Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAZMA BECERİSİNE YANSIMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, 22 - 38, 31.07.2017

Öz

Bu çalışma sınıfta kullanılan teknolojik materyallerin ilkokul çağındaki çocukların yazma becerisine yansımalarını araştırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2015 yılında Sinop iline bağlı bir ilçede ilkokulda çalışmakta olan sınıf öğretmenleri (n=8) oluşturmaktadır. Araştırmada tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş ve verilerin analizi için nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmada teknoloji kullanımının yazı yazma becerisine bazı katkılarının olduğu görülmekle birlikte genel olarak yazı yazma etkinliklerini azalttığı ve buna bağlı olarak yazı yazma becerisini ve sürecini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Alkan, C., Şimşek, N., & Deryakulu, D. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Ankara: Önder Matbaacılık. Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Özer, B. (Ed.). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1021. Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim ve Toplum, 1(4), 4-23. Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268. Balkı, E., & Saban, A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3). Becel, A. (2013). Bilişim teknolojileri ekseninde yazarlık ve yazma becerileri dersine yönelik bir değerlendirme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 8(3), 61-81. Çifci, C. (2013). Edebiyat öğretiminde teknoloji kullanımı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: bir durum çalışması. Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ercan, A.N., & Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılşatırılması. Turkish Studies, 10(7), 395-406. Fox, L.C.C., (2014). Effects of technology on literacy skills and motivation to read and write. Education and Human Development Master's Theses. Paper 522. Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescent middle and high school- A report to Carnegie Corporation of New York. Washington, DC: Alliance for Excellent Education. Gürol, A. & Yıldız, E. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi. International Journal of Field Education, 1 (1), 1-18. Harris, K. R., & Graham, S. (2016). Self-regulated strategy development in writing policy implications of an evidence-based practice. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 77-84. Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara. Pegem Akademi. MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB. Özbay, M. (2005). Bilim ve kültür aktarıcısı olarak yazı. Türkiyat Araştırmaları, 2, 67-74. Özerbaş, M., & Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1778. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Sylvester, R., & Greenidge, W. L. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284-295. Tor, H., & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 3(1), 120-130. Yıldırım, A. Y., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi. Yıldız, S. (2010). İlk okuma yazma sürecinde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20), 31-63. Yousaf, Z., & Ahmed, M. (2013). Effects of sms on writing skills of the university students in Pakistan (A case study of University of Gujrat). Asian Economic and Financial Review, 3(3), 389.

Yıl 2017, Cilt , Sayı 27, 22 - 38, 31.07.2017

Öz

Kaynakça

  • Alkan, C., Şimşek, N., & Deryakulu, D. (1995). Eğitim teknolojisine giriş. Ankara: Önder Matbaacılık. Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Özer, B. (Ed.). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1021. Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim ve Toplum, 1(4), 4-23. Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 248-268. Balkı, E., & Saban, A. (2009). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu örneği. İlköğretim Online, 8(3). Becel, A. (2013). Bilişim teknolojileri ekseninde yazarlık ve yazma becerileri dersine yönelik bir değerlendirme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 8(3), 61-81. Çifci, C. (2013). Edebiyat öğretiminde teknoloji kullanımı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: bir durum çalışması. Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ercan, A.N., & Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılşatırılması. Turkish Studies, 10(7), 395-406. Fox, L.C.C., (2014). Effects of technology on literacy skills and motivation to read and write. Education and Human Development Master's Theses. Paper 522. Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescent middle and high school- A report to Carnegie Corporation of New York. Washington, DC: Alliance for Excellent Education. Gürol, A. & Yıldız, E. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi. International Journal of Field Education, 1 (1), 1-18. Harris, K. R., & Graham, S. (2016). Self-regulated strategy development in writing policy implications of an evidence-based practice. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 77-84. Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara. Pegem Akademi. MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB. Özbay, M. (2005). Bilim ve kültür aktarıcısı olarak yazı. Türkiyat Araştırmaları, 2, 67-74. Özerbaş, M., & Güneş, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1778. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Sylvester, R., & Greenidge, W. L. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284-295. Tor, H., & Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 3(1), 120-130. Yıldırım, A. Y., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi. Yıldız, S. (2010). İlk okuma yazma sürecinde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20), 31-63. Yousaf, Z., & Ahmed, M. (2013). Effects of sms on writing skills of the university students in Pakistan (A case study of University of Gujrat). Asian Economic and Financial Review, 3(3), 389.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül BÜYÜKKARCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Merve MÜLDÜR>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 6 Nisan 2017
Kabul Tarihi 10 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 27

Kaynak Göster

APA Büyükkarcı, A. & Müldür, M. (2017). TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAZMA BECERİSİNE YANSIMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (27) , 22-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/38545/506767

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.