Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Teneffüs Sürelerine İlişkin Görüşleri

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 56 - 72, 15.03.2020
https://doi.org/10.29250/sead.640747

Öz

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin “teneffüs sürelerine” yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel desenlerden durum çalışmasına göre yapılandırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğrenim gören 51 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Örneklemin 31’i kız ve 20’si erkektir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında öğrencilerin mevcut teneffüs sürelerinden memnun olmadıkları ve teneffüs sürelerinin uzaması gerektiğini öne sürdükleri görülmektedir. Okulun fiziki yapılarının teneffüs sürelerinin yetersizliğinde önemli bir unsur olduğu ve çeşme, tuvalet gibi temel yapıların yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler etkili bir teneffüs için oyun alanlarının ve kitap okuma alanlarının yapılması gerektiğini, teneffüslerde sportif faaliyetlerin öğretmenler tarafından düzenlenmesi gerektiğini öne sürmektedirler. 

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Abazanoğlu, İ. (2012). İdeal Okul, https://www.academia.edu/1582917/%C4%B0deal_Okul adresinden 18.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Akbaba, A. ve Turhan, M. (2016). İlköğretim okul binalarının fiziksel sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Van il örneği), KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 341-357.
 • APA (2019). Teneffüs En Önemli Ders mi?, https://www.egitimpedia.com/teneffus-en onemli-ders-mi/ adresinden 29.07.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ayyıldız, A. ve Akın, U. (2016). Okul güvenliğinin sağlanmasında nöbetçi öğretmen uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 11 (3), 345-370.
 • Balbağ, M. Z. ve Karaer, G. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlar, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 28-46.
 • Beets, M. W., Beighle, A., Erwin, H. E., ve Huberty, J. L. (2009). After-school program impact on physical activity and fitness: A meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 36 (6), 527–537.
 • Blatchford, P. ve Baines, E. (2006). A follow up national survey of breaktimes in primary and secondary schools, Leading education and social research, London: University of London.
 • Conklin, M. T., Lambert, L. G. ve Anderson, J. B. (2002). How long does it take students to eat lunch? a summary of three studies, The Journal of Child Nutrition & Management, 26 (2).
 • Crowe S, Cresswell K, Robertson A, Huby G, Avery A, ve Sheikh A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol. 11 (100), 1-10.
 • Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi, International Journal of Eurasian Education and Culture, Issue: 5, pp. (117-131).
 • Eğitimpedia (2016). Daha Uzun Teneffüs, Daha Güçlü Çocuk Gelişimi, https://www.egitimpedia.com/daha-uzun-teneffus-daha-guclu-cocuk-gelisimi/ adresinden 17.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Eraslan, R., ve Aycan, S. (2008). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının incelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2 (1), 8-18.
 • ERG (Eğitim Reformu Girişimi) 2015, eğitim izleme raporu 2014-2015, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Genç, S. Z. (2003). İlköğretim okullarındaki teneffüslerde gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve bedensel gelişimleri açısından değerlendirilmesi, yayımlanmamış doktora tezi, Erzurum, Türkiye.
 • Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve Velilerin, Öğrencilerin Okulda Geçirdikleri Zaman, Ders ve Dinlenme Süreleri ile Tatiller ve Okul Dönemleri Konusundaki Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2541-2560.
 • Günay, G. ve Özbilen, F. M. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin okul nöbet görevi üzerine bir değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 64-78.
 • Güven, M. ve Dönmez, B. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 59-68.
 • Kula, S. ve Çakar, B. (2015). Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında toplumda bireylerin güvenlik algısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (12), 191-210.
 • McCubbin, J. (2015). Should the school day be made shorter? https://www.bbc.com/news/av/uk-34183333/should-thShould the school day be made shorter?e-school-day-be-made-shorter adresinden 11.04.2019 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. (S. Akbaba ve A-A. Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Yaşa, R. (2018). Lise öğrencilerinin okul ortamından beklentileri, Turkish Studies, 13 (19), 1291-1312.
 • Özdemir, A. (2017). Bütün öğrencilerin okulu Finlandiya okulları, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), 2 (1), 59-91.
 • Pellegrini, A. ve Bjorklund, D. (1997). The role of recess in children’s cognitive performance, Educational psycologist, 32 (1), 35-40.
 • Reilly, J.J. (2008). Physical activity, sedentary behaviour, and energy balance in the pre-school child: Opportunities for early obesity prevention. Proceedings of the Nutrition Society, 67, 317–325.
 • Sanchez, A., Hoover, L.C. ve Sanchez, N.F. (1997). Time required by school children to eat lunch. Unpublished technical report. Lubbock, TX: Texas Tech University.
 • Suri, H. (2011). Purposeful Sampling in Qualitative Research Synthesis, Qualitative Research Journal, 11 (2), . 63-75.
 • Turan, H. (2007). Çankaya ilçesinde görev yapan ilköğretim okul müdürlerinin yönetim işlevlerinde karşılaştıkları sorunlar ve sorun çözme uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalar, T. ve Yanpar, Yelken, T. (2009). Liselerde Blok Ders Uygulamasının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 263-278.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakal, İ. H. (2018). Öğretmenlerin Teneffüs Süresinin Artırılmasına İlişkin Görüşleri, Eğitime Bakış, 14 (44), 71-78.

