Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Nonprescription Drug Usage on Faculty of Medicine Students

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 46 - 53, 21.08.2013

Öz

ABSTRACT Objective: Our study was carried out in order to evaluate; perspectives on the use of non-prescription drugs, socio-demographic characteristics influence the behavior of non-prescription drug use, the effect of non-prescription drug in medical school education of physicians of the future. Methods: Our study was performed in order to evaluate non-prescription drug use situations on SDU Faculty of Medicine first three years students (total 415) between the months May to June 2012. 23-item questionnaire was applied to the students. Data were analyzed using SSPS version 17.0. Results: 339 students (%81.7) indicated that they were against use of non-prescription drug. 312 (75.2%) students gave an answer that their views about nonprescription drug usage did not change before and after medical school. It was identified that 174 students (41.9%) used non-prescription drugs in the last month without consult a doctor. Analgesics took the first place (79.8%) in using of non-prescription drug. Between the factors that increase the tendency to use non-prescription drugs, opinion of “the drug which was used previously will cure again” (233 students, %56.1) took the first place. It was ascertained that 120 students (%28.9) recommended to another person a drug which was good for themselves before. There was difference between class 3 and class1 and 2 about non-prescription drug usage (p=0.05). Conclusion: Rising awareness of medical school in class 1-2-3 students should be aimed on rational drug usage, via making changes in the content and the method of medical education in collaboration with other disciplines, such as pharmacology, family medicine, public health. Key words: Rational drug usage, Non-prescription drug, Medical faculty students

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Reçetesiz İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2, 46 - 53, 21.08.2013

Öz

ÖZET Amaç: Çalışmamız, geleceğin hekimlerinin reçetesiz ilaç kullanımına bakış açıları, reçetesiz ilaç kullanma davranışlarını etkileyen sosyodemografik özellikleri, tıp fakültesi eğitiminin reçetesiz ilaç kullanımına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve yöntem: Çalışmamız SDÜ Tıp Fakültesi dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 öğrencileri arasında (toplam 415 öğrenci) reçetesiz ilaç kullanma durumlarını değerlendirmek amacıyla 2012 Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 23 soruluk anket formu uygulanmıştır. Veriler SSPS 17.0 programında frekans analizi ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Ankete katılanlardan 339'u (%81,7) reçetesiz ilaç kullanımına karşı olduklarını belirtmiştir. Öğrencilerden 312'si (%75,2) tıp fakültesine başlamadan önceki ve sonraki reçetesiz ilaç kullanımı hakkında görüşlerinin değişmediği cevabını vermiştir. Öğrencilerden 174'ünün (%41,9) son bir ay içinde doktora başvurmadan reçetesiz ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Reçetesiz kullanılan ilaçlardan ilk sırayı %79,8 oranında ağrı kesiciler almaktadır. Öğrencilerin reçetesiz ilaç kullanma eğilimlerini artıran etkenlerden ilk sırayı daha önce verilen ilacın tekrar iyileştireceği düşüncesi (233 kişi, %56,1) almıştır. 120 kişinin (%28,9) kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı başkalarına önerdiği öğrenilmiştir. Dönem 3 ile dönem 1 ve 2 arasında reçetesiz ilaç kullanımıyla ilgili görüşlerinde anlamlı derecede farklılık bulunmuştur (p=0,05) . Sonuç: Tıp fakültesi dönem 1-2-3'te akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farmakoloji, aile hekimliği, halk sağlığı gibi farklı disiplinlerle işbirliği içinde, tıp eğitiminin içerik ve yönteminde değişiklikler uygulayarak, öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak amaçlanmalıdır. Anahtar kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, reçetesiz ilaç, tıp fakültesi öğrencileri

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Funda YILDIRIM BAŞ


Fatma CANKARA


Şükriye YEŞİLOT

Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 6 Aralık 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Yıldırım Baş F. , Cankara F. , Yeşilot Ş. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Reçetesiz İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 46-53.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.