Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination Of Factors Affecting ETL Performance In Data Warehouse Projects

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 965 - 990, 30.11.2019
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.580424

Öz

Information is a form of data that has been subjected to various analysis, transformation and grouping processes to make it available and useful for managers to be used for later purposes. A data warehouse is an environment in which data defined in different sources is transferred in a regular format and kept in a single environment in a standard format. It is very important that the data warehouse is up to date. The actuality of the data warehouse is provided by the ETL process. ETL consists of the initials of the words Extract, Transform and Load. It is the process of extracting the data to be used from external sources, combining the data according to business processes, converting it and loading it into the data warehouse. One of the initial activities of this process is the selection of the most appropriate ETL software. In this study, it is aimed to weight the factors in ISO 25010 standard which affect the choice of ETL software tool in the creation of data warehouse and to make a decision among the software tools by AHP method.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Orhan, (2009) “Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, s. 243-252.
 • Adıgüzel, Orhan, ve diğ., (2009) “Konaklama İşletmelerine Olan Müşteri Tercihinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyon Dergisi 1, s.17-35.
 • Aktan, Ertuğrul, (2018) “Büyük Veri Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu”, Bilgi Yönetimi Dergisi 1, s.1-22.
 • Bahmani, Nick. ve H. Blumberg, (1987) "Consumer Preference And Reactive Adaptation To A Corporate Solution Of The Over-The-Counter Medication Dilemma- An Analytic Hierarchy Process Analysis", Math Modelling 9, s.293-298.
 • Başlıgil, Hüseyin (2005) “The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 3, s.24-33.
 • Behkamal, Behshid ve diğ., (2009) “Customizing ISO 9126 quality model for evaluation of B2B applications”, Information and Software Technology 3, s.599-609.
 • Dülge, Senem (2009) “Bilgi Yönetimi Çözümleri Ve İş Zekası Projelerinde Veri Kalitesi Yönetimi Uygulamaları”,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • El-Sappagh, Shaker H. Ali ve diğ., (2011) “A proposed model for data warehouse ETL processes”, Journal of King Saud University 23, s.91-104.
 • Ferreira, Nickerson ve diğ., (2013) “Near Real-Time With Traditional Data Warehouse Architectures: Factors And How-To”, International Database Engineering & Applications Symposium Ekim 9-13 2013, Barcelona, Spain, s.68-75.
 • Girginler, Nuray ve Zeliha Kaygısız (2009) “İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0–1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, s.1-25.
 • Hanine, Mohamed ve diğ., (2016) “Application of an integrated multi criteria decision making AHP TOPSIS methodology for ETL software selection”, SpringerPlus 5, s.1-17.
 • Inmon, William H.,(2002) Building the Data Warehouse, 3rd Edition, Wiley Computer Publishing, United States of America.
 • İşli, Devrim (2009) “Veri Ambarı Ve Olap Teknolojilerinden Yararlanılarak Raporlama Aracı Gerçekleştirimi”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kakish, Kamal ve Theresa A. Kraft (2012); “ETL evolution for real-time data warehousing,” Proceedings of the Conference on Information Systems Applied Research Kasım 2012, New Orleans Louisiana, USA, s.1-12.
 • Keçek, Gülnur ve Esra Yıldırım (2010) “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, s.193-211.
 • Küçükönder, Hande ve diğ., (2013) “Use in Animal Husbandry of Analytical Hierarchy Process from MultiCriteria Decision Approach”, Journal of the Institute of Science and Technology 3, s.91-98.
 • Lee, Younghwa ve Kenneth A. Kozar (2006) “Investigating the effect of website quality on e-business success:An analytic hierarchy process (AHP) approach”, Decision Support Systems 46, s.1383-1401.
 • Mebrate, Tsigereda W. (2010) “A framework for evaluating Academic Website quality From students’ perspective”, Yüksek Lisans Tezi, Delft University of Technology Master of Computer Science, The Netherlands.
 • Özden, Ünal H. (2008) “Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İllkokul Seçimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 1, s.299-320.
 • Pall, Aman Partap Singh ve Jaiteg Singh Khaira (2018) “A comparative Review of Extraction, Transformation and Loading Tools” Database Systems Journal 2, s.42-51.
 • Pekkaya, Mehmet ve Nurdan Çolak (2013) “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi”, International Journal Of Social Science 2, s. 797-818.
 • Saaty, Thomas L. (1994) “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, Institute for Operations Research and Management Sciences 6, s.19-43.
 • Saaty, Thomas L. (2000) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with AHP”, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Şeker, Sadi Evren (2015) “Veri Ambarı (Data Warehouse)”, YBS Ansiklopedisi 4, s.6-13.
 • Şentürk, Zafer (2011) “Havayolları Hizmet Kalitesinin Ahs Metoduyla Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Tuna, Tuba (2009) “Yönetim Bilgi Sistemleri İçin Yazılım Arayüzü Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Üke, Keziban (2016) “Ahp Yöntemi İle Çorum Şehrinde Avm Kuruluş Yeri Seçimi”, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Ünal, Abdullah (2018) “Veri Ambarı Oluşturmada Etl Ve Elt Yaklaşımlarının Kullanımı Ve Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vatansever Kemal ve Metin Uluköy (2013) “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, s.274-293.
 • Yağlı, Burcu Şimşek (2018) “Iso 25010 Kalite Modeli Çerçevesinde Teknoloji Mağazalarının İnternet Sitelerinin Çok Kriterli Analizi:Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Yalçın, Neşe, Burcu Şimşek (2017) “Applying ISO 9126 quality model to evaluate the website quality of turkish mobile telecommunication companies”, 6th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, s.169-178.
 • Yavuz, V. Alpagut (2016) “Coğrafi Pazar Seçiminde Promethee Ve Entropi Yöntemlerine Dayalı Çok Kriterli Bir Analiz: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2, s.163-177.

