Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 133 - 137 2020-06-15

Amaç: D vitamini eksikliği olan bireylerde serum vitamin D düzeyleri ile üriner kalsiyum atılımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 30-50 yaş arası 400 gönüllü olgu dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile tam kan sayımı, serum 25-OH vitamin D, parathormon (PTH), kalsiyum, albumin, fosfor, tiroidstimulan hormon (TSH), magnezyum, lipid profili (total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL), alkalenfosfataz, kreatinin ve idrarda kalsiyum, kreatinin düzeyleri dökümente edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 319 vakadan 265’i D vitamini eksikliği grubunda, 54’ü kontrol grubunda (D vitamini normal seviyelerde) idi. Parathormon değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek iken, kalsiyum değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı D vitamini eksikliği grubunda ortalama 0,08±0,06 ve kontrol grubunda 0,09±0,07 idi (p=0,197). Gruplar arasında spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda vitamin D eksikliği saptanan vakalarda kontrol grubuna göre idrarda kalsiyum atılımı bir miktar azalmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Aynı zamanda vitamin D düzeyleri ile idrarda kalsiyum atılımı arasında korelasyon saptanmadı. Bulgularımız spot idrarda ölçülen kalsiyum değerlerinin, vitamin D eksikliğini saptamada yararlı bir belirteç olabileceğiyle ilgili yeterli kanıt sunmayıp, bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kalsiüri, parathormon, spot idrarda kalsiyum
 • Referans1. Holick MF. Vitamin D Deficiency, MedicalProgress. N Eng J Med 2007;357(3):266-281.
 • Referans2. Bischoff-Ferrari H, Giovannucci E, Willett S. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D formultiplehealthoutcomes. Am J ClinNutr 2006;84(1):18–28.
 • Referans3. Lee JH, O'Keefe JH, Bell D, Hensrud DD, Holick MF. Vitamin D deficiency an important, common, andeasilytreatablecardiovascular risk factor? J AmCollCardiol 2008;52(24):1949-1956.
 • Referans4. Dobnig H, Pilz S, Scharnagl H, Renner W, Seelhorst U, Wellnitz B, Kinkeldei J, Boehm BO, Weihrauch G, Maerz W.Independentassociation of low serum 25-hydroxyvitamin d and 1,25-dihydroxyvitamin d levelswithall-causeandcardiovascularmortality.ArchInternMed 2008;168(12):1340-1349.
 • Referans5. Pilz S, Tomaschitz A, Drechsler C. Vitamin D deficiencyandheartdisease. Kidney International Supplements 2011;1:111-115.
 • Referans6. Chertow GM, Plone M, Dillon MA. Hyperparathyroidismanddialysisvintage. ClinNephrol 2000;54(4):295-300.
 • Referans7. Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, andsafety.Am J ClinNutr 1999;69(5):842–856.
 • Referans8. Van der Meer IM, Middelkoop BJ, Boeke AJ, Lips P. Prevalence of vitamin D deficiencyamongTurkish, Moroccan, Indianandsub-SaharaAfricanpopulations in Europe andtheircountries of origin: an overview. OsteoporosInt 2011;22(4):1009-1921.
 • Referans9. Sayed-Hassan R, Abazid N, Alourfi Z. Relationshipbetween 25-hydroxyvitamin D concentrations, serum calcium, andparathyroidhormone in apparentlyhealthySyrianpeople.ArchOsteoporos2014;9:176.
 • Referans10. Kim SH, Oh MK, Namgung R, Park MJ. Prevalence of 25-hydroxyvitamin D deficiency in Koreanadolescents: associationwithage, seasonandparental vitamin D status.PublicHealthNutr2014;17(1):122-130.
 • Referans11. Aypak C, Yıkılkan H, Dicle M, Önder Ö, Görpelioğlu S. Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi.MedicalBulletin of Haseki / Haseki Tip Bulteni 2013;51(3):95-98.
 • Referans12. Sakamoto R, Jaceldo-Siegl K, Haddad E, Oda K, Fraser GE, Tonstad S. Relationship of vitamin D levelstobloodpressure in a biethnicpopulation.NutrMetabCardiovascDis 2013;23(8):776-784.
 • Referans13. Shamsian AA, Rezaee SA, Rajabiian M, Moghaddam HT, Saeidi M, Bahreini A. Study of the Vitamin D Levels in PatientsReferredtoClinicalLaboratories in Mashhad in 2015 andtheir Relationship withthePatients' Lipid Profiles.ElectronPhysician 2016;8(4):2269-2273.
 • Referans14. Kim YL, Kim H, Kwon YE, Ryu DR, Lee MJ, Park KS, Ryu HJ, Park JT, Oh HJ, Han SH, Yoo TH, Kang SW.Associationbetween Vitamin D DeficiencyandAnemia in PatientswithEnd-StageRenalDisease: A Cross-SectionalStudy.YonseiMed J 2016;(5):1159-1164
 • Referans15. Monlezun DJ, Camargo CA Jr, Mullen JT, Quraishi SA. Vitamin D Statusandthe Risk of Anemia in Community-DwellingAdults: ResultsfromtheNationalHealthandNutritionExaminationSurvey 2001-2006.Medicine (Baltimore) 2015;94(50):1799.
 • Referans16. Serdar MA, Batu Can B, Kilercik M, Durer ZA, Aksungar FB, Serteser M, Coskun A, Ozpinar A, Unsal I.Analysis of Changes in ParathyroidHormoneand 25 (OH) Vitamin D LevelswithRespectto Age, GenderandSeason: A Data MiningStudy.J MedBiochem2017;36(1):73-83.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5926-5375
Yazar: Sefer ASLAN
Kurum: Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7023-1785
Yazar: Serdar OLT
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8087-8814
Yazar: Ali GÜREL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1157-1314
Yazar: Mehmet TEKİN
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8163-4045
Yazar: Nurhan BİLEN
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 1 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2020

Vancouver Aslan S , Olt S , Gürel A , Tekin M , Bilen N . D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(2): 133-137.