PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 1, 79 - 95, 24.03.2016

Öz

Son yıllarda küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki muhasebe farklılıklarının ortadan kaldırılması gündeme gelmiş ve 2006 yılında Uluslararası muhasebe standartları bir takım uyarlamalarla birlikte ülkemizde de uygulamaya konulmuştur. Standartlar işletmelerdeki muhasebe sürecini etkilemekle birlikte maliyet hesaplamalarında da büyük farklılıklara neden olmuştur. Özellikle üretilen mamul veya hizmetin birim maliyetinin hesaplanması sürecinde ortaya çıkan bu farklılıklar, söz konusu maliyetler temel alınarak verilen işletme yönetim kararlarını da büyük oranda etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının üretim işletmelerindeki mamul maliyetinin hesaplanması ve dolayısı ile satılan mamul maliyeti tablosuna olan etkisi incelenmiş ve bir üretim işletmesi üzerinde örneklendirilmiştir.

Kaynakça

 • AKBULUT, A. (2013). Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul.
 • AKDOĞAN, N. (2006). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitapevi, 7. Baskı, Ankara.
 • AKDOĞAN, N. ve SEVİLENGÜL, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, 12. Baskı, Ankara.
 • Alıntılayan: http://www.finansgundem.com/yazar/yeni-ttk-ile-tmsden-stoklarstandardi/262936#ixzzqHQuRDDJ (10.11.2012).
 • AKDOĞAN, U. (2013). “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazmınatı Karşılığı Uygulaması Üzerinden TFRS’ nı İlk Defa Uygulayacak İşletmelerin Hazırlık Seviyelerinin Analizi”, 3: 91-115.
 • AKGÜN, A.İ. (2012). “TMS-2 Stoklar Standardı Kapsamında Tam Maliyet ve Normal Maliyete Göre Düzenlenen Gelir Tabloları Karşılaştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 17(2): 229-246.
 • BOYAR, E. ve GÜNGÖRMÜŞ, H. (2008). “TMS 2 Stoklar Standardında Diğer Maliyetler Bölümünün Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Ele Alınması”, Dayanışma Dergisi, 101: 41-44.
 • BÜYÜKMİRZA, K. (2009). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, 14. Baskı, Ankara.
 • GÜNEŞ, R., ACAR, D., BEKÇİ, İ. Ve USUL, H. (2013). Dönem Sonu İşlemleri, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • KARAKAYA, M. (2007). Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.
 • KAYGUSUZOĞLU, M. (2010). “Kıdem Tazminatı Karşılığı Uygulamasının Muhasebe Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47: 173-191.
 • KIYMETLİ ŞEN, İ. (2013). “ Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 21-36.
 • İBİŞ.C. vd., (2009) Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları, İSMMMO Yayınları, Yayın No:99, İstanbul.
 • ÖRTEN, R., KAVAL, H. ve KARAPINAR, A.(2014). TMS-TFRS, Gazi Yayınevi, 7. Baskı, Ankara.
 • ÖZERHAN, Y. ve YANIK, S. (2012). TMS/TFRS, TURMOB Yayınları, 2. Baskı.
 • PARLAKKAYA, R. (2010). “Yasal Mevzuat Ve TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar Türkiye Muhasebe Standardında Kıdem Tazminatı Ve Muhasebe Uygulaması”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19):269-291.
 • PARLAKKAYA, R. (2010). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Nobel Yayınları, Ankara.
 • T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2011). 40 Soruda İş Kanunundan Doğan Tazminat Haklarımız, Yayın No: 41, Ankara.
 • TUGAY, O. (2013). “Stok Değer Düşüklüklerinin TMS 2 Stoklar Standardına Göre İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13(26): 216-217.
 • ÜLGEN, H. Ve MİRZE, K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
 • YÜKÇÜ, S. (2007). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir. YÜKÇÜ, S.(2015)-b.Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta Yayınları, İzmir. 1 Sıra No' Lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete No 21447 (M), Resmi Gazete Tarihi 26/12/1992.

Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 1, 79 - 95, 24.03.2016

Öz

Kaynakça

 • AKBULUT, A. (2013). Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul.
 • AKDOĞAN, N. (2006). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitapevi, 7. Baskı, Ankara.
 • AKDOĞAN, N. ve SEVİLENGÜL, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, 12. Baskı, Ankara.
 • Alıntılayan: http://www.finansgundem.com/yazar/yeni-ttk-ile-tmsden-stoklarstandardi/262936#ixzzqHQuRDDJ (10.11.2012).
 • AKDOĞAN, U. (2013). “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazmınatı Karşılığı Uygulaması Üzerinden TFRS’ nı İlk Defa Uygulayacak İşletmelerin Hazırlık Seviyelerinin Analizi”, 3: 91-115.
 • AKGÜN, A.İ. (2012). “TMS-2 Stoklar Standardı Kapsamında Tam Maliyet ve Normal Maliyete Göre Düzenlenen Gelir Tabloları Karşılaştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 17(2): 229-246.
 • BOYAR, E. ve GÜNGÖRMÜŞ, H. (2008). “TMS 2 Stoklar Standardında Diğer Maliyetler Bölümünün Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Ele Alınması”, Dayanışma Dergisi, 101: 41-44.
 • BÜYÜKMİRZA, K. (2009). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, 14. Baskı, Ankara.
 • GÜNEŞ, R., ACAR, D., BEKÇİ, İ. Ve USUL, H. (2013). Dönem Sonu İşlemleri, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • KARAKAYA, M. (2007). Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.
 • KAYGUSUZOĞLU, M. (2010). “Kıdem Tazminatı Karşılığı Uygulamasının Muhasebe Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47: 173-191.
 • KIYMETLİ ŞEN, İ. (2013). “ Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 21-36.
 • İBİŞ.C. vd., (2009) Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları, İSMMMO Yayınları, Yayın No:99, İstanbul.
 • ÖRTEN, R., KAVAL, H. ve KARAPINAR, A.(2014). TMS-TFRS, Gazi Yayınevi, 7. Baskı, Ankara.
 • ÖZERHAN, Y. ve YANIK, S. (2012). TMS/TFRS, TURMOB Yayınları, 2. Baskı.
 • PARLAKKAYA, R. (2010). “Yasal Mevzuat Ve TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar Türkiye Muhasebe Standardında Kıdem Tazminatı Ve Muhasebe Uygulaması”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19):269-291.
 • PARLAKKAYA, R. (2010). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Nobel Yayınları, Ankara.
 • T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2011). 40 Soruda İş Kanunundan Doğan Tazminat Haklarımız, Yayın No: 41, Ankara.
 • TUGAY, O. (2013). “Stok Değer Düşüklüklerinin TMS 2 Stoklar Standardına Göre İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13(26): 216-217.
 • ÜLGEN, H. Ve MİRZE, K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
 • YÜKÇÜ, S. (2007). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir. YÜKÇÜ, S.(2015)-b.Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta Yayınları, İzmir. 1 Sıra No' Lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete No 21447 (M), Resmi Gazete Tarihi 26/12/1992.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil SENAL


Burcu ASLANTAŞ ATEŞ

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Senal, S. & Aslantaş Ateş, B. (2016). TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20859/223799