Yıl 2005, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 146 - 155 2005-06-01

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.

Şeref ÇİÇEK [1] , M. Levent İNCE [2]


Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları istenmiştir.Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve yüzde olarak veriler sayısallaştırılmıştır. Bulgular, dönem başında bu dersten beklentilerin öğretmenlik deneyimi kazanma olduğu ve dönem sonunda bunun elde edildiği yönündedir. Öğrenciler dersinsonunda öğretim ve eğitime ilişkin sınıf disiplini ve kontrol, sınıf yönetimi, alan bilgisi konularında öğrendiklerinden hoşnut olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, bazı kişisel özelliklerinin geliştiğini ve iletişim becerilerinin arttığını da ifade etmişlerdir. Sonuçta, gerçek okul ortamındaöğrenciyi tanıma, beden eğitimi dersi öğretimi ve alan bilgisini artırma konularında bu dersindeneyim kazandırdığı söylenebilir
Aday öğretmen, Öğretmenlik uygulaması, Değerlendirme
 • Bizati, Ö. (2001). A study of inductive physi- cal education teachers: Induction programs, mentor, and problems en- countered. Unpublished Master The- sis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Çiçek, Ş. (1998). Evaluation of physical edu- cation teacher education at Middle East Technical University. Unpublis- hed Doctoral Disertation. Middle East Technical University.
 • Çiçek, Ş., İnce, L., Hürmeriç, I., Saraç, L. & Yıldırım, A. (2004). Beden eğitimi öğ- retmeni adaylarının sınıf organizasyo- nu ve zamanı kullanımı davranışları- nın analizi, Spor Bilimleri Dergisi, 15(4), 258-266.
 • Çiçek, Ş. & Koçak, S. (2001). Graduates per- ception of the physical education te- acher education at Middle East Tech- nical University (Ankara: Turkey): A follow up study. J ICHPER-SD, 37(4), 13-16.
 • Çiçek, Ş. & Koçak, S. (2002). Analysis of stu- dents teachers’ teaching behaviors in physical education. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 74-80.
 • İnce, M.L. & Ok, A. (2003). Effects of a teac- her and a learner centered instruction and the following practice teaching experience on the value priorities of prospective teachers. Gazi Journal of Physical Education and Sport Scien- ces, 8, 2, 3-10.
 • İnce, M.L. & Ok, A. (2005). Moving prospec- tive physical education teachers to learner centered teaching: can it be stimulated in a traditional context? J ICHPER-SD, XLI (1), 6-12.
 • Metzler, M., Tjeerdsma, B.L. & Mozen, D.M. (2000). Assessing pedagogical know- ledge. Journal of Teaching Physical Education, 19(4), 487-507.
 • Sands, M. & Özçelik, D.A. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları-ortaöğretim. Ankara: Ajans-Türk Basımevi.
 • Tjeerdsma, B.L. & Metzler, W.M. (2000). As- sessment of physical education teac- her education programs.VA: AAH- PERD Publications.
 • Tjeerdsma, B.L., Metzler, W.M., Walker, M.T. & Mozen, D. (2000). Assessing dispo- sitions [Monograph]. Journal of Teac- hing Physical Education, 19(4), 451- 475.
 • Yıldırım, A. & Çiçek, Ş. (2002). Academic learning time (ALT-PE) during field practices of prospective teachers. 7th Congress, October, 27-29, 2002, An- talya, Turkey.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şeref ÇİÇEK

Yazar: M. Levent İNCE

Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2015
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2005

APA Çiçek, Ş , İnce, M . (2005). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . Spor Bilimleri Dergisi , 16 (3) , 146-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbd/issue/16406/171478