Veri Ambarı Projelerinde ETL Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 965 - 990, 30.11.2019
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.580424

Öz

Bilgi, özel bir amaca ulaşmak için verinin çeşitli analiz, dönüşüm ve gruplama işlemlerinden geçirilerek, daha sonra kullanılmak üzere yöneticiler için hazır ve faydalı bir hale getirilmiş şeklidir. Veri ambarı, farklı kaynaklarda tanımlanmış verilerin, belirli aralıklarla aktarılarak standart bir format ile tek bir ortamda tutulduğu ortamdır. Veri ambarının güncel olması oldukça önemlidir. Veri ambarının güncelliği ise ETL süreci ile sağlanmaktadır. ETL;  Çıkar(Extract), Dönüştür(Transform) ve Yükle(Load) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kullanılacak verinin dış kaynaklardan çıkarılması, verinin iş süreçlerine göre birleştirilmesi, dönüştürülmesi ve veri ambarına yüklenmesi sürecidir. Bu sürecin başlangıç faaliyetlerinden biri en uygun ETL yazılımının seçimidir. Bu çalışmada Veriambarı oluşturulmasında ETL yazılım aracı seçimini etkileyen ISO 25010 standardında yer alan faktörlerin ağırlıklandırılması ve yazılım araçları arasında AHP yöntemi ile karar verilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, Orhan, (2009) “Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, s. 243-252.
 • Adıgüzel, Orhan, ve diğ., (2009) “Konaklama İşletmelerine Olan Müşteri Tercihinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyon Dergisi 1, s.17-35.
 • Aktan, Ertuğrul, (2018) “Büyük Veri Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu”, Bilgi Yönetimi Dergisi 1, s.1-22.
 • Bahmani, Nick. ve H. Blumberg, (1987) "Consumer Preference And Reactive Adaptation To A Corporate Solution Of The Over-The-Counter Medication Dilemma- An Analytic Hierarchy Process Analysis", Math Modelling 9, s.293-298.
 • Başlıgil, Hüseyin (2005) “The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 3, s.24-33.
 • Behkamal, Behshid ve diğ., (2009) “Customizing ISO 9126 quality model for evaluation of B2B applications”, Information and Software Technology 3, s.599-609.
 • Dülge, Senem (2009) “Bilgi Yönetimi Çözümleri Ve İş Zekası Projelerinde Veri Kalitesi Yönetimi Uygulamaları”,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • El-Sappagh, Shaker H. Ali ve diğ., (2011) “A proposed model for data warehouse ETL processes”, Journal of King Saud University 23, s.91-104.
 • Ferreira, Nickerson ve diğ., (2013) “Near Real-Time With Traditional Data Warehouse Architectures: Factors And How-To”, International Database Engineering & Applications Symposium Ekim 9-13 2013, Barcelona, Spain, s.68-75.
 • Girginler, Nuray ve Zeliha Kaygısız (2009) “İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0–1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1, s.1-25.
 • Hanine, Mohamed ve diğ., (2016) “Application of an integrated multi criteria decision making AHP TOPSIS methodology for ETL software selection”, SpringerPlus 5, s.1-17.
 • Inmon, William H.,(2002) Building the Data Warehouse, 3rd Edition, Wiley Computer Publishing, United States of America.
 • İşli, Devrim (2009) “Veri Ambarı Ve Olap Teknolojilerinden Yararlanılarak Raporlama Aracı Gerçekleştirimi”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kakish, Kamal ve Theresa A. Kraft (2012); “ETL evolution for real-time data warehousing,” Proceedings of the Conference on Information Systems Applied Research Kasım 2012, New Orleans Louisiana, USA, s.1-12.
