Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BRETTON WOODS İKİZLERİ: AŞIRI YOKSULLUK VE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı, 669 - 687, 30.06.2018

Öz

İnsanlığın ekonomik hayatına kazandırdığı yararlar ne kadar büyük olsa da ve insan toplumunun evriminin doğasında olan bir özellik olarak öne çıkmışsa da, küreselleşme sürecinin şimdiye kadar eşi görülmedik şiddetteki yoksulluğu ve eşitsizliği de beraberinde getirdiği genel olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Bretton Woods (BW) İkizleri olarak da anılan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun eşitsizliklerin giderilmesi ve yoksulluğun azaltılması sürecinde izlediği yollar incelenmiştir. Ardından sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluyla yoksulluğun azaltılması yönündeki çabalar değerlendirilmiş ve ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Son olarak küresel anlamda bütünleşen tek evimiz olan yerküremizde, gerçek anlamda yeşerebilecek küresel bir işbirliğinin, eşitsizliğin ve yoksulluğun giderilmesi yolundaki çabalara yansıtabileceği olumlu etkisi vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • ABOUHARB, M. R. & Cingranelli, David L. (2006) ‘When the World Bank says yes, Determinants of Structural Adjustment Lending’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank Edited by Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library), sf. 204-230
 • AHMED, N., (2017) ‘The Impact of Structural Reform Strategies of International Financial Institutions on the Rule of Law, Good Governance and Development in Pakistan’, Journal of Law, Social Justice & Global Development, (University of Warwick: UK,
 • BM. [http://www.un.org], Erişim Tarihi: 07 Şubat 2018
 • BOUGHTON, J., (2006) ‘Who’s in Charge? Ownership and Conditionality in IMF-supported Programs’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank Edited by Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library), sf. 19-35
 • BIRD, G. & Rowlands, D. (2010) ‘The IMF and the Challenges it Faces’ World Economics, 11/4, October–December, 131-156
 • ÇAK, D. (2007) Kalkınmanın Finansmanının Sağlanmasında Mikrokredi Yöntemi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: 1528, İstanbul
 • ÇELİK, F. (2007) ‘Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan IMF Programları ve Refah Devleti Anlayışı’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4/2
 • ÇETİN, G. N. (2007) ‘Organizasyonlarda Etkileşim ve İletişim: Yönetişim’, Yerel Siyaset, (2007) s.1-4
 • ÇUKURÇAYIR, M. A. ve Sipahi, E. B. (2003) ‘Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite’, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Aralık 2003, Sayı 50-51, 35-56
 • ERDINÇ, Z. (2007) ‘Uluslararası Para Fonu -Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve 19. Stand-By Anlaşması’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, 99-116
 • ERTUNA, Ö.(2010) ‘Yeni Bir Kapitalizme Doğru’, MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, (Ocak 2010), sf. 6-18
 • GALBIS, V. (2001) ‘Comments on the IMF Paper, Conditionality in Fund-Supported Programs-Overview’, Should the IMF Abandon Conditionality?, External Comments and Contributions on IMF Conditionality, (International Monetary Fund, September, 2001, sf. 205-210, Washington DC
 • GEDİKOĞLU, S. (2005) IMF Destekli Yapısal Reformların Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkinliği Ve Türkiye İçin Test Edilmesi, Doktora Tezi, Aralık, 2005, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • HELLEINER, E. (2015) ‘International Policy Coordination for Development: The Forgotten Legacy of Bretton Woods’, UNCTAD Discussion Paper, No. 221 (http://unctad.org: May 2015), Erişim tarihi: 08.06.2017
 • HELLEINER, E. (2011)‘Understanding the 2007–2008, Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy’, The Annual Review of Political Science, Volume: 14, (University of California: Berkeley, 2011), sf. 67-87
 • İSMAİL, F. (2008) ‘İktisadi Kalkınmayı Ticaret Sisteminin Merkezine Taşımak’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, TEPAV, sf. 81-99, Aralık 2008, Ankara
 • İMİR, M. (2008) ‘DTÖ Tarım Müzakereleri, Türkiye’nin Tutumu Ve Müzakere Sonuçlarının Türk Tarımına Olası Etkilerinin Nitel Bir Değerlendirmesi’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, TEPAV, sf. 133-156, Aralık 2008, Ankara
 • LASTRA, R. M. (2001) ‘The Bretton Woods Institutions in the XXI. Century’, Chapter 3, The Reform of the International Financial Architecture, Edited by Rosa Maria Lastra, (Kluwer Law International: London, 2001)
 • MMINELE, D. (2015) ‘Perspectives on the Global Financial Architecture and the Future of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan (Reinventing Bretton Woods Committee: sf. 231-237, 2015, New York
 • ONGUN, M. T. (2002) ‘GATT/WTO Sisteminde Sanayi Sübvansiyonları: Bir Değerlendirme’, Ekonomik Yaklaşım, sf. 67-86
 • RODRIK, D. (2001) ‘Poor Countries in a Rich World’, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W. Norton & Company, Inc., 2011, sf. 135-158 New York
 • RODRIK, D. (2013) ‘The Past, Present, and Future of Economic Growth’, Towards a Better Global Economy Project, (Global Citizen Foundation: 2013)
 • RODRIK, D. (2017) Is Global Equality The Enemy Of National Equality?, John F. Kennedy School Of Government, January 2017, Harvard University: Cambridge
 • STEWART, F. & Wang, M. (2006) ‘Do PRSPs Empower Poor Countries and Disempower the World Bank, or is it the Other Way Round?’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank, Editors: Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library: 2006), sf. 290-322
 • TÜYLÜOĞLU, Ş. (2016) Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borç Sorunu, Mülkiye İktisadi Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Raporu-13: (2016)
 • IMF (2016), Annual Report, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • IMF (2017a), Annual Report, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • IMF (2017b), Fiscal Monitor: Tackling Inequality October, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • VURDU, A. (2008) ‘Küresel Yönetişim Ve Dünya Ticaret Örgütü’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, (Tepav: Ankara, Aralık 2008), sf. 71-80
 • World Bank Group, (2015) Global Economic Prospects, January 2015: Having Fiscal Space and Using It, World Bank Group: Washington D.C
 • World Bank Group, (2017a), World Development Report 2017: Governance and the Law, World Bank Group: Washington D.C
 • World Bank Group, (2017b), Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment in Uncertain Times, World Bank Group: Washington D.C
 • YANAR, R. ve Şahbaz, A. (2013) ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri’, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8/3, 55-74, Eskişehir
 • YAVUZ, G. (2007) ‘Washington Uzlaşması Sonrasında Dünya Bankasından Bir Açılım Önerisi: Kapsamlı Kalkınma İçin Çerçeve’, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/3, 181 – 196, Ankara

