Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mazlum ÇÖPÜR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. İsmet ÖZTÜRK İstanbul Arel Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ve YAŞAM-The Journal of Health Sciences and Life dergisinin vizyonu tek tıp tek sağlık konsepti dahilinde, sağlık bilimlerinin tüm alanlarında yaygın düzeyde araştırmaların yapılması aracılığıyla insanlığın yaşam konforunun arttırılmasına katkı sağlamaktır.


Belirlenen vizyon doğrultusunda dergi;

  • Sağlığa holistik bakış açısıyla tüm ekosistem için sağlık paydasında ortak bir konu olarak değerlendirilmesi, 
  • Güncel gelişmeler ışığında fiziksel ve mental açıdan toplumların sağlıklı hedeflere yürüyüşünün devamlılığının sağlanması, 
  • Sağlık profesyonellerinin ve araştırmacılarının multidisipliner çalışmalara özendirilmesi ile kaydedilecek gelişmelerin sağlığın korunması, geliştirilmesi, yükseltilmesi ve ekonomiye katkı sağlayacak boyuta ulaştırılmasının sağlanması, 
  • Sağlık profesyonelleri ve araştırmacılarının nitelikli, özgün çalışmalarla eğitilecek yeni nesillere ışık tutması amaçlanmaktadır.


1. Yılda 2 (İki) sayı olarak yayımlanan SAĞLIK BİLİMLERİ ve YAŞAM-The Journal of Health Sciences and Life dergisinde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler ve diğer Sağlık Bilimleri alanlarında orijinal araştırma, kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup ve derleme türünde yazılar yayımlanır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalıdır.
2. Kapak sayfası: Ayrı bir sayfa olarak düzenlenmelidir. Makalenin başlığı ve kısa başlık, yazar(lar)ın ismi(isimleri), unvanları, kurum bilgileri, telefon, faks numaraları, ORCİD numaraları, e-mail adresleri eklenmeli ve sorumlu yazar belirtilmelidir. Kapak sayfasındaki bilgilere diğer sayfalarda yer verilmemelidir.
3. İlk sayfada (anahtar kelimeler hariç) 200-300 kelimelik bir makale özeti ve özetin altında 3-6 adet anahtar kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe ve İngilizce özetleri şu alt başlıklar ile yazılmalıdır: Amaç (Objective), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Sonuç (Conclusion).
4. İkinci sayfada (anahtar kelimeler hariç) 200-300 kelimelik İngilizce özet (abstract) ve özetin altında 3-6 adet anahtar kelime (keywords) yer almalıdır. İngilizce özet sırası ile Objective, Method, Results, Conclusion başlıkları ile yazılmalıdır.
5. Makalenin ana metni, makalenin başlığıyla başlamalıdır. Başlığın altına parantez içinde kısa başlık yazılmalıdır.
6. Dergide yayımlanması istenen yazılar Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile A4 formatında, 1.5 satır aralıklı ve sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7. Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar metin içinde yazılmalıdır.
8. Her tablo, şekil, grafik, resim ayrı bir sayfada çizilmeli ve makalede geçiş sırasına göre numaralandırılıp, her birine ayrı bir başlık verilmeli ve fotoğraf filmi alınabilir kalitede olmalıdır. Başlıklar şekil veya resimlerin altına yazılmalıdır. Metin içinde de şekil, tablo, grafik ve resimlerin yerleri gösterilmelidir.
9. Yazarlar yayınlamak istedikleri makale ile ilgili olarak gerekli olan etik kurulu onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını Materyal ve Metot bölümünde belirtmelidirler. Yayın kurulu gerekli gördüğünde etik kurul onay belgesini ayrıca isteyebilir.
10. Kullanılan kısaltmaların yazı içerisindeki ilk geçtikleri yerde tam adı ve parantez içinde, kısaltılmış adı yazılmalı, sonraki kullanımlarda kısaltılmış adı yazılmalı, özel kısaltmalar yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası rakamsal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamlarla belirtilmelidir. Ancak, cümle başındaki sayılar yazıyla yazılmalıdır.
11. Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre civa cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem lokal hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, SI) kullanılmalıdır. İlaç konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilir, alternatif olarak parantez içinde de verilebilir.
12. Makale ile ilgili gerek görülen açıklayıcı bilgiler (tez, proje, destekleyen kuruluş vs) makale başlığının sonuna üst simge olarak işaret konularak makale başlığı altında italik yazıyla belirtilmelidir.
13. Bakteri, virus, parazit ve mantar tür isimleri ve anatomik terimler gibi latince ifadeler orijinal şekliyle ve italik karakterle yazılmalıdır.
14. Türkçe yazılar kolay anlaşılır olmalı, mümkün olduğu kadar yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalı, Türkçe çok yaygın olarak kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir. Türkçede çok kullanılmayan sözcüklerin yabancı dildeki karşılığı ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir. İlaçların ticari adları yerine jenerik (etken madde) adları Türkçe okunduğu gibi verilmelidir

