Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 61 - 84, 30.03.2019
https://doi.org/10.32001/sinecine.545779

Öz

İnsan ve toplumsal yaşamının örüntülenmesi birbiriyle ilişkili çok boyutlu bir süreçtir. Bireyin inanç, değer ve gündelik yaşam edimleri kapsayıcı bir iktidar mekanizmasının gölgesinde sürekli olarak düzenlenmektedir. Güç, iktidar ve sınıf mücadelelerinin olduğu her tarihsel dönemde direniş pratiklerinin ortaya çıkması, mücadele süreçlerinin çelişkisiz işlemediğini gösterdiği gibi iktidarların mutlak olamayacağını da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda insanlık tarihi oldukça zengin bir çelişki, mücadele ve ilişkiler sistemi sunmaktadır. Bireyi ve toplumu yakından ilgilendiren tarihsel olay ve olguların filmlerde ele alınma- sı ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla belirli bir tarihsel olgunun sinema filmlerinde nasıl ve ne şekilde kendine yer bulduğunu anlamak önemlidir. Bu çalışmada, Ken Russell’ın The Devils (1971) adlı filmi dönemin güç müca- deleleri, iktidar yapısı ve Katolik Kilisesi’nin, bireylerin inanç ve yaşam pratikleri üzerinde ne türden denetim yapıları kurduğu, bu bastırma ve düzenleme mekanizmalarının hangi direniş biçimlerini yarattığını anlamak amacıyla nitel yaklaşımla, betimsel analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak filmde bastırılmış cinsellik ve inanç özgürlüğü gibi konuların Hıristiyanlığın sert bir eleştirisiyle sunulduğu, Katolisizm ve onun normları üzerindeki mücadelenin büyük ölçüde siyasi iktidar mücadeleleriyle ilişkili biçimde ortaya konulduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Aksan, Y. (2013). 1450-1750 Yılları Arasında Avrupa’da Cadılık. Tarih İncelemeleri Dergisi. 28 (2) s. 355-368.
 • Boccaccio, G. (2002). Decameron. Cilt 1 (Çev. R. Teksoy). İstanbul: Oğlak.
 • Colet, A., Santiveri, J.X.M., Ventura, J.V., Saula, O. & Galdàcano, M.E.S. (2014). The Black Death and It’s Consequences for the Jewish Community in Tarrega: Lessons from History and Archeology. The Medieval Globe Journal, 1(1), s. 63-97.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı (15. Baskı). İstanbul: Remzi.
 • Eliade, M. (2001). Mitlerin Özellikleri (2. Baskı). (Çev. S. Rifat). İstanbul: Om.
 • Elias, N. (2013). Uygarlık Süreci. Cilt 1 (7. Baskı). (Çev. E. Ateşman). İstanbul: İletişim.
 • Freud, S. (2004). Uygarlık, Toplum ve Din (Çev. E. Kapkın). İstanbul: Payel.
 • Freud, S. (2012). Dinin Kökenleri (2. Baskı). (Çev. A. Tekşen). İstanbul: Payel.
 • Fromm, E. (2006). Sağlıklı Toplum (4. Baskı). (Çev. Y. Salman. & Z. Tanrısever). İstanbul: Payel.
 • Gümüş, T. (2011). Avrupa’da Kara Ölüm ve Dönem Kronikleri. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), s.139-164.
 • Hilav, S. (2008). Felsefe Yazıları (4. Baskı) İstanbul: YKY.
 • Kierkegaard, S. (2013). Kaygı Kavramı (7. Baskı) (Çev. T. Armaner). İstanbul: İş Bankası.
 • Lerner, E. R., Meacham, S & Burns, E. M. (1988). Western Civilization. (Eleventh Edition). Londra: W. W. Norton & Company Inc.
 • Ludovici, A. M. (2011). Nietzsche Hayatı ve Eserleri (Çev. D. Çimiçin). İstanbul: Parşömen.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay & D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Marx, K. & Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi (2. Baskı). (Çev. T. Ok & O. Geridönmez). İstanbul: Evrensel.
 • Marx, K. (2011) . 1844 El Yazmaları – Ekonomi Politik ve Felsefe (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Messadie, G. (1998), Şeytanın Genel Tarihi (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Kabalcı.
 • Nietzsche, F. (2008), Deccal Hristiyanlığa Lanet (Çev. O. Aruoba). İstanbul: İthaki.
 • Nietzsche, F. (2004). Wagner Olayı, Nietzsche Wagner’e Karşı (2. Baskı). (Çev. M. O. Toklu). İstanbul: Say.
 • Öz, E. (2006). Yabancılaşma, F. Başkaya (Ed.), Kavram Sözlüğü II, Söylem ve Gerçek (s. 595-603). Ankara: Maki Basın Yayın.
 • Robinson, D. (2000). Nietzsche ve Postmodernizm (Çev. K. H. Ökten). İstanbul: Everest.
 • Russell, J.B. (2001). Mephistopheles Modern Dünyada Şeytan (Çev. N. Plümer). İstanbul: Kabalcı.
 • Russell, K. (Yönetmen). (1971). The Devils [Film]. ABD, BK: Russo.
 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür (Çev. T. Birkan). İstanbul: Metis.
 • Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Tanilli, S. (2004). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 16.-17. Yüzyıllar Kapitalizm ve Dünya. İstanbul: Adam.
 • Timuçin, A. (2004). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut.