 • Keçek, Gülnur ve Esra Yıldırım (2010) “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, s.193-211.
 • Küçükönder, Hande ve diğ., (2013) “Use in Animal Husbandry of Analytical Hierarchy Process from MultiCriteria Decision Approach”, Journal of the Institute of Science and Technology 3, s.91-98.
 • Lee, Younghwa ve Kenneth A. Kozar (2006) “Investigating the effect of website quality on e-business success:An analytic hierarchy process (AHP) approach”, Decision Support Systems 46, s.1383-1401.
 • Mebrate, Tsigereda W. (2010) “A framework for evaluating Academic Website quality From students’ perspective”, Yüksek Lisans Tezi, Delft University of Technology Master of Computer Science, The Netherlands.
 • Özden, Ünal H. (2008) “Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle İllkokul Seçimi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 1, s.299-320.
 • Pall, Aman Partap Singh ve Jaiteg Singh Khaira (2018) “A comparative Review of Extraction, Transformation and Loading Tools” Database Systems Journal 2, s.42-51.
 • Pekkaya, Mehmet ve Nurdan Çolak (2013) “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi”, International Journal Of Social Science 2, s. 797-818.
 • Saaty, Thomas L. (1994) “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, Institute for Operations Research and Management Sciences 6, s.19-43.
 • Saaty, Thomas L. (2000) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with AHP”, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Şeker, Sadi Evren (2015) “Veri Ambarı (Data Warehouse)”, YBS Ansiklopedisi 4, s.6-13.
 • Şentürk, Zafer (2011) “Havayolları Hizmet Kalitesinin Ahs Metoduyla Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Tuna, Tuba (2009) “Yönetim Bilgi Sistemleri İçin Yazılım Arayüzü Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Üke, Keziban (2016) “Ahp Yöntemi İle Çorum Şehrinde Avm Kuruluş Yeri Seçimi”, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Ünal, Abdullah (2018) “Veri Ambarı Oluşturmada Etl Ve Elt Yaklaşımlarının Kullanımı Ve Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vatansever Kemal ve Metin Uluköy (2013) “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, s.274-293.
 • Yağlı, Burcu Şimşek (2018) “Iso 25010 Kalite Modeli Çerçevesinde Teknoloji Mağazalarının İnternet Sitelerinin Çok Kriterli Analizi:Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Yalçın, Neşe, Burcu Şimşek (2017) “Applying ISO 9126 quality model to evaluate the website quality of turkish mobile telecommunication companies”, 6th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, s.169-178.
 • Yavuz, V. Alpagut (2016) “Coğrafi Pazar Seçiminde Promethee Ve Entropi Yöntemlerine Dayalı Çok Kriterli Bir Analiz: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2, s.163-177.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Kasım
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hazal ÇELEBİ (Sorumlu Yazar)
0000-0001-8003-8559
Türkiye


Ahmet Ferda ÇAKMAK
0000-0002-5686-716X

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 20 Haziran 2019
Kabul Tarihi 14 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çelebi, H. & Çakmak, A. F. (2019). Veri Ambarı Projelerinde ETL Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 965-990 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.580424

Cited By

BİR İŞ ZEKASI UYGULAMASI VE BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Doğan YILDIZ
https://doi.org/10.11616/basbed.v21i60671.809529