Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 1, 30 - 37, 30.04.2021

Öz

Amaç: Bu çalışma ile hemşirelik hizmeti veren bireylere, ergonomik risk değerlendirmesi yapabilmek için Coluci ve Alexandre tarafından geliştirilen Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe geçerliliğini ve güvenirliliğini araştırmak amaçlanmıştır. Materyal-Metot: Türkçe versiyonu, araştırmacılar tarafından orijinal dili olan İngilizceden Türkçeye çevrilerek elde edilen anketin, anlaşılırlığını test etmek için ilimizde aktif olarak hemşirelik hizmeti veren 29 hemşire üzerinde pilot bir uygulama yapılmıştır. Yapılan bu pilot araştırma sonucu, içerdiği maddelerine son hali verilen Türkçe versiyon anket, üniversitemize bağlı araştırma ve uygulama hastanesinde profesyonel olarak hemşirelik hizmeti veren sağlık çalışanları üzerinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Anketin faktör analizine uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümü ve Bartlett küresellik testi yapılmıştır. Anketin güvenirlilik değerlendirmesinde iç tutarlılık için cronbach alfa katsayısı ve madde analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya, yaşı 37,17±0,69 yıl olan ve hemşirelik hizmetlerinde profesyonel olarak 15,31±0,71 yıldır görev yapmakta olan 132 kadın (%75) ve 44 (%25) erkek dahil edilmiştir. Anketin yapı geçerliliğini test etmek için yapılan KMO ölçümü değeri 0,936 ve Bartlett küresellik testi sonucu 5328,431 olarak bulunmuştur (p<0,001). Anketin iç tutarlılığını belirlemek için incelenen cronbach alfa katsayısının 0,970 olduğu görülmüştür. Sonuç: Elde edilen veriler doğrultusunda, Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Health21: the health for all policy framework for the WHO European Region. World Health Organization. Regional Office for Europe, 1999.
 • 2. Güler T, Yıldız T, Önler E, Yıldız B, Gülcivan G. Hastane ergonomik koşullarının hemşirelerin mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerine etkisi. International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal. 2015;3(1):1-7.
 • 3. International Ergonomics Association. Definition and domains of ergonomics. International Ergonomics Association; 2016 [cited 2020 October 16]. Available from: http://www.iea.cc/whats/index.html
 • 4. Güler Ç, Vaizoğlu S, Tekbaş Ö, Surlu B. Ergonomiye giriş (ders notları). Ankara: Ankara Tabip Odası; 2001.
 • 5. Özok AF. Ergonomi ve verimlilik. İşveren Dergisi, TİSK, Mart-Nisan, İstanbul. 2010.
 • 6. Coluci MZO, Alexandre NMC. Psychometric properties evaluation of a new ergonomics-related job factors questionnaire developed for nursing workers. Appl Ergon. 2014;45(6):1588-96.
 • 7. Babayiğit MA, Kurt M. Hastane ergonomisi. İstanbul Med J. 2013;(14):153-9.
 • 8. Barut Ç, Kıran S, Oğur R, Güler Ç. Sağlık boyutuyla ergonomi hekim ve mühendisler için. Ankara: Palme Yayıncılık; 2004. p. 35-106.
 • 9. Atasoy A, Keskin F, Başkesen N, Tekingündüz S. Laboratuvar çalışanlarında işe bağlı kas-iskelet sistemi sorunları ve ergonomik risklerinin değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2010;2(2):90-113.
 • 10. Joseph A, Rashid M. The architecture of safety: hospital design. Curr Opin Crit Care. 2007;13(6):714-9.
 • 11. Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. NIOSH health and safety practices survey of healthcare workers: training and awareness of employer safety procedures. Am J Ind Med. 2014;57(6):640-52.
 • 12. Alexopoulos EC, Stathi I-C, Charizani F. Prevalence of musculoskeletal disorders in dentists. BMC Musculoskelet Disord. 2004;5(1):16.
 • 13. Cole DC, Ibrahim S, Shannon H, Scott F, Eyles J. Work correlates of back problems and activity restriction due to musculoskeletal disorders in the Canadian national population health survey (NPHS) 1994–5 data. Occup Environ Med. 2001;58(11):728-34.
 • 14. Freitag S, Ellegast R, Dulon M, Nienhaus A. Quantitative measurement of stressful trunk postures in nursing professions. Ann Occup Hyg. 2007;51(4):385-95.
 • 15. Lorusso A, Bruno S, L'abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Ind Health. 2007;45(5):637-44.
 • 16. Bryman A, Cramer D. Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: A guide for social scientists: New York: Routledge; 2002.
 • 17. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489-97.
 • 18. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. Hekimlerde kas iskelet sistemi problemlerinin analizi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2006;10:163-70.
 • 19. Özcan E, Kesiktaş N. Mesleki kas iskelet hastalıklarından korunma ve ergonomi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2007;34(7):6-9.

