Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 71 - 92, 12.06.2018

Öz

Bu araştırma ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısında yaptıkları yazım yanlışlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi; veri analizi olarak ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde resmi bir İlkokulda öğrenim gören 45 birinci sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Veri kaynağı olarak 45 öğrencinin Türkçe defterlerinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin 40(%88.8)’ının bitişik eğik yazı harflerini yönlerine uygun ve doğru yazamadıkları; 19(%42.2)’u harfleri düzensiz yazdığı; 16(%35.6)’sı harflerin gövde kısmını doğru yazamadığı; 20(%44.5)’sinin harflerin üst uzantılarına dikkat etmediği; 19(%42.2)’unun harflerin alt uzantılarını dikkat etmediği; 7(%15.5)’sinin harflerin başlangıç çizgisini yanlış yaptığı görülmüştür. Yine Öğrencilerin 15(%33.3)’inin harflerin bağlantılarını doğru yapmadığı; 19(%42.2)’unun harflerin bitiş çizgisini yanlış yaptığı; 40(%88.8)’ının harf boyutlarına dikkat etmediği; 14(%31.1)’ünün cümle ve kelimelerde harfler arasına uygun boşluk bırakmadığı; 6 (%13.3)’sının büyük ve küçüğü yazılım olarak birbirine benzeyen harfleri yanlış yazdığı; 19(%42.2)’unun harfleri farklı şekillerde düzensiz yazıldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin satır çizgilerine dikkat etmemelerinin nedeni olarak ise yazma hızı ve becerilerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi , 37-48.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayincılık.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Balkan, S. (2015). Doğum aylarına göre karma oluşturulmuş sınıflarda öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri arasında bitişik eğik el yazısı yazım hatalarının karşılaştırılması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayhan, P. (1992). Anaokuluna giden altı yaş çocuklarının bilgisayar hakkındaki tutum ve kavramlarının saptanması ve bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarıları ile görsel algılamalarında anaokulunda yapılan bilgisayarlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma – yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demir, G. K. (2003). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerinin yazım hataları ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirkol, N. (2012). 2. sınıfa devam eden iki öğrencinin yazım hatalarının düzeltilmesi üzerine bir durum çalışması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 817-838.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Graham, S., Berninger, V., Weintraub, N. and Shafer, W. (1998). The development of handwriting fluency and legibility in grades 1 through 9. Journal of Educational Research. 92, 42-52.
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik Eğik Yazı?. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Harmankaya T. (2010). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri ile yazım hatalarının incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Eğitim ve Danışmanlık.
 • Karasar, N. (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, H. ve Ersözlü, N. Z. (2006). Yeni müfredatla gelen bitişik eğik yazıya ilişkin öğretmen görüşleri, ulusal sınıf öğretmenliği kongresi bildiriler kitabı içerisinde (s. 238-248). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Köksal, K. (1999). Okuma Yazmanın Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kılıçkan, H. (2004). Doğru ve Güzel Yazı Yazmak Okullarda Yazı. İstanbul: İnkilap.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB. (2012). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1 - 5.Sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012. İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 136-150.
 • Ott, P. (1997). How to Detect and Manage Dyslexia. Heinemann
 • Özdemir, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazı özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Rubin, D. (1985). Teaching elementary language arts (3rd ed.). New York, NY: Holt, Rinehart, Winston.)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Gökbulut, Y. (2008). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale, 700-703.
 • Şahinel, M. G., Karasu, M. (2007). Türkçe 1-5. Sınıflar öğretim programı ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2016). Yazım kılavuzu.www.tdk.gov.tr. adresinden 04.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Turan, F. (2002). İlköğretim okullarında doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları, Milli Eğitim,162, 155-156.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138.
 • Ünsal, S., & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 31 (1), 275-289.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88.
 • Yılmaz, Z. A. (2007). Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

QUALITATIVE RESEARCH ON THE MISTAKES OF 1ST GRADE STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL ABOUT CURSIVE WRITING