Secondary School Students' Views on the Play Time

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 56 - 72, 15.03.2020
https://doi.org/10.29250/sead.640747

Öz

The aim of this study is to determine the secondary school students’ opinions on play time. The study is structured according to the status model from the qualitative patterns. The sample of the study consists of 51 secondary school students studying in Pamukkale, Denizli. The maximum diversity sampling method was used in the selection of the sample. 31 of the sample were female and 20 were male. The data of the study was collected by a structured interview form prepared by the researcher. When the findings of the study are examined, it is seen that the students are not satisfied with the current duration of the play time and that the duration of the play time should be prolonged. It was concluded that the physical structures of the school were an important factor in the inadequacy of the duration of the play time and that the basic structures such as fountains and toilets were insufficient. The students suggest that play areas and reading areas should be done for effective play time, and sporting activities should be organized by teachers.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Abazanoğlu, İ. (2012). İdeal Okul, https://www.academia.edu/1582917/%C4%B0deal_Okul adresinden 18.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Akbaba, A. ve Turhan, M. (2016). İlköğretim okul binalarının fiziksel sorunlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Van il örneği), KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 341-357.
 • APA (2019). Teneffüs En Önemli Ders mi?, https://www.egitimpedia.com/teneffus-en onemli-ders-mi/ adresinden 29.07.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ayyıldız, A. ve Akın, U. (2016). Okul güvenliğinin sağlanmasında nöbetçi öğretmen uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 11 (3), 345-370.
 • Balbağ, M. Z. ve Karaer, G. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlar, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 28-46.
 • Beets, M. W., Beighle, A., Erwin, H. E., ve Huberty, J. L. (2009). After-school program impact on physical activity and fitness: A meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 36 (6), 527–537.
 • Blatchford, P. ve Baines, E. (2006). A follow up national survey of breaktimes in primary and secondary schools, Leading education and social research, London: University of London.
 • Conklin, M. T., Lambert, L. G. ve Anderson, J. B. (2002). How long does it take students to eat lunch? a summary of three studies, The Journal of Child Nutrition & Management, 26 (2).
 • Crowe S, Cresswell K, Robertson A, Huby G, Avery A, ve Sheikh A. (2011). The case study approach. BMC Med Res Methodol. 11 (100), 1-10.
 • Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi, International Journal of Eurasian Education and Culture, Issue: 5, pp. (117-131).
 • Eğitimpedia (2016). Daha Uzun Teneffüs, Daha Güçlü Çocuk Gelişimi, https://www.egitimpedia.com/daha-uzun-teneffus-daha-guclu-cocuk-gelisimi/ adresinden 17.01.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Eraslan, R., ve Aycan, S. (2008). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının incelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2 (1), 8-18.
 • ERG (Eğitim Reformu Girişimi) 2015, eğitim izleme raporu 2014-2015, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Genç, S. Z. (2003). İlköğretim okullarındaki teneffüslerde gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve bedensel gelişimleri açısından değerlendirilmesi, yayımlanmamış doktora tezi, Erzurum, Türkiye.
 • Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve Velilerin, Öğrencilerin Okulda Geçirdikleri Zaman, Ders ve Dinlenme Süreleri ile Tatiller ve Okul Dönemleri Konusundaki Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2541-2560.
 • Günay, G. ve Özbilen, F. M. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin okul nöbet görevi üzerine bir değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 64-78.
 • Güven, M. ve Dönmez, B. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 59-68.
 • Kula, S. ve Çakar, B. (2015). Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında toplumda bireylerin güvenlik algısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6 (12), 191-210.
 • McCubbin, J. (2015). Should the school day be made shorter? https://www.bbc.com/news/av/uk-34183333/should-thShould the school day be made shorter?e-school-day-be-made-shorter adresinden 11.04.2019 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. (S. Akbaba ve A-A. Ersoy, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Osmanoğlu, A. E. ve Yaşa, R. (2018). Lise öğrencilerinin okul ortamından beklentileri, Turkish Studies, 13 (19), 1291-1312.
 • Özdemir, A. (2017). Bütün öğrencilerin okulu Finlandiya okulları, İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), 2 (1), 59-91.
 • Pellegrini, A. ve Bjorklund, D. (1997). The role of recess in children’s cognitive performance, Educational psycologist, 32 (1), 35-40.
 • Reilly, J.J. (2008). Physical activity, sedentary behaviour, and energy balance in the pre-school child: Opportunities for early obesity prevention. Proceedings of the Nutrition Society, 67, 317–325.
 • Sanchez, A., Hoover, L.C. ve Sanchez, N.F. (1997). Time required by school children to eat lunch. Unpublished technical report. Lubbock, TX: Texas Tech University.
 • Suri, H. (2011). Purposeful Sampling in Qualitative Research Synthesis, Qualitative Research Journal, 11 (2), . 63-75.
 • Turan, H. (2007). Çankaya ilçesinde görev yapan ilköğretim okul müdürlerinin yönetim işlevlerinde karşılaştıkları sorunlar ve sorun çözme uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalar, T. ve Yanpar, Yelken, T. (2009). Liselerde Blok Ders Uygulamasının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 263-278.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakal, İ. H. (2018). Öğretmenlerin Teneffüs Süresinin Artırılmasına İlişkin Görüşleri, Eğitime Bakış, 14 (44), 71-78.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Halil Yurdakal 0000-0002-6333-5911

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi 4 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yurdakal, İ. H. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Teneffüs Sürelerine İlişkin Görüşleri. The Journal of Limitless Education and Research, 5(1), 56-72. https://doi.org/10.29250/sead.640747

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.