Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ

Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, 47 - 64, 18.12.2016

Öz

Finansal tablolar uzun yıllardır şirket performansının değerlendirilmesinde kullanılan tek kaynak iken, yaşanan küresel ekonomik krizler, sadece finansal raporlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin şirket performansı ve geleceğine ilişkin tüm tabloyu sunmakta yetersiz kaldığını açıkça göstermiştir. Dünyanın bir ucunda yaşanan afetlerin dünyanın diğer ucunda üretimi durdurması, çevreye zarar veren uygulamaların veya insan hakları ihlallerinin geniş çaplı boykotlara yol açması, azalan doğal kaynakların hammaddeleri tehdit etmesi ve benzeri gelişmeler, şirketlerin finansal tablolarında yer almayan risklerin şirketler için finansal sonuçlara yol açabildiğinin göstergesi olmuştur. Şirket performansının sadece karla değerlendirilmesi anlayışından uzaklaşılması ve şirketlerin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başlamışlardır. Çalışmada, raporlamaya sistematik bir yaklaşım ve geleceğe yönelik olarak bütünleşik bir bakış açısı getirme amacı taşıyan “entegre raporlama” kavramı ile disiplinlerarası bir kavram olarak sıkça üzerinde durulan sürdürülebilirlik kavramının muhasebeye yansımaları ele alınarak entegre raporlamada sürdürülebilirlik muhasebesinin katkıları incelenecek olup entegre raporlama kavramının ortaya çıkışına ilişkin fikirler geliştirmek adına entegre raporlama kavramı ele alınmıştır. Araştırma geliştirme aşamasındadır, bugüne kadar yapılan araştırmalara eleştiri getirir ve gelecekteki araştırmaları özetler

Kaynakça

 • AKARÇAY, Ç. (2014), “Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu”,
 • Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, C: 11, S: 42, ss. 1-11.
 • AKGÜN, A.İ. ve Kılıç, S. (2015), “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme
 • Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi
 • Dergisi, C: 20, S: 2, ss. 22-39.
 • ARAS, G. ve SARIOĞLU, G.U. (2015), “Kurumsal Raporlamada Yeni
 • Dönem: Entegre Raporlama”, TÜSİAD Yayını.

Yıl 2016, Cilt , Sayı 25, 47 - 64, 18.12.2016

Öz

Kaynakça

 • AKARÇAY, Ç. (2014), “Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu”,
 • Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, C: 11, S: 42, ss. 1-11.
 • AKGÜN, A.İ. ve Kılıç, S. (2015), “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme
 • Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi
 • Dergisi, C: 20, S: 2, ss. 22-39.
 • ARAS, G. ve SARIOĞLU, G.U. (2015), “Kurumsal Raporlamada Yeni
 • Dönem: Entegre Raporlama”, TÜSİAD Yayını.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY
0000-0001-6963-2346

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 10 Şubat 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 25

Kaynak Göster

APA Tarakcıoğlu Altınay, A. (2016). ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , -Sayı: 25 , 47-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/27211/291200

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.