Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES

Yıl 2021, Sayı: 1, 22 - 37, 13.04.2021
https://doi.org/10.35375/sayod.801661

Öz

No matter how advanced the technology is, nature always reminds human beings of its unpredictable powers, and the natural environment in which we live may not create any warning or cause epidemics. Returning from the past to the future is likely to happen in the future, just as epidemics have been experienced in the past and the past. In pandemics spreading over a wide geography, personal protective equipment must be coded and managed correctly in order to be protected from the epidemic. Since pandemics develop suddenly, an environment of panic occurs and the people rush to an uncontrolled personal protective equipment and uncontrolled and unnecessary shopping is experienced at the beginning. It consists of scarcity as supply decreases and demand increases. It has difficulties in accessing personal protective equipment, including healthcare institutions. It's important that you didn't know, as they play an active role in preventing pandemics. In this review study, the supply of personal protective equipment, its effective and efficient use, the importance of proper disposal after use, its management, was applied correctly and appropriately. All countries in the world should be prepared against possible pandemics and should be learned through planning before pandemics occur. Since vaccination and treatment methods are not yet known at the beginning of the pandemic, personal protective equipment is extremely important.

Teşekkür

tesekkürler

Kaynakça

 • Aktan S. tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar neden ortaya çıktı ve nasıl sona erdi? Euronews, 12/05/2020. https://tre.uronews. com/2020/05/12/tarihteki-en-olumcul-salginlar-hangileriydineden-olustular-ve-nasil-sona-erdiler (Erişim tarihi14.08.2020)
 • Aslan, R. (2020) Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65): 35-41. http://dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/view/1353/2383
 • Bayraktaroğlu,T ve Fidan,E( 2020). Kriz ve Pandemide Hemşirelik Hizmetleri Önerileri Med J West Black Sea 2020;4(2): 44-50 DOI: 10.29058/mjwbs.2020.2.2
 • Beşer, A ve Topçu, S. (2020). Sağlık Alanında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, DEUHYO ED 2013,6 (1), 241-247 http://www.deuhyoedergi.org
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1107760
 • Donaldson, L. J., Rutter, P. D., Ellis, B. M., Greaves, F. E., Mytton, O. T., Pebody, R. G., & Yardley, I. E. (2009). Mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza in England: public health surveillance study. BMJ, 339, b5213.BMJ 2009; 339 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.b5213 (Published 10 December 2009)Cite this as: BMJ 2009;339:b5213
 • Erkal, T., Değerliyurt, M. (2009). “Türkiye’de Afet Yönetimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22), 147- 164. http: kisi.deu.edu.tr/yunusemre.ozer/AFET%20YONETIM%20MODELLERI.pdf
 • Esen A. (2017). Sıhhî-İ İctimâî Coğrafya Kitaplarına Göre İç Anadolu'da Görülen Salgın Hastalıklar (1922-1926). Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 60: 73-90, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/731121
 • Karcıoğlu, Ö. COVID-19: Epidemiyolojik bilgilerimiz ve hastalığın dünyadaki gidişi Journal of ADEM 2020;1(1);55-71 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1082681
 • Kırık, M., Altıntaş Var,S.S. ,Özkoçak,V., Darıcı,S (2020).Pandemi Dönemlerinde İletişim Ve Algı Yönetimi: Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19) Örneği Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 104, Mayıs 2020, s. 36-57 ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.4324
 • Kutlu, R ( 2020).Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum, TJFMPC, 2020;14(2): 329-344. DOI: 10.21763/tjfmpc.729917 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1094124
 • Qiu, W., Rutherford.S., Mao,A., C. Chu (2017). The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society. 9-10: 3-11. (2016–2017) | ISSN 2161-6590 (online) DOI 10.5195/hcs.2017.221 | http://hcs.pitt.edu
 • Özdemir,L ( 2020). 21.Ünite: İşletmelerde Koronavirüs Kriz Yönetim Stratejileri,Editör ( Aylaz,R ve Yıldız,E ) Yeni Koronavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşımları, ISBN: 978-605-7853-43-1, Malatya Üniversitesi Yayın evi
 • Özkoçak, V., Koç, F., Gültekin T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: koronavirüs (covid-19) örneği, Turkish Studies, 15(2), 1183-1195. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42679
 • Rewar, S., Mirdha, D., & Rewar, P. (2015). Treatment and Prevention of Pandemic H1N1 Influenza. Annals of Global Health, 81(5), 645-653. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.014
 • Su, W and He, H. (2015). Emergence and Pandemic Potential of Avian Influenza A (H7N9) Virus. MICROBIOLOGY IN AGRICULTURE AND HUMAN HEALTH, 33. DOI. 10.5772/61007. https://www.intechopen.com/books/microbiology-in-agriculture-and-human-health/emergence-and-pandemic-potential-of-avian-influenza-a-h7n9-virus
 • Taubenberger, J. K ve Morens, D. M. (2009). Pandemic influenza - including a risk assessment of H5N1. Revue Scientifique Et Technique-Office International Des Epizooties, 28(1), 187-202. Published in final edited form as: Rev Sci Tech. 2009 April ; 28(1): 187–202.
 • Uğraş Dikmen A., Kına H.M., Özkan S., İlhan M.N., COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Öğrendik, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;1(Özel Sayı):29-36 DOI:10.34084/bshr.715153 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1049524
 • Üstün, Ç ve Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1,142-153 DOI: 10.21673/anadoluklin.721864
 • Yetgin,M.A (2020) Koronavirüsün Borsa İstanbul’a Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ve Stratejik Pandemi Yönetimi Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt5/Sayı2 , 324-335 ,DOI : 10.29106/fesa.736419 ISSN : 2602 – 2486
 • Zheng ,Y.Y., Ma,Y.T., Zhang,J.Y., Xie,X. ( 2020). COVID-19 and the cardiovascular system Nature Reviews | Cardiolog, volume 17 | May 2020 | 259-260 file:///C:/Users/Ngl/Downloads/s41569-020-0360-5.pdf

USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES

Yıl 2021, Sayı: 1, 22 - 37, 13.04.2021
https://doi.org/10.35375/sayod.801661

Öz

No matter how advanced the technology is, nature always reminds human beings of its unpredictable powers, and the natural environment in which we live may not create any warning or cause epidemics. Returning from the past to the future is likely to happen in the future, just as epidemics have been experienced in the past and the past. In pandemics spreading over a wide geography, personal protective equipment must be coded and managed correctly in order to be protected from the epidemic. Since pandemics develop suddenly, an environment of panic occurs and the people rush to an uncontrolled personal protective equipment and uncontrolled and unnecessary shopping is experienced at the beginning. It consists of scarcity as supply decreases and demand increases. It has difficulties in accessing personal protective equipment, including healthcare institutions. It's important that you didn't know, as they play an active role in preventing pandemics. In this review study, the supply of personal protective equipment, its effective and efficient use, the importance of proper disposal after use, its management, was applied correctly and appropriately. All countries in the world should be prepared against possible pandemics and should be learned through planning before pandemics occur. Since vaccination and treatment methods are not yet known at the beginning of the pandemic, personal protective equipment is extremely important.

Kaynakça

 • Aktan S. tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar neden ortaya çıktı ve nasıl sona erdi? Euronews, 12/05/2020. https://tre.uronews. com/2020/05/12/tarihteki-en-olumcul-salginlar-hangileriydineden-olustular-ve-nasil-sona-erdiler (Erişim tarihi14.08.2020)
 • Aslan, R. (2020) Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65): 35-41. http://dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/view/1353/2383
 • Bayraktaroğlu,T ve Fidan,E( 2020). Kriz ve Pandemide Hemşirelik Hizmetleri Önerileri Med J West Black Sea 2020;4(2): 44-50 DOI: 10.29058/mjwbs.2020.2.2
 • Beşer, A ve Topçu, S. (2020). Sağlık Alanında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, DEUHYO ED 2013,6 (1), 241-247 http://www.deuhyoedergi.org
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1107760
 • Donaldson, L. J., Rutter, P. D., Ellis, B. M., Greaves, F. E., Mytton, O. T., Pebody, R. G., & Yardley, I. E. (2009). Mortality from pandemic A/H1N1 2009 influenza in England: public health surveillance study. BMJ, 339, b5213.BMJ 2009; 339 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.b5213 (Published 10 December 2009)Cite this as: BMJ 2009;339:b5213
 • Erkal, T., Değerliyurt, M. (2009). “Türkiye’de Afet Yönetimi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (22), 147- 164. http: kisi.deu.edu.tr/yunusemre.ozer/AFET%20YONETIM%20MODELLERI.pdf
 • Esen A. (2017). Sıhhî-İ İctimâî Coğrafya Kitaplarına Göre İç Anadolu'da Görülen Salgın Hastalıklar (1922-1926). Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 60: 73-90, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/731121
 • Karcıoğlu, Ö. COVID-19: Epidemiyolojik bilgilerimiz ve hastalığın dünyadaki gidişi Journal of ADEM 2020;1(1);55-71 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1082681
 • Kırık, M., Altıntaş Var,S.S. ,Özkoçak,V., Darıcı,S (2020).Pandemi Dönemlerinde İletişim Ve Algı Yönetimi: Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19) Örneği Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 104, Mayıs 2020, s. 36-57 ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.4324
 • Kutlu, R ( 2020).Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum, TJFMPC, 2020;14(2): 329-344. DOI: 10.21763/tjfmpc.729917 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1094124
