Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnançları

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 108 - 121, 15.03.2018
https://doi.org/10.29250/sead.402086

Öz

Günümüzde sosyal bilgiler dersi kapsamında
okul içi ve okul dışındaki öğrenme-öğretme süreçleri önemsenmektedir. Müzeler
de geçmişten günümüze uzanan köklü geçmişi, amaç ve içeriğiyle sosyal bilgiler
dersleri için önemli bir unsurdur. Bu
araştırmada,
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik özyeterlik
inançlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu temel amaç kapsamında
öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik özyeterlik inanç düzeyleri çeşitli
değişkenler açısından (cinsiyet, sınıf düzeyi, müze eğitimi dersi alıp almama
durumu) ele alınmıştır. Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının müze eğitimine
ilişkin olumlu inançlarının olduğu ancak, cinsiyet, sınıf düzeyi ve müze
eğitimi dersi alıp almama durumuna göre ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı
anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Ata, B. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müzeler. (Ed.) Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aylar, F. ve Aksin, A. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Amasya Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 299-313.
 • Demirci, M.T. (2009). Kültürel Öğelerin Öğretiminde Müze Gezilerinin Önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hooper Greenhill, E. (1999). Education, communication and interpretation: towrads a critical pedagogy in museums. (Ed.) The Educational Role Of The Museum. Second Edition. London and New York: Routledge.
 • Kaplan, E. (2017). Türkiye’de Müzecilik, http://www.bilgiustm.com/turkiyede-muzeciligin-tarihcesi/ (28.07.2017).
 • Kaya Koçak, S. (2010). İlköğretim Görsel Sanatlar Eğitimi Dersindeki Müze Etkinliklerine Yönelik, Öğrenci, Öğretmen ve Müze Yetkililerinin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kervankiran, İ. (2014). Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış. International Periodical For The Languages, 9(11), 345-369.
 • Peker, N. (2014). Sosyal Bilgiler Dersinde Sanal Müze Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Sanal Müze Kullanımına Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Stoddard, J., Marcus, A., Squire, K., Martin, J. (2015). Learning Local Immigration History In and Out of the Museum. Museum & Society, 13 (2), ss. 123-141.
 • TDK, (2017). Müze Nedir?, Amaç ve Görev Nedir?, Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=comgts&arama=gts&guid=TDK.GTS.597b6f14f36aa4.18961404 (28.07.2017).
 • URL-1 (2016). https://nefissanatlarhapishanesi.wordpress.com/2016/12/09/muzelerin-tarihitukiyede-ve-dunyada-muzecilikmodern-muzecilik/, Müzelerin Tarihi, Türkiye’de ve Dünya’da Müzecilik, Modern Müzecilik, 28 Temmuz 2017.
 • Uysal, İ. ve Kösemen S. (2013). Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.
 • Yeşilbursa, C.C. ve Uslu, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 410-428.
 • Yücel Kurnaz, F. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Müzelerde Uygulatılan Etkinliklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül Tural 0000-0003-2009-7543

Fatmanur Kala Bu kişi benim 0000-0002-6315-8409

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2018
Gönderilme Tarihi 6 Mart 2018
Kabul Tarihi 12 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tural, A., & Kala, F. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnançları. The Journal of Limitless Education and Research, 3(1), 108-121. https://doi.org/10.29250/sead.402086

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.