N., & Kahraman, Ü. O. (2020). A Puzzle Over Ecological Footprint, Energy Consumption And Economic Growth: The Case Of Turkey. Environmental And Ecological Statistics, 27(4), 753-768.
 • Hanif, I., Raza, S. M. F., Gago-De-Santos, P., & Abbas, Q. (2019). Fossil Fuels, Foreign Direct Investment, And Economic Growth Have Triggered CO2 Emissions In Emerging Asian Economies: Some Empirical Evidence. Energy, 171, 493-501.
 • Haseeb, A., Xia, E., Baloch, M. A., & Abbas, K. (2018). Financial Development, Globalization, And CO2 Emission In The Presence Of EKC: Evidence From BRICS Countries. Environmental Science And Pollution Research, 25(31), 31283-31296.
 • Hassan, S. T., Xia, E., Khan, N. H., & Shah, S. M. A. (2019). Economic Growth, Natural Resources, And Ecological Footprints: Evidence From Pakistan. Environmental Science And Pollution Research, 26(3), 2929-2938.
 • Iheonu, C. O., Anyanwu, O. C., Odo, O. K., & Nathaniel, S. P. (2021). Does Economic Growth, International Trade, And Urbanization Uphold Environmental Sustainability In Sub-Saharan Africa? Insights From Quantile And Causality Procedures. Environmental Science And Pollution Research, 28(22), 28222-28233.
 • Im, K. S. ve Schmidt, P. (2008). More Efficient Estimation Under Non-Normality When Higher Moments Do Not Depend On The Regressors, Using Residual Augmented Least Squares. Journal of Econometrics, 144(1), 219-233.
 • Im, K. S., Lee, J. ve Tieslau, M. A. (2014). More Powerful Unit Root Tests With Non-Normal Errors. In Festschrift In Honor of Peter Schmidt (pp. 315-342). Springer, New York, NY
 • Majeed, MT, & Mazhar, M. (2020). Reexamination Of Environmental Kuznets Curve For Ecological Footprint: The Role Of Biocapacity, Human Capital, And Trade. Pakistan Journal Of Commerce And Social Sciences, 14(1), 202-254.
 • Kongbuamai, N., Bui, Q., & Nimsai, S. (2021). The Effects Of Renewable And Nonrenewable Energy Consumption On The Ecological Footprint: The Role Of Environmental Policy In BRICS Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(22), 27885-27899.
 • Köksal, C., Işik, M., & Katircioğlu, S. (2020). The Role Of Shadow Economies In Ecological Footprint Quality: Empirical Evidence From Turkey. Environmental Science And Pollution Research, 27(12), 13457-13466.
 • Lee, H. H., Chung, R. K. ve Koo, C. M. (2005). On the Relationship between Economic Growth and Environmental Sustainability. In Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and Pacific.
 • Lee, H., Lee, J. ve Im, K. (2015). More Powerful Cointegration Tests With Non-Normal Errors. Studies In Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(4), 397-413.
 • Majeed, MT ve Mazhar, M. (2020). Reexamination of Environmental Kuznets Curve for Ecological Footprint: The Role of Biocapacity, Human Capital, and Trade. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 14(1), 202-254.
 • Marti, L., & Puertas, R. (2020). Analysis Of The Efficiency Of African Countries Through Their Ecological Footprint And Biocapacity. Science Of The Total Environment, 722, 137504.
 • Nathaniel, S., Nwodo, O., Adediran, A., Sharma, G., Shah, M., & Adeleye, N. (2019). Ecological Footprint, Urbanization, And Energy Consumption In South Africa: Including The Excluded. Environmental Science And Pollution Research, 26(26), 27168-27179.
 • Nathaniel, S., & Khan, S. A. R. (2020). The Nexus Between Urbanization, Renewable Energy, Trade, And Ecological Footprint İn ASEAN Countries. Journal Of Cleaner Production, 272, 122709.
 • Nathaniel, S., Anyanwu, O., & Shah, M. (2020). Renewable Energy, Urbanization, And Ecological Footprint In The Middle East And North Africa Region. Environmental Science And Pollution Research, 27(13), 14601-14613.
 • Nathaniel, S. P. (2021). Ecological Footprint, Energy Use, Trade, And Urbanization Linkage In Indonesia. Geojournal, 86(5), 2057-2070.
 • Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development. World Employment Programme Research, Working Paper 238, International Labour Office, Geneva.
 • Pata, U. K. (2018). Renewable Energy Consumption, Urbanization, Financial Development, Income And CO2 Emissions In Turkey: Testing EKC Hypothesis With Structural Breaks. Journal Of Cleaner Production, 187, 770-779.
 • Pata, U. K. (2021). Linking Renewable Energy, Globalization, Agriculture, CO2 Emissions And Ecological Footprint In BRIC Countries: A Sustainability Perspective. Renewable Energy, 173, 197-208.
 • Philip, L. D., Sertoglu, K., Akadiri, S. S., & Olasehinde-Williams, G. (2021). Foreign Direct Investment Amidst Global Economic Downturn: Is There A Time-Varying Implication For Environmental Sustainability Targets?. Environmental Science And Pollution Research, 28(17), 21359-21368.
