Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ: BİLECİK ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 4, 333 - 355, 31.12.2020

Öz

Araştırmanın amacı Bilecik ilinde KOSGEB aracılığıyla yapılan uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin mevcut durumlarının araştırılmasıdır. Girişimcilik ülkeler açısından ekonomik büyümenin hızlanmasında, refah düzeyinin yükselmesinde, istihdam hacminin artmasında, bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kalkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Dünyadaki gelişmiş veya gelişmeye çalışan tüm ülkelerde girişimciliği özendirici ve destekleyici devlet politikaları kapsamında girişimcilere yönelik çok sayıda eğitim çalışması yapılmaktadır. Araştırma sonucunda eğitimlere katılanların cinsiyetlerinin yaklaşık olarak aynı oranda olduğu, eğitim durumlarında ise en fazla katılımın lisans mezunu olanlardan oluştuğu görülmüştür. 2012 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar düzenlenen 188 eğitime 5.796 katılımcı katılmıştır, aynı süre içerisinde 251 kişi (%0,44) ise KOSGEB tarafından destek almıştır. Eğitim düzenleyen 16 kurum bulunurken, bu eğitimlerin %47'si tek bir kurum tarafından düzenlemiştir. Kursiyerlerle (10), eğitmenlerle (3) ve KOSGEB yetkilileri (2) ile görüşmeler yapılmış ve eğitimlerle ilgili görüşleri alınmıştır.

Kaynakça

 • BALABAN, Ö. & ÖZDEMIR, Y., (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3133–148.
 • BAYRAMOĞLU, G. & ŞAHIN, M., (2017). KOSGEB Çorum Müdürlüğünce Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini Değerlendirme ve İstihdam Etki Analizi Araştırması Sonuç Raporu.
 • BILGINER, F.G., (2017). Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi: Teorik Bir Bakış Açısı. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29–46.
 • BLUNDEL, R., LOCKETT, N. & WANG, C., (2017). Exploring Entrepreneurship. SAGE Publications.
 • BOZKURT, Ö.Ç., (2011). Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı girişimciler ve öğretim üyelerinden öneriler. Ankara: .
 • BULA, H.O., (2012). Evolution and theories of entrepreneurship: A critical review on the Kenyan perspective. International Journal of Business and Commerce, 1(11), 81–96.
 • ÇOLAKOĞLU, H. & ÇOLAKOĞLU, T., (2016). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37 Girişimcilik Özel Sayısı), 70–84.
 • DRUCKER, P.F., (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principles. Harper & Row.
 • ERCAN, S. & GÖKDENIZ, İ., (2009). Girişimciliğin gelişim süreci ve girişimcilik açısından Kazakistan. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 4959–82.
 • EYÜBOĞLU, D., (2004). Girişimciliğin Geliştirilmesi, Milli Prodüktivite Merkez Yayınları No: 668. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.
 • GARAVAN, T.N. & O’CINNEIDE, B., (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation – Part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3–12.
 • JONES, C. & ENGLISH, J., (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education + Training, 46(8/9), 416–423.
