Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 106 2019-06-30

2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Murat KURT [1] , Erhan DURAN [2]


Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye de başlattığı 2023 eğitim vizyonuna ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırmacılar öğretmenlerin; Vizyon kavramının tanımı, Eğitim vizyonu hakkında olumlu olumsuz görüşleri ve eğitim vizyonunda olması gerekenler hakkındaki sorularına cevaplar aramışlardır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışma grubunu farklı branşlarda olan dört erkek yedi kadın toplam 11 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenler 2023 eğitim vizyonu hakkındaki olumlu görüşleri sırasıyla; yetenek-keşfetme-beceri, görüş ve öneriye başvurma, eğitim sorunları ve çözüm, dünya eğitim sistemi, eğitimde kalite, köklü değişiklik olarak belirtmişlerdir. Olumsuz yönleri hakkındaki görüşlerini ise; bölge veya şehirde imkânsızlık, uygulama kaygısı, derste verimlilik, nitelik kaygısı, ağır işleyiş, kısa vadeli olması, sözleşmeli ve ücretli öğretmen sorunu, bilinçsizlik olarak belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmanın sonunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Eğitim, , Öğrtmen, Vizyon
 • Altun, S., A. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online. 7 (1), 157-173.
 • Barblan, A., Ergüder, Ü. & Gürüz, K. (2008). Higher education in Turkey: institutional autonomy and responsibility in a modernising society. Magna Carta Case Studies. Bologna: Bononia University Press.
 • Benek, İ., & Yıldız, İ. (2011). Yükseköğretimde inovasyon: Yeni yönelişler ve sorunlar. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, 27-29 Mayıs (pp. 814-821), İstanbul.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma gore nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: M. Bütün &S.B.Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A. Ş.
 • http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ (erişim tarihi: 15.03.2019).
 • https://www.trthaber.com/etiket/2023%20e%C4%9Fitim%20vizyonu/ (erişim tarihi: 15.03.2019).
 • Koçyiğit, M., & Eğmir, E. (2015). Yükseköğretim, neden ve nasıl: Üniversite öğrencilerinin perspektifinden bir bakış. Route Educational and Social Science Journal, 2, 241-256. 10.17121/ ressjournal.433.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: M. Bütün & S.B. Demir.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şendağ, S. ve Gedik, N. (2015). Yükseköğretim dönüşümünün eşiğinde türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları: bir model önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 5 (1), 72-91.
 • Yelken, T. Y. (2015). Teknolojik Gelişimler İçinde Öğretmen. Eğitim Tercihi. http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/18960-teknolojik-gelisimler-icinde-oegretmen.html adresinden 07.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1155-9339
Yazar: Murat KURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0270-8702
Yazar: Erhan DURAN
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy586351, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {90 - 106}, doi = {}, title = {2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kurt, Murat and Duran, Erhan} }
APA Kurt, M , Duran, E . (2019). 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 90-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/586351
MLA Kurt, M , Duran, E . "2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 90-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/586351>
Chicago Kurt, M , Duran, E . "2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 90-106
RIS TY - JOUR T1 - 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Murat Kurt , Erhan Duran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 106 VL - 3 IS - 1 SN - 2618-5725- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Murat Kurt , Erhan Duran %T 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kurt, Murat , Duran, Erhan . "2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (Haziran 2019): 90-106 .
AMA Kurt M , Duran E . 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. IJONASS. 2019; 3(1): 90-106.
Vancouver Kurt M , Duran E . 2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 3(1): 90-106.
IEEE M. Kurt ve E. Duran , "2023 Eğitim Vizyonuna İlişkin Öğretmen Görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 90-106, Haz. 2019