15.Yazılar aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmelidir.
Makale Türleri
o Orijinal Araştırma Makaleleri, yeterli bilimsel inceleme, gözlem ve deneylere dayanarak bir sonuca ulaşan orijinal ve özgün çalışmalardır. Türkçe yazılmış makaleler Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşur ve toplam (metin, tablo, şekil vs dahil) 12 sayfayı, kaynak sayısının 50’yi geçmemesine özen gösterilmelidir. Yabancı dilde yazılmış makaleler yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler dışında Türkçe makale yazım kurallarında belirtilen diğer bölümlerden oluşur. Türkçe ve yabancı dilde özetlerin her biri yaklaşık 200±20 sözcükten oluşmalıdır.
o Kısa Bildiri, konu ile ilgili yeni bilgi ve bulguların bildirildiği fakat orijinal araştırma olarak sunulamayacak kadar kısa olan yazılardır. Kısa bildiriler, orijinal araştırma makalesi formatında olmalı, fakat özetlerin her biri 100 sözcüğü aşmamalı, kaynak sayısı 15’in altında olmalı ve 6 sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca, en fazla 4 şekil veya tablo içermelidir.
o Ön Rapor, kısmen tamamlanmış, yorumlanabilecek aşamaya gelmiş orijinal bir araştırmanın kısa (en çok 4 sayfa) anlatımıdır. Bunlar orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır.
o Gözlem (Olgu Sunumu), uygulama, klinik veya laboratuar alanlarında ender olarak rastlanılan olguların sunulduğu makalelerdir. Bu yazıların başlık ve özetleri orijinal makale formatında yazılmalı, bundan sonraki bölümleri Giriş, Olgunun Tanımı, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir. Kaynak sayısının 15’i geçmemesine özen gösterilmelidir.
o Editöre Mektup, bilimsel veya pratik yararı olan bir konunun veya ilginç bir olgunun kısa sunumudur ve 2 sayfayı geçmemeli, özet içermemelidir. Kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır.
o Derleme, güncel ve önemli bir konuyu, yazarın kendi görüş ve araştırmalarından elde ettiği bulguların da değerlendirildiği özgün yazılardır. Bu yazıların başlık ve özet bölümleri orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalı, bundan sonraki bölümleri Giriş, Metin, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalı ve 12 sayfayı geçmemelidir. Kaynak sayısının 100’ü geçmemesine özen gösterilmelidir.
16. Metin içi atıflar ve kaynakçada APA 6.0 kriterleri kullanılmalıdır.
Örnekler
Tek Yazarlı Kitap
Işık, M. (2010). Psikiyatrinin Tarihi (3. Basım). İstanbul: Gül Yayınları.
İki Yazarlı Kitap
Kara, S., & Deniz, K. (2007). Çocuklarda beslenme (1.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Editörlü Kitap

Aktaş, M. (Ed.). (2014). Ebeveynlik tarzları (2.Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
Editörlü Kitaptan Bölüm

Çamlı, N.K., & Çakır, T. (2016). Kuşaklar arası çatışma. E. Demir (Ed.). Çocuk Ruh Sağlığı içinde, Ankara: Nobel Yayıncılık, 247-250.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Mutlu, F. (2000). Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları kişilik özellikleri ile zeka düzeyleri arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Makaleler
Ertem, Ü., & Yazıcı S. (2006). Ergenlik döneminde psikososyal sorunlar ve depresyon, aile ve toplum. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 3(9), 7-12.
Bildiriler
Pektaş, M., Şen, K., Temiz, M. & Ertem, H. (2005). Tıp öğrencilerinde sosyal fobi, panik bozukluk ve depresyon skorları arasındaki ilişki. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 25-27 Eylül 2006 Malatya; 420-460.


Web Sitesi Alıntıları

Akça, M. (2010). Şema terapi nedir. www.sağlığımsitesi.com, Erişim tarihi: 17.05.2018.

Belirtilen örnek kaynaklar gerçek değildir.

