Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Empirical Analysis to the Domestic and Global Determinants of Inflation

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 251 - 270, 31.12.2019

Öz

Inflation was a serious problem in the Turkish economy between
1980-2000. The inflation targeting program implemented after the 2001 economic
crisis was relatively successful. However, the increase in prices towards the
end of 2018 brought this issue back to the agenda once again. In this context,
the aim of the study is to empirically analyze the local and global
determinants of inflation. In the study, the variables that investigated the
effects on inflation are the gross domestic product, exchange rate, global
commodity prices and global food prices. The bound test and ARDL were preferred
as empirical analysis methods. The analysis includes the periods 2003-2018 and
2009-2018 and quarterly data is used. The results of the analysis indicate that
exchange rate, global commodity prices and gross domestic product have a
positive effect on inflation in the period of 2003-2018. In the 2009-2018
period, exchange rate and global commodity prices affect inflation positively. The results
obtained
from the analysis point that the impact of global factors
on inflation increasing in the period after the global crisis.

Kaynakça

 • Achsani, N. A., Jayanthy, A., Fauzi, F. A. & Abdullah, P. (2010). The Relationship between Inflation and Real Exchange Rate: Comparative Study between ASEAN+3, the EU and North America, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 69-76.
 • Ağayev, S. (2012), Geçiş Ekonomilerinde Enflasyon Oranı Belirleyicileri; Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1): 59-72.
 • Alev, N. (2019). Türkiye’de Enflasyonun Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (2006:Q1-2018:Q2 Dönemi), Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(1), 1-18.
 • Al-Eyd, A., Amaglobeli, D., Shukurov, B. & Sumlinski, M. (2012). Global Food Price Inflation and Policy Responses in Central Asia, IMF Working Paper, No.12/86.
 • Almounsor, A. (2010). Inflation Dynamics in Yemen: An Empirical Analysis. IMF Working Papers, No.10/144.
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19): 1-30.
 • Blomberg, S. B. & Harris, E. S. (1995). The Commodity-Consumer Price Connection: Fact or Fable?, FRBNY Economic Policy Review, 2, 21-38.
 • Borio, C. & Filardo, A. (2007). Globalisation and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Papers, No.227.
 • Capraru, B. & Ihnatov, I. (2012). External Factors Influence on Inflation: The Case of Romania. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 469-475.
 • Chuah, K. P., Chong, E. & Tan, J. S. (2013). The Impact of Global Commodity Prices on Inflation in Malaysia. Bank Negara Malaysia Working Paper.
 • Cutler, J., Chan, C. & Li, U. (2005). The Relationship between Commodity and Consumer Prices in Mainland China and Hong Kong, Hong Kong Monetary Authorıty Quarterly Bulletin, June 2005, 16-31
 • ECB. (2017). Domestic and Global Drivers of Inflation in the Euro Area, ECB Economic Bulletin, 4, 72-96.
 • Ellahi, N. (2017). The Determinants of Inflation in Pakistan: An Econometric Analysis. The Romanian Economic Journal, 64, 1-12.
 • Furlong, F. & Ingenito, R. (1996). Commodity Prices and Inflation, Economic Review, 27-47.
 • Ganiyev, C. (2008). Kırgızistan’da Enflasyon Dinamikleri, 1998-2006, Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 34-43.
 • Girginer, N. & Yenilmez, F. (2005). Türkiye’de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1982-2002), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 102-116.
 • Globan, T., Arcabic, V. & Soric, P. (2016). Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?, Emerging Markets Finance and Trade, 52(1), 154-168.
