Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kamu Yönetiminde Etik Bir Sorunsal Olarak Çıkar Çatışması ve Kamu Görevi Sonrası İstihdam

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 2, 1 - 17, 30.09.2016

Öz

Kamu yönetiminde etik dışı davranışların temelinde özel çıkarın, kamu çıkarının üstünde tutulması yatmaktadır. Kamu görevini yerine getiren kamu görevlilerinin, karar verirken kişisel çıkarına göre hareket etmesi şeklinde tanımlanan çıkar çatışması etik bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıkar çatışması farklı durumlarda ortaya çıkabilmektedir bunlardan birisi de "kamu görevi sonrası istihdam" sorunsalıdır. Revolving door (döner kapı) olarak da ifade edilen bu çıkar çatışması durumunda kamu görevlisi görevden ayrıldıktan sonra eski kurumuna karşı görev alarak, daha önce çalışırken elde ettiği bilgileri kişisel çıkarı için kullanma durumu söz konusu olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı etik bir sorunsal olarak değerlendirilen çıkar çatışması ve kamu görevi sonrası istihdam konularının incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, Türkiye'de kamu görevi sonrası istihdama yönelik mevzuat irdelenmekte ve sonuç kısmında bu konu değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Betimleyici araştırma yönteminden yararlanılan çalışmada, eleştirel literatür taramasında bulunarak, konuyla ilgili mevzuatı içeren birincil kaynaklardan ve ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır.

Kaynakça

 • Cain, Bruce E., Gash Alisson L. ve Oleszek Mark J. (2008), “Conflict of Interest Legislation in the United States: Origins, Evolution and Inter-Branch Differnces”, Ed., Trost, Christine ve Alison L. Gash, Conflict of Interest and Public Life-Cross-National Perspectives, Cambridge University Press, Newyork.
 • Clark, Kathleen (2001) “Regulating The Conflict of Interest of Government Officials”, Ed. Davis, Michael, Conflict of Interest in the Professions, Oxford University Press, Incorporated, Cary, NC, USA, ss.49-60.
 • Demmke, Christoph, Thomas Henökl ve Timo Moilanen (2007), “What Do We Know About Conflict of Interests?”, EGPA Conference, September, Madrid.
 • Gençkaya, Ömer Faruk (2009), “Çıkar Çatışması”, Kamu Etiği Akademik Araştırmaları, Cilt:1, Fersa Ofset Baskı, Ekim, Ankara.
 • ICAC (2004), “Identfiying Conflict of Interest in the Public Sector”, Independent Commission Against Corruption, http://www.icac.nsw.gov.au/.../2400-identifying-conflicts-of-interest-in-the-public-sector, (Erişim Tarihi:
 • 04.04.2010).
 • Kırca, A. Coşkun (1994), Devlette Yozlaşmayı Yenmek-Türk Siyasi Sisteminin Bozuklukları ve Çareleri Hakkında Bir Deneme-1, Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • Kolb, Robert W (Edt.). (2008), Encyclopedia of Business Ethics and Society, Sage Publications, USA.
 • Lo, Bernard ve Field, Marilyn J. (2009), Conflict of Interest in Medical Research, Education and Practice, National Academies Press, Washington, DC, USA.
 • Mafunisa, M.J. (2003), “Conflict of Interest: Ethiccal Dilemma in Politics and Administration”, South African Journal of Labour Relations, Winter, ss.4-22.
 • OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-OECD Guidelinesand Country Experiences, OECD Publications, Paris-France.
 • OECD (2005), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-A Toolkit, OECD Publications, Paris-France.
 • OECD (2007), Public Integrity and Public Employment: Issues, Remedies and Benchmarks, Public Governance and Territorial Development Dırectorate Publıc Governance Commıttee, Paris.
 • OECD (2010), Post Public Employment: Good Practices For Preventing Conflict of Interest, OECD Publishing.
 • OMBUDSMAN (2008), Conflict of Interest in Public Sector, Victorian Government Printer, March, P.P. No:82.
 • Reed, Quentin (2008), Sitting on the Fence: Conflicts of Interest How to Regulate Them, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Bergen, Norway
 • Stark, Andrew (2000), Conflict of Interest In American Public Life, Harward University Press, USA.
 • Stark, Andrew (2008), “Conflict of Interest in Canada”, Ed. Trost, Christine ve Alison L. Gash, Conflict of Interest and Public Life-Cross-National Perspectives, Cambridge University Press, Newyork.
 • Steinberg, Sheldon S. ve Austern, David T. (1996), Hükümet, Ahlak ve Yöneticiler, Çev. Ergun, Turgay, TODAİE, Ankara.
 • Şen, M. Lütfi (1998), “Kamu Yönetiminde Yozlaşmanın Önlenmesinde Yönetsel Etik Yaklaşımı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şen, Mustafa Lütfi (2012), Kamu Görevlileri Etik Rehberi, Torna Tasarım, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basım, Kasım, Ankara.
 • Thompson, Dennis F. (1993), “Understanding Financial Conflict of Interest”, New England Journal of Medicine, Vol:329, No: 8, August 19, ss. 573-576.
 • Titiz, Tınaz (1992), Alternatif Siyaset Anlayışı, Verso Yayıncılık, Ankara
 • Yüksel, Cüneyt (2005a), Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar, Cilt:1, TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi No: 1, TÜSİAD Yayınları, İstanbul.
 • Yüksel, Cüneyt (2005b), “Kamu Hizmetinde Etik ve Çıkar Çatışması”, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya.
 • Yüksel, Cüneyt (2010), Devlette Etik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Zahra, Meghani ve Kuzma, Jennifer (2011), "The “Revolving Door” between Regulatory Agencies and Industry: A Problem That Requires Reconceptualizing Objectivity", Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 24(6) ss. 575-
 • 599.

Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 2, 1 - 17, 30.09.2016

Öz

Kaynakça

 • Cain, Bruce E., Gash Alisson L. ve Oleszek Mark J. (2008), “Conflict of Interest Legislation in the United States: Origins, Evolution and Inter-Branch Differnces”, Ed., Trost, Christine ve Alison L. Gash, Conflict of Interest and Public Life-Cross-National Perspectives, Cambridge University Press, Newyork.
 • Clark, Kathleen (2001) “Regulating The Conflict of Interest of Government Officials”, Ed. Davis, Michael, Conflict of Interest in the Professions, Oxford University Press, Incorporated, Cary, NC, USA, ss.49-60.
 • Demmke, Christoph, Thomas Henökl ve Timo Moilanen (2007), “What Do We Know About Conflict of Interests?”, EGPA Conference, September, Madrid.
 • Gençkaya, Ömer Faruk (2009), “Çıkar Çatışması”, Kamu Etiği Akademik Araştırmaları, Cilt:1, Fersa Ofset Baskı, Ekim, Ankara.
 • ICAC (2004), “Identfiying Conflict of Interest in the Public Sector”, Independent Commission Against Corruption, http://www.icac.nsw.gov.au/.../2400-identifying-conflicts-of-interest-in-the-public-sector, (Erişim Tarihi:
 • 04.04.2010).
 • Kırca, A. Coşkun (1994), Devlette Yozlaşmayı Yenmek-Türk Siyasi Sisteminin Bozuklukları ve Çareleri Hakkında Bir Deneme-1, Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • Kolb, Robert W (Edt.). (2008), Encyclopedia of Business Ethics and Society, Sage Publications, USA.
 • Lo, Bernard ve Field, Marilyn J. (2009), Conflict of Interest in Medical Research, Education and Practice, National Academies Press, Washington, DC, USA.
 • Mafunisa, M.J. (2003), “Conflict of Interest: Ethiccal Dilemma in Politics and Administration”, South African Journal of Labour Relations, Winter, ss.4-22.
 • OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-OECD Guidelinesand Country Experiences, OECD Publications, Paris-France.
 • OECD (2005), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-A Toolkit, OECD Publications, Paris-France.
 • OECD (2007), Public Integrity and Public Employment: Issues, Remedies and Benchmarks, Public Governance and Territorial Development Dırectorate Publıc Governance Commıttee, Paris.
 • OECD (2010), Post Public Employment: Good Practices For Preventing Conflict of Interest, OECD Publishing.
 • OMBUDSMAN (2008), Conflict of Interest in Public Sector, Victorian Government Printer, March, P.P. No:82.
 • Reed, Quentin (2008), Sitting on the Fence: Conflicts of Interest How to Regulate Them, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Bergen, Norway
 • Stark, Andrew (2000), Conflict of Interest In American Public Life, Harward University Press, USA.
 • Stark, Andrew (2008), “Conflict of Interest in Canada”, Ed. Trost, Christine ve Alison L. Gash, Conflict of Interest and Public Life-Cross-National Perspectives, Cambridge University Press, Newyork.
 • Steinberg, Sheldon S. ve Austern, David T. (1996), Hükümet, Ahlak ve Yöneticiler, Çev. Ergun, Turgay, TODAİE, Ankara.
 • Şen, M. Lütfi (1998), “Kamu Yönetiminde Yozlaşmanın Önlenmesinde Yönetsel Etik Yaklaşımı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şen, Mustafa Lütfi (2012), Kamu Görevlileri Etik Rehberi, Torna Tasarım, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basım, Kasım, Ankara.
 • Thompson, Dennis F. (1993), “Understanding Financial Conflict of Interest”, New England Journal of Medicine, Vol:329, No: 8, August 19, ss. 573-576.
 • Titiz, Tınaz (1992), Alternatif Siyaset Anlayışı, Verso Yayıncılık, Ankara
 • Yüksel, Cüneyt (2005a), Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar, Cilt:1, TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi No: 1, TÜSİAD Yayınları, İstanbul.
 • Yüksel, Cüneyt (2005b), “Kamu Hizmetinde Etik ve Çıkar Çatışması”, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya.
 • Yüksel, Cüneyt (2010), Devlette Etik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Zahra, Meghani ve Kuzma, Jennifer (2011), "The “Revolving Door” between Regulatory Agencies and Industry: A Problem That Requires Reconceptualizing Objectivity", Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 24(6) ss. 575-
 • 599.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sefa USTA
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2016
Başvuru Tarihi 16 Aralık 2016
Kabul Tarihi 20 Eylül 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Usta, S. (2016). Kamu Yönetiminde Etik Bir Sorunsal Olarak Çıkar Çatışması ve Kamu Görevi Sonrası İstihdam . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 19 (2) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcuksbmyd/issue/26359/278007