Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 133 - 137, 15.06.2020

Öz

Amaç: D vitamini eksikliği olan bireylerde serum vitamin D düzeyleri ile üriner kalsiyum atılımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 30-50 yaş arası 400 gönüllü olgu dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile tam kan sayımı, serum 25-OH vitamin D, parathormon (PTH), kalsiyum, albumin, fosfor, tiroidstimulan hormon (TSH), magnezyum, lipid profili (total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL), alkalenfosfataz, kreatinin ve idrarda kalsiyum, kreatinin düzeyleri dökümente edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 319 vakadan 265’i D vitamini eksikliği grubunda, 54’ü kontrol grubunda (D vitamini normal seviyelerde) idi. Parathormon değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek iken, kalsiyum değerleri D vitamini eksikliği grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı D vitamini eksikliği grubunda ortalama 0,08±0,06 ve kontrol grubunda 0,09±0,07 idi (p=0,197). Gruplar arasında spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda vitamin D eksikliği saptanan vakalarda kontrol grubuna göre idrarda kalsiyum atılımı bir miktar azalmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Aynı zamanda vitamin D düzeyleri ile idrarda kalsiyum atılımı arasında korelasyon saptanmadı. Bulgularımız spot idrarda ölçülen kalsiyum değerlerinin, vitamin D eksikliğini saptamada yararlı bir belirteç olabileceğiyle ilgili yeterli kanıt sunmayıp, bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Referans1. Holick MF. Vitamin D Deficiency, MedicalProgress. N Eng J Med 2007;357(3):266-281.
 • Referans2. Bischoff-Ferrari H, Giovannucci E, Willett S. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D formultiplehealthoutcomes. Am J ClinNutr 2006;84(1):18–28.
 • Referans3. Lee JH, O'Keefe JH, Bell D, Hensrud DD, Holick MF. Vitamin D deficiency an important, common, andeasilytreatablecardiovascular risk factor? J AmCollCardiol 2008;52(24):1949-1956.
 • Referans4. Dobnig H, Pilz S, Scharnagl H, Renner W, Seelhorst U, Wellnitz B, Kinkeldei J, Boehm BO, Weihrauch G, Maerz W.Independentassociation of low serum 25-hydroxyvitamin d and 1,25-dihydroxyvitamin d levelswithall-causeandcardiovascularmortality.ArchInternMed 2008;168(12):1340-1349.
 • Referans5. Pilz S, Tomaschitz A, Drechsler C. Vitamin D deficiencyandheartdisease. Kidney International Supplements 2011;1:111-115.
 • Referans6. Chertow GM, Plone M, Dillon MA. Hyperparathyroidismanddialysisvintage. ClinNephrol 2000;54(4):295-300.
 • Referans7. Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, andsafety.Am J ClinNutr 1999;69(5):842–856.
 • Referans8. Van der Meer IM, Middelkoop BJ, Boeke AJ, Lips P. Prevalence of vitamin D deficiencyamongTurkish, Moroccan, Indianandsub-SaharaAfricanpopulations in Europe andtheircountries of origin: an overview. OsteoporosInt 2011;22(4):1009-1921.
 • Referans9. Sayed-Hassan R, Abazid N, Alourfi Z. Relationshipbetween 25-hydroxyvitamin D concentrations, serum calcium, andparathyroidhormone in apparentlyhealthySyrianpeople.ArchOsteoporos2014;9:176.
 • Referans10. Kim SH, Oh MK, Namgung R, Park MJ. Prevalence of 25-hydroxyvitamin D deficiency in Koreanadolescents: associationwithage, seasonandparental vitamin D status.PublicHealthNutr2014;17(1):122-130.
 • Referans11. Aypak C, Yıkılkan H, Dicle M, Önder Ö, Görpelioğlu S. Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi.MedicalBulletin of Haseki / Haseki Tip Bulteni 2013;51(3):95-98.
 • Referans12. Sakamoto R, Jaceldo-Siegl K, Haddad E, Oda K, Fraser GE, Tonstad S. Relationship of vitamin D levelstobloodpressure in a biethnicpopulation.NutrMetabCardiovascDis 2013;23(8):776-784.
 • Referans13. Shamsian AA, Rezaee SA, Rajabiian M, Moghaddam HT, Saeidi M, Bahreini A. Study of the Vitamin D Levels in PatientsReferredtoClinicalLaboratories in Mashhad in 2015 andtheir Relationship withthePatients' Lipid Profiles.ElectronPhysician 2016;8(4):2269-2273.
 • Referans14. Kim YL, Kim H, Kwon YE, Ryu DR, Lee MJ, Park KS, Ryu HJ, Park JT, Oh HJ, Han SH, Yoo TH, Kang SW.Associationbetween Vitamin D DeficiencyandAnemia in PatientswithEnd-StageRenalDisease: A Cross-SectionalStudy.YonseiMed J 2016;(5):1159-1164
 • Referans15. Monlezun DJ, Camargo CA Jr, Mullen JT, Quraishi SA. Vitamin D Statusandthe Risk of Anemia in Community-DwellingAdults: ResultsfromtheNationalHealthandNutritionExaminationSurvey 2001-2006.Medicine (Baltimore) 2015;94(50):1799.
 • Referans16. Serdar MA, Batu Can B, Kilercik M, Durer ZA, Aksungar FB, Serteser M, Coskun A, Ozpinar A, Unsal I.Analysis of Changes in ParathyroidHormoneand 25 (OH) Vitamin D LevelswithRespectto Age, GenderandSeason: A Data MiningStudy.J MedBiochem2017;36(1):73-83.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sefer ASLAN>
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
0000-0002-5926-5375
Türkiye


Serdar OLT>
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7023-1785
Türkiye


Ali GÜREL> (Sorumlu Yazar)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8087-8814
Türkiye


Mehmet TEKİN>
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1157-1314
Türkiye


Nurhan BİLEN>
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8163-4045
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 22 Aralık 2019
Kabul Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Aslan S. , Olt S. , Gürel A. , Tekin M. , Bilen N. D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(2): 133-137.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.