Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kullanılarak TÜİK’de Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 56 - 89, 15.03.2018
https://doi.org/10.29250/sead.359147

Öz

Bu çalışmada, Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli
kullanılarak Nisan 2017 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu’nda gerçekleştirilen
SAS Yazılımı Eğitim Programının etkinliği değerlendirilmiştir. Kirkpatrick
modelinde ön görüldüğü gibi değerlendirilme; Reaksiyonlar, Öğrenme, Davranış ve
Sonuçlar olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonlar
aşamasında, katılımcıların eğitimden memnuniyet durumları, eğitim sonunda
uygulanan memnuniyet test formları ile ölçülmüştür. Öğrenme aşamasında ise;
öğrenmenin gerçekleşme düzeyini ölçmek amacıyla eğitim öncesi ve sonrası bilgi
düzeyi belirleme ve öğrenme hedeflerinin ölçümüne yönelik testler
uygulanmıştır. Öğrenmenin gerçekleşme düzeyinin tespit edilmesinde tanımlayıcı
istatistikler ve t-testi analizi, reaksiyon/memnuniyet ve öğrenmeye ilişkin
değişkenler arasındaki ilişkileri incelenmesinde ise korelasyon analizi
kullanılmıştır. Davranış aşamasında, öğrenilen bilgi ve becerilerin işe
transferinin ölçülmesi kapsamında katılımcıların kişisel hedef ve eğilimleri
ile eğitim sonrası uygulamaya yönelik durumlarının izlenmesi amacıyla test
formları uygulanmıştır. Analizler neticesinde, eğitim öncesi ve sonrası öğrenme
ölçümleri arasında belirgin bir fark olduğu, reaksiyonlar ve öğrenme aşamaları
arasında ise genel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. İşe
transfer konunda ise katılımcıların istekli ve planlı oldukları, ancak uygulama
düzeyinin beklenen ölçüde gerçekleşmediği gözlenmiştir. Modelin diğer kurumsal eğitimlerimizin etkinlik
değerlendirilmesinde de başarılı bir şekilde uygulanabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akgül, A.; Çevik,O. (2003); İstatistiksel Analiz Teknikleri:SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara, Emek Ofset.
 • Akıncıoğlu, N. (2005). “Örgütlerde Eğitim Programlarının Maliyet Etkililik Açısından Değerlendirilmesi: TCMB için Bir ROI Model Uygulaması”, Ankara:TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • Alliger, G.M., & Janak, E.A. (1989). Kirkpatrick's Levels Of Training Criteria: Thirty Years Later. Personnel Psychology, 42, 331-342.
 • Alliger, G.M.,S.I. Tannenbaum, W. Bennett, H. Traver ve A. Shotland. “A Meta-Analysis of The Relations Among Training Criteria”, Personel Psychology, 50, 1997
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve ilkeler. Pegem Yayıncılık,
 • Başar, H. “Araştırmalarda Likert Yanılgıları” hacettepe.edu.tr t.y. Web. 27 Kasım 2017.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık,
 • Brauchle P. E. ve K. Schmidt (2004). Contemprary Approaches for Assessing Outcomes on Training, Education and HRD Programs. Journal of Industrial Teacher Education, XLI, 3.
 • Brown, K. G., ve T. Sitzmann. Training and Employee Development for Improved Performance, 2011
 • Corey, Shevaun. An Evaluation Of The Correctional Training Program Delivered By The Correctional Service of Canada, Carleton University, 2012 Cömert B. (2015), Kirkpatrick’in Eğitim Değerlendirme Modeline Göre Orta Düzey Liderlik Hizmet İçi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. KFO, Savunma Bilimleri Enstitüsü. Dixon, Nancy M. “The relationship between trainee responses on participant reaction forms and posttest scores”, Human Resource Development Quarterly, 1990
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Eroğlu, U. (2006). “İşletmelerde Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Model Önerisi”.
