Yıl 2014, Cilt , Sayı 19, Sayfalar 127 - 151 2014-06-01

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL POLİTİKA DİNAMİKLERİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE CHANGE ON THE DYNAMICS OF THE SOCIAL POLICY TRIGGERED BY THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Hasan YÜKSEL [1]


Bünyesinde ekonomik, siyasi, politik ve sosyo-kültürel entegrasyon sürecini barındıran; söz konusu bu dinamiklerin bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen iyileşme ile birlikte ülke sınırlarını aşarak daha küresel bir hale geldiği bir dünyada küreselleşme kavramı ülkeler arasındaki zaman, mekan ve ulus parametrelerini kaldırarak ortak zaman, mekan ve ulus ötesi gibi kavramların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Öncelikle din merkezli yayılma politikaları ile başlayan küreselleşme, ekonomi ve ticaretin ulus ötesi sınırlara taşınması ile birlikte farklı bir gelişim trendi içerisine girmiştir. Toplumsal hayatın her alanını etkileyen bu süreç, toplumsal problemleri de mikro ölçekli değerlendirmelerden uzaklaştırarak makro zemine taşımış, böylelikle ülkeler içinde tek bir problemlerden ve bu problemlerin nedenlerinden bahsetmek olanaksız hale geldiği gibi problemlerin çözümüne yönelik geliştirilen politikaların da tek bir ulus veya devlete yönelik olmasını düşünülemez kılmıştır. Başka bir ifadeyle gerek problemler, nedenleri ve sonuçları gerek çözüm önerileri de küreselleşme düzleminden etkilenmiştir. Bu nedenle toplumsal problemlerin çözümüyle ilgilenen sosyal politikanın temel dinamikleri yeniden tanımlanmak zorunda kalmış, sosyal politika yalnızca ulus ölçeğinde değil aynı zamanda ulus ötesi problemlerle ilgilenen bir bilim dalına dönüşmüştür. Çalışmanın amacı küreselleşme süreciyle birlikte sosyal politikaların unsurları olan istihdam, ücret, çalışma koşulları ve sendikacılıkta meydana gelen değişmeleri incelemektir
Globalization, including economic, politic, and socio-cultural integration the dynamics of which become global in parallel to the developments in the information and communication technologies (ICT) by eliminating the borders among the nations brings about integrity on time, place, and nation. Globalization which commences with the religion oriented policies initially, goes into a different developmental phase with the international economic and commercial process. This process which affects every walks of life in the society carries the social problems to the macro scale assessments by removing micro scale assessments, and therefore it becomes impossible to mention about just one problem in the country and one solution based upon the problem solely for a nation or a state. In other words, the problems and their solutions also become global. That’s why, the dynamics of the social policy concerned with the solutions of the problems in the society have to be defined again and social policy turns into a concept that deals with the global problems not just the local ones. The objective of the study is to analyze the changes on the components of social policy implementations like employment, wage, working conditions, and trade unions will be analyzed in parallel to the concept of globalization
 • AKYILDIZ Hüseyin ve KORKMAZ Adem (2009), İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku,1. Baskı, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • ALBAYRAK Candan (2012), “Küreselleşme ve Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 98: 165202.
 • AMIN Ash (2004), “Regulating Economic Globalization”, Transactions of The Institute of British Geographers, New Series, Vol 29, No 2, Geography, Making A Difference In A Globalizing World: 217-233.
 • BALAY Refik (2004), “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı, 2: 6182
 • BARBIERI Katherine ve REUVENY Rafael (2005), “Economic Globalization and Civil War”, The Journal of Politics, Vol 67, No 4: 1228-1247.
 • BİLGİN Mehmet Hüseyin (2001), “Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm ve Yeni Eğilimler”, Kamu İş Dergisi, Cilt 6, Sayı 2: 67-74.
 • BLAKEMORE Ken ve GRIGGS Edwin (2007), Social Policy An Introduction, Open University Press, Mc Graw Hill Education, USA.
 • CEYLAN Şule Şahin (2006), “Francis Fkuyama ve Tarihin Sonu Tezi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 10: 233-252.
 • ÇEKEN Hüseyin, ÖKTEN Şevket ve ATEŞOĞLU Levent (2008), “Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2: 79-95.
 • DANNREUTHER Charlie ve LEKHI Rohit (2000), “Globalization and The Political Economy of Risk”, Review of International Political Economy, Vol 7, No 4: 574-594.
 • EKİN Nusret (1998), “Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni Boyutlar”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt 41-42, Sayı 1: 1-23.
 • EKİN Nusret (1989), Endüstri İlişkileri, Beşinci Baskı, İşletme Fakültesi Yayın No 208, İstanbul.
 • ERVIN Justin ve SMITH Zachary A. (2008), Globalization, Published by ABC-CLIO Incorporation.
 • GIDDENS Anthony (1991), Modernity and Self-Identity, Polity, Self And Society In The Late Modern Age, Cambridge University Press. HAMILTON Sara M. (2009), Globalization, ABDO Publishing Company, Minnesota, USA.
 • HELLWIG Timothy (2007), “Globalization and Perceptions of Policy Maker Competence”, Political Research Quarterly, Volume 60, Number 1: 146-158.
