Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 86 - 100 2019-11-27

Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma
Does The Perception of Multiculturalism and Altruism Affect the Attitude towards Syrians? A Study from the Perspective of Teacher Candidates

Özgür Salih KAYA [1]


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Suriyelilere yönelik tutumlarının çokkültürlülük ve diğerkâmlık açısından incelenmesidir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’deki üç devlet üniversitesinde (Hacettepe Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi) öğrenim gören 258 kız, 217 erkek olmak üzere toplam 375 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Suriyelilere yönelik tutum ölçeği, çokkültürlülük ölçeği ve diğerkâmlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyonu, bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü varyans analizi ve çoklu regresyon testi kullanılmıştır. Suriyelilere yönelik olumsuz tutum ile diğerkâmlık arasında negatif yönde yüksek düzeyde, Suriyelilere yönelik olumsuz tutum ile çokkültürlülük tutumu arasında negatif yönde yüksek düzeyde, diğerkâmlık ile çokkültürlülük arasında ise pozitif yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Demografik değişkenlerden Suriyelilere yönelik olumsuz tutumun cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermemektedir. En az bir Suriyeli arkadaşı olan ve olmayanların Suriyelilere yönelik olumsuz tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmüştür. Yaşamının çoğunluğunu geçirdiği yere göre bakıldığında büyük şehirlerde yaşayan diğer yerleşim yerlerine göre (il merkezi, ilçe merkezi, köy) Suriyelilere yönelik olumsuz tutumlarının daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

The aim of this study is to examine the attitudes of teacher candidates towards Syrian migrants in terms of multiculturalism and altruism. Research 2018-2019 academic year at university, studying in three states (Hacettepe University, Recep Tayyip Erdogan University and Trabzon University) in Turkey consists of 258 girls and 217 boys. Research data, personal information form prepared by the researcher, attitude scale towards Syrians, multicultural scale and altruism scale were used. Pearson correlation, independent sample t test, one-factor analysis of variance and multiple regression tests were used for data analysis. A negative high level relationship was found between negative attitude towards Syrians and altruism. A negative high level relationship was found between negative attitude towards Syrians and multiculturalism attitude. A mid-level positive relationship was found between altruism and multiculturalism. The negative attitudes towards Syrians do not show a statistically significant difference according to gender. Those who have at least one Syrian friend have a significantly lower negative attitude towards Syrians than those who have no friends at all. It was concluded that the negative attitudes towards the Syrians were less than the other settlements living in the metropolitan cities and a statistically significant difference was found. 