BRETTON WOODS TWINS: EXTREME POVERTY AND RISING INEQUALITY

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı, 669 - 687, 30.06.2018

Öz

Despite its remarkable benefits in favor of humankind’s economic life are obvious and itself is an intrinsic feature of the evolution of human society, there is a consensus that the globalization process also brought into being an extraordinary severe poverty and inequality. This paper initially explores the policies of the International Monetary Fund and the World Bank (also known as Bretton Woods Twins) toward the process of poverty reduction and elimination of inequality. Afterwards, struggles regarding to reduce poverty by sustainable economic growth evaluated and a brief discussion follows on influences of the economic crises on poverty. The final section emphases a possible appearance of global collaboration and its positive influence in reducing poverty and eliminating inequality on our globally integrated earth, our only home. The aim of the present paper is to contribute for the economic development and the welfare economy.

Kaynakça

 • ABOUHARB, M. R. & Cingranelli, David L. (2006) ‘When the World Bank says yes, Determinants of Structural Adjustment Lending’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank Edited by Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library), sf. 204-230
 • AHMED, N., (2017) ‘The Impact of Structural Reform Strategies of International Financial Institutions on the Rule of Law, Good Governance and Development in Pakistan’, Journal of Law, Social Justice & Global Development, (University of Warwick: UK,
 • BM. [http://www.un.org], Erişim Tarihi: 07 Şubat 2018
 • BOUGHTON, J., (2006) ‘Who’s in Charge? Ownership and Conditionality in IMF-supported Programs’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank Edited by Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library), sf. 19-35
 • BIRD, G. & Rowlands, D. (2010) ‘The IMF and the Challenges it Faces’ World Economics, 11/4, October–December, 131-156
 • ÇAK, D. (2007) Kalkınmanın Finansmanının Sağlanmasında Mikrokredi Yöntemi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: 1528, İstanbul
 • ÇELİK, F. (2007) ‘Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan IMF Programları ve Refah Devleti Anlayışı’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4/2
 • ÇETİN, G. N. (2007) ‘Organizasyonlarda Etkileşim ve İletişim: Yönetişim’, Yerel Siyaset, (2007) s.1-4
 • ÇUKURÇAYIR, M. A. ve Sipahi, E. B. (2003) ‘Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite’, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Aralık 2003, Sayı 50-51, 35-56
 • ERDINÇ, Z. (2007) ‘Uluslararası Para Fonu -Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve 19. Stand-By Anlaşması’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, 99-116
 • ERTUNA, Ö.(2010) ‘Yeni Bir Kapitalizme Doğru’, MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, (Ocak 2010), sf. 6-18
 • GALBIS, V. (2001) ‘Comments on the IMF Paper, Conditionality in Fund-Supported Programs-Overview’, Should the IMF Abandon Conditionality?, External Comments and Contributions on IMF Conditionality, (International Monetary Fund, September, 2001, sf. 205-210, Washington DC
 • GEDİKOĞLU, S. (2005) IMF Destekli Yapısal Reformların Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkinliği Ve Türkiye İçin Test Edilmesi, Doktora Tezi, Aralık, 2005, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • HELLEINER, E. (2015) ‘International Policy Coordination for Development: The Forgotten Legacy of Bretton Woods’, UNCTAD Discussion Paper, No. 221 (http://unctad.org: May 2015), Erişim tarihi: 08.06.2017
 • HELLEINER, E. (2011)‘Understanding the 2007–2008, Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy’, The Annual Review of Political Science, Volume: 14, (University of California: Berkeley, 2011), sf. 67-87