Turkish Validity and Reliability Study of the Questionnaire Survey of Ergonomic Risks Among Nursing Workers

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 1, 30 - 37, 30.04.2021

Öz

Objective: It was aimed to investigate the Turkish validity and reliability of the ErgoEnf-Questionnaire Survey of Ergonomic Risks Among Nursing Workers, developed by Coluci and Alexandre, which provides ergonomic risk assessment to nursing individuals. Material-Method: In order to test the comprehensibility of the questionnaire, the Turkish version was translated by the researchers, a pilot study was conducted on 29 nurses who actively provide nursing services in our city. Along with the Turkish version questionnaire, which was finalized as a result of the pilot study, the demographic information form was applied to healthcare workers who have been providing professional nursing services for at least 6 months in the research and practice hospital affiliated to our university by face-to-face interview technique. In order to test the suitability of the questionnaire for factor analysis, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measurement and Bartlett's test of sphericity were performed. Cronbach alpha coefficient and item analysis method were used for internal consistency in the reliability assessment of the questionnaire. Results: The study included 132 women (75%) and 44 (25%) men, whose ages were 37,17 ± 0,69 years and who worked in nursing services for 15,31 ± 0,71 years. KMO measurement value made to test the construct validity of the questionnaire was found to be 0,936 and the Bartlett sphericity test result was found to be 5328,431 (p <0,001). Considering the eigenvalue greater than 1,0 and the appearance of the eigenvalue-slope graph, it was decided that the suitable factor number for the questionnaire to be adapted to Turkish was 3. The Cronbach alpha coefficient, which was examined to determine the internal consistency of the questionnaire, was found to be 0,970. Conclusion: The Turkish version of the Questionnaire Survey of Ergonomic Risks Among Nursing Workers is a valid and reliable measurement tool.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization. Health21: the health for all policy framework for the WHO European Region. World Health Organization. Regional Office for Europe, 1999.
 • 2. Güler T, Yıldız T, Önler E, Yıldız B, Gülcivan G. Hastane ergonomik koşullarının hemşirelerin mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerine etkisi. International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal. 2015;3(1):1-7.
 • 3. International Ergonomics Association. Definition and domains of ergonomics. International Ergonomics Association; 2016 [cited 2020 October 16]. Available from: http://www.iea.cc/whats/index.html
 • 4. Güler Ç, Vaizoğlu S, Tekbaş Ö, Surlu B. Ergonomiye giriş (ders notları). Ankara: Ankara Tabip Odası; 2001.
 • 5. Özok AF. Ergonomi ve verimlilik. İşveren Dergisi, TİSK, Mart-Nisan, İstanbul. 2010.
 • 6. Coluci MZO, Alexandre NMC. Psychometric properties evaluation of a new ergonomics-related job factors questionnaire developed for nursing workers. Appl Ergon. 2014;45(6):1588-96.
 • 7. Babayiğit MA, Kurt M. Hastane ergonomisi. İstanbul Med J. 2013;(14):153-9.
 • 8. Barut Ç, Kıran S, Oğur R, Güler Ç. Sağlık boyutuyla ergonomi hekim ve mühendisler için. Ankara: Palme Yayıncılık; 2004. p. 35-106.
 • 9. Atasoy A, Keskin F, Başkesen N, Tekingündüz S. Laboratuvar çalışanlarında işe bağlı kas-iskelet sistemi sorunları ve ergonomik risklerinin değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2010;2(2):90-113.
 • 10. Joseph A, Rashid M. The architecture of safety: hospital design. Curr Opin Crit Care. 2007;13(6):714-9.
 • 11. Steege AL, Boiano JM, Sweeney MH. NIOSH health and safety practices survey of healthcare workers: training and awareness of employer safety procedures. Am J Ind Med. 2014;57(6):640-52.
 • 12. Alexopoulos EC, Stathi I-C, Charizani F. Prevalence of musculoskeletal disorders in dentists. BMC Musculoskelet Disord. 2004;5(1):16.
 • 13. Cole DC, Ibrahim S, Shannon H, Scott F, Eyles J. Work correlates of back problems and activity restriction due to musculoskeletal disorders in the Canadian national population health survey (NPHS) 1994–5 data. Occup Environ Med. 2001;58(11):728-34.
 • 14. Freitag S, Ellegast R, Dulon M, Nienhaus A. Quantitative measurement of stressful trunk postures in nursing professions. Ann Occup Hyg. 2007;51(4):385-95.
 • 15. Lorusso A, Bruno S, L'abbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Ind Health. 2007;45(5):637-44.
 • 16. Bryman A, Cramer D. Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: A guide for social scientists: New York: Routledge; 2002.
 • 17. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489-97.
 • 18. Büker N, Aslan E, Altuğ F, Cavlak U. Hekimlerde kas iskelet sistemi problemlerinin analizi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2006;10:163-70.
 • 19. Özcan E, Kesiktaş N. Mesleki kas iskelet hastalıklarından korunma ve ergonomi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. 2007;34(7):6-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sabriye ERCAN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9500-698X
Türkiye


Özgür ÖNAL
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0001-6514-2120
Türkiye


Girayhan ÇELİK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1198-1233
Türkiye


Ayhan CANBULUT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-6816-5766
Türkiye


Hüseyin Tolga ACAR (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4970-9929
Türkiye


Esma ARSLAN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7097-8619
Türkiye


Cem ÇETİN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-8151-9554
Türkiye

Destekleyen Kurum Çalışmayı destekleyen herhangi bir fon veya kuruluş bulunmamaktadır.
Teşekkür Uzm. Fzt. Tahir Keskin’e, Dr. Furkan Hasan Küçük’e veri toplama aşamasındaki destekleri ve araştırmamızın yapılması sırasında değerli vakitlerini ayırarak araştırmamıza katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 22 Ekim 2020
Kabul Tarihi 1 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Ercan S. , Önal Ö. , Çelik G. , Canbulut A. , Acar H. T. , Arslan E. , Çetin C. Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 12(1): 30-37.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.