 • Qiu, W., Rutherford.S., Mao,A., C. Chu (2017). The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society. 9-10: 3-11. (2016–2017) | ISSN 2161-6590 (online) DOI 10.5195/hcs.2017.221 | http://hcs.pitt.edu
 • Özdemir,L ( 2020). 21.Ünite: İşletmelerde Koronavirüs Kriz Yönetim Stratejileri,Editör ( Aylaz,R ve Yıldız,E ) Yeni Koronavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri Ve Hemşirelik Yaklaşımları, ISBN: 978-605-7853-43-1, Malatya Üniversitesi Yayın evi
 • Özkoçak, V., Koç, F., Gültekin T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: koronavirüs (covid-19) örneği, Turkish Studies, 15(2), 1183-1195. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42679
 • Rewar, S., Mirdha, D., & Rewar, P. (2015). Treatment and Prevention of Pandemic H1N1 Influenza. Annals of Global Health, 81(5), 645-653. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.014
 • Su, W and He, H. (2015). Emergence and Pandemic Potential of Avian Influenza A (H7N9) Virus. MICROBIOLOGY IN AGRICULTURE AND HUMAN HEALTH, 33. DOI. 10.5772/61007. https://www.intechopen.com/books/microbiology-in-agriculture-and-human-health/emergence-and-pandemic-potential-of-avian-influenza-a-h7n9-virus
 • Taubenberger, J. K ve Morens, D. M. (2009). Pandemic influenza - including a risk assessment of H5N1. Revue Scientifique Et Technique-Office International Des Epizooties, 28(1), 187-202. Published in final edited form as: Rev Sci Tech. 2009 April ; 28(1): 187–202.
 • Uğraş Dikmen A., Kına H.M., Özkan S., İlhan M.N., COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Öğrendik, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;1(Özel Sayı):29-36 DOI:10.34084/bshr.715153 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1049524
 • Üstün, Ç ve Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri: Bir Değerlendirme Çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1,142-153 DOI: 10.21673/anadoluklin.721864
 • Yetgin,M.A (2020) Koronavirüsün Borsa İstanbul’a Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ve Stratejik Pandemi Yönetimi Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt5/Sayı2 , 324-335 ,DOI : 10.29106/fesa.736419 ISSN : 2602 – 2486
 • Zheng ,Y.Y., Ma,Y.T., Zhang,J.Y., Xie,X. ( 2020). COVID-19 and the cardiovascular system Nature Reviews | Cardiolog, volume 17 | May 2020 | 259-260 file:///C:/Users/Ngl/Downloads/s41569-020-0360-5.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurgül ERDAL 0000-0002-2961-3906

Yayımlanma Tarihi 13 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ERDAL, N. (2021). USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi(1), 22-37. https://doi.org/10.35375/sayod.801661
AMA ERDAL N. USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES. SAYOD. Nisan 2021;(1):22-37. doi:10.35375/sayod.801661
Chicago ERDAL, Nurgül. “USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES”. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, sy. 1 (Nisan 2021): 22-37. https://doi.org/10.35375/sayod.801661.
EndNote ERDAL N (01 Nisan 2021) USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi 1 22–37.
IEEE N. ERDAL, “USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES”, SAYOD, sy. 1, ss. 22–37, Nisan 2021, doi: 10.35375/sayod.801661.
ISNAD ERDAL, Nurgül. “USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES”. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi 1 (Nisan 2021), 22-37. https://doi.org/10.35375/sayod.801661.
JAMA ERDAL N. USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES. SAYOD. 2021;:22–37.
MLA ERDAL, Nurgül. “USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES”. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, sy. 1, 2021, ss. 22-37, doi:10.35375/sayod.801661.
Vancouver ERDAL N. USE AND MANAGEMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PANDEMIES. SAYOD. 2021(1):22-37.