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2014). Suriye’den Türkiye’ye nüfus hareketliliği, kardeş topraklarında misafirlik. https://www.afad.gov.tr/tr/25296/Suriye-Raporlari, Erişim tarihi: 20.01.2019.
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/multicultural-guidelines.aspx, Erişim tarihi: 10 Mart 2011
 • Aral, T., Sevi, B., ve Aydınlı-Karakurak, S. (2016). Mültecilere karşı tutumları açıklayan etkenler: Algılanan hastalıklara açık olma değeri ve bilgi düzeyi. I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi
 • Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik Ççalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471.
 • Bessudnov, A. (2016). Ethnic hierarchy and public attitudes towards immigrants in Russia. European Sociological Review, 32(5), 567-580.
 • Bierhoff, H. W., ve Rohmann, E. (2004). Altruistic personality in the context of the empathy–altruism hypothesis. European Journal of Personality, 18(4), 351-365.
 • Brunner, B., ve Kuhn, A. (2018). Immigration, cultural distance and natives' attitudes towards immigrants: evidence from Swiss voting results. Kyklos, 71(1), 28-58.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Constant, A. F., Kahanec, M., ve Zimmermann, K. F. (2009). Attitudes towards immigrants, other integration barriers, and their veracity. International Journal of Manpower, 30(1/2), 5-14.
 • Constantine, M. G., ve Gushue, G. V. (2003). School counselors' ethnic tolerance attitudes and racism attitudes as predictors of their multicultural case conceptualization of an immigrant student. Journal of Counseling & Development, 81(2), 185-190.
 • Corey, G.(2004). Theory and practice of group counseling (6.baskı). Belmont: Thomson Learning
 • Çiftçi, H. (2018). Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara yönelik tutum, algı ve empatik eğilimlerinin analizi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(3), 2232-2256.
 • Çimen, L. K., ve Quadir, S. E. (2018). Üniversite öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili tutumlarının sivil katılımları bağlamında incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1251-1273.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Damgacı, F., ve Aydın, H.(2013). Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204.
 • Döner, H. (2016). Suriyeli göçmenlerle yaşanan sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma: Hatay ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
 • Ergün, Ö. R. (2018). Geçici koruma statüsündeki Suriyeli çocukların eğitim sürecindeki toplumsal uyum sarunları: Burdur örneği. (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ersanlı, K., ve Doğru-Çabuker, N. (2015). Diğerkâmlık Ölçeği'nin psikometrik özellikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 43-53.
 • Freedman, J. L., Sears, D. O., ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. (A. Dönmez, Çev.) İstanbul: Ara Yayıncılık.
 • Gintis, H., Bowles, S., Boyd, R., ve Fehr, E. (2003). Explaning altruistic behaviours in humans. Evolution and Human Behaviour (24), 153-172.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2015). İstatistiki veriler. http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiyenin-duzensiz-gocle-mucadelesi_409_422_424_icerik, Erişim tarihi: 04.02.2019.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018). İstatistiki veriler. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, Erişim tarihi: 23.01.2019.
 • Green, E.G.T., ve Staerklé, C. (2013). Migration and multiculturalism. In L. Huddy, D.O. Sears, & J.S. Levy (Eds.), Oxford Handbook of Political Psychology (2nd ed., pp. 852-889). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education.
 • Gürel, D. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim tutumları ile çok kültürlü kişilik özelliklerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Hale, L. A. (2016). Less altruısm, more racısm: The relatıonshıp between posıtıve devıance and racıal bıas. Race, Gender & Class, 23(3-4), 186-204.
 • Hansen, O. P. M. (2017). Quantifying Determinants of Immigration Preferences. University of St. Gallen Discussion Paper, (2017-10).
 • Hansen, O. P., ve Legge, S. (2016). Drawbridges down: altruism and immigration preferences.
 • Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random House.
 • Hellwig, T., ve Sinno, A. (2017). Different groups, different threats: public attitudes towards immigrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(3), 339-358.
 • İşçi, D., ve Uludağ, E. (2019). Sosyal medyada Suriyeliler algısı: Youtube sokak röportajları üzerine bir inceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3(1), 1-24.
 • Jeffries, V. (1998). Virtue and the altruistic personality. Sociological Perspectives, 41(1), 151-166.
 • Johnston, R. J., Gregory, D., ve Smith, D. M. (1994). The dictionary of human geography (3rd ed.). Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell Reference
 • Keleş, S. C., Aral, T., Yildirim, M., Kurtoglu, E. ve Sunata, U. (2016). Attitudes of Turkish youth toward Syrian refugees in respect to youths’ gender, income, education, and city: A scale development study. In D. Eroğlu, J. H. Cohen & I. Sirkeci, (Eds), Turkish migration (pp.173-181). London: TPL
 • Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin ötesine geçerken: Türkiye’nin Suriyeli mülteciler sınavı. (Çev: Sema Karaca Brookings). Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu & Brookıngs Enstitüsü.
 • Miller, R. G. (1969). Simultaneous statistical inference. New York: McGraw-Hill.
