Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 10, 29.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet uzmanlarının uygulama becerilerini ne sıklıkla kullandıklarının ölçülmesi için geliştirilen Uygulama Becerileri Ölçeği’nin (UBÖ) Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Çalışma kapsamında sahada çeşitli sosyal hizmet alanlarında çalışan 438 sosyal hizmet uzmanına Uygulama Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Veriler internet tabanlı veri toplama tekniği (Google Forms) kullanılarak toplanmıştır. Uygulama Becerileri Ölçeği’nin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile belirlenmiş, iki madde dışında ölçeğin orijinal hali ve madde örüntüsü korunduğu saptanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile yeni ölçek yapısı test edilmiştir ve uyum iyiliği değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin orijinal formuna uygun olarak Destekleyici/Kolaylaştırıcı, İçgörüyü Kolaylaştırıcı, Terapötik Baş Etme ve Vaka Yönetimi olmak üzere 4 alt boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda alt boyutların Cronbach’s Alfa değerleri sırasıyla 0.781, 0.892, 0.764, ve 0.844 ve ölçeğin tümü için 0.819 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 16 maddelik son haliyle farklı çalışma alanlarındaki sosyal hizmet uzmanları ile yapılacak çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akgül, A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Aksayan, S., & Gözüm, S. (2002). Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması için Rehber I: Ölçek Uyarlama Aşamaları ve Dil Uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4(1), 9-14.
 • Artan, T., & Kumbasar, B. (2017). Sosyal Hizmet Mesleğinde Etkili İletişim. Sosyal Çalışma Dergisi, 51-63.
 • Babahanoğlu, R., & Daşbaş, S. (2021). Madde Kullanımı Damgalanma Mekanizması Ölçeği:Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 141-172. doi:10.33417/tsh.798982
 • Baer, B. L., & Federico, R. (1978). Educating the Baccalaureate Social Worker. Report of the Undergraduate Social Work Curriculum Development Project.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest, Kontrol Grubu, Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem
 • Compton, B. R. & Galaway, B. (1989). Social Work Processes. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, R. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Cournoyer, B. R. (2016). The Social Work Skills Workbook. Cengage Learning.
 • Cronbach L.J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16, 297–334. doi: 10.1007/BF02310555
 • Çapık, C., Gözüm, S., & Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(3), 199-210.
 • Duyan, V. (2019). Sosyal Hizmet: Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Nar Yayınevi: İstanbul.
 • Hill, C. E., Nutt, E. A., & Jackson, S. (1994). Trends in Psychotherapy Process Research: Samples, Measures, Researchers, and Classic Publications. Journal of Counseling Psychology, 41(3), 364–377. https://doi.org/10.1037/0022-0167.41.3.364
 • Hu, L. & Bentler P.M. (1999). Cut Off Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1),1–55.
 • Johnson, L.C. (1998). Social Work Practice: A Generalist Approach. USA: Allyn and Bacon.
 • Karaçam, Z. (2019). Ölçme Araçlarının Türkçe'ye Uyarlanması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 28-37.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Karakoç, F. Y., & Dönmez, L. (2014). Ölçek Geli̇şti̇rme Çalışmalarında Temel İlkeler. Tıp Eğitimi Dünyası (40), 39-49.
 • Kılıç, A. K., & Tekin, H. (2020). Sosyal Hizmet Eğitiminde İletişim Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Uygulamalar Beceri Laboratuvarı. Toplum ve Sosyal Hizmet , 1809-1826.
 • Kirst-Ashman, K. K., & Hull, G. H. (1999). Understanding Generalist Practice. Chicago: Nelson-Hall.
 • Nazlıer, E. N. (2018). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Önemi. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 251-260.
 • National Association of Social Workers- NASW. (2003). Standards for Continuing Professional Education. Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2021 https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=qrXmm_Wt7jU%3d&portalid=0
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill Companies.
 • O'Hare, T., & Collins, P. (1997). Development and Validation of a Scale for Measuring Social Work Practice Skills. Research on Social Work Practice, 7(228), 228-238. d oi:10.1177/104973159700700206
 • O'Hare, T., & V. Sherrer, M. (2006). Measuring Practice Skills with Community Clients. Best Practices in Mental Health, 2(2), 31-42.
 • O'Hare, T., Collins, P., & Walsh, T. (1998). Validation of the Practice Skills Inventory With Experienced Clinical Social Workers. Research on Social Work Practice, 8(5), 552-563. doi:10.1177/104973159800800504
 • O'Hare, T., V. Tran, T., & Collins, P. (2002). Validating the Internal Structure of the Practice Skills Inventory. Research on Social Work Practice, 12(5), 653-668.
 • Orlinsky, D. E., Grawe, K., & Parks, B. K. (1994). Process and Outcome in Psychotherapy: Noch einmal. In A. E. Bergin& S. L. Garfield (Eds.), Handbook psychotherapy and behavior change (pp. 270-376). New York: Wiley.
 • Rothman, J. (1991). A Model of Case Management: Toward Empirically-Based Practice. Social Work. 36, 520-528.
 • Sheafor, B. W. & Horejsi, C. J. (2016). Sosyal Hizmet Uygulamasında Temel Teknikler ve İlkeler.Ankara: Nika Yayınevi
 • Tabachnick GB & Fidell LS (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Thompson, N. (2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Trevithick, P. (2005). Social Work Skills. A Practice Handbook. Philadelphia: Open University Press.
 • Tuncay, T., & İl, S. (2009). Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek. Toplum ve Sosyal Hizmet, 39-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve KARAMAN 0000-0002-3210-3325

Fatih CEBECİ 0000-0003-3866-5967

Kivanç UZUN 0000-0002-9971-8711

Taner ARTAN 0000-0002-8716-2090

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Kabul Tarihi 29 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KARAMAN, M., CEBECİ, F., UZUN, K., ARTAN, T. (2021). Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Çalışma Dergisi, 5(1), 1-10.

Creative Commons Lisansı
Sosyal Çalışma Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır.

Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.