 • HOUSEL Debra J. (2008), Industrial Revolution, Teacher Created Materials Publishing, California, USA. http://blog.milliyet.com.tr/sosyolojik-olarak-kuresellesme-nedir--/Blog/ ?BlogNo=421305 (Erişim Tarihi: 19.08.2013). http://www.tekgida.org.tr “Küreselleşme ve İşçi Sendikaları Adlı Yazı” (Erişim Tarihi: 21.08.2013).
 • HYMAN Richard (1999), “National Industrial Relations Systems and Transnational Challenges: An Essay In Review”, European Journal of Industrial Relations, Volume 5, Number 1: 89-110.
 • HYMAN Richard (1995), “The European Union, Economic Globalization and Industrial Relations”, Türk Endüstri İlişkileri Derneği, IV Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi, Kamu-İş Yayını, Ankara: 119-127.
 • KOCABAŞ Fatma (2004), “Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • KORKMAZ Ali, “Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü”, International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), ss. 2147-2154, http://www.inlcs.org/online/Book14.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2013).
 • KOWALCZYK Carsten ve RIEZMAN Raymond (2009), “Free Trade: What Are The Terms of Trade Effects?”, Economic Theory, Vol 41, No 1: 147-161.
 • LAW Derek (2000), “Information Policy For A New Millennium”, Library Review, Volume 49, Number 7: 322-330.
 • LEİSİNK Peter (1999), Globalization and Labour Relations, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusettes, USA, 1999.
 • LIEBER Robert J. ve WEISBERG Ruth E. (2002), “Globalization, Culture, and Identities in Crisis”, International Journal of Politics, Culture and Society, Vol 16, No 2: 273-296.
 • MARKTANNER Marcus ve NASR Joanna (2009), “Potentials of Democratization, Demilitarization, Industrialization, and Contraception”, Journal of Economic Studies, Vol 36, No 3: 236249.
 • MISHKIN Frederic S. (2007), “Is Financial Globalization Beneficial?”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 39, No 2/3: 259-294.
 • MUNCK Ronaldo (2002), Globalization and Labour The New Great Transformation, Palgrave Publication, USA.
 • NAGAR Richa, LAWSON Victoria, MCDOWELL Linda ve HANSON Susan (2002), “Locating Globalization: Feminist (Re)readings of The Subjects and Spaces of Globalization”, Economic Geography, Vol 78, No 3: 257-284.
 • NASTROM Sofia (2003), “What Globalization Overshadows”, Political Theory, Vol 31, No 6: 808-834.
 • ÖĞÜT Adem ve KOCABACAK Ayşe (2008), “Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 23: 145-170.
 • ÖZKUL Metin (1997), Çalışma Sosyolojisi İşgücünün Sosyolojik Özellikleri, Isparta.
 • ÖZTÜRK Nurettin (2000), “Küreselleşme Sürecinin İstihdam ve Ücretler Üzerindeki Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2000: 69-84.
 • PEARSON Robin ve RICHARDSON David (2001), “Business Networking in The Industrial Revolution”, The Economic History Review, Vol 54, No 4: 657-679.
 • REEVES Richard (2003), Çalışmayı Zevke Dönüştürmek Mutlu Pazartesiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayınları, Çeviren Ahmet Kardam, İstanbul.
 • RITZER George (2011), Globalization The Essentials, Wiley and Sons Ltd Publication, Oxford, UK.
 • RODRIK Dani (1997), “Sense and Nonsense in The Globalization Debate”, Foreign Policy, No 107: 19-37.
 • ROSAMOND Ben (2003), “Babylon and on? Globalization and International Political Economy”, Review of International Political Economy, Vol 10, No 4, Tenth Anniversary Issue: 661-671.
 • ROSE Stewart (2008), Documenting The Past The Industrial Revolution, Oriental Press Publication, London.
 • SCHOLTE Jan Aart (2005), Globalization A Critical Introduction, Second Edition, Palgrave Macmillan Publication, New York, USA.
 • STEGER Manfred B. (2009), Globalization A Bried Insight, Sterling Publishing Company, New York, USA.
 • STRYKER Robin (1998), “Globalization and The Welfare State”, International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 18, Number 2,3: 1-49.
 • ŞENKAL Abdülkadir (2011), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, 3. Baskı, Alfa Yayıncılık.
 • TOKOL Aysen (2011), Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, 3. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa.
 • UYANIK Yücel (2008), “Neoliberal Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasaları”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/2: 209-224.
 • WEINSTEIN Michael M. (2005), Globalization What’s New?, Colombia University Press, New York, USA. www.emrekongar.org “Üçüncü Küreselleşme Ne Getirecek Adlı Yazı” (Erişim Tarihi:19.08.2013).
 • YAYLA Ali (2006), “Küreselleşme ve Folklor”, Folklor ve Edebiyat Dergisi, Vol 12, No 45: 11-19.
 • YELDAN Erinç (2002), “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”, Praksis Sosyal Bilimler Dergisi, 7. Sayı: 19-34.
 • YORGUN Sayım (2005), “Küreselleşme Sürecinde Türk Sendikacılığında Yeni Yönelişler ve Alternatif Öneriler”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 3, 2005: 137-162.
 • ZANDEN Jan Luiten Van (2009), The Long Road To The Industrial Revolution The European Economy in A Global Perspective, 10001800, Hotei Publishing, The Netherlands.
Diğer ID JA27PJ37BF
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan YÜKSEL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2014
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

APA Yüksel, H . (2014). KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN SOSYAL POLİTİKA DİNAMİKLERİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU DEĞİŞİMİN ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 127-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23153/247312