17. Editörlük, dergiye gönderilen ve ön incelemesi yapılan yazılar üzerinde gerekli görülen kısaltma ve düzeltmelerin yapılmasını yazarlardan isteyebilir veya ön incelemesi yapılan yazıyı reddedebilir. Yazarlar, düzeltilmek üzere gönderilen yazıları on-line sistemde belirtilen sürede gerekli düzeltmeleri yaparak editörlüğe tekrar göndermelidirler. Editörlükçe ön incelemesi yapılan ve değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler ilgili bilim dalından bir alan editörü ve iki hakemin olumlu görüşü alındığı takdirde yayımlanır.
18.Teşekkür: Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır..
YAZI GÖNDERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yazarlar, makaleyi değerlendirmek üzere 3 hakemin ismi ve güncel iletişim bilgilerini (açık posta adresleri, e-posta, telefon, faks) ayrı bir kapak sayfasında bildirmelidirler. Editörler, hakemleri seçme konusunda serbesttirler.

Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi’nin yayın süreçleri, sağlık alanının çeşitli dallarındaki klinik ve deneysel araştırma yazıları, orijinal olgu sunumları ve literatür derlemeler gibi alanlarındaki nitelikli bilimsel makalelerin yansız biçimde değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına göre yürütülmektedir. Bu kapsamda yazarların, dergi editörlerinin, hakemlerin ve yayıncının uyması gereken etik kurallar aşağıda belirtilmiş olup, “Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))” yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi, Arel Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları;
• Yayıncı, Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı tarafından derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimi sağlanır.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Sorumlulukları
• Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınlanması ve sonrasındaki süreçlerden editör ve editörler kurulu sorumludur. Editör ve editörler kurulu dergi ve basılan makalelerle ilgili kararları verirken tarafsız olarak hareket eder.
• Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi editörler kurulu dergiyi geliştirmek ve yayın kalitesini yükseltmek için çaba gösterir.
• Editör ve editörler kurulu makalelerin alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini sağlar. Hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yeniler.
• Makaleyi değerlendirmek için gönderilen hakemlerle yazarlar arasında çıkar çatışması-çıkar birliği bulunup bulunmadığına dikkat edilir.
• Editör ve editörler kurulu kör hakemlik, değerlendirme süreci ile yazarlar ve hakemlerle ilgili bilgileri her iki tarafa da ifşa etmezler.

• Yazarlar, makalelerin durumu ile ilgili bilgi talep ettiklerinde kör hakemlik sürecine zarar vermeden makale durumuna ilişkin bilgi verilir.
• Makalelerde gönderi ve kabul tarihleri yayımlanır.
• Editör ve editörler kurulu, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen göstermeli, etik kurul onayı olmadığında makaleyi ret ederler.
Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar ilişkisi içinde olmamalıdır. Gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunan editör o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulur.

Hakemlerin Sorumlulukları
Sağlık Bilimleri ve Yaşam Dergisi makale değerlendirme sürecinde iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır.
Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramaz, makale değerlendirme formları ve metin üzerinde düzeltme istemlerini DergiPark yönetim sistemi üzerinden editör ve/veya editörler kurulu aracılığı ile yazar (lar)a iletilir.
Hakemlerin etik sorumlulukları:

• Hakemlere yalnızca uzmanlık alanları ile ilgili makaleler gönderilir. Fakat, seçilen danışman, makalede yer alan araştırmanın uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünüyorsa veya bu makaleyi değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyorsa veya makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse, bu durumu editöre bildirerek ve değerlendirme sürecinden çıkmalıdırlar.
Bir çıkar çatışması olması durumunda hakemliği reddetme sorumluluğu hakeme aittir. Hakemler, yazarlarla çıkar çatışması-çıkar birliği olması durumunda makaleyi değerlendirmeyi reddetmeli ve editörü bilgilendirmelidirler.
Danışmanlar makaleleri, ilişkili materyalleri ve içerdikleri bilgileri kesinlikle gizli tutmalıdır.
Danışma kurulu üyeleri de makale yayımlanmadan önce yazarların fikirlerini açıklamamalıdırlar.

• Hakemler, değerlendirmelerinde dürüst, objektif ve kişisel önyargılardan bağımsız olmalı, makalenin bilimsel yönlerini değerlendirmelidirler. Yazara yönelik kişisel eleştiride bulunmamalı, görüşlerini açıkça veriler eşliğinde akademik ve yapıcı bir dil kullanarak, hakaret içeren kişisel yorumlardan kaçınarak ifade etmelidirler.

Hakemler yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyaset felsefelerini göz önünde bulundurmadan sadece makalenin bilimsel yönlerini değerlendirerek karar vermelidirler.
• Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri makalelerle ilgili görüşlerini kendilerine verilen süre içerisinde editör ve editörler kuruluna iletmelidirler.

Derginin tüm giderleri Arel Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için bir ücret istenmez.