 • Rees, W.E. (1992). Ecological Footprints And Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves Out. Environment and Urbanization 4, 121–130.
 • Sabir, S., & Gorus, M. S. (2019). The Impact Of Globalization On Ecological Footprint: Empirical Evidence From The South Asian Countries. Environmental Science And Pollution Research, 26(32), 33387-33398.
 • Saqib, M., & Benhmad, F. (2021). Does Ecological Footprint Matter For The Shape Of The Environmental Kuznets Curve? Evidence From European Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(11), 13634-13648.
 • Sertoglu, K., Philip, L. D., & Emir, F. (2021). Assessing The Role Of Agriculture And Energy Use On Environmental Sustainability: Evidence From RALS Cointegration Technique. International Journal Of Energy Economics And Policy, 11(6), 50.
 • Solarin, S. A., Nathaniel, S. P., Bekun, F. V., Okunola, A. M., & Alhassan, A. (2021). Towards Achieving Environmental Sustainability: Environmental Quality Versus Economic Growth In A Developing Economy On Ecological Footprint via Dynamic Simulations Of ARDL. Environmental Science And Pollution Research, 28(14), 17942-17959.
 • T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı (2012), “İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2013”, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. Https://Webdosya.Csb.Gov.Tr/Db/İklim/Editordosya/File/Eylem%20planlari/Uyum_Stratejisi_Eylem_Plani_EN_Final.Pdf
 • Uddin, G. A., Alam, K., & Gow, J. (2016). Does Ecological Footprint Impede Economic Growth? An Empirical Analysis Based On The Environmental Kuznets Curve Hypothesis. Australian Economic Papers, 55(3), 301-316.
 • Udemba, E. N. (2020). Ecological Implication Of Offshored Economic Activities In Turkey: Foreign Direct Investment Perspective. Environmental Science And Pollution Research, 27(30), 38015-38028.
 • Ulucak, R., & Erdem, E. (2017). Ekonomik Büyüme Modellerinde Çevre: Ekolojik Ayak İzini Esas Alan Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(4), 115-147.
 • Usman, M., & Hammar, N. (2021). Dynamic Relationship Between Technological Innovations, Financial Development, Renewable Energy, And Ecological Footprint: Fresh Insights Based On The STIRPAT Model For Asia Pacific Economic Cooperation Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(12), 15519-15536.
 • Wackernagel, M. ve Rees, W. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact On The Earth (Vol. 9). New Society Publishers
 • Wackernagel, M., Monfreda, C., Moran, D., Wermer, P., Goldfinger, S., Deumling, D., & Murray, M. (2005). National Footprint And Biocapacity Accounts 2005: The Underlying Calculation Method.
 • World Bank (2017). “Shaping Sustainable Consumption And Production Agenda In Turkey : A Study On Economic Instruments To Support SDG 12”. World Bank, Washington, DC.
 • Xue, C., Shahbaz, M., Ahmed, Z., Ahmad, M., & Sinha, A. (2022). Clean Energy Consumption, Economic Growth, And Environmental Sustainability: What Is The Role Of Economic Policy Uncertainty?. Renewable Energy, 184, 899-907.
 • Yang, B., Jahanger, A., Usman, M., & Khan, M. A. (2021). The Dynamic Linkage Between Globalization, Financial Development, Energy Utilization, And Environmental Sustainability In GCC Countries. Environmental Science And Pollution Research, 28(13), 16568-16588.
 • Yılancı, V., & Aydın, M. (2018). Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101, 112.
 • Zafar, M. W., Zaidi, S. A. H., Khan, N. R., Mirza, F. M., Hou, F., & Kirmani, S. A. A. (2019). The Impact Of Natural Resources, Human Capital, And Foreign Direct Investment On The Ecological Footprint: The Case Of The United States. Resources Policy, 63, 101428.
 • Zakaria, M., & Bibi, S. (2019). Financial Development And Environment In South Asia: The Role Of Institutional Quality. Environmental Science And Pollution Research, 26(8), 7926-7937.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gizem AKBULUT YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Gümüşhane Üniversitesi
0000-0001-7492-2428
Türkiye


Barış YILDIZ>
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6186-4038
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 126

Kaynak Göster

APA Akbulut Yıldız, G. & Yıldız, B. (2022). ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE EKOLOJİK AYAK İZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ . Sayıştay Dergisi , 33 (126) , 473-498 . DOI: 10.52836/sayistay.1145290