Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAŞLILIK VE KADIN SORUNLARINI TOPLUMSAL SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNMEK

Yıl 2017, Sayı 27, 366 - 386, 31.07.2017

Öz

Yaşlı kadınların sosyal sorunlarını tanımlamak, sosyal politikalar oluşturmak açısından önemlidir. Çalışmamızda, toplumsal sermaye perspektifinden, yaşlı kadınların sosyal ilişkilerinde ve kamusal alan içinde yaşadıkları sorunların ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel türde planlanmıştır. Evren, Isparta il merkezinde yaşayan 65 yaş üzeri kadınlardır. Araştırmaya,  işitsel ve sözel yeteneklere sahip ve soruları cevaplayabilecek durumda olan gönüllü ve evde yaşayan 65 yaş ve üzeri 100 yaşlı kadın dâhil edilmiştir. Örneklem, amaçlı örneklem ve kartopu tekniği ile seçilmiştir. Veriler, yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmış ve SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir. Veri analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı Isparta ilinde yaşayan yaşlı kadınlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu, yaşlı kadınların çeşitli sosyal sorunlarının ve kamusal beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Yaşlı kadınların yaşadıkları toplumsal sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması ve yaşlı kadınlar için sosyal politikaların oluşturulması gerekmektedir. Medyanın, yaşlılık olgusuna ve sosyal sorunlara önem vererek toplumsal farkındalığı artırması gerekmektedir.