 • KEEN, C., FAMOSO, V.S., CISNEROS, L. & MORELOS, J.H.M., (2019). 'Over one hundred years in management education the evolution processes of academic entrepreneurship', in Alain Fayolle, Dafna Kariv, & Harry Matlay (eds.) The Role and Impact of Entrepreneurship Education Methods, Teachers and Innovative Programmes. [Online]. Edward Elgar Publishing. pp. 238–253.
 • KOSGEB, (2017). Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları. p.67.
 • KOSGEB, (1990). KOSGEB Kuruluş Kanunu. p.12.
 • KOSGEB, (2018). Stratejik Plan 2019-2023.
 • KURATKO, D.F. & HODGETTS, R.M., (1998). Entrepreneurship: A contemporary approach. The Dryden Press.
 • LIÑÁN, F., (2004). Intention-Based Models of Entrepreneurship Education. Piccola Impresa / Small Business, 200411–35.
 • MCMULLAN, W.E. & LONG, W.A., (1987). Entrepreneurship education in the nineties. Journal of Business Venturing, 2(3), 261–275.
 • MUTLU, S., (2014). KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik sertifikası eğitimi kurslarına katılan kursiyerlerin girişimcilik potansiyelleri ve eğilimleri. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 9(1), 1–21.
 • ÖZKUL, G., (2007). Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 343–366.
 • ÖZTÜRK, M.D. & ARSLAN, İ.K., (2016). Türkiye’de kadın girişimcilik: kadınları girişimciliğe yönelten faktörler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri.
 • POPESCU, N.E., (2013). The Evolution of Entrepreneurship Activity Indicators in Two European Countries. Procedia Economics and Finance, 6562–572.
 • RAPOSO, M. & DO PAÇO, A.M.F., (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453–457.
 • SAVRUL, B.K. & AKYÜZ, D., (2016). Türkiye ekonomisinde kadın girişimcilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), 165–185.
 • SCIASCIA, S. & DE VITA, R., (2004). The Development of Entrepreneurship Research. Libera Università Carlo Cattaneo (LIUC) (Carlo Cattaneo University).
 • SOYSAL, A., (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83–114.
 • TAN, F.Z., (2015). KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Adayları Üzerine Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 382–417.
 • TANRIVERDI, H., BAYRAM, G.N. & ALKAN, M., (2016). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. irisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 11(1), 1–29.
 • TIYEK, R., (2018). KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerinin Değerlendirilmesi: Kırklareli Örneği1. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 54–72.
 • TÜİK, (2016). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • TÜİK, (2015). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • TUNÇBILEK, M.M. & ÇETINKAYA, M.B., (2017). İŞKUR’un Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi: Karabük İli Örneği. Van YYÜ İİBF Dergisi, 2(4), 135–157.
 • TÜRKMEN, İ., ERTEN, Ş. & ÇETIN ASLAN, E., (2018). 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği', in VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Vol. 1. [Online]. 2018 pp. 480–487.
 • UNCTAD, (2004). Entrepreneurship and economic development: The EMPRETEC showcase.