 • Gül, E. & Ekinci, A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/1, 91-106.
 • Güneş, Ş. (2013). Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 65-77.
 • Güven, E. T. A. & Uysal, D. (2013). Türkiye’de Döviz Kurlarındaki Değişme İle Enflasyon Arasındaki İlişki (1983-2012), Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 141-156.
 • Halka, A. & Kotłowski, J. (2017). Global or Domestic? Which Shocks Drive Inflation in European Small Open Economies?, Emerging Markets Finance and Trade, 53:8, 1812-1835.
 • Hemmati, A., Niakan, L. & Varahrami, V. (2018). The External Determinants of Inflation: The Case of Iran, Iran. Econ. Rev., 22(3), 745-756.
 • Kalkuhl, M. (2014). How Strong Do Global Commodity Prices Influence Domestic Food Prices? A Global Price Transmission and Vulnerability Mapping Analysis, Kalkuhl M., Braun, J. V. & M. Torero (eds.). Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy(içerisinde), Germany: Center for Development Research, 269-301.
 • Karagöl, E., Aybaykal, E. & Ertuğrul, M. (2005). Türkiye’de Enflasyon İle Gsyih Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Yöntemiyle İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(4), 52-63.
 • Karahan, Ö. (2017). Exchange Rate Pass-Through in Turkey before and after the Adoption of Inflation Targeting Regime, Financial Assets and Investing, 8(2), 37-48.
 • Khan, M. A. & Ahmed, A. (2011). Macroeconomic Effects of Global Food and Oil Prices Shock to Pakistan Economy: A Structural Vector Autoregressive (SVAR) Analysis, The Pakistan Development Review, 50(4), 1-26.
 • Lee, H. H. & Park, C. Y. (2013). International Transmission of Food Prices and Volatilities: A Panel Analysis, ADB Economics Working Paper Series, No.373.
 • McCarthy, J. (1999). Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialised Economies, BIS Working Papers, No.79.
 • Muço, M., Sanfey, P. & Taci, A. (2004). Inflation, Exchange Rates and the Role of Monetary Policy in Albania, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper, No.88.
 • Okur, A. (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 147-164.
 • Ozpence, A. I. (2016). Analysis of the Relationship between Inflation and Economic Growth in Turkey, Journal of Economics Finance and Accounting, 3(3), 180-191.
 • Özcan, B. (2014). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Enflasyonun Belirleyenleri: Dinamik Panel Veri Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 33-53.
 • Rasasi, M. A., Algahtani, G. & Alqahtani, A. (2017). The Effects of Global Commodity Prices on Domestic Prices in Saudi Arabia, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 590-594.
 • Süleymanov, E. & Nadırov, O. (2014). Türkiye Örneğinde Enflasyonla Ekonomik Büyüme Arasında İlişki. Journal of Qafqaz University, 2(2), 119-125.
 • Tanrıöver, B. & Yamak, N. (2015). Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi, Maliye Dergisi, 168, 186–200.
 • TCMB. (2013). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2014). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2017). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2018). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2019). https://www.tcmb.gov.tr/, (20.03.2019).
 • TÜİK (2019). http://www.tuik.gov.tr, (20.03.2019).
 • Türk, E. (2016). Döviz Kuru Enflasyon İlişkisi ‘‘Türkiye Örneği’’, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 81-102.
 • Utkulu, U. & Ekinci, R. (2016). Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin NARDL Modeli Bulguları, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(617), 10-22.
 • White, W. R. (2008). Globalisation and the Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Papers, No.250.Worldbank. (2019). https://databank.worldbank.org, (20.03.2019).

Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 251 - 270, 31.12.2019

Öz

Enflasyon 1980-2000 yılları arasında Türkiye ekonomisinde önemli
bir sorundu. 2001 ekonomik krizinden sonra uygulamaya konulan enflasyon
hedeflemesi programı nispeten başarılı olmuştur. Bununla birlikte, 2018 yılının
sonuna doğru fiyatlarda görülen artışlar bu sorunu tekrar gündeme getirmiştir.
Bu çerçevede çalışmanın amacı, enflasyonun yerel ve küresel belirleyicilerini
ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada enflasyon üzerindeki etkisi
araştırılan değişkenler; GSYİH, döviz kuru, küresel emtia fiyatları ve küresel
gıda fiyatlarıdır. Ampirik analiz yöntemi olarak sınır testi ve ARDL tercih
edilmiştir. Analiz 2003-2018 ve 2009-2018 dönemlerini kapsamakta ve çeyrek
dönemlik veri kullanılmaktadır. Analiz sonuçları; 2003-2018 döneminde döviz
kuru, küresel emtia fiyatları ve gelirin enflasyon üzerinde pozitif etkiye
sahip olduğunu göstermiştir. 2009-2018 döneminde ise döviz kuru ve küresel
emtia fiyatları enflasyonu pozitif olarak etkilemektedir. Analizden elde edilen
sonuçlar küresel kriz sonrası dönemde enflasyon üzerinde küresel faktörlerin
etkisinin arttığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Achsani, N. A., Jayanthy, A., Fauzi, F. A. & Abdullah, P. (2010). The Relationship between Inflation and Real Exchange Rate: Comparative Study between ASEAN+3, the EU and North America, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18, 69-76.
 • Ağayev, S. (2012), Geçiş Ekonomilerinde Enflasyon Oranı Belirleyicileri; Panel Veri Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1): 59-72.
 • Alev, N. (2019). Türkiye’de Enflasyonun Belirleyicileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (2006:Q1-2018:Q2 Dönemi), Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(1), 1-18.
 • Al-Eyd, A., Amaglobeli, D., Shukurov, B. & Sumlinski, M. (2012). Global Food Price Inflation and Policy Responses in Central Asia, IMF Working Paper, No.12/86.
 • Almounsor, A. (2010). Inflation Dynamics in Yemen: An Empirical Analysis. IMF Working Papers, No.10/144.
 • Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19): 1-30.
 • Blomberg, S. B. & Harris, E. S. (1995). The Commodity-Consumer Price Connection: Fact or Fable?, FRBNY Economic Policy Review, 2, 21-38.
 • Borio, C. & Filardo, A. (2007). Globalisation and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Papers, No.227.
 • Capraru, B. & Ihnatov, I. (2012). External Factors Influence on Inflation: The Case of Romania. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 469-475.
 • Chuah, K. P., Chong, E. & Tan, J. S. (2013). The Impact of Global Commodity Prices on Inflation in Malaysia. Bank Negara Malaysia Working Paper.
 • Cutler, J., Chan, C. & Li, U. (2005). The Relationship between Commodity and Consumer Prices in Mainland China and Hong Kong, Hong Kong Monetary Authorıty Quarterly Bulletin, June 2005, 16-31
 • ECB. (2017). Domestic and Global Drivers of Inflation in the Euro Area, ECB Economic Bulletin, 4, 72-96.
 • Ellahi, N. (2017). The Determinants of Inflation in Pakistan: An Econometric Analysis. The Romanian Economic Journal, 64, 1-12.
 • Furlong, F. & Ingenito, R. (1996). Commodity Prices and Inflation, Economic Review, 27-47.
 • Ganiyev, C. (2008). Kırgızistan’da Enflasyon Dinamikleri, 1998-2006, Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 34-43.
 • Girginer, N. & Yenilmez, F. (2005). Türkiye’de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1982-2002), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 102-116.
 • Globan, T., Arcabic, V. & Soric, P. (2016). Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?, Emerging Markets Finance and Trade, 52(1), 154-168.
 • Gül, E. & Ekinci, A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/1, 91-106.
 • Güneş, Ş. (2013). Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 65-77.
 • Güven, E. T. A. & Uysal, D. (2013). Türkiye’de Döviz Kurlarındaki Değişme İle Enflasyon Arasındaki İlişki (1983-2012), Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 141-156.
 • Halka, A. & Kotłowski, J. (2017). Global or Domestic? Which Shocks Drive Inflation in European Small Open Economies?, Emerging Markets Finance and Trade, 53:8, 1812-1835.
 • Hemmati, A., Niakan, L. & Varahrami, V. (2018). The External Determinants of Inflation: The Case of Iran, Iran. Econ. Rev., 22(3), 745-756.