 • Goldstein, I. L. ve J. K. Ford. Training in Organizations: Needs Assessment, Development, and Evaluation. Belmont, California, Wadsworth, 2002.
 • Hayes, A. (November, 2008). An interview with Donald Kirkpatrick: The father of evaluation. TrainingZone. http://www.trainingzone.co.uk/topic/training-cycle/interview-donaldkirkpatrick-father-evaluation.
 • Howard, G. S. “Response-Shift Bias A Problem in Evaluating Interventions with Pre/Post Self-Reports”, Evaluation Review, 4(1), 198093-106. Kaufman, R., & Keller, J. M. (1994). Levels of Evaluation:Beyond Kirkpatrick. Human Resource Development,
 • Kaya Y., Günay, R. ve Damgacı F.K., Kirkpatrick Dört Düzey Program Değerlendirme Modeli Inesjournal: Aralık 2015, s. 89-97
 • Kirkpatrick, D. (1996). Revisiting Kirkpatrick’s four-level-model. Training & Development,
 • Kirkpatrick, Donald. L. ve J.D. Kirkpatrick. Evaluating Training Programs: The Four Levels, San Francisco, Berrett-Koehler Pub. 2006
 • Lam, T. C. ve Bengo, P. (2003). “A Comparison of Three Retrospective Self- Reporting Methods of Measuring Change in Instructional Practice”, American Journal of Evaluation, 24(1), 65-80. Miller, M. ve R.E. Hinshaw, “The Retrospective Pretest as a Gauge of Change”, Journal of Instructional Psychology Noe, R. A. ve N. Schmitt. “The Influence of Trainee Attitudes on Training Effectiveness: Test of a Model”, Personnel Psychology, 39,1986, 497 – 523
 • Otrar, M. “Bağımlı (İlişkili) Gruplar t Testi” mustafaotrar.net t.y. Web. 22 Kasım 2017.
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. USA, N.J.: Prentice-Hall.
 • Özçelik, A. Oya. Eğitim ve geliştirme. İçinde C. Uyargil (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (6.Baskı), İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 2013. 163-210 Özdemir, S.M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Pratt, C. C., W. M. Mcguıgan, ve A. R. Katzev. (2000). “Measuring Program Outcomes: Using Retrospective Pretest Methodology”, American Journal of Evaluation, 21(3), 341-349. Praslova, L. (2010). Adaptation of Kirkpatrick’s Four Level Model Of Training
 • Rajeev, P., Madan, M. S., & Jayarajan, K. (2009). Revisiting Kirkpatrick’s Model –An Evaluation of An Academic Training Course. Current Science, 96(2), 272-276.
 • Rockwell, S.K., ve Kohn, H. (1989). “Post-Then-Pre Evaluation: Measuring Behavior Change More Accurately”, Journal of Extension, 27(2)
 • Saks, A. M. ve L. A. Burke,. “An Investigation into The Relationship Between Training Evaluation and The Transfer of Training”. International Journal of Training and Development, 16, 2, 2012. 118-127.
 • Shenge, Nyitor A. (2014), “Training Evaluation: Process, Benefits, and Issues”, IFE Psychologıa.
 • Sıtzmann, Traci ve M. Wang. (2015), “The Survey Effect: Does Administering Surveys Affect Trainees' Behavior?” Learning And Individual Differences. Stolen, Kevin S. Predicting Navy Landing Signal Officer Performance using Kirkpatrick’s Training Evaluation Model, Colorado Technical University, 2014
 • Tegep, (2013), Eğitim Verimliliğini Ölçme Rehberi Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Warr, P. ve D. Bunce. (1995). “Traniee Characteristics and Outcomes of Open Learning”, Personnel Psychology, 48, 347 – 375
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Sinan Eviren 0000-0001-9097-3794

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2018
Gönderilme Tarihi 29 Kasım 2017
Kabul Tarihi 9 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eviren, Ö. S. (2018). Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kullanılarak TÜİK’de Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. The Journal of Limitless Education and Research, 3(1), 56-89. https://doi.org/10.29250/sead.359147

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.