ANALYSIS of KOSGEB APPLIED ENTREPRENEURSHIP TRAINING: SAMPLE of BİLECİK PROVINCE

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 4, 333 - 355, 31.12.2020

Öz

The purpose of the study is to investigate the current status of applied entrepreneurship training supported by KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey) in Bilecik province. Entrepreneurship plays an important role from the view of countries in acceleration of economic growth, promotion of welfare, increase in the volume of employment, elimination of regional disparities. Therefore, in all developed or developing countries, a number of training activities for entrepreneurs are made within the government policies which are supporting and incentive for entrepreneurship. As a result of the research; It was seen that the gender of the participants in the training was approximately the same, and the highest level of participation in education was composed of undergraduate graduates. 5,796 participants participated in 188 trainings organized from the beginning of 2012 to the end of 2018, at the same time 251 people (0.44%) was supported by KOSGEB. While there are 16 training organizations, 47% of these trainings are organized by only one organization. Interviews with trainees (10), trainers (3) and KOSGEB (2) officials have done and their opinions about the trainings have got.

Kaynakça

 • BALABAN, Ö. & ÖZDEMIR, Y., (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3133–148.
 • BAYRAMOĞLU, G. & ŞAHIN, M., (2017). KOSGEB Çorum Müdürlüğünce Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini Değerlendirme ve İstihdam Etki Analizi Araştırması Sonuç Raporu.
 • BILGINER, F.G., (2017). Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi: Teorik Bir Bakış Açısı. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29–46.
 • BLUNDEL, R., LOCKETT, N. & WANG, C., (2017). Exploring Entrepreneurship. SAGE Publications.
 • BOZKURT, Ö.Ç., (2011). Dünyada ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı girişimciler ve öğretim üyelerinden öneriler. Ankara: .
 • BULA, H.O., (2012). Evolution and theories of entrepreneurship: A critical review on the Kenyan perspective. International Journal of Business and Commerce, 1(11), 81–96.
 • ÇOLAKOĞLU, H. & ÇOLAKOĞLU, T., (2016). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(37 Girişimcilik Özel Sayısı), 70–84.
 • DRUCKER, P.F., (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principles. Harper & Row.
 • ERCAN, S. & GÖKDENIZ, İ., (2009). Girişimciliğin gelişim süreci ve girişimcilik açısından Kazakistan. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 4959–82.
 • EYÜBOĞLU, D., (2004). Girişimciliğin Geliştirilmesi, Milli Prodüktivite Merkez Yayınları No: 668. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.
 • GARAVAN, T.N. & O’CINNEIDE, B., (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation – Part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3–12.
 • JONES, C. & ENGLISH, J., (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education + Training, 46(8/9), 416–423.
 • KEEN, C., FAMOSO, V.S., CISNEROS, L. & MORELOS, J.H.M., (2019). 'Over one hundred years in management education the evolution processes of academic entrepreneurship', in Alain Fayolle, Dafna Kariv, & Harry Matlay (eds.) The Role and Impact of Entrepreneurship Education Methods, Teachers and Innovative Programmes. [Online]. Edward Elgar Publishing. pp. 238–253.
 • KOSGEB, (2017). Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları. p.67.
 • KOSGEB, (1990). KOSGEB Kuruluş Kanunu. p.12.
 • KOSGEB, (2018). Stratejik Plan 2019-2023.
 • KURATKO, D.F. & HODGETTS, R.M., (1998). Entrepreneurship: A contemporary approach. The Dryden Press.
 • LIÑÁN, F., (2004). Intention-Based Models of Entrepreneurship Education. Piccola Impresa / Small Business, 200411–35.
 • MCMULLAN, W.E. & LONG, W.A., (1987). Entrepreneurship education in the nineties. Journal of Business Venturing, 2(3), 261–275.
 • MUTLU, S., (2014). KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik sertifikası eğitimi kurslarına katılan kursiyerlerin girişimcilik potansiyelleri ve eğilimleri. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 9(1), 1–21.
 • ÖZKUL, G., (2007). Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 343–366.
 • ÖZTÜRK, M.D. & ARSLAN, İ.K., (2016). Türkiye’de kadın girişimcilik: kadınları girişimciliğe yönelten faktörler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri.
 • POPESCU, N.E., (2013). The Evolution of Entrepreneurship Activity Indicators in Two European Countries. Procedia Economics and Finance, 6562–572.
 • RAPOSO, M. & DO PAÇO, A.M.F., (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453–457.
 • SAVRUL, B.K. & AKYÜZ, D., (2016). Türkiye ekonomisinde kadın girişimcilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), 165–185.
 • SCIASCIA, S. & DE VITA, R., (2004). The Development of Entrepreneurship Research. Libera Università Carlo Cattaneo (LIUC) (Carlo Cattaneo University).
 • SOYSAL, A., (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83–114.
 • TAN, F.Z., (2015). KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Adayları Üzerine Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 382–417.
 • TANRIVERDI, H., BAYRAM, G.N. & ALKAN, M., (2016). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. irisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 11(1), 1–29.
 • TIYEK, R., (2018). KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerinin Değerlendirilmesi: Kırklareli Örneği1. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 54–72.
 • TÜİK, (2016). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • TÜİK, (2015). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • TUNÇBILEK, M.M. & ÇETINKAYA, M.B., (2017). İŞKUR’un Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi: Karabük İli Örneği. Van YYÜ İİBF Dergisi, 2(4), 135–157.
 • TÜRKMEN, İ., ERTEN, Ş. & ÇETIN ASLAN, E., (2018). 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği', in VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Vol. 1. [Online]. 2018 pp. 480–487.
 • UNCTAD, (2004). Entrepreneurship and economic development: The EMPRETEC showcase.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan Haşit

Necati Çiftçi

Sevgi Gönüllüoğlu Bu kişi benim

Mustafa Arı Bu kişi benim

Bülent Turan

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Haşit, G., Çiftçi, N., Gönüllüoğlu, S., Arı, M., vd. (2020). KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ: BİLECİK ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi, 9(4), 333-355.