Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Elektrik Dağıtım Sektöründeki İşçilerin Güvenlik Kültürü Algısının Değerlendirmesi: VEDAŞ Uygulaması

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1, 1 - 18, 29.06.2022
https://doi.org/10.32331/sgd.1135293

Öz

İş güvenliği kültürü son yıllarda uluslararası sistemlerde yaygınlık kazanmış ve kurum kültürü içinde öncelikli olduğu kavranmıştır. Araştırma, Muş il Müdürlüğü ve ilçeleri, Bitlis il Müdürlüğü ve ilçeleri ile Van ilinde yer alan elektrik dağıtım sektöründe çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürü hakkındaki fikirlerini tespit etmek ve kültürü seviyesinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve istatistiksel analiz için IBM SPSS.20 yazılımından faydalanılmıştır. Anket 296 çalışan ile yüz yüze görüşme şeklinde 2020 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında yapılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel yöntemlerden tanımlayıcı istatistik yöntemleri, Kruskal Wallis testi ve korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Elektrik sektörü çalışanlarının eğitim durumu ve elektrik sektörü çalışanlarının bu alandaki tecrübeleri ile İSG kültür ölçeği arasında anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir fakat yaş için anlamlı bir fark bulunamamıştır. Muş ili ve Bitlis ili çalışanlar arasında anlamlı farklar bulunmuştur ve Bitlis ilindeki çalışanların daha iyi bir güvenlik kültürünün olduğu görülmüştür. En yüksek korelasyon İSG uzmanı emniyet liderlik ölçeği ve yönetici güvenlik liderlik ölçeği arasında bulunmuştur. Güvenlik kültür ölçeği sadece yönetici güvenlik liderlik ölçeği ve İSG uzmanı emniyet liderlik ile ölçeği pozitif anlamlı korelasyon göstermiştir.

Kaynakça

 • Akalp, G. ve Karadeniz, N. (2013). İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi. Sosyal Güvenlik Dergisi. 3(2). 96-109.
 • Aslan, İ. ve Sudan A. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Tespiti: İstanbul İli İnşaat Sektörü Saha Çalışması, 4.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi. 431-442. Ankara.
 • Aslan, İ. (2018). İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Tespiti, Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Tam Metin Kitabı. 926-93.
 • Aytaç, S. (2011). İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi. Türkmetal Dergisi. 147. 1-8.
 • BİLGEMED (2020). İş Kazalarının Sebepleri ve Alınacak Önlemler. [http://www.bilgemed.com.tr/is-kazalarinin-sebepleri-ve-alinacak-onlemler]. (Erişim: 17.12.2020).
 • Bütüner, O. (2011). İşletmelerde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Değerlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Calculator (2022). Find Out The Sample Size. [https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html]. (Erişim:19.02.2021).
 • Claxton, G., Hosie, P. ve Sharma, P. (2022). Toward an Effective Occupational Health and Safety Culture: A Multiple Stakeholder Perspective. Journal of Safety Research.
 • Camkurt, M. Z. (2007). İşyeri Çalışma Sistem ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 20-21(6-1). 80-82.
 • Çakıt, E., Jan Olak, A., Murata, A., Karwowski, W., Alrehaili, O. ve Marek, T. (2019). Assessment of the Perceived Safety Culture in the Petrochemical Industry in Japan: A Cross-Sectional Study. Plos One. 14(12). [https://doi.org/10.1371/journal.pone.022641].
 • Çınar, O., Bektaş, Ç. ve Aslan, I. (2011). A Motivation Study on the Effectiveness of Intrinsic and Extrinsic Factors. Economics and Management. 16(5). 690-695.
 • Demirbilek, T. ve Özgür, A. Ö. (2015). İş Güvenliğinde Takım Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 3(3). 282.
 • Dursun, S. (2013). İş Güvenliği Kültürünün Çalışanların Güvenli Davranışları Üzerine Etkisi. Sosyal Güvenlik Dergisi. 3(2). 61-75.
 • Güler, M. Derin, K. H. ve Şahin, L. (2018). İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Eğitimi İlişkisi. İş ve Hayat. 4(8). 316.
 • Horozoğlu, K. (2017). İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(2). 265-281.
 • Ocaktan, M. E. (2009). Bir Otomotiv Fabrikasında Güvenlik Kültürünün Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • OSHA (2022). The Electric Power Industry: Lighting the Way for Safety and Health Programs. [https://www.osha.gov/sites/default/files/SHP_EEI_Case_Study.pdf]. (Erişim: 26.05.2022).
 • Özkan, Y. ve Arpat, B. (2016). İşletmelerde Uygulanan Yönetim Sistemlerinin Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi: Denizli İli – Metal Sektörü Örneği. Siyaset. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 4(4). 199.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İmran ASLAN Bu kişi benim
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5307-4474
Türkiye


Yasin ÇELİK Bu kişi benim
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3586-627X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aslan, İ. & Çelik, Y. (2022). Elektrik Dağıtım Sektöründeki İşçilerin Güvenlik Kültürü Algısının Değerlendirmesi: VEDAŞ Uygulaması . SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi , 12 (1) , 1-18 . DOI: 10.32331/sgd.1135293