Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EKONOMİK BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ: ALMANYA ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 27, Sayı 3, 509 - 521, 31.07.2022

Öz

Ülkelerin temel ekonomik hedeflerinin başında istikrarlı bir ekonomik büyüme trendine sahip olabilmek yer almaktadır. Söz konusu istikrarlı büyüme trendini elde edebilme hususunda ise üretim sistemleri ve bu alandaki yenilikleri ortaya koyan ya da en hızlı yeniliklere adapte olabilen ülke olmak son derece mühimdir. Bu çalışmada hem Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisine sahip ülke olması hem de üretim alanındaki mevcut yapısı sebebiyle Almanya incelenmektedir. Almanya Dünyada üçüncü en büyük gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan ülkedir ve çevre bilincinin en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Almanya’da yaşayan bireyler düşük emisyon tüketimi bilinciyle hareket ederek, geri dönüşümü azaltmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanılmasına önem vermektedir. Bu nedenle ekonomik büyüme ve karbon emisyonu ilişkisinin incelenmesi açısından son derece önemli bir örnektir. Bu çalışma Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da karbon emisyonlarının ekonomik büyüme üzerindeki nedensellik ilişkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla 1990-2018 yılları arasındaki karbon emisyonu yoğunluğu endeksi, kişi başına elektrik tüketimi ve kişi başına GSYH verileri ele alınarak değişkenler arasındaki ilişkiler vektör otoregresif modeller, granger ve toda-yamamoto analizleri kullanılarak araştırılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Arı, A. & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi . Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18 (2) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/13695/165744
 • 2. Abid Mehdi The close relationship between informal economic growth and Carbon emissions in Tunisia since 1980: The (Ir)relevance of structural breaks, Sustainable Cities Soc., 15 (July) (2015), pp. 11-21.
 • 3. Xu Bin, Lin Boqiang How industrialization and urbanization process impacts on co2 emissions in China: Evidence from nonparametric additive regression models Energy Econ., 48 (March) (2015), pp. 188-202.
 • 4. Atgür, M. (2021). Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonları İlişkisi: Çin Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 172-186 . DOI: 10.32709/akusosbil.696857
 • 5. Akdoğan, T. (2019). Yenilenebilir enerji tüketimi, co2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Seçilmiş g20 ülkeleri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-75
 • 6. Batmaz, T. & Yürük, B. (2021). Avrasya Ekonomik Birliğine Üye Ülkeler ve Türkiye’de CO2 Emisyonu Belirleyicilerinin İncelenmesi: 2000-2018 . Sosyoekonomi , 30 (52) , 491-504 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2022.02.25
 • 7. Bağrıyanık, B. (2021). İhracat Çeşitliliği ve Ekonomik Büyümenin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkileri: BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 30-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bilgisosyal/issue/60370/844816
 • 8. Güllü, M. & Yakışık, H. (2017). The Impact Of Carbon Emission and Energy Consumption On Economic Growth: A Comparison of the MIST Countries . Sosyoekonomi , 25 (32) , 239-253 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.289930
 • 9. Külünk, İ. (2018). TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KARBON SALINIMI İLİŞKİSİ: ENGLE-GRANGER EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ (1960 - 2013) . Journal of Management and Economics Research , 16 (1) , 193-205 . DOI: 10.11611/yead.384784
 • 10. Mikayilov Jeyhun I., Galeotti Marzio, Hasanov Fakhri J. The impact of economic growth on CO2 emissions in Azerbaijan J. Cleaner Prod., 197 (October) (2018), pp. 1558-1572.
 • 11. Sevüktekin, M., Çınar, M. (2017). Ekonometrik Zaman Serileri E-views Uygulamalı. Dora basım yayın. 5. Baskı, Bursa. 12. Ozdemir, B. K. & Koç, K. (2020). TÜRKİYE’DE KARBON EMİSYONLARI, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 11 (1) , 66-86 . DOI: 10.18354/esam.665191
 • 13. Tay Bayramoğlu, A. & Koç Yurtkur, A. (2016). TÜRKİYE’DE KARBON EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (4) , 31-46 . DOI: 10.11616/basbed.vi.455402
 • 14. Toda, H.Y., T. Yamamoto (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.
 • 15. Yerdelen Tatoğlu, Ferda. (2020). Panel Zaman Serileri Analizi. Beta yayınları. 3. Baskı, İstanbul.
 • 16. Yıldız, F. (2021). Globalization, international trade, and CO2 convergence: Evidence from G7 countries. In Handbook of research on the empirical aspects of strategic trade negotiations and management (pp. 53-64). IGI Global.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekai ÖZDEMİR>
İstanbul Üniversitesi
0000-0001-5096-4711
Türkiye


Ayça DOĞANER>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-4277-9326
Türkiye


Guldenur ÇETİN> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
0000-0003-3341-7016
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 27, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özdemir, Z. , Doğaner, A. & Çetin, G. (2022). EKONOMİK BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ: ALMANYA ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (3) , 509-521 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/71476/1140554