Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 39 2019-03-15

İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Investigation of the Activities in the Third Grade Turkish Course Book in Primary Education through Teacher's Opinions

Ümit MURADOĞLU [1] , Ayşe Derya IŞIK [2]


Ders kitabı öğrencilere bilgi vermek, ön bilgileri harekete geçirmek için etkinlikler sunan, öğrencileri düşünmeye sevk eden bilimsel düşünme, tutum ve davranış kazandırmaya yönelik hazırlanan kitaptır. İlkokullarda kullanılan ders kitapları öğrenciler için önemlidir. Ders kitabı metinler ve bu metinlere bağlı ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak için metne bağlı etkinliklerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı İlkokul 3. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde 4 soru ve bu sorulara bağlı alt sorulardan oluşmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenler genellikle Türkçe ders kitabında bulunan etkinliklerin kazanımlara uygun olduğunu, öğrenci seviyelerine ise genellikle uygun olmadığını belirtmişlerdir.

The course book is a book prepared to give information to students, to provide activities for activating the acquired knowledge, to give insights them for scientific thinking, attitude, and behavior. Course books used in Primary schools are very important for students. A course book comprises of texts and context-based activities to provide assessment and evaluations for these texts. The purpose of this search is to analyze the activities in the 3rd grades Turkish course books according to the primary education teachers’ opinions. The study group of this search constitutes 20 primary education teachers working in Çaycuma district of Zonguldak province in 2017-2018 academic year. Sampling method which is easily practicable from the purposeful sampling methods was used in the selection, 4 questions and semi structured interview form comprising of sub-questions related to these questions were used. In the analysis of the data acquired from the interviews, content analysis was used from qualitative data analysis techniques. According to the results obtained in the research, the teachers generally underlined that the activities in the Turkish textbook were suitable for the learning outcomes in the Turkish curriculum but they were generally unsuitable for student levels.

 • Acat, M. B. (2008). Anlamı bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kavram haritalarının etkililiği. Eğitim Araştırmaları, (33), 1-16.
 • Akyol, H. (1997). Kelime öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, (134), 46-47.
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 34(174), 232-249.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8,(2), 19-35.
 • Aytaş, G. (2001). Türkçe ders kitaplarının yazımında metin seçimi ve metin altı sorularının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar. Türk Yurdu-Türkçe’ye Saygı Özel Sayısı, 56, 162-163.
 • Baş, B. ve İnan Yıldız, F. (2014). İlkokul Türkçe ders kitaplarının resim-metin ilişkisi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28),139-151.
 • Bulut, B. (2007). İlköğretim 1. 2. 3. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı, 6, 144-153.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe öğretim programıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 421- 476.
 • Coşkun, E. ve Alkan, M. (2010). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi metin işleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları 27(27), 161-184.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 173, 39–49.
 • Çer, E. (2016). Türkçe öğretiminde etkinlikler. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’ de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(1), 565-580.
 • Demirel, Ö. (1992). İlkokullarda Türkçe öğretimi ve sorunları. Hacettepe Üniversitesi Dergisi 8(8), 31-38.
 • Doğu, Y. (2010). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Erdoğan, T., Gök, B. (2009). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(36), 1-16.
 • Epçaçan, E. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(4), 182-202.
 • Epçaçan, C. ve Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi 40 (187), 39-51.
 • Göçer, A. (2007). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözcük kullanımı. İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish Volume 4/4, Summer 2009,1025-1055.
 • Güneş, F. ( 2000). Okuma Yazma öğretimi ve Beyin Teknolojisi, Ankara: Ocak Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Ocak Yayıncılık.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kolaç, E. (2003). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17,(1), 105-137.
 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2006). Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 1739/28409. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22297_0.html adresinden 31.05.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Susar Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(25), 42-54.
 • Şahan, H. (2000). Sosyal bilgiler dersinin bilimsel davranışları kazandırma yönünden öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. İnternational Periodicial For The Languages and History of Turkish Volume 8/8 Summer, 1285-1299. Ankara.
 • Uygun, M. ve Katrancı, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 4(1), 255-274.
 • Yalar, T. (2010). İlköğretim 3. sınıflarda Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 30-41.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H, (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri (7. bs), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5333-7059
Yazar: Ümit MURADOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9867-0904
Yazar: Ayşe Derya IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sead530039, journal = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0898}, address = {editor@sead.com.tr}, publisher = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {19 - 39}, doi = {10.29250/sead.530039}, title = {İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi}, key = {cite}, author = {MURADOĞLU, Ümit and IŞIK, Ayşe Derya} }
APA MURADOĞLU, Ü , IŞIK, A . (2019). İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi , 4 (1) , 19-39 . DOI: 10.29250/sead.530039
MLA MURADOĞLU, Ü , IŞIK, A . "İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 4 (2019 ): 19-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sead/issue/43885/530039>
Chicago MURADOĞLU, Ü , IŞIK, A . "İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 4 (2019 ): 19-39
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi AU - Ümit MURADOĞLU , Ayşe Derya IŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29250/sead.530039 DO - 10.29250/sead.530039 T2 - Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 39 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-0898 M3 - doi: 10.29250/sead.530039 UR - https://doi.org/10.29250/sead.530039 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi %A Ümit MURADOĞLU , Ayşe Derya IŞIK %T İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi %D 2019 %J Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi %P -2548-0898 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29250/sead.530039 %U 10.29250/sead.530039
ISNAD MURADOĞLU, Ümit , IŞIK, Ayşe Derya . "İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 4 / 1 (Mart 2019): 19-39 . https://doi.org/10.29250/sead.530039
AMA MURADOĞLU Ü , IŞIK A . İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. SEAD. 2019; 4(1): 19-39.
Vancouver MURADOĞLU Ü , IŞIK A . İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 4(1): 39-19.