Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2015-2020 Yılları Arasında Meydana Gelen İş Kazalarının Sektörlere ve İlçelere Göre Analizi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1, 131 - 150, 29.06.2022
https://doi.org/10.32331/sgd.1135378

Öz

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2015-2020 yılları arasında meydana gelen iş kazalarının sektörlere ve ilçelere göre analizi yapılmıştır. KKTC, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesinden (SSD) alınan veriler doğrultusunda iş kazası ve meslek hastalıkları dağılımları sektörlere ve ilçelere göre yıllık olarak analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 2015-2020 yılları arasında KKTC’de herhangi bir meslek hastalığı bulgusuna rastlanmazken, toplam 1,492 iş kazasının meydana geldiği, en yüksek iş kazası sayısının 362 iş kazası ile İnşaat Sanayinde gerçekleştiği, en yüksek iş kazasının 817 iş kazası ile Lefkoşa ilçesinde yaşandığı ve toplam 32 ölümlü iş kazasından 15 tanesinin İnşaat Sanayinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. İş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler ve ilçelerin tespit edilmesi ve bu noktadan hareketle iş kazalarını önleyici adımlar atılması amacı ile yürütülen bu çalışmada, iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler ve ilçeler tespit edilmiş ve bu çalışmaların ileriki dönemlerde tekrar edilerek iş kazalarının azaltılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Baloğlu, C. (2014). İşverenlerin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu. İş Hukuku ve İktisat Dergisi. 13(3). 107-123.
 • Coşkun, E. (2019). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Rücu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çağlayan, Ç. (2015). İşyeri Temsilcileri ve İşçiler İçin Meslek Hastalıkları Rehberi. İstanbul: Birleşik Metal-İş Yayınları.
 • Çenberci, M. (1985). Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi. Ankara: Olgaç Matbaası.
 • Güvercin, C. H. (2004). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 57(2). 89-95.
 • Güzel, A., Okur, A. R. ve Caniklioğlu, N. (2009). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Güzel, A., Okur, A. R. ve Caniklioğlu, N. (2018). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hüseyinli, N. (2012). İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası (Azerbaycan ve Türkiye Örnekleri). Çimento İşveren Dergisi. 26(6). 4-20.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği. (2019). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kocabaş, F., Aydın, U., Özgüler, V. C., İlhan, M. N., Demirkaya, S., Ak, N. ve Özbaş, C. (2018). Çalışma Ortamında Psikososyal Risk Etmenlerinin İş Kazası, Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklarla İlişkisi. Sosyal Güvence Dergisi. (14). 28-62. doi:doi.org/10.21441/sguz.2018.68
 • Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Yayını.
 • Şen, M., Dursun, S. ve Murat, G. (2018). Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 9(16). 1167-1190. doi:10.26466/opus.463211
 • Şenocak, H. (2009). Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 56. 410-468.
 • Tözer, K. D. ve Çelik, T. (2014). KKTC’de İş Kazalarının Genel Analizi ve İnşaat Sektöründe Durum: Çalışanların Eğitim ve Kültür Seviyelerinin. 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi. (1). Antalya.
 • Tözer, K. D., Çelik, T. ve Gürcanlı, G. E. (2015). KKTC'de İş Kazalarının Sektörel Dağılımı ve 1994-2014 Yılları Arasında İnşaatlarda Yaşanan Kazaların Genel Analizi. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu. 225-233. İzmir.
 • Tuncay, A. C. ve Ekmekçi, Ö. (2009). Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları (2. Bası b.). İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Tuncay, A. C. ve Ekmekçi, Ö. (2012). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri (Yenilenmiş 15. Bası b.). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Yazgan, T. (1975). Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi.
 • Yılmaz, G. (2009). İş Kazalarının Nedenleri ve Maliyeti. Mühendis ve Makina Dergisi. 50(592). 27-32.
 • Yurdadoğ, V. (2017). Sosyal Güvenlik ve Yeniden Gelir Dağılımına Etkisinin Teorik Çerçevede Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 26(1). 254-269.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürçağ ÖZGÜRER Bu kişi benim
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
0000-0003-0600-6756
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özgürer, G. (2022). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2015-2020 Yılları Arasında Meydana Gelen İş Kazalarının Sektörlere ve İlçelere Göre Analizi . SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi , 12 (1) , 131-150 . DOI: 10.32331/sgd.1135378