Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DİNÎ DANIŞMANLIĞA KONU OLAN AİLEVÎ BİR SORUN OLARAK PSİKOLOJİK PROBLEMLER

Yıl 2021, Cilt , Sayı 39, 100 - 129, 30.04.2021

Öz

Türkiye’de psikolojik yardım kapsamında aile konulu problemlere çözüm üretme çabaları, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Psikolojik yardım çoğunlukla klinik ortamlarda gerçekleşmekle birlikte eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet ve din hizmeti alanlarındaki uygulamalarıyla bilinmektedir. Psikolojik yardım alanında, psikiyatr, psikolog, klinik psikolog, pedagog psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanları profesyonel yardım sağlamaktadır. Ancak bu yardım alanlarının dışında dinî danışma ve rehberlik kapsamında, özellikle aile konulu problemlerin çözümü konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının (ADRB) çalışmaları ve yönlendirmeleri de dikkate değerdir. Bu çalışmada, danışanların sorularıyla Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarında çözüm aradıkları önemli bir ailevî sorun türü olarak aile içindeki uyumu, iletişimi olumsuz yönde etkileyen, evlilik birlikteliğini tehdit eden psikolojik sorunların çeşitliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının kişilere verdikleri rehberlik hizmetinin amacına ulaşabilmesi için, dinî danışma ve rehberlik yanında psikolojik yardım hizmeti sunan diğer mesleklerle birlikte multidisipliner bir yaklaşımla çalışmaları gereğine dikkat çekilmektedir.

Kaynakça

 • Altınbaş, K. (2019). “Depresif Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri, E., Köroğlu (Çev.), Ankara, Hekimler Yayın Birliği.
 • Aydın, M. (2019). “Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar”, Güler, Ö., vd., (Ed.), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Bakırcıoğlu, R. (1976). Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Ankara, Çark Matbaası.
 • Baloğlu, B. (2019). “Yapay Zekâ Pazarı”, Diyanet Aylık Dergi, S. 344, ss. 54-57.
 • Battal, A., vd. (2008). Boşanma Sebepleri, İstanbul, ASAGEM Yay.
 • Bayraktar, M. M. (2017). “Gençlik Döneminde Görülen Obsesif Kompulsif Belirtilerin İnanç, İbadet ve Dini Bilgi Düzeyi Gibi Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Marife, 17(1), ss. 152-175.
 • Beder, Ş. R. (2016). “Türkiye’de Töre Cinayetleri ve İntiharlar”, İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam, İstanbul, DİB.
 • Bilge, A. ve Ünal, G. (2005). “Öfke, Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1), ss. 189-196.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni, S. B. Demir (Çev., Ed.), (3. Baskı), Ankara, Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, M. Aydın (Çev.), M. Bütün ve S. B. Demir (Ed.), (4. Baskı), Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Çağan, K. (2016). “Ailenin İşlevleri”, K. Canatan ve E. Yıldırım (Ed.), Aile Sosyolojisi, (6. Baskı), İstanbul. Açılım Kitap.
 • Çayıroğlu, Y. (2016). “Modern Zamanlarda Ailevi Çözülmenin Psiko-Sosyal Dinamikleri”, Mehir Dergisi, sy., (1), ss. 11-40.
 • Durgun, A. (2016). “Aile İçi Problemler ve Çözüm Önerileri”, Mehir Dergisi sy., (1), ss. 83-95.
 • Foucault, M. (2015). Akıl Sağlığı ve Psikoloji, E. Bayoğlu (Çev.), (3. Baskı), İstanbul, Ayrıntı Yay.
 • Fromm, E. (2008). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Y. Salman ve N. İçten (Çev.), (7. Baskı), İstanbul, Payel Yay.
 • Güler, Ö. (2019). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri.
 • Gümüş, M. (1993). “Türk Ailesi ve Modernleşme”, Sosyoloji Konferansları Dergisi. S. (24), ss. 85-90.
 • Güzel, Ö. P. vd. (2012). “Dürtüsellik ve Tedavisi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(3), ss. 293-314.
 • Kamiloğlu, C. (2018). “New York’da Üçüncü Cinsiyet Dönemi 2019’da Başlıyor”, https://www.amerikaninsesi.com/a/new-yorkta-ucuncu-cins-donemi-basliyor/4721721.html., 17.04.2019. Kandemir, F., vd. (2014). “Kleptomani (Çalma Deliliği)’ye Yol Açan Faktörler ve Ceza Sorumluluğu’nun Değerlendirilmesi”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), ss. 21-24.
 • Okan, İ. A. (2012). “Aile İçi Şiddet”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), ss. 204-222.
 • Öztürk, H. (1969). Ruh Sağlığı, İstanbul, Sağduyu Yay.
 • Öztürk, M. O. ve ULUŞAHİN, A. N. (2016), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, (14. Baskı), Ankara, Bayt Yay.
 • Paksoy, M. (2019). “K-Pop’ta Mesele Sadece Müzik Değil”, https://www.aa.com.tr/tr/yasam/k-popta-mesele-sadece-muzik-degil/1402068, 17.04.2019.
 • Sart, G. (2017). “Anlatı”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Sayın, Ö., (1987). “Aile İçi İlişkilerin Toplum ve Birey Boyutunda Çözümlenmesi”, Sosyoloji Dergisi, S (1), ss. 77-97.
 • Şentürk, Ü. (2008). “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Aile ve Toplum Dergisi, Yıl 10, C( 4), S (14), ss. 7-31.
 • Twenge, J. M. & Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti, Ö. Korkmaz (Çev.), İstanbul, Kaknüs Yay.
 • Ulusoy, M. (2017). “Batının Çöküş Alameti Olarak Eşcinsellik ve Foucault, https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/mehmet-ulusoy/2017-mayis/bati-nin-cokus-alameti-olarak-escinsellik-ve-foucault-2, 17.04.2019.
 • Ulutaş, B. (2017). “Doküman Analizi”, F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma, (2. Basım), Ankara, Anı Yay.
 • Yeşildağ, E. (2010). “Ailede Annelik ve Babalık Rollerinin Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkisi”, Bir Değer Olarak Aile. (Uluslararası Konferans Tebliğleri), Antalya, Kadın Platformu.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (11. Baskı), Ankara, Seçkin Yay.
 • Yurtkuran, D. S., vd. (2009). Boşanma Nedenleri Araştırması, Ankara, ASAGEM Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suzan YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Ahievran Üniversitesi
0000-0003-4703-8965
Türkiye


Hüseyin CERTEL
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
0000-0002-5120-7904
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 9 Aralık 2020
Kabul Tarihi 24 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Yıldırım, S. & Certel, H. (2021). DİNÎ DANIŞMANLIĞA KONU OLAN AİLEVÎ BİR SORUN OLARAK PSİKOLOJİK PROBLEMLER . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 100-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/61606/838362

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.