Kaynakça

 • 1. Aközer, M., Nuhrat, C., Say, Ş. (2011). Türkiye'de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler Araştırması. Aile ve Toplum, 12(7), 103-128.
 • 2. Akgül, H., Yeşilyaprak, B. (2015). “Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği” nin Türk Kültürüne Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1),
 • 3. Altay, B., Çavuşoğlu, F., Çal, A. (2016). Yaşlıların Sağlık Algısı, Yaşam Kalitesi ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. TAF PrevMedBull, 15(3), 181.
 • 4. Altınay, A. G., Arat, Y. (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (Sabancı Üniversitesi Araştırma Raporu No. 7029). http://research.sabanciuniv.edu/ 7029/1/ TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 5. Altınay, A. G., Arat, Y. (2009).Violence Against Women In Turkey A Nationwide Survey (Sabancı Üniversitesi Araştırma Raporu No. 7029). http://research.sabanciuniv.edu/11418/1/Violence_Against_Women_in_Turkey.pdf (Erişim Tarihi: 18.02.2017)
 • 6. Arun, Ö. (2008), Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Kaliteli Yaşlanma İmkanı Üzerine Senaryolar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 313-330.
 • 7. Arun, Ö., Arun, B. K. (2011). Türkiye’de Yaşlı Kadının En Büyük Sorunu: Dulluk. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1515-1527.
 • 8. Argan M. (Ed.). (2013). Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-ofset Tesisleri.
 • 9. Arpacı, F., Şahin, F. T. (2015). Yaşlı Bireylerin Yaşlı Ve Çocuk Etkileşimine İlişkin Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 231-246.
 • 10. Aygül, A. (2009).Yaşlılarda Sosyal ve Manevi Bakım. Marmara Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 11. Ayrancı, Ü., Köşgeroğlu, N., Yenilmez, Ç., Aksoy, F. (2005). Eskişehir'de Yaşlıların Sosyoekonomik Özellikleri ve Sağlık Durumları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(5), 113-9.
 • 12. Baltes B, P. (2007). Sınırlarımızla Yüzleşmek: Yaşlılıkta Saygınlık. (Çev. Ahmet Şahin). GeroBilim, 1, 99-107.
 • 13. Başıbüyük, G. Ö., Çınar, Z., Ay, F., Sönmez, G. (2016). Yaşlılar Yönelik Medikal Aparat Tasarımında Kullanılan Bazı Antropometrik Ölçülerin Referans Değerleri: İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9(2), 48-63.
 • 14. Baran Görgün, A. (2005). Yaşlı ve Aile İlişkileri Ankara Örneği. Ankara: TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, No: 127.
 • 15. Beşir, A. (1992). Türk Aile Yapısı Araştırması. Ankara: Sosyal Planlama Müdürlüğü.
 • 16. Buz, S. (2015). Yaşlı Bireylere Yönelik Yaş Ayrımcılığı. Electronic Journal of SocialSciences, 14(53), 268-278.
 • 17. Field, J. (2006). Sosyal Sermaye. (Çev., Bahar Bilgen, Bayram Şen), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.
 • 18. Gökbunar, R., Özdemir, H., Uğur, A. (2008). Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), 158-173.
 • 19. Karadeniz, O., Öztepe, N. D. (2013). “Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu”. Çalışma ve Toplum, 3, 77-102.
 • 20. Karagül, M., Masca, M. (2005). Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar, 1, 37-52.
 • 21. Kaya, E., Özbek, S., Tekin, A., Ergin, S., Yaman, A. (2010). Koah’lı Yaşlı Hastalarda Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 13(2), 111-116.
 • 22. Kıpçak, S., Dedeli, Ö. (2016). Evaluation of the Elderlies’s Attitudes towards Young People. Journal of Human Sciences, 13(2), 2682-2696.
 • 23. Koç İ, Eryurt MA, Adalı T, Seçkiner P. (2010) Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler (TNSA-2008), 1968-2008. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
 • 24. Köşgeroğlu, N., Ünsal, A., Aysun, T. Ü. R. E., Çulha, İ., Zeliha, Ö. Z. (2016). Eskişehir'de Yaşayan Bir Grup Kadının Aile İçi Şiddete Maruziyet Durumları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 83-94.
 • 25. Kurar, İ., Baltacı, F. (2015). Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Alanya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport. Special, (2), 39-52.
 • 26. McAdoo, H., McWright, L. (1995). The Roles of Grandparents. Activities, Adaptation & Aging, 19(2), 27-38.
 • 27. Özkul,M., Akça,Ü. (2014). Beşeri ve Sosyal Sermaye Kavramları Açısından Türk Dünyası Ülkelerinde İnsani Gelişme Süreci. Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV.International Congress, Qloballaşma Prosesinde Qafqaz ve Merkezi Asiya, İqtisadiyyat ve Beynelxalq Münasibetler IV Beynelxalq Konqres Materiallar, Qafqaz Universiteti, 02-04 May 2014-cü il, Bakı, Azerbaycan, ss.276-286.
 • 28. Roberto, K., Allen, K., Blieszener, R. (2008). Older Women, Their Children, and Grandchildren: A Feminist Perspective on Family Relationships. Journal of Women & Aging, 2-3(11), 67-84.
 • 29. Saxton, V. C. J. (2000). Investment in Education: Private and Public Returns. Joint Economic Comittee United States Congress.
 • 30. Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U., Erdoğan, O., Yavuz, S. (2015). Yaşlılarda Yaşam Doyumunu Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1),12-21
 • 31. Şahin, N. E., Emiroğlu, O. N. (2014). Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(1), 57-66.
 • 32. T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2011). Türkiye'de Aile Yapısı Araştırması. Ankara: Afşaroğlu Matbaa.
 • 33. T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri. (2015). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara: Elmas Teknik Basım Matbaacılık.
 • 34. T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2017). Türkiye’de Kadın. http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 35. T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı Isparta İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü. (2017). Isparta. http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/. (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • 36. Türkiye İstatistik Kurumu. (17.03.2016a). İstatistiklerle Kadın, 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21520. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 37. Türkiye İstatistik Kurumu. (07 Mart 2016b). İstatistiklerle Kadın, 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 38. Türkiye İstatistik Kurumu.(24.05.2016c). Basın Odası Haberleri. http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_63_20160524.pdf. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 39. Türkiye İstatistik Kurumu. (15.02.2017). İşgücü İstatistikleri, Kasım 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).
 • 40. Uskun, E., Öztürk, M. (2005). Isparta İlinde Özürlülük, Sakatlık ve Engellilik Epidemiyolojisi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 15(1), 90-100.
 • 41. Ünsal, A., Demir, G., Çoban, Ö. (2011). Aydın Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Kronik Hastalık Sıklığı ve İlaç Kullanımları. ADU Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3), 5-10.
 • 42. World Health Organization, (2011).World Report on Disability. Erişim Tarihi: 01.07.2013. http://www.who.int/ disabilities/world_report/2011/report.pdf. (Erişim Tarihi: 17.02.2017).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin Özkul>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2511-9780
Türkiye


Işıl Kalaycı>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1562-2120
Türkiye


Arzu Aslan Bu kişi benim
Sabahat
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Gönderilme Tarihi 7 Mart 2017
Kabul Tarihi 8 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 27

Kaynak Göster

APA Özkul, M. , Kalaycı, I. & Aslan, A. (2017). YAŞLILIK VE KADIN SORUNLARINI TOPLUMSAL SERMAYE PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNMEK . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (27) , 366-386 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/38545/296668

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.