Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 4, 194 - 206, 31.10.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimin gerekliliği, hizmet içi eğitim alma isteği, hizmet içi eğitimin planlama aşaması, hizmet içi eğitimin uygulama aşaması ve eğitimin değerlendirme aşaması konuları hakkındaki görüşlerinin cinsiyet, kademe, kıdem ve katıldıkları hizmet içi eğitim programı sayısına göre nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Bağcılar ilçesinde, resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli 246 öğretmenden oluşturmaktadır. Örneklem, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada “Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Değerlendirme Anketi” ve öğretmenlerin demografik bilgilerini içeren bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri analizinde ileri düzey istatistiksel analizler için uygun paket programı kullanılmıştır. Bağımsız örneklem gruplarının mukayesesi için Mann Whitney U analizi, ikiden fazla grubun ortalamalarının mukayesesi için Kruskal Wallis H analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, kademe, mesleki kıdem ve katıldıkları hizmet içi eğitim sayılarına göre hizmet içi eğitimin uygulama gerekliliği, hizmet içi eğitim alma isteği, hizmet içi eğitimin planlama aşaması, hizmet içi eğitimin uygulama aşaması, eğitimin değerlendirme aşaması konularındaki görüşlerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçadag, T. (2012). Teachers' expectations from ın-service training and the project" no limit to teach (er)". Eurasian Journal of Educational Research, 48, 193-212.,
 • Arslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında “hizmet içi eğitim”. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul A ydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aslan Keleş, H. (2019). Yönetici ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Aydınalp, B. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69.
 • Ayvacı, H., Bakırcı, H. & Yıldız, M. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 357-383.
 • Bilgin, K.U. (2004). Kamu performans yönetimi memur hak ve yükümlülüklerin perfor¬mansa etkisi, Ankara: TODAİE.
 • Boydak, M. (1999). Hizmet içi eğitim programlarının etkiliğinin değerlendirilmesi (fırat , gazi, marmara üniversitesi ve tübitak örneği). Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Çalık, T. (1988). Türk kamu kesiminde hizmet içi eğitimin etkinliği. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları geliştirmede eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 140, 39-44.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.
 • Gültekin M., Çubukcu Z., (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (19)185-2001.
 • Gültekin, M. Çubukçu, Z. ve Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,131-152.
 • Gümüş, M. (2018). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin meb hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri: Keçiören ilçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Karagiorgi, Y., Symeou, L., Neophytou, E. (2005). Diagnosis Of Teachers Training Needs In Cyprus. Cyprus Pedegogıcal Instıtute. The research was sponsored by the Cyprus SOCRATES National Agency.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi Kavramlar, ilkeler, teknikler (21. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Matsumoto, K. (1986). Expected Style of In Service Programs for Teachers, Objectives, Japan.
 • MEB (2006). Milli eğitim bakanlığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). ISBN 975-2840-4
 • Öz, A. (2012). Milli eğitim bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkısı (İstanbul ili örneği). Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkan, M. (2010). Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Sabuncuoğlu Z. (1994). Personel yönetimi, politika ve yönetsel teknikler (7. Basım). Bursa: Rota Ofset Yayınevi.
 • Saka, F. (2005). Milli eğitim bakanlığı hizmetiçi eğitim etkinliklerinin meslek lisesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Yüksek lisans projesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, S. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim gereksinimlerinin saptanması, hizmet içi eğitim ile yetiştirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 111-121.
 • Tutum, C. (1979). Personel yönetimi. Ankara:TODAİE Yayınları.
 • Uçar, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meb hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri (Van ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Uçar, R. ve İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Yahya, A. Y. A. (2022). Evaluation of Training Programs secondary School English Language Teachers (Pre-service and In-service) (Doctoral dissertation, Sudan University of Science & Technology). http://repository.sustech.edu/handle/123456789/27207

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Neslihan KAYA
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-8536-3465
Türkiye


Tuncay AKÇADAĞ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9648-549X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
KAYA, N., & AKÇADAĞ, T. (2022). Eğitimde Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Sustainable Education Studies, 3(4), 194-206.