FAITH AND ALIENATION IN THE SHADOW OF POWER: THE DEVILS

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 61 - 84, 30.03.2019
https://doi.org/10.32001/sinecine.545779

Öz

The formation of patterns of people and their social lives is a multi-dimensional process. The beliefs, values, and daily practices of individuals are governed through mechanisms of comprehensive power. Resistance has emerged in every historical period in which struggles of power and class have been manifest. Absolute power is impossible to achieve; no struggle proceeds without opposition. In this study, Ken Russell’s The Devils (1971) is analyzed by the descriptive quantitative research method in an attempt to understand which mechanisms were used by the power structure and the Catholic Church to control a person’s life and beliefs, and, concurrently, what kind of resistance arose to counter repression and regulation. In conclusion, it is seen that Russell employs motifs of suppressed sexuality and freedom of belief to fashion a harsh critique of Christianity. The struggle against Catholicism and its norms is expressed as a struggle against political power.

Kaynakça

 • Aksan, Y. (2013). 1450-1750 Yılları Arasında Avrupa’da Cadılık. Tarih İncelemeleri Dergisi. 28 (2) s. 355-368.
 • Boccaccio, G. (2002). Decameron. Cilt 1 (Çev. R. Teksoy). İstanbul: Oğlak.
 • Colet, A., Santiveri, J.X.M., Ventura, J.V., Saula, O. & Galdàcano, M.E.S. (2014). The Black Death and It’s Consequences for the Jewish Community in Tarrega: Lessons from History and Archeology. The Medieval Globe Journal, 1(1), s. 63-97.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı (15. Baskı). İstanbul: Remzi.
 • Eliade, M. (2001). Mitlerin Özellikleri (2. Baskı). (Çev. S. Rifat). İstanbul: Om.
 • Elias, N. (2013). Uygarlık Süreci. Cilt 1 (7. Baskı). (Çev. E. Ateşman). İstanbul: İletişim.
 • Freud, S. (2004). Uygarlık, Toplum ve Din (Çev. E. Kapkın). İstanbul: Payel.
 • Freud, S. (2012). Dinin Kökenleri (2. Baskı). (Çev. A. Tekşen). İstanbul: Payel.
 • Fromm, E. (2006). Sağlıklı Toplum (4. Baskı). (Çev. Y. Salman. & Z. Tanrısever). İstanbul: Payel.
 • Gümüş, T. (2011). Avrupa’da Kara Ölüm ve Dönem Kronikleri. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), s.139-164.
 • Hilav, S. (2008). Felsefe Yazıları (4. Baskı) İstanbul: YKY.
 • Kierkegaard, S. (2013). Kaygı Kavramı (7. Baskı) (Çev. T. Armaner). İstanbul: İş Bankası.
 • Lerner, E. R., Meacham, S & Burns, E. M. (1988). Western Civilization. (Eleventh Edition). Londra: W. W. Norton & Company Inc.
 • Ludovici, A. M. (2011). Nietzsche Hayatı ve Eserleri (Çev. D. Çimiçin). İstanbul: Parşömen.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay & D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Marx, K. & Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi (2. Baskı). (Çev. T. Ok & O. Geridönmez). İstanbul: Evrensel.
 • Marx, K. (2011) . 1844 El Yazmaları – Ekonomi Politik ve Felsefe (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Messadie, G. (1998), Şeytanın Genel Tarihi (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Kabalcı.
 • Nietzsche, F. (2008), Deccal Hristiyanlığa Lanet (Çev. O. Aruoba). İstanbul: İthaki.
 • Nietzsche, F. (2004). Wagner Olayı, Nietzsche Wagner’e Karşı (2. Baskı). (Çev. M. O. Toklu). İstanbul: Say.
 • Öz, E. (2006). Yabancılaşma, F. Başkaya (Ed.), Kavram Sözlüğü II, Söylem ve Gerçek (s. 595-603). Ankara: Maki Basın Yayın.
 • Robinson, D. (2000). Nietzsche ve Postmodernizm (Çev. K. H. Ökten). İstanbul: Everest.
 • Russell, J.B. (2001). Mephistopheles Modern Dünyada Şeytan (Çev. N. Plümer). İstanbul: Kabalcı.
 • Russell, K. (Yönetmen). (1971). The Devils [Film]. ABD, BK: Russo.
 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür (Çev. T. Birkan). İstanbul: Metis.
 • Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Tanilli, S. (2004). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 16.-17. Yüzyıllar Kapitalizm ve Dünya. İstanbul: Adam.
 • Timuçin, A. (2004). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Eşref Akmeşe 0000-0003-0906-8928

Mikail Boz 0000-0003-4276-1521

Hüseyin Gençalp 0000-0003-2797-0587

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akmeşe, E., Boz, M., & Gençalp, H. (2019). İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 10(1), 61-84. https://doi.org/10.32001/sinecine.545779

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.