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 71 - 92, 12.06.2018

Öz

This article sets out to analyze mis writings of 1st grade students in primary school on cursive writing in a detailed manner. In this research, as a data analysis descriptive analysis, and document review, a method of qualitative researchs, were used. The present research held in a public primary school in İslahiye, a district of Gaziantep, in 2015-2016 academic  year. The findings were extracted by 45 1st grade students who have been educated in a public school. Turkish language notebooks of these forty-five students were utulized as a data source. According to research findings, 40 students(%88.8) can’t write the letters of cursive writing properly and conveniently, 20 students(%44.5) don’t pay attention to top extension of letters, 19 students(42.2) don’t pay attention to bottom extension of letters, 16 students(%35.6) can’t write the roots of letters correctly, 7 students(%15.5) make mistakes on beginning lines of letters. It was also identified that 15 students(%33.3) can’t make the connections of letters correctly, 19 students(%42.2) can’t write ending lines of letters, 40 students(%88.8) don’t pay attention to traits of letters, 14 students(%31.1) can’t leave a blank between letters in sentences and words, 6 students(%13.3) miswrite the letters which have almost same spelling when they are capital or minuscule, 19 students(42.2) write letters differently and disorderly. Finally, it was concluded that students don’t pay attention to lines because of writing rate and low writing skills.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi , 37-48.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayincılık.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Balkan, S. (2015). Doğum aylarına göre karma oluşturulmuş sınıflarda öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri arasında bitişik eğik el yazısı yazım hatalarının karşılaştırılması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayhan, P. (1992). Anaokuluna giden altı yaş çocuklarının bilgisayar hakkındaki tutum ve kavramlarının saptanması ve bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarıları ile görsel algılamalarında anaokulunda yapılan bilgisayarlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma – yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demir, G. K. (2003). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerinin yazım hataları ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirkol, N. (2012). 2. sınıfa devam eden iki öğrencinin yazım hatalarının düzeltilmesi üzerine bir durum çalışması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 817-838.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Graham, S., Berninger, V., Weintraub, N. and Shafer, W. (1998). The development of handwriting fluency and legibility in grades 1 through 9. Journal of Educational Research. 92, 42-52.
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik Eğik Yazı?. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Harmankaya T. (2010). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri ile yazım hatalarının incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Eğitim ve Danışmanlık.
 • Karasar, N. (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi (23. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, H. ve Ersözlü, N. Z. (2006). Yeni müfredatla gelen bitişik eğik yazıya ilişkin öğretmen görüşleri, ulusal sınıf öğretmenliği kongresi bildiriler kitabı içerisinde (s. 238-248). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Köksal, K. (1999). Okuma Yazmanın Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kılıçkan, H. (2004). Doğru ve Güzel Yazı Yazmak Okullarda Yazı. İstanbul: İnkilap.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB. (2012). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1 - 5.Sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012. İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 136-150.
 • Ott, P. (1997). How to Detect and Manage Dyslexia. Heinemann
 • Özdemir, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazı özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Rubin, D. (1985). Teaching elementary language arts (3rd ed.). New York, NY: Holt, Rinehart, Winston.)
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Gökbulut, Y. (2008). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerileri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale, 700-703.
 • Şahinel, M. G., Karasu, M. (2007). Türkçe 1-5. Sınıflar öğretim programı ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2016). Yazım kılavuzu.www.tdk.gov.tr. adresinden 04.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Turan, F. (2002). İlköğretim okullarında doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları, Milli Eğitim,162, 155-156.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138.
 • Ünsal, S., & Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 31 (1), 275-289.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 75-88.
 • Yılmaz, Z. A. (2007). Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi. Nobel Yayın Dağıtım.Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0920-6836
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses387620, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, number = {1}, pages = {71 - 92}, title = {İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Adem} }
APA Yıldırım, A. (2018). İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Scientific Educational Studies , 2 (1) , 71-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/37465/387620
MLA Yıldırım, A. "İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 71-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/37465/387620>
Chicago Yıldırım, A. "İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Scientific Educational Studies 2 (2018 ): 71-92
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - AdemYıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 92 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Adem Yıldırım %T İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Adem . "İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Scientific Educational Studies 2 / 1 (Haziran 2018): 71-92 .
AMA Yıldırım A. İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SES. 2018; 2(1): 71-92.
Vancouver Yıldırım A. İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Scientific Educational Studies. 2018; 2(1): 71-92.
IEEE A. Yıldırım , "İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK EL YAZISI HATALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Scientific Educational Studies, c. 2, sayı. 1, ss. 71-92, Haz. 2018