 • Kalkuhl, M. (2014). How Strong Do Global Commodity Prices Influence Domestic Food Prices? A Global Price Transmission and Vulnerability Mapping Analysis, Kalkuhl M., Braun, J. V. & M. Torero (eds.). Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy(içerisinde), Germany: Center for Development Research, 269-301.
 • Karagöl, E., Aybaykal, E. & Ertuğrul, M. (2005). Türkiye’de Enflasyon İle Gsyih Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Yöntemiyle İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(4), 52-63.
 • Karahan, Ö. (2017). Exchange Rate Pass-Through in Turkey before and after the Adoption of Inflation Targeting Regime, Financial Assets and Investing, 8(2), 37-48.
 • Khan, M. A. & Ahmed, A. (2011). Macroeconomic Effects of Global Food and Oil Prices Shock to Pakistan Economy: A Structural Vector Autoregressive (SVAR) Analysis, The Pakistan Development Review, 50(4), 1-26.
 • Lee, H. H. & Park, C. Y. (2013). International Transmission of Food Prices and Volatilities: A Panel Analysis, ADB Economics Working Paper Series, No.373.
 • McCarthy, J. (1999). Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialised Economies, BIS Working Papers, No.79.
 • Muço, M., Sanfey, P. & Taci, A. (2004). Inflation, Exchange Rates and the Role of Monetary Policy in Albania, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper, No.88.
 • Okur, A. (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 147-164.
 • Ozpence, A. I. (2016). Analysis of the Relationship between Inflation and Economic Growth in Turkey, Journal of Economics Finance and Accounting, 3(3), 180-191.
 • Özcan, B. (2014). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Enflasyonun Belirleyenleri: Dinamik Panel Veri Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 33-53.
 • Rasasi, M. A., Algahtani, G. & Alqahtani, A. (2017). The Effects of Global Commodity Prices on Domestic Prices in Saudi Arabia, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 590-594.
 • Süleymanov, E. & Nadırov, O. (2014). Türkiye Örneğinde Enflasyonla Ekonomik Büyüme Arasında İlişki. Journal of Qafqaz University, 2(2), 119-125.
 • Tanrıöver, B. & Yamak, N. (2015). Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi, Maliye Dergisi, 168, 186–200.
 • TCMB. (2013). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2014). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2017). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2018). Enflasyon Raporu, No.2013-IV.
 • TCMB. (2019). https://www.tcmb.gov.tr/, (20.03.2019).
 • TÜİK (2019). http://www.tuik.gov.tr, (20.03.2019).
 • Türk, E. (2016). Döviz Kuru Enflasyon İlişkisi ‘‘Türkiye Örneği’’, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 81-102.
 • Utkulu, U. & Ekinci, R. (2016). Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin NARDL Modeli Bulguları, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(617), 10-22.
 • White, W. R. (2008). Globalisation and the Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Papers, No.250.Worldbank. (2019). https://databank.worldbank.org, (20.03.2019).
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Musa Bayır 0000-0002-6877-4032

Şeyma Şahin Kutlu 0000-0002-1485-642X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Bayır, M., & Şahin Kutlu, Ş. (2019). Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 251-270.
AMA Bayır M, Şahin Kutlu Ş. Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz. KTÜSBD. Aralık 2019;9(18):251-270.
Chicago Bayır, Musa, ve Şeyma Şahin Kutlu. “Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9, sy. 18 (Aralık 2019): 251-70.
EndNote Bayır M, Şahin Kutlu Ş (01 Aralık 2019) Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 18 251–270.
IEEE M. Bayır ve Ş. Şahin Kutlu, “Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz”, KTÜSBD, c. 9, sy. 18, ss. 251–270, 2019.
ISNAD Bayır, Musa - Şahin Kutlu, Şeyma. “Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9/18 (Aralık 2019), 251-270.
JAMA Bayır M, Şahin Kutlu Ş. Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz. KTÜSBD. 2019;9:251–270.
MLA Bayır, Musa ve Şeyma Şahin Kutlu. “Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 18, 2019, ss. 251-70.
Vancouver Bayır M, Şahin Kutlu Ş. Enflasyonun İçsel Ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz. KTÜSBD. 2019;9(18):251-70.

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.