 • İSMAİL, F. (2008) ‘İktisadi Kalkınmayı Ticaret Sisteminin Merkezine Taşımak’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, TEPAV, sf. 81-99, Aralık 2008, Ankara
 • İMİR, M. (2008) ‘DTÖ Tarım Müzakereleri, Türkiye’nin Tutumu Ve Müzakere Sonuçlarının Türk Tarımına Olası Etkilerinin Nitel Bir Değerlendirmesi’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, TEPAV, sf. 133-156, Aralık 2008, Ankara
 • LASTRA, R. M. (2001) ‘The Bretton Woods Institutions in the XXI. Century’, Chapter 3, The Reform of the International Financial Architecture, Edited by Rosa Maria Lastra, (Kluwer Law International: London, 2001)
 • MMINELE, D. (2015) ‘Perspectives on the Global Financial Architecture and the Future of the International Monetary System’, Bretton Woods: The Next 70 years, Edited by Marc Uzan (Reinventing Bretton Woods Committee: sf. 231-237, 2015, New York
 • ONGUN, M. T. (2002) ‘GATT/WTO Sisteminde Sanayi Sübvansiyonları: Bir Değerlendirme’, Ekonomik Yaklaşım, sf. 67-86
 • RODRIK, D. (2001) ‘Poor Countries in a Rich World’, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W. Norton & Company, Inc., 2011, sf. 135-158 New York
 • RODRIK, D. (2013) ‘The Past, Present, and Future of Economic Growth’, Towards a Better Global Economy Project, (Global Citizen Foundation: 2013)
 • RODRIK, D. (2017) Is Global Equality The Enemy Of National Equality?, John F. Kennedy School Of Government, January 2017, Harvard University: Cambridge
 • STEWART, F. & Wang, M. (2006) ‘Do PRSPs Empower Poor Countries and Disempower the World Bank, or is it the Other Way Round?’, Globalization and the Nation State, The impact of the IMF and the World Bank, Editors: Gustav Ranis, James Raymond Vreeland and Stephen Kosack, (Taylor & Francis e-Library: 2006), sf. 290-322
 • TÜYLÜOĞLU, Ş. (2016) Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borç Sorunu, Mülkiye İktisadi Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Raporu-13: (2016)
 • IMF (2016), Annual Report, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • IMF (2017a), Annual Report, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • IMF (2017b), Fiscal Monitor: Tackling Inequality October, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., [Available online at: www.imf.org]. Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018)
 • VURDU, A. (2008) ‘Küresel Yönetişim Ve Dünya Ticaret Örgütü’, Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Ve Türkiye, Editörler: M. Sait Akman, Şahin Yaman, (Tepav: Ankara, Aralık 2008), sf. 71-80
 • World Bank Group, (2015) Global Economic Prospects, January 2015: Having Fiscal Space and Using It, World Bank Group: Washington D.C
 • World Bank Group, (2017a), World Development Report 2017: Governance and the Law, World Bank Group: Washington D.C
 • World Bank Group, (2017b), Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment in Uncertain Times, World Bank Group: Washington D.C
 • YANAR, R. ve Şahbaz, A. (2013) ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri’, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8/3, 55-74, Eskişehir
 • YAVUZ, G. (2007) ‘Washington Uzlaşması Sonrasında Dünya Bankasından Bir Açılım Önerisi: Kapsamlı Kalkınma İçin Çerçeve’, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/3, 181 – 196, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa SOBA Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-9008-6474
Türkiye


Saadet KUMCU Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9220-7030
Türkiye


Özden AKINCI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9250-4446
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Soba, M. , Kumcu, S. & Akıncı, Ö. (2018). BRETTON WOODS İKİZLERİ: AŞIRI YOKSULLUK VE DERİNLEŞEN EŞİTSİZLİK . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı , 669-687 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53209/713764