 • Mio, J. S., Barker, L. A., ve Tumambing, J. S. (2012). Multicultural psychology: Understanding our diverse communities. Oxford University Press.
 • Mülteciler Derneği. (2019). Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar. https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/ Erişim Tarihi: 12.08.2019
 • Oliner, S. P. (1992). Altruistic personality: rescuers of Jews in Nazi Europe. Simon and Schuster.
 • Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük bağlamında Türkiye’nin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikası. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 17-28.
 • Pagani, C., ve Robustelli, F. (2010). Young people, multiculturalism, and educational interventions for the development of empathy. International Social Science Journal, 61(200‐201), 247-261.
 • Palaiologou, N. (2005). School adjustment difficulties of immigrant children in Greece. International Conference Diversity in Education in an International Context. Verona.
 • Panayi, P. (2014). An immigration history of Britain: multicultural racism since 1800. Routledge.
 • Passini, S. (2016). Concern for close or distant others: The distinction between moral identity and moral inclusion. Journal of Moral Education, 45(1), 74-86.
 • Passini, S. (2019). The indifference that makes a difference: Why unconcern for minorities disguises prejudicial attitudes. Journal of Moral Education, 48(2), 263-274.
 • Reid, P. T., ve Comas-Diaz, L. (1990). Gender and ethnicity: Perspectives on dual status. Sex roles, 22(7-8), 397-408.
 • Sarıçam, H. (2014). Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. Öğretmen Yetiştirme Politika Ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu. 114-116
 • Sarıoğlu, G. (2019). İstanbul Esenyurt'taki Suriyelilere ilişkin medya analizi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 192-211
 • Silverman, M. (2002). Deconstructing the nation: Immigration, racism and citizenship in modern France. Routledge.
 • Spivak, A. L. ve Farran, D. C. (2012). First-grade teacher behaviors and children’s prosocial actions in classrooms. Early Education & Development, 23, 623–639.
 • Şahin, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-67.
 • Şahin, M. H., ve Kılınç, E. (2016). Eğitim fakultesi öğrencilerinin çok kültürlü kişilik düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 5(1), 126-136.
 • Torun, F., ve Demirtaş, Ç. (2018). Medyada yer alan haberlerin öğretmen adaylarının Suriyelilere yönelik algılarına etkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 1211-1226.
 • Toytok, E. H., ve Yıldırım (2019). Öğretmenlerin çok kültürlü kişilik özellikleri ve informel iletişim. Ekev Akademi Dergisi. 23(77), 105-120.
 • Tuzcu, A., ve Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56-66.
 • Uzun, A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, (1), 107-120.
 • Van der Zee K., Van Oudenhoven, J. P., Ponterotto, J. G., ve Fietzer, A. W. (2013). Multicultural Personality Questionnaire: Development of a short form. Journal of Personality Assessment, 95(1),118-24
 • Van Dijk, T. A. (2000). Ideologies, racism, discourse: Debates on immigration and ethnic issues. Comparative Perspectives on Racism, 91-116.
 • Walker, B. (2008). The history of immigration and racism in Canada: Essential readings. Canadian Scholars’ Press.
 • Ward, C., ve Masgoret, A. M. (2008). Attitudes toward immigrants, immigration, and multiculturalism in New Zealand: A social psychological analysis. International Migration Review, 42(1), 227-248.
 • Yazgan İnanç, B., & Yerlikaya, E. E. (2011). Kişilik Kuramları (5. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yazgan İnanç, B., & Yerlikaya, E. E. (2011). Kişilik Kuramları (5. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8535-290X
Yazar: Özgür Salih KAYA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sduijes612077, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {86 - 100}, doi = {10.33710/sduijes.612077}, title = {Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {KAYA, Özgür Salih} }
APA KAYA, Ö . (2019). Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies , 6 (2) , 86-100 . DOI: 10.33710/sduijes.612077
MLA KAYA, Ö . "Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma". SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 86-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/50325/612077>
Chicago KAYA, Ö . "Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma". SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 86-100
RIS TY - JOUR T1 - Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma AU - Özgür Salih KAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33710/sduijes.612077 DO - 10.33710/sduijes.612077 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 100 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.612077 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.612077 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma %A Özgür Salih KAYA %T Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma %D 2019 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 6 %N 2 %R doi: 10.33710/sduijes.612077 %U 10.33710/sduijes.612077
ISNAD KAYA, Özgür Salih . "Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma". SDU International Journal of Educational Studies 6 / 2 (Kasım 2019): 86-100 . https://doi.org/10.33710/sduijes.612077
AMA KAYA Ö . Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(2): 86-100.
Vancouver KAYA